Breznay Béla szerk.: Religio, 1890. 1. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK a „Religio" 1890. I. félévi folyamához. Vezéreszmék, Tanulmányok, Szózatok. Boldog újévet. Szerk. 1. Szent koronánk jubileuma. Szerb. 1. Az Egyesült-Államok katholikusainak első kongresszusa Baltimoreban. 1, 3, 4. # Kitörés. {Költ) Gyürky Ödöntől. 2. SS. D. N. Leonis d. pr. Papae XIII. Allocutio habita in Consistorio Secreto die XXX. Dec. An. 1889. 2. Aquinói sz. Tamás a bölcsen való élésért. Lat. és magyar szöveg. 3. Hasznos-e vagy káros volt a katholikus autonomia élet­beléptetésének oly sok ideig halasztása ? 3. Tűnődések. Szerb. 4, 6. Keresztény munkások vallásos társulata. (Congregatio ope­rariorum catholicorum). Hahnekamp Gy.-tői. 5. Az első katholikus egyetem megnyitása az Egyesült-Álla­mokban. 5. Andrási István gyulafehérvári apát-kanonok emléke. 6. A papnevelés és a politikusok. Dr Mihályfi Ákostól. 7. SS. D. N. Leonis d. p. Papae XIII. Litterae Encyclicae De praecipuis civium christianorum officiis. 7, 8. Ekefosztott ligetben. (Költ.) Dr Kontúr JBélá-tói. 8. Krisztus Urunk követése s világ minden hivságinak meg­vetése. A Kempis T.-féle Imitatio 1. k. 1. fejezete. _ Mutatvány. Kálmán Károly-tó\. 9. Észrevételek Ugrón Gábor országos képviselő ur beszéd­jére a kath. autonómiáról. Szerb. 9. f Éltes Károly apát-kanonok emléke. P. J.-tól. 9. Lévay Imre elnöki megnyitó beszéde a budapesti Katho­likus Körben. 10. Hiu remény s fuvalkodás kerülése. Kemp. T. Imit. 1. k. 7. fejezet. Ford. Kálmán K. 10. A hit egy ujabb diadala. 10, 11. A lelkipásztorkodás köréből. Páder Rezső-tői. 11, 12, 14. Békességes ember. Kemp. T. Imit. 2. k. 3. fejezet. Ford. Kálmán K. 12. „Nem az!" (Azaz: hogy a keresztség felvétel a kath. egyházba.) Dr Dudek János-tó}. 13. De quadragesimali observantia. 0 emja a bib. hg-primás nagyböjti körlevele. 14. f Gróf Andrássy Gyula. 15. A szabadkőművesség tervei. 15. Pápai dispensatio a nagyböjtre nézve, és ez iránt az egri érsek ur intézkedése. 15. A felolvasások eszméjéhez. X-től. 16. Egy kézzelfogható baj. Dr Dudek János-tói. 17. Mágnásaink s általában egyház-patronus magasabbrendű családjaink pasztorácziója. Szerk. „Mágnásszel]em," „papirkormány" stb. Barátságos nyilt észrevételek dr Dudek J. ur czikkére. Szerk. 19. Vallási ügyünk 1848-ban. Czikksorozat dr Dudek J.-tól. 20, 21, 22, 23, 25, 26. A pápa beszéde a szent Collegiumhoz a márczius 2-iki ünnepélyes audiencziában. 20. XIII. Leo doktrinális és politikai befolyása. 21. In obitu Josephi Pecci Card, germani fratris Leo XIII. (Költ.) 24. Simor János bib. Magyarország hg-primásának megnyitó beszéde a Szent-István-Társulat nagygyűlésén. 24. A nyilvános felolvasások eszméjéhez. X-től. 27. Nagypénteki szentbeszéd. A budapesti egyetemi templom­ban mondotta dr Való Simon. 28. A világri hivek közreműködése az egyházban. Czikksorozat. Dr Kádár Am~brus-tó\. 29, 30, 31, 32. ! Éljen a pápa király ! XIII. Leo nevenapjára. (Költ) Gyürky Ödön-tői. 30. Az 1848. XX. t.-cz. történetéhez. Dr Dudek János-tó\. 31. Az 53. §. legújabb mezben. X-től. 32. f Neszveda István filomélai fölsz. püspök. 33. A vegyesházassági tilalom okairól. Czikksorozat. 33, 34, 35, 36. Szűz Mária az ó-szövetségben. Dr Mihályfi J.ftos-tól. 33. Különféle elméletek a nyelv eredetéről. Dr Giesswein Sándor-tói. 34, 35, 36. Pauer János püspök emlékezete. Akad. emlékbeszédből részlet. Dr Czobor Béla 1. tagtól. 36, 37, 38, 39. A népfelség elve az 1848-iki alkotmányunkban. Czikkso­rozat. Dr Dudek János-tói 37, 39, 39, 40, 41. „Modus vivendi." Czikksorozat. X. Y.-tól. 42, 43, 44 Pünkösd napján. (Költ.) Szentirmay Jakab-tól. 42. Yeni Sancte Spiritus ! Elmélkedés. Kapisztrán-tól. 42. A zsidók királya. 43. A földisme az egyházatyáknál. 44. A vegyesházasság dogmatikus szempontból. Czikksorozat. Dr Dudek János-tói. 45, 46, 47. Előítéletek a vallás ellen. Montefeltrói Ágoston „Jézus Krisztus és a keresztény igazság" cz. müvéből. Ford. Jagicza Lajos. 46, 47. A vegyesházasságok hazánkban 1791 előtt. Czikksorozat. Dr Dudek János-tói. 48, 49. Mit köszönhet a magyar nemzet a kath. egyháznak. Dr Csősz Imre-tői. 48, 49, 50. A vegyesházasságok hazánkban 1790—1830-ig. Czikk­sorozat. Dr Dudek János-tói. 50, 51. A vegyesházasságok hazánkban 1830—1840-ig. Czikk­sorozat. Dr Dudek János-tói. 52. Qui bene distingvit. X. Y. Z -tői. 52. Egyházi Okmánytár Simor János bibornok, Magyarország hg-primásának két levele a kultusminiszterhez a febr. 26-iki rendeletet megelőzőleg. 36. Rescriptum ministeriale de immatriculatione prolium e matrimoniis mixtis progeneratarum. Az esztergomi fő • megye 1890. X. sz. főp. körleveléből. 39. A pécsi egyházmegyei értekezlet határozmányai. 40, 41, 42, Rescriptum S. Congr. Indulgentiarum, quo orationem ad S. Joseph, recitantibus Indulgentiae conceduntur. 45. Rescriptum S. Congr. Indulgentiarum, quo orationem S, Alovsii ad B. M. V. recitantibus Indulgentiae conce­duntur. 45. Decretum S. Congr. Inquisitionis de matrimonii nullitate declaranda. 45. Egyházi Tudósítások. Rövid nekrológok. + Kucsay Ferencz plébános. 2. f Andrásy István gyulafehérvári kanonok. 4. t Dr Éltes Károly. 5. f Schedl Henrik. 5. f Tóth György bogyoszlói pleb. 13. f Ackermann Ignácz szerv. r. exprovincialis. 17. f Kümmer János Henrik nagyváradi kanonok. 21. f Munkay János eszterg. fm. cz. kanonok. 21. f Eperjesy Ferencz apát, egri kanonok. 24. -f Hazslinszky József apát-pleb. 33. f Simon Ferencz cz. kanonok, bpest-lipótv. pleb. 34, f Szülik József prépost-pleb. 45.

Next

/
Thumbnails
Contents