Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 1952-1982

...

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztályának Közleményei – 1967-től Agrártudományi Közlemények – A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának folyóirata címmel megjelent periodika a hazai agrárkutatás eredményeit teszi közzé.A megújult névvel megjelent első számhoz írott előszóban a szerkesztőbizottság így ír:„Az Akadémia IV. Agrártudományok Osztálya folyóiratát, „Közleményei”-t önállóan 1952-ben jelentette meg először. Az elmúlt 15 év alatt 25 kötet hagyta el a nyomdát. Visszagondolva erre a nem nagy, de tudománypolitikai nézőpontból változatos időre … megállapítható, hogy a konkrét kutatásokon alapuló tudományos eredmények ismertetésével nem jártunk rossz utakon. Közleményeink kezdetben egy-egy akadémiai osztályrendezvény teljes anyagát ismertették legtöbbször önálló kötetekben. … Az említett rendezvények témakörét és előadásait közelebbről szemügyre véve, ma is azt látjuk, hogy azok … mezőgazdaságunk alapvető kérdéseit tárgyalták.1957-től (XIII. kötet) az Osztályvezetőség határozata alapján csökkentek a nagy, átfogó rendezvények, s ezzel az előadók és hozzászólók száma is. Azóta főleg egy-egy szűkebb terület ankétja, vitaülése került megrendezésre az Akadémián és ezt sem közöltük teljes terjedelemében, hogy nagyobb lehetőséget biztosítsunk az újabb kutatási eredmények ismertetésére. Emellett természetesen nem hanyagolhattuk el a rendezvények anyagának sajtó alá rendezését és megjelentetését, amely mezőgazdasági kutatások elméleti problémáinak megoldásához, vagy a mezőgazdasági szocialista nagyüzemek mindennapi termelési gondjaiban, a termés növelésében nyújthattunk konkrét segítséget.Nem elvont kérdések ismertetésével töltöttük ki a rendelkezésünkre álló ívkeretet, hanem igyekeztünk kiragadni azokat az időszerű problémákat, amelyek a gyakorlat részére segítséget nyújtanak.Már a múltban sem zárkóztunk el nem akadémiai intézményekhez tartozó munkatársak eredményeinek közlésétől. Lehetőséget biztosítottunk a kutatási tervfeladatokból adódó színvonalas munkák közlésére. E törekvésünket a jövőben is folytatni kívánjuk.A szocializmus építése megköveteli, hogy a tudomány egyre több eredményt adjon a szocialista nagyüzemekben dolgozók és a termelést irányító szakemberek felé, a gyakorlattól pedig megköveteli a korszerű módszerek alkalmazását.Ez a szoros összefüggés volt az egyik oka annak, hogy az Osztály Közleményei címét megváltoztattuk Agrártudományi Közleményekre, jelezve ezzel azt, hogy az egész tudomány ügyét kívánjuk még nagyobb mértékben szolgálni.”

Terjedelem: 22 235 oldal

Tartalomjegyzék