Nyelvemléktár

...

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága kiadásában, Budenz József, Szarvas Gábor és Szilády Áron szerkesztésében 1874-1908 között jelent meg a Nyelvemléktár - Régi magyar codexek és nyomtatványok c. sorozat 15 kötete, amely a legfontosabb középkori írásos nyelvemlékeink forráskiadása.„А M. Т. Akadémiának Nyelvtudományi Bizottsága még 1872-ben elhatározta, hogy az 1838—1846. években megjelent, de már elfogyott Régi Magyar Nyelvemlékek legfontosabb részeit, ú. m. az I. és III. kötetekben foglalt Bécsi és Müncheni a nélkül is együvé tartozó codexeket egy kötetté egyesítve olcsóbban megszerezhető és könyebben kezelhető 8-ad rét alakban újra kiadatja. A kivitelhez, miután arra az akad. Igazgató Tanácstól költséget nyert, hozzá is fogott 1873-ban. De a közben belátta, hogy egy-két régi nyelvemlék újra kiadásával még távolról sincs kielégítve azon szükség, melyet nyelvtudományunk és irodalom-történetünk régóta érez, hogy t. i. a régi kézirati (Codex) irodalom, melynek eddigelé még csak egy kis része van kiadva s forog köz kézen, egész terjedelmében s akárkinek is hozzáférhető legyen. Ennél fogva a Bizottság említett határozatát oda módosította, hogy a Bécsi és Müncheni Codexek új kiadása csak kezdete legyen egy olyan nagyobb vállalatnak, mely az eddig kiadatlan régi "nyelvemlékeket mind fölölelje, s azokat az eredeti kéziratokkal minden lényeges pontban híven egyező alakban (jelesen újkori ejtésre s írásmódra való áttétel nélkül) még ez évtized alatt a magyar nyelv- és irodalomtudomány barátainak kezűkhez szolgáltassa. A vállalat vezetését és gondozását a Bizottság Budenz J., Szarvas G. és Szilády Áron biz. tagokra, mint felügyelő szerkesztőségre ruházta át, s egyszersmind ez új Nyelvemlék-kiadások gyűjteményének nevezetéül a „Nyelvemléktár“ czimet fogadta el.”A közel félszáz kódex a magyar nyelv és irodalom, valamint egyben a középkori magyar történelem páratlan forrása: Bécsi codex, Müncheni codex, Weszprémi-codex, Peer-codex, Winkler-codex, Sándor codex, Gyöngyösi codex, Thewrewk codex, Kriza codex, Bod-codex, Nagyszombati codex, Szent Domonkos élete, Virginia-codex, Érdy codex, Tihanyi codex, Kazinczy codex, Horvát-codex, Jókai-codex, Simor-codex, Cornides-codex, Szent Krisztina élete, Vitkovics-codex, Lányi codex, Szent Margit élete, Példák könyve, Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról 1521, Apor-codex, Kulcsár-codex, Érsekújvári codex, Debreczeni codex, Gömöry codex, Döbrentei codex, Teleki-codex, Festetics-codex, Pozsonyi codex, Keszthelyi codex, Miskolczi codex, Lobkowitz codex, Batthyányi codex, Czech-codex, Székelyudvarhelyi codex, Guary codex, Nádor-codex, Lázár Zelma codex, Birk codex, Piry hártya.

Tartalomjegyzék 6 236 oldal