Magyar Botanikai Lapok 1902-1934

...

"Az európai müvelt államok között Magyarország az egyedüli, melynek a bold. KANITZ Ágost, kolozsvári egyet tanár kiadásában megjelent „Magyar növénytani lapok“ megszűnése (1890) óta nincsen önálló botanikai szaklapja, jóllehet ennek szükségességéről valamennyien meg vagyunk győződve. Hogy ezen a hiányon segítsünk s hogy különösen a floristikával és systematikával foglalkozó szaktársainknak rendelkezésére bocsáthassunk egy oly szaklapot, a melyben megfigyeléseiket s tanulmányaikat közölhessék oly módon, hogy annak a világirodalomban is nyoma legyen, nehány lelkes és önzetlen bel- és külföldi szaktársunk támogatásával megindítjuk a Magyar botanikai lapok czimű folyóiratot, mely ezentúl minden hó elsején fog megjelenni, előfizetési ára pedig belföldön 10 korona, külföldön II korona 44 fillér lesz." (1902. 1. szám)

Tartalomjegyzék 8 807 oldal