Igazságügyi közlöny 1892-1948

...

Az Igazságügyminiszter 1891. év november hó 26-án kelt rendelete határoz a Közlöny megjelenéséről, meghatározva egyben a tartalmát is:
„Valamennyi igazságügyi hatósághoz és letartóztatási intézeti igazgatósághoz.
1. §. A vezetésem alatt álló ministerium az 1892. évtől kezdve »Igazságügyi Közlöny« czím alatt lapot ad ki, melyet megfelelő számú példányokban az összes kir. bíróságok, kir. ügyészségek, kir. közjegyzői és ügyvédi kamarák s az összes letartóztatási intézetek igazgatóságai részére hivatalból küld meg.
2. §. Az Igazságügyi Közlöny első sorban közölni fogja a kibocsátandó igazságügyministeri általános (kör)rendeleteket, kivételével azoknak, melyek bizalmas természetűek vagy pusztán muló alkalomra szólanak. Az igazságügyministeri általános (kör)rendeleteknek - eddig gyakorlatban volt – különálló példányokban való szétküldését az 1892. év elejétől fogva megszüntetem s csak a sürgős és a fentemlített kivételes körrendeletekre tartom fenn. Az Igazságügyi Közlöny egyes számainak az igazságügyi hatóságok és letartóztatási intézeti igazgatóságok részére történt kézbesítése – az illető számban foglalt igazságügyministeri általános (kör)rendelet tekintetében – a hivatalos közlés joghatályával bír. Azon igazságügyministeri általános (kör)rendeletek, melyek nagyobb nyilvánosságot igényelnek, az Igazságügyi Közlönyön kívül a Magyarországi Rendeletek Tárában s esetleg a Budapesti Közlönyben ezentúl is közzé fognak tétetni.

4. §. Az Igazságügyi Közlönyben nyilvánosságra hozandók a kir. ítélő-táblák teljes ülési döntvényei, úgyszintén azon elvi jelentőségű határozatai is. …
5. §. Az Igazságügyi Közlönyben, annak a fenti 2–4. §-okban említett tartalmán kivül még megjelennek:
a) közlemények alakjában az igazságügy­mi­nis­te­ri­umnak egyes esetekre vonatkozó elvi jelentőségű határozatai és intézkedései, amennyiben közzétételre alkalmasak, nem különben a ministertanácsnak hatásköri összeütközési ese­tekben hozott határozatai, valamint általában oly egyéb közlések és adatok, melyeknek az Igazságügyi Közlönybe való fölvétele igazságügyi szempontból czélszerűnek mutatkozik;
b) igazságügyi személyi hirek (kinevezések, kitüntetések, áthelyezések, nyugdíjazások stb.), ideértve a kir. közjegyzői és az ügyvédi kamarák kebelében előforduló személyi hireket is;
c) igazságügyi pályázatok, a Budapesti Közlöny alapján készült kivonatban.
6. §. Az Igazságügyi Közlöny nem előre meghatározott időben és terjedelemben, hanem a szükséglethez képest jelenik meg és pedig nyolczadrét alakban.
7. §. A szerkesztőség az Igazságügyi Közlöny minden évfolyamát idő- és betűrend szerint készitett tárgymutatókkal és névmutatóval látja el.
8. §. Az igazságügyi hatóságok vezetői és a letartóztatási intézetek igazgatóságai tartoznak az Igazságügyi Közlönynek hivatalosan megküldött számait gondosan őriztetni, minden évfolyamot beköttetni s a leltárba fölvenni.
9. §. Az Igazságügyi Közlöny előfizetés utján, valamint egyes számonkint is megszerezhető.”

Tartalomjegyzék 38 559 oldal