Danielik János szerk.: Religio, 1849. 2. félév

1. szám

3 nem akkor áll elő, mikor ezen igazságokat, vagy épen magát azon elvet, mellynek ezen igazságok corollariumai, öntudatosan megtagadják, vagy ellenkezővel fölcserélik. Ekkor történik tudnil­lik, hogy az azelőtt csak láthatatlan, de most látott és megtagadott elvvel, melly a' lánczolatot fön­tartotta, földre omlik maga a 1 rendszer is. Különben megesik az is, hogy az emberek elveiknél jobbak, 's az igazságot, mellyet a' theoriában ostromolnak, practice gyakorolják ; vagy következetlenek, 's az elvnek, mellyet elvetettek, közép következmé­nyeit örömest megtartják ; hasonlitólag azon mély völgyi lakókhoz, kik tagadták a' napot, mellyet lakjaik' sziik köréből soha sem láthattak, de az általa nyujtott világosságnak szivökböl örvendtek. Ha Albion és America kárhoztatják a' forradalmi elvet, a' lázadásokat fegyveres kézzel is vissza­utasítva , és mint fölségsértést szigorún büntetve ; ha a' törvények' tettleges megsértését, inegmásí­tását nem tűrik, hanem azok iránt, a' mig fönál­lanak, religiosus tiszteletet és kész engedelmessé­get elengedhetleniil követelnek ; ha tisztelik a' te­kintélyt és hagyományokat, legyen az polgári vagy egyházi tekintetben : következetlenül ugyan saját historiájokhoz, de minden esetre a' kath. egyház' szellemében, és ellentétben a' protestantismussal, mellynek elve : hagyomány-elvetés, az egyéni meg­győződésnek az objectiv tekintély és azt kezelő hatalom fölé emelése, következésképen tekintély­tagadás és egyéni lölségisités, —cselekesznek. Lapunkat elhagyva a' ,Nevelés'-t ezentúl egy­szerűen csak,Religio'-nak czimezendjük, azt hivén, hogy ezzel megmondottunk mindent megmondot­tuk nevezetesen : hogy religio lévén az, mellynek mindeneket áthatni, mindenek fölött uralkodni, őr­ködni, mindenhova bevittetnie kell, liahogy azt akar­juk , hogy Europa lázas betegségéből gyökeresen fölüdiiljön,'s a' borzasztó véres katastropháknak si­keresen eleje vétessék,— mi a' religioi szempontot a' nevelésben csak ugy, valamint a' társadalmi szerkezet és létei' minden egyéb tényezőit illető­leg egviránt, egyetemesen és állhatatos követke­zetességgel sürgetendjiik ; kívánván, hogy a'melly kath. religioi elvek az iskolát lelkesítik, azok a' hajótörést szenvedett társadalom' reconstructiojá­ban is az illető munkásoknak pharosi toronykényt iránytadó világul szolgáljanak. T. honfitársak, kü­lönösen ti fölszentelt bajnokai Krisztus' szeplőte­len jegyesének ! Ti láttátok a'forradalom'rette­netes következéseit; a' hajótörést szenvedett lel­kek' háborgását, a' hanyatló erkölcsiséget, földúlt családiasságot, elmék' örjöngését, vak szenvedé­lyek' rohamát, kioltott ezernyi életet, fölforgatott hazát, összezúzott kedélyeket, a' már kiállott ezer nemii szenvedések' ugyanannyiféle utófájdalmait, rettegést, sírást és kétségbeesést; ti láttátok, mint omlott össze fejünk fölött mindaz, mit őseink szá­munkra annyi századokon keresztül gondosan ül­tettek, hozzájok méltó csatákban kiontoU vérrel ápoltak , 's mint szent nemzeti ereklyét hasonló ápolás végett kezünkbe letettek; ti láttátok, a' régi civilizáló intézmények' forradalmi fölforgatásával mint kezdének tünedezni a' társas miveltség és haladás' minden elementumai: religio, tudomány, kereskedés, ipar ; de különösen ti láttátok, meny­nyit szenvedett minden oldalról a' papság; mint üldöztetett, mint eröszakoltatott, milly eszközzé aljasittatott! 'S azért a' veszélyeztetett lelkek, a' vájjudó társadalom, a' haláltusát vivó polgárisodás, a' jóllétének és megelégedésének romjai fölött kesergő emberiség, a' gyászba borított kedves hon és önmagatok jobb biztosítása' érdekében, ad­jatok a' szerény munkásnak ebbeli munkájához kezet, istápoljátok igyekezetét. A' tengernyi fáj­dalom mindnyájunkkal közös. Bízzunk Istenben ; az őszinte és állandó loyalitas idővel megorvosland mindent. Jöhet idő, mellyben a' magyarnak alka­lom fog nyílni, nem a' forradalom, hazugság és átkos cselszövény által eltorzított, hanem igenis az ö történetileg ismert lovagias és nagylelkű jel­lemét a' latba vethetni, 's magának a' magas trón körül érdemeket, a' Maria-Therezia alattiakhoz hasonlókat szerezhetni. De itt mindenek fölött kell, hogy eleven emlékezetben tartsuk isteni mesterünk amaz útbaigazító intését : Tedd hüvely­be kardodat, mert mindnyájan, a' kik kardot fog­nak, kard által vesznek el. A' forradalmi elv, a' brutális erők' elve, fölébe állítva a' szellemieknek. A' lázítók, kik egy egész nemzetnek a' múltnak véres tusaiból épen most üdülni kezdett életét ön­maguk dics- és uraságvágyának kielégítése' ked­veért koczkára teszik és tették, lelkismeretlen, megkövesült, emberi érzelmet kitagadott őrjöngő gyilkosok. Mi azt mondjuk, hogy az őszinte , igaz és kitartó loyalitas helyrehozand mindent; ellen­ben bujtogatás, lázadási szellem, békételenke­dés, esztelen daczolás még inkább elvesztend; fölemelkedésünket örökre elzárva, 's veszélyez­tetve azt is, mit a' forradalom nyolcz százados al­kotmányunkból füstölgő rom gyanánt még fönha­gyott. Ha azok, kik e' nemzettel még mindig az ellenkezőt szeretnék elhitetni, keresztényiebb 's valódibb hazafiúi szeretetet tanusitó tanácscsal szolgálnak-e neki, azt örömest bízzuk minden józan esziinek megítélésére. Mi az egyházálladalmi és iskolai viszonyokat illeti : erre nézve azon megnyugtató és kielégítő elvekhez tartandjuk magunkat, mellyeket az oc­6*

Next

/
Thumbnails
Contents