Hivatalos Közlöny 1893-1944

...

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hivatalos közlönye 1893. január elsején indult. A minisztérium szerkesztésében először havonta kétszer, később pedig hetente tájékoztatott a szakterületet érintő rendeletekről, jelentetett meg közleményeket, ismertetett személyi ügyeket. Tárgyköre meglehetősen tág volt: a vallásügyeknek, az oktatásnak, a múzeumok, könyvtárak, levéltárak ügyeinek, általában véve a kultúra és a művészetek legkülönbözőbb ágainak volt a fóruma. Olyan jelentős személyiségek minisztersége alatt működött, mint Csáky Albin gróf, Eötvös Loránd báró, Wlassics Gyula, Berzeviczy Albert, Apponyi Albert gróf, ifj. Zichy János gróf, Jankovich Béla, Lukács György (a filozófus), Teleki Pál gróf, Klebelsberg Kuno gróf, Hóman Bálint, Szinyei Merse Jenő, Antal István.
A létrehozásáról szóló, a m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Ministerum 1892. évi 2421. számú rendelete deklarálja a kiadvány tartalmát:
«A vezetésem alatt álló vallás- és közoktatásügyi ministerium a jövő 1893. évtől kezdve „Hivatalos Közlöny” czim alatt hivatalos lapot ad ki, mely közölni fogja az ügykörébe eső általános (kör-) rendeleteket, kivételével azoknak, melyek bizalmas természetűek, vagy pusztán muló alkalomra szólanak. Azonkivül tartalmazni fogja:
a) közlemények alakjában a ministeriumnak egyes esetekre vonatkozó elvi jelentőségű határozatait és intézkedéseit, a mennyiben közlésre alkalmasak, nem különben a ministeri tanácsnak, a ministerium ügykörét érintő fontos határozatait, valamint általában oly egyéb közléseket és adatokat, a melyeknek a felvétele egyik vagy másik szempontból czélszerűnek mutatkozik;
b) személyi és egyéb hireket, u. m. kitüntetéseket, kinevezéseket, áthelyezéseket, véglegesitéseket, nyugdíjazásokat, továbbá köszönet, elismerés stb. nyilvánításokat, a közzététetni szokott segélyezéseket, ösztöndíj-adományozásokat stb.
c) hivatalos pályázatokat, a „Budapesti Közlöny”-ben megjelent hirdetések alapján készült kivonatban.
A „Hivatalos Közlöny” rendszerint kétszer havonként, minden hó 1-én és 16-án, szükség esetén többször is jelenik meg. A szerkesztőség a „Hivatalos Közlöny” minden évfolyamát idő és betűrend szerint készített tárgy- és névmutatóval látja el. A „Hivatalos Közlöny” előfizetés utján, valamint egyes számonként is megszerezhető.»
A rendelet felszólította a vallási, oktatási és kulturális intézmények vezetőit, hogy „a «Közlöny»-t rendeljék meg, annak minden évfolyamát köttessék be és leltárba vegyék fel.”

Tartalomjegyzék 31 517 oldal