Magyar Zenészek Lapja, 1912 (9. évfolyam, 3-22. szám)

1912-02-01 / 3. szám

MAGYAR ZENÉSZEK LAPJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZENÉSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE. IX. évfolyam. Budapest, 1912. február hó 1-én. 3. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főszerkesztő: Sztojanovits Jenő Laptvilajdozios : Budapest, VII., Vörösmarty-n. 15. sz., Felelős szerkesztő: Dr. Olgyay István. Országos Magyar Zenész Szövetség. a hova a lapot illető összes szellemi és pénzbeli küldemények küldendők. — Megjelenik minden hó l-én és 15-én.— Az Országos Magyar Zenész-szövetség tagjai e lapot tagdijuk fejében kapják Pályázat. A szövetség irodájába 60 korona havi fizetés mellett Írnok felvétetik. A magyar és német nyelvet | egyaránt biró és önállóan magyarról németre fordítani | tudó jó írással biró pályázók magyar és német nyelven ( irt pályázatukat küldjék be a szövetség titkárához: ! dr. Olgyay Istvánhoz, Budapest, VII., Vörösmarty-utca 15. szám. Hivatalos órák délután 2—5 óráig. Betegség- és balesetbiztosítás. Lapunk múlt számában n nyugdijbiztositás kér­désével foglalkoztunk és időközben választmányunk bi­zottságot is küldött ki, hogy ezt a kérdést tanulmányozza A nyugdijbiztositás kérdésével kapcsolatban a temesvári zenekar intézett egy beadványt választmányunkhoz, amelyben a vezetőség figyelmét a balesetbiztosítás kér­désére hívja fel és arra kéri az elnökség közbenjárását, eszközölje ki azt, hogy a színházigazgatók szerződtetett zenészeiket biztosítás végett a kerületi betegsegélyző pénztáraknál baleset és betegség ellen biztosítani le­gyenek kötelesek. Kétségtelen, hogy a zenészeknek baleset és be­tegség elleni biztosítása tagjainknak elsőrangú érdeke. Az 1907. évi XX. törvényczikk értelmében minden j munkaadó azon alkalmazottját, akinek évi 2400 koro- j nánál kisebb fizetése van, betegség és baleset ellen biztositani és a biztosítási dijak egy részét sajátjából j viselni tartozik. Ezen okból vonakodnak a színigazgatók tagjaikat a betegsegélyző pénztárnál bejelenteni azon a czimen, hogy azok művészek, akik a törvény rendel- ) kezései alá nem tartoznak. Szövetségünk ebben az ügyben már közbenjárt a legfőbb fokban intézkedő állami munkásbiztositási hiva­talnál és kérte a zenekari zenészek kötelező bizto­sításának kimondását. Kérelmünket azonban ezen az állami munkásbiztositási hivatal teljesíthetőnek nem találta, azért, mert ő elvi kérdések felett nem dönt, hanem csak az érdekeltek részéről felmerült tényleges panaszokat tehet határozat tárgyává. Érdekelt feleknek pedig a hivatal álláspontja szerint szövetségünk nem, hanem csak a biztosítandó zenészek tekinthetők. Tagjaink már most — akiknek elsőrangú érdeke, hogy betegségük vagy baleset esetére segélyben része­süljenek — minden egyes városban ahol kerületi beteg- j Kranken- und Unfallversicherung. In unserer letzten Nummer Beschäftigten wir uns mit der Frage der Pensionsversicherung und hat unser Ausschuss inzwischen auch schon eine Commission ent­sendet, damit sie diese Frage studiert. Im Zusammen­hang mit der Frage der Pensionsversicherung richtete das Temesvarer Orchester eine Eingabe an unseren Ausschuss, in welcher es die Leitung auf die Frage der Unfallversicherung aufmerksam macht und das Präsi­dium ersucht es möge vermitteln, dass die Theater- directoren verpflichtet werden sollen ihre engagierten Musiker bei den Bezirks-Kranken-Cassen gegen Krank­heit und Unfall zu versichern. Ohne Zweifel ist die Versicherung der Musiker , gegen Krankheit und Unfall ein erstclassiges Interesse Unserer Mitglieder. Im Sinne des Gesetzartikels XIX. von Jahre 1907 ist jeder Arbeitsgeber verpflichtet jenen Angestellten, der eine kleinere Gage als jährlich 2400 Kronen bezieht, gegen Krankheit und Unfall zu ver­sichern, und hat er einen Theil der Versicherungs­summen vom eigenem zu tragen. Aus diesem Grund weigern sich die Theaterdirectoren ihre Mitglieder bei den Kranken-Cassen einzumelden, mit der Begründung, dass diese Künstler sind, welche den Verfügungen des Gesetzes nicht unterordnet sind. Unser Verband interwenierte in dieser Angelegen­heit bereits beim kön. ung. Staat. Arbeiterversicherungs- Amt als höhste Instanz, und ersuchte um Verfügung dessen, die Versicherung der Theatermusiker als Verpflichtung zu erklären Das Arbeiterversicherung- Amt fand jedoch die Erfüllung unseres Ansuchens auf diesem Wege nicht möglich, desshalb, weil es über Principielie Fragen kein Urteil fällt, sondern nur die von Seiten der Interessierten erhobenen Beschwerden zum Gegenstand einer Beschlussfassung machen kann. Als Interessierte können von .Standpunkte des Amtes unser Verband nicht, sondern bloss die zu versichernden Musiker betrachtet werden. Unsere Mitglieder — deren erstclassiges Interesse doch ist, dass sie im Falle einer Krankheit oder Unfalles eine Unterstützung erhalten —• sollen sich nunmehr in jeder einzelner Stadt wo eine Bezirks-Kranken-Cassa existiert, bei der Direktoren der Casse melden und Ansuchen, die Casse möge ihre Direktoren zu ihrer Einschreibung verpflichten. Wenn die Bezirks-Casse ihr Ansuchen zurückweist, sollen sie dagegen die Apellation einreichen, damit die Angelegenheit auf ihre Beschwer­den behufs höherer Beschlussfassung nach Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents