Görög és latin remekírók

...

Az Akadémia működésének kezdetétől szorgalmazta az ókorral, közelebbről a görög-római ókorral való foglalkozást. Először fordítások készítését tűzte ki célul, a klasszikus ókori szerzők műveinek színvonalas magyarítását. 1883-ban Gyulai Pál javaslatára az Akadémia létrehozta a Classica-philologiai Bizottságot, melynek feladatai közt az első „a görög és római classicusok magyarra fordítása” volt. A feladatkijelölés így folytatódik: „Ezekből rendszeres gyűjteményt indít meg, melybe csak olyan fordításokat vesz föl, amelyek mind a tudományos, mind az irodalmi követeléseknek lehetőleg megfelelnek”. A vállalkozást a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium is támogatta, de Trefort kikötése az volt, hogy „a fordítások mellé az eredeti is mellékeltessék”. 1885-ben meg is jelent a Görög és Latin Remekírók sorozatának első kötete, Anakreón összes töredékei és az Anakreóni dalok, Ponori Thewrewk Emil fordításában, bevezetésével és jegyzeteivel. A sorozatban összesen 24 szerző művei jelentek meg, 25 műnek ez volt az első fordítása és 12 szerzőnek ill. műnek azóta sincs újabb (teljes) fordítása. A Görög és Latin Remekírók sorozatának szabályzatában szerepel a kikötés, hogy „a fordításnak a legjobb szövegkiadáson kell alapulnia”, s főképp, hogy „kívántatik bevezetés, mely az illető írónak életét és munkái irodalmi méltatását foglalja magában - egyszersmind az illető munka előző magyar fordításait felsorolja és pontosan jellemzi”. Mindezzel az Akadémia egyszerre szolgálta a közművelődést és a tudományt.Kollekciónk a sorozat 37 kötetét tartalmazza, egyebek mellett Vergilius, Euripides, Martialis, Suetonius, Thukydides, Pindaros, Cicero, Anakreón, Euripides, Lykurgos, Cato, Herodotos, Catullus, Platon klasszikus művei.

Tartalomjegyzék 14 818 oldal