Zenelap, 1911 (25. évfolyam, 1-19. szám)

1911-01-10 / 1. szám

2 ZENELAP 1911 került ugyanabban a minőségben, már elmondtuk róla, hogy sok szépet és jót fog teremteni chorusán; s úgy is volt, mert ott maradandó nyomokat hagyott az ő működése abban az irányban, a melyben az ő kápta­lanja azt kijelölte. Mindenütt a legnagyobb elismerést vívta ki magának fönhatósága részéről. Esztergomban is úgy lesz s be fog teljesedni, a mit fentebb róla elmondottunk. A Szatmári megjelenő lapok, mind-mind sajnálják Buchner távozását és az egyik szóról-szóra így ecse­teli működését és életrajzát. «Ifj. Buchner Antalt, székesegyházunk karnagyát egyhangúlag az eszlergomi székesegyház karnagyának választották. Örömmel adjuk közre e szép kitüntetésről szóló hírt, egyben azonban őszintén fájlaljuk távozását, mert távozása érzékeny veszteség örvendetesen fejlődő s virágzásnak indult zenei életünkre. A kitüntetett karnagy rövid idő a'att szép karriért futott meg. A »Nemzeti Zenedé»-ben Benkő és Aggházy tanítványa lett. Később tudásvágyát jobban kielégítendő, az «Országos Magyar Királyi Zeneakadémiádba vétette föl magát, hol Koessler veze­tése alatt 3 évig tanult, mely idő alatt elvégezte a zeneszerzési tanszak négy osztályát, az orgonából 2 évet, és a középiskolai énektanításra képesítő oklevelet is elnyerte. Az oklevél megszerzése után Pátvy Sándor szepesi püspök nevezte ki székesegyházához Szepeshelyre karmesternek, 1 éves működése után székesegyházunk választotta meg karnagynak, hol mai napig tevékeny, sikeres munkásságot fejtett ki. Szorgalmáról és munkásságáról tanúskodik az a körülmény, hogy 500-nál több kisebb-nagyobb zeneszerzeményt írt. Egyházi művei közül 14 mise, köztük 2 requiem. Egyik misé­vel (4 szólamú férfikar obligat orgonakisérettel) elnyerte a Hay- nald Lajos biboros-érsek által alapított pályadíjat, melyet 3 éven át élvezett. 6 Qraduálét, 12 Offertoriumot, 7 Ave Mariát, 2 Ecce sacerdost, Popule meust, Pange linguát, Vexilla Regist, Asperges met, Tantum ergo-t, Ave maris stella-t. A legtöbb 4 szólamú vegyeskarra, illetve férfikarra és orgonakisérettel van megírva. Orgonaművei közül : 6 Fugát, 4 Fugettát és 2 ünnepi prae- lud'timot említsünk. ■ Világi művei közül: nagy zenekarra egy az «E-moll ünnepi nyitány», melyet két évvel ezelőtt a budapesti Operaház zenekara Kerner István vezetésével adott elő az Orsz. Magy. Kir. Zene- akadémia nyilvános hangversenyén. 1 induló katona zenekarra. Végrendelet czímű költeményt Eötvöstől szintén megzenésítette 4 szólamú vegyeskarra és nagy zenekari kisérettel. Az «Új Isten» czímű történeti drámához komoly zenét. Kis zenekarra írt több quartett t, quintettet, sextetiet. Önálló zongoraművei: egy pár Sonata, Sonatina, 1 szép és művésziesen kidolgozott magyar Rap- sodia, stb. Azonkívül írt számos műdalt. Petőfi, Eötvös, Bajza, Gyulai, stb. szövegeire és sok magyar népdalt ének, zongora- kísérettel és férfikarra. Eddig megjelent nyomtatásban 5 műve és sajtó alatt van 1 Ecce Sacerdos, 1 Asperges me, 1 Libera, 1 Ave Maria, 4 szólamú férfikarra. Azonkívül a «Zenelap» fog egy szép férfikarra írt műdalt hozni. Révfy Géza gyűjteményében 2 műdal férfikarra és egy füzetben/10 magyar dal, ének zongorakiséret- tel ugyancsak férfikarra és a Hymnus (Isten áldd meg a magyart) 5 szólamú férfikarra és orgonakisérettel.» Ehhez csak azt fűzzük még, hogy Buchner e so­rok írójával járt először Regensburgban és «Emaus»- ban, a hol alkalma nyílt szivét, lelkét teleszívni a cso­dás egyházzenei Gregorián-dallamokkal és tanulmá­nyozta azoknak előadásait; de ezzel nem elégedett meg, mert benső vágya volt azokat a tökéletes előadá­sokat minél többször és minél behatóbban megismerni s így a mint szabadsága megengedte, sietett, hogy új­ból ott lehessen, a hol tele boldogsággal tanulta át­érezni és átérteni azt, hogy miért adta ki parancsoló- lag. Ő szentsége, a római pápa a «Motu proprio»-t. OPERAI ^ÉI^DÉ^E^. S zenzácziótól sugárzó arczczal kérdezték e sorok írójától többen is, deczember 19-én (hétfőn): mit szól a «Pester Lloyd» tegnapi tárczájához? úgy-e: óriási ] ? (jszintén feleltem mindegyiknek: barátom, vasár­nap minden művelt ember elolvas minden lapot, de épen a Lloydot nem bírtam megkapni; ma este okvet­lenül megnézem. Mit ír? Megmondták: Hubay Jenő írt «Operaházunk tönkje» ez. remek czikket; minden sora igazság és okosság! Egy művészeti intézet tisztviselője pedig, igazán európai műveltségű és részrehajlatlan, gondol­kozó férfiú, kijelentette: Hubay czikke korszakalkotó a magyar közéletben; először történik, hogy magas poziczióban levő ember a nyilvánosság előtt meg­mondja a bármennyire fájó igazságot! (Eddig csak pozicziójukból kibukottak: volt miniszterek csele­kedtek ilyesmit — vagy mihozzánk hasonló prole­tárok ...) Érthető kíváncsisággal fogtunk ezek után a mon­dott czikk elolvasásába. Egyáltalán nem tette ránk a «szenzáczió» hatását. Mert mit írt Hubay? hát hiszen igazat írt, csupa igazat — de minket ez nem lep meg, először: mert Hubaytól egyebet nem is várhattunk; másodszor: mert nem találjuk olyan nagy dolognak az igazság hirdetését, hiszen ez nekünk mindennapi kenyerünk; harmadszor pedig: Hubay igazságai régi, régi igazságok — legtöbbjét magunk is megírtuk, nem is egyszer; Nem fájt-e akkor az intéző hatalmak­nak? no hát úgy kell nekik, hadd fájjon most, kama­toskamattal ! Mit ír voitaképen Hubay? Azt, hogy a mai opera­igazgató nem érti a dolgát. Ezt a múlt évadban (1910. 11. számunkban) több oldalról megvilágítottuk, de be­bizonyította «Zeneközlöny» ez. laptársunk is (24. sz.), meg elsőrangú magyar és német nyelvű napilapjaink is az évad végén írt, zárszámadás jellegű czikkeikben. Hogy ennyi szakértőnek igazán latbaeső, súlyos szava miért nem bírta rá az operaigazgató fennhatóságát az egyedüli gyökeres javító intézkedésre: az, egyszerűen, ama fennhatóság [szomorú titka; a mi józan elménk beléhatolni nem képes. Hangoztatja Hubay a vidék ellátását operatársu­lattal, mint a mely az illető művészek legjobb gyakor­lati előiskolája lenne a kir. operához. No, ez annyira nem uj dolog, hogy a «Budapesti Hírlap» akárhány­szor czikkezett róla; de a Zenelap is már első évfolyamai­tól kezdve sokszor sürgette! Vájjon kinek- a lelkiisme­

Next

/
Thumbnails
Contents