Zalai Hírlap, 1989. szeptember (45. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

_ R 2005. NÉPBEN, NEMZETBEN GONDOLKODVA 1 | ZALAI HÍRLAP XLV. évfolyam, 206. szám Ara: 4,30 forint 1989. szeptember X., péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI LAPJA Mára összehívták az MSZMP Központi Bizottságát A Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Intéző Bizottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bizottság ülését. A testület javasolja, hogy a Központi Bizott­ság hallgasson meg tájékoztatót a három­oldalú politikai egyeztető tárgyalások ed­digi tapasztalatairól, az ott képviselendő álláspontokról. A Központi Bizottság e na­pirend keretében megvitatja a békés po­litikai átmenet jogi kereteit jelentő tör­vénytervezeteket, így az alkotmány módo­sításáról, a pártok működéséről és gazdál­kodásáról, valamint az országgyűlési kép­viselők választásáról szóló javaslatokat. A testület tájékoztatót hallgat meg az októ­ber 6-án kezdődő pártkongresszus előké­szítéséről is. (MTI) A harmadik, pókaszepetki jelölőgyűlés után A Zala megyei 2-es számú országgyűlési választókerület kép visel őj elöltj ei: Győrffy István, dr. Marx Gyula és dr. Schein István •• Ülést tartott a Minisztertanács Szeptember 18-tól: Változások a lakossági devizagazdálkodásban Nem vizsgálják honnan származik a valuta — Kamat és kezelési költség devizában mány tagjai részint saját terü­letüket, részint az általános kérdéseket illetően fejtették ki véleményüket. E szavakkal kezdte a Minisztertanács ülé­sét követő szokásos sajtótájé­koztatóját Bajnok Zsolt meg­bízott szóvivő. A hazai és a nemzetközi sajtó képviselőinek elmondta, hogy a konzultáción a belpo­litikai élet minden fontosabb területe és témája szóba ke­rült. Pozsgay Imre állammi­niszter a kerékasztal-tárgyalá­sokról adott tájékoztatást. Ki­tért az eddigi eredményekre, ismertette a tárgyalási fronto­kát, s szólt a várható további fejleményekről. Szóba került az ülésen a kö­zelgő új tanév, s ezzel össze­függésben a pedagógusok számos problémája, bérezésük ügye. Bajnok Zsolt sejtetni engedte, hogy Glatz Ferenc művelődési miniszter a közel­gő tanévnyitó ünnepségen jó híreket közöl majd a pedagó­gus társadalommal. A szóvivő ezután a mecseki ércbányászokkal lezajlott ta­lálkozóról szólt. Elmondta, hogy az ipari miniszter rend­kívül tárgyszerűen, de némi keserű mellékzöngével tájé­koztatta a kormány tagjait. Bajnok Zsolt emlékeztetett: Ózdon a partnerek bevonásá­val sikerült a problémák eny. hítésére, a foglalkoztatási és az egyéb gondok áthidalására (Folytatás a 3. oldalon.) Nyers Rezső fogadta Karsten D. Yoigt-ot mint aktív kistermelői, ismeri a mezőgazdasággal foglalkozó falusi lakosság gondjait. De ismeri a munkásokat is, hisz az iparban is dolgozott. Győrffy István azzal kezd­te, hogy a szerdai jelölőgyűlés után néhányan cirkusznak ne­vezték mindazt, ami a válasz­tás előkészítéseként történik, ugyanis most oda lehet mon­dogatni a valós vagy vélt sé­relmekért. Ebben a helyzetben nem könnyű azoknak, akik hajlandók felvállalni a közös­ség érdekeinek a képviseletét. Utalt andráshidai beszédének azon részére, hogy tisztában van a városkörnyékiség elő­nyével, hátrányával éppúgy, mint az aprófalvak helyzeté­vel. Bárki is kerül a parla­mentbe, nem szabad figyel­men kívül hagynia azt a pa­rancsoló tényt, hogy a falva­kat meg kell menteni. Ezt a célt szolgálja többek közt a készülő önkormányzati tör­vény. De a tulajdon-, bér- és (Folytatás a 2. oldalon.) Jelentős változásokra kerül sor a lakossági devizagazdál­kodásban. összevonják az uta­zási és devizaszámlákat, és le­hetővé válik, hogy a lakosság a tulajdonában levő konverti­bilis devizát elhelyezhesse a bankokban. A pénzintézetek nem vizsgálják, honnan szár­mazik a valuta — tájékoztat­ták az újságírókat csütörtökön a Pénzügyminisztériumban a jogszabály változásról. Elmondották: szeptember 18-tól már nem kezelik külön a belföldiek devizaszámláit és utazási számláit, hanem bel­földiek devizaszámlája néven gységesítik. Ezentúl az OTP s az IBUSZ mellett vala- ne.nnyi kereskedelmi bank is «kapcsolódik a számlaveze- sbe. Lényeges változás, hogy ijes egészében devizában ír- c jóvá ezután a külföldről ■rmazó örökséget, tartásdí- nyugdíjat, járadékot, kül- ii ingatlanok bérjövedel- , műgyűjtők műtárgy érté- téséből származó nettó Stelét. Kivételt egyedül a ánszemélyek áru- és szol- tásexportból származó tele jelent. ievizaszámlán elhelyezett után a kereskedelmi k — akkor is, ha azt tótik le meghatározott — kamatot fizetnek. A Altételeknél igazodnak etközi pénzpiacokon ér­ilő ügyfélkamatokhoz. '1 kapcsolatos irányka- a Magyar Nemzeti »csátja rendelkézesük- nakkor a számlaveze- iégeit ezután devizá­ik felszámítani, ő változás az is, hogy 1-jétől a külföldi nkavállalók jövedel- a jelenlegi 80 szá- ett — teljes egészé- alhatják a deviza­Zala Volán—Kässbohrer szimpózium Zalaegerszegen Tegnap Zalaegerszegen, az Arany Bárány Télikertjében szakmai találkozót tartottak a nyugatnémet Kässbohrer gépjárműgyártó üzem, a Transtrade Külkereskedelmi Válla­lat és a Zala Volán szervezésében. A szim­póziumon részt vettek továbbá több mint húsz Volán vállalat, a BSZV és a Hungaro- camion szakemberei. Az üzleti céllal szervezett találkozón a nyugatnémet nagyvállalat vezetői — köztük Karl Kässbohrer, az alapító család tagja — tartottak előadást vállalatukról, amely ma az NSZK-ban az egyik legnagyobb haszon- gép- és autóbuszgyártó cég. Mint Ocskó Jó­zsef, a Zala Volán igazgatója elmondta, nem véletlenül választották őket referenciapart­nernek a nyugatnémetek. A zalai közlekedési vállalatnál rendezték be öt magyarországi szervizük közül az egyiket, s a volánosok harminc, tőlük beszerzett gépet üzemeltet­nek, köztük az idei beruházás során három- és félmillió márkáért vásárolt tartály- és pótkocsis szerelvényeket. Szó esett többek között arról, hogy a nyugatnémet cég és a magyar vállalatok partneri viszonya is egy kapocs az EGK és Magyarország között, ami egyúttal javíthatja a magyar szállító válla­latok esélyeit a 90-es évek közepére várha­tóan kialakuló egységes európai piacon. A találkozó további programjaként a részt­vevők a Zala Volán oktatóbázisán ismerked­hettek a vállalatnál forgalomban levő Käss- bohrer-gyártmányokkal. Az érdeklődők az oktatóbázison több cso­portban kaptak tájékoztatást a Zala Volán­nál üzemeltetett nyugatnémet gyártmányú, 30—32 ezer literes űrtartalmú, speciális tar- tályszerelvényekről. (Mészáros T. László felvételei MSZMP városi első titkárok tanácskozása Keszthelyen Szilvás Miklós, a jelölőgyűlés elnöke köszönti a résztvevőket. a hangosításnak köszönhetően számosán az utcán hallgathat­ták a felszólalásokat. A Himnusz után az elnöklő Szilvás Miklós, a pókaszepetki tanács elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Az elsőkénti be­mutatkozás joga ezúttal a Né­pért, Nemzetért Választási Szövetség jelöltjét illette. Győrffy Istvánt most Czigola Sándor mutatta be. Elmondta róla, hogy tősgyökeres zalai, s A választójogi törvény által előirt utolsó — azaz harma­dik jelölőgyűlésre került sor tegnap délután a Zala megyei 2-es számú országgyűlési vá­lasztókerülethez tartozó Póka- szepetken. Mint eddig mindig, itt is zsúfolásig megtelt a köz­ség faluházának nagyterme, ezen kívül az érdeklődők két külön helyiségben zártláncú tévén keresztül kísérhették fi­gyelemmel a történéseket, sőt A Minisztertanács csütörtö- Ki ülésén politikai konzultációt folytatott időszerű belpolitikai xérdésekről. A kormány elő­terjesztést hallgatott meg a menekültté nyilvánítási eljá­rásról és a menekültek jogál­lásáról. Javasolta az Elnöki Tanácsnak a menekültek jog­állásáról szóló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekin­tette a tölgyerdők tömeges el­halásából származó kár csök­kentésének lehetőségeit Kormányssórivői tájékoztató megszólalásra késztető vita zajlott. A belpolitikai helyzet­ről szóló konzultáción a kor­A Minisztertanács csütörtöki ülésén élénk, sokszínű, a kor­mány szinte minden tagját litikai szóvivőjét. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen véleménycserét folytattak a- két ország és a két párt kö­zötti kapcsolatok időszerű kér­déseiről. (MTI) Nyers Rezső, az MSZMP el­nöke csütörtökön a KB szék­házában fogadta Karsten D. Voigt NSZK parlamenti kép­viselőt, az SPD elnökségének! tagját, a párt parlamenti frak­ciójának kül- és biztonságpo­számlára. A devizaszámlák titkosak, az azokon levő össze­gek kifizetését az állam sza­vatolja. Változnak a vámjogszabá­lyok is, e téren bizonyos szi­gorításra kerül sor. Szeptem­ber 1-jétől a magánforgalom­ban, eladási céllal behozott termékeknél megszűnik az 5 ezer forintos vámmentes­ség. (MTI) Az Ellenzéki Kerekasztal nyilatkozata közérdekű követelés, amelyet az EKA a magyar társa­dalom túlnyomó többsége egy­értelmű kívánságának ismere­tében támasztott. Az EKA an­nál is inkább fontosnak tartja a megegyezést a politikai egyeztető tárgyalásokon, mert ennek híján elkerülhetetlenné válna a többi párt munkahelyi szerveződésének lehetővé té­tele, ami a pártok versengé­sének színterévé tenné a gaz­dasági, erkölcsi és politikai válságtól gyötört ország mun­kahelyeit, intézményeit. Mind­ezt figyelembe véve, az EKA nem maradhat közömbös a munkahelyek depolitizálásá- nak kérdésében kialakulóban levő megegyezést veszélyezte­tő kezdeményezésekkel szem­ben, annál kevésbé, mert ben­nük a demokratikus átmenet egészét veszélyeztető kísérle­teket lát — hangsúlyozza az Ellenzéki Kerekasztal nyilat­kozata. (MTI) Néppárt, a Magyar Demokra­ta Fórum, a Magyar Néppárt, a Magyarországi Szociálde­mokrata Párt, a Szabad De­mokraták Szövetsége és a Független Szakszervezetek De­mokratikus Ligája — képvi­selői egyeztették álláspontju­kat a pártszervezetek műkö­déséről, a munkahelyeken, a szolgálati helyeken, a fegyve­res erőknél és testületeknél és a megbeszélést követően nyi­latkozatot fogadtak el. Ebben kifejtik: az MSZMP budapesti bizottságának klub­jában a pártok munkahelyi szerveződéséről és működésé­ről kedden folytatott vitával kapcsolatban az EKA szerve­zetei nem kívánnak beavat­kozni a Magyar Szocialista Munkáspárt belső ügyeibe. Szükségesnek tartják azonban kijelenteni, hogy az MSZMP alapszervezeteinek kivonása a munkahelyekről, illetve a szolgálati hélyekről olyan A középszintű politikai egyeztető tárgyalások szerdai fordulóját követően ülést tar­tott az Ellenzéki Kerekasztal. Az EKA-ba tömörült szerve­zetek — a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fi­desz, a Független Kisgazda- párt, a Kereszténydemokrata laszentgrót, Vadas János Lete- nye, .Szabó József Nagykani­zsa és Fritz László Lenti város pártbizottságának első titkára fejtette ki véleményét. Egyet­értés alakult ki abban, hogy a fórumot kötött szervezeti ke­retektől mentesen célszerű működtetni. Közös munkáju­kat az aktuális politikai teen­dőkhöz igazítva együttes el­határozások alapján készítik elő és végzik. Céljaik közt je­lölték meg a felsőbb pártszer­vek állásfoglalásainak, ajánlá- (Folytatás a 2. oldalon.) A zalai városok pártbizott­ságainak első titkárai találkoz­tak tegnap délután Keszthe­lyen, a Városi pártbizottság székházában. Az összejövetel célja volt, hogy a megyében újonnan kialakult pártvezetési struktúrához igazodó, s annak munkáját segítő egyeztető fó­rumot hozzanak létre. A kezdeményezés indítéká­ról dr. Szabó László, keszthe­lyi városi első titkár szólt, majd ehhez kapcsolódóan sor­rendben dr. Lendvai Miklós Zalaegerszeg, Molnár Jenő Za-

Next

/
Thumbnails
Contents