Breznay Béla szerk.: Religio, 1891. 1. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZEK a „Religio" 1891. I. félévi folyamához. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az újév hajnalán. A szeri. 1. Az Istenben való hit emberi természetünk törvénye. 1, 2, 4, 7, 11. Az Ur dicsősége Afrika néptörzsei fölött. 2. Adatok a papnevelés elméletéhez. Dr Mihály fi Ákos- tói. 3,4. Boldog Pirrotti Mária Pompilius. Dr Csősz Imrétől. 5, 6. Katholikus nagygyűlés. Dr F. C. Á-tól. 6. f Simor János 1813—1891. A szeri. 7. Simor János bibornok végrendelete. 7. Papi lelkület. Dr Mihályfi A.-tól. 7. Simor-gyász Magyarországon. A szerk. 8. Nm. és ít. Császka György püspök ur beszéde ugyan­arról. 21. f Windthorst Lajos. 1812—1891. 22. j Nm. és ft. dr Samassa József egri érsek ur megnyitó beszéde a Szent-István-Társulat márczius 19-én tartott közgyűlésén. 23. Alelnöki jelentés a Sz.-I.-T. ugyanazon közgyűlésén, 23, 24. Hozanna ! . . . Feszítsd meg ! . . A szeri. 24. A világ legnagyobb eseménye — \ halál. 24. Alleluja ! A szeri. 25. SS. D. N. Leonis d. p. P. XIII. eppos imperii Austriaci. 25. Egy szent Triduum a nagykárolyi kegyes-rendieknél. 9. 'Orazágos figyelemre méltó, vagyis : Miniszteri leirat Danielik János emlékezete. Kivonat Szvorényi Józsefnek a magy. tud. akadémiában 1891-iki jan. 26-án tartott ,.Emlékbeszéd t-éből. 9. Krisztus Urunk az egész emberiség megváltója, mert ő mindnyájunkért szenvedett és meghalt. I. b. Simor János bib. legutolsó főp. tanitása. Magy. a szeri. 10, 11. Tűnődés. Papi szellejmről és az „Associatio perseverantiae sacer dotalis"-ról. (12) Minő törvényes erővel birnak a különféle miniszteri ren­deletek Ausztriában? H. Gy.-tői, 12. Érdekes leleplezés. B. e. Hám János szatmári püspök arczképének leleplezése az általa alapitott konviktus­ban. @) Magyarország kath. ifjúságának nevelőihez sz^Alajos há­romszázados ünnepe alkalmából. A szeri. (Í4y Szentséges atyánk XIII. Leo pápa apostoli levele szent Alajos jubiláris ünnepére vonatkozólag Magy. a szerli14. A római Universitas Gregoriana és sz. Alajos harmadik' centenáriuma. 14. f Mihalovics József bibornok, zágrábi érsek. 1814— 1891. A szeri. 15. Az egyház világi hatalma. (15) 16, 17. A magv^r primások székhelyének ügye a képviselőház előtt. A primási szék áthelyezése. Dr Dudel János-tó\. lik­Szent Alajos centenáriumára vonatkozó Decretum. 16. Mgr D'Hulst a párisi Notre-Dame szószékén. 17, ÍBT^ Intentio faciendi quod facit ecclesia. vonatkozással a ,.M. Állam"-ban nyilvánult téves felfogásra. Dr Ocsényi A.-tôl.Çl8) A másodiíTreformáczió Magyarországon. JBrázay J.-tól. (1^. A primási székhely ügyében. 19. A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. A szerlf^Z0) 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40. A primási székhely ügyében az esztergomi főkáptalan emlékirata. 20. Nm. és ft. dr Schlauch LŐrinCZ püspök ur beszéde a főrendiházban a kisdedóvókróí szóló tvjavaslatról már­czius 9-én. 20. Nm. gróf Zichy Nándor ur beszéde ugyanott ugyanarról a tárgyról. 21. Nagyheti gondolatok, a nagypénteki kálváriái Epistola ad aeppos et polit, községek kötelességeiről az egyházi és hitvallásos iskolai költségek iránt. 26. Egyházi gyászbeszéd Windthorst fölött. Mondotta Berlin­ben a nagy férfiú temetésekor dr Kopp György boroszlói hg-püspök. 27. t Pásztélyi Kovács János. 1824—1891. A szeri. 28. Az országos kath. tanitógyülés ügyében az előkészítő­bizottság két levele. 28. De vaticana specula astronomica restituenda et ampli­ficanda Leonis XIII. Constitutio. 29. Az országos kath. tanitógyülés ügvében nm. és ft. dr Roskoványi Ágoston nyitrai püspök levele és Petrovácz József kalocsai érseki tanitó-intézeti igazgató nyilt levele dr Kouilóssy F. országgyűlési képviselőhöz, mint az orsz. kath. tanitógyülés elők. bizottsága elnökéhez. 30. Nemzetközi katholikus tudományos kongresszus Párisban. 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Adalék a munkás-kérdéshez. Egy plébánostól. 34. „Kasznár uram tehene." Bizonyos komáromi urak figyel­mébe ajánlva. Katholilus-tói. 34. A két társadalom : egyház s állam. Csippél F.-től. 35, 36. Mária hava. A szeri. 37. A „Szűz Mária Magyarország Védasszonya" nevü ima­egyesület lapjának első vezérimája. 37. Ave a rónán. (Költ.) S. J. Rosty K.-tól. 37. Ki kell göngyölni azt a (kath.) zászlót ! <S-től. 39, 40. A pécsi székesegyház kápolnáinak theologiája fali fest­ményekben. 40, 41, 42, 43, 44. SS. D. N. Leonis d. p. P. XIII. Litterae encyclicae de Conditione Opificum. 41, 42, 43, 44, 45, 46.' Becses irodalmi lelet Űrnapjára. Luther Márton levele Révay Ferenczhez Krisztus Urunknak az oltáriszeut­ségben jelenléte mellett. 42. Űrnapján. Bemutató Paszlavszly S. munkatársunk sajtó alatt levő szentbeszédeiből. 45, 47. A szent Sziv temploma az ország szivében. (Költ.) S. J. Rosty K.-tól. 46. A franczia papság polgári alkotmánya és annak követ­kezményei. Füssy T.-tól. 47, 48, 50. f Fektor Gáspár O. S. B. emléke. 48. Szent Alajos dicsőségbe lépésének harmadik centenáriu­mán. 1591—1891. jun. 21. A szeri. 49.

Next

/
Thumbnails
Contents