Koszorú 1863-1865

...

Az Arany János szerkesztésében megjelent újság alcíme szerint „Szépirodalmat és általános műveltséget terjesztő hetilap” volt.
„Célja a lapnak jelesb íróinkat mind egy koszorúba gyûjtve, a magyar szépirodalom (mûpróza és költészet) aesthetikai fejlõdését elõmozdítani, egyszersmind a mûveltebb közönségnek való ismereteket kellemes formában terjeszteni. E szerint a „Sz. Koszorú” fõlapja szépirodalmi, ún. kötött és kötetlen alakú költõi dolgozatok, továbbá (nem szorosan tudományos) aesthetikai, társadalmi, általános mûveltség terjesztõ cikkek (ide vonhatók lévén péld., föld- és népisme, utazás, historia, sõt némely általánosb érdekû tudományág egyes mozzanatai vagy körrajza is, mivelt közönség számára népszerûen elõadva); melléklapja vagy tárcája: bíráló, ismertetõ, mulattató tartalommal, ú. m. könyvismertetések, kivonatok, jelesb mûveknél tüzetes bírálatok is, apróbb irodalmi, mûvészeti, társadalmi közlések a bel- és külföldrõl, ismeretterjesztõ noticeok, színbírálatok, könyvészet, szóval mindaz, minek egy úgy nevezett literaturai lapban helye van. Képeket egyelõre nem ígér, mert minden igyekezetét a tartalom becsére kívánja fordítani, de fentartja magának, hogy idõvel, kedvezõ körülmények közt azokat is adhasson.”

Tartalomjegyzék 3 116 oldal