A Pozsonyvármegyei Régészeti Egylet értesítője 1876-1885

...

"Az imént említett egyletek nemes célja s példája megszülte bennem a vágyat, vajha Pozsonymegyében is alakulna hasonló célú régészeti egylet, melynek körébe a közel múlt századok műemlékei s iparcikkei is bele volnának vonandók. Megbeszélvén ez eszmét Pozsony megyének több lelkes s jeles fiával, s bátorítva ezeknek biztatása s ügybuzgó támogatásától, nemkülönben bízván a t. c. megyei közönség tudományos érdeklődésében, bátor vagyok eszmémet s régi óhajomat a mélyen tisztelt közönség elé amaz alázatos kérelem kíséretében terjeszteni, méltóztatnának az alakítandó egyletet felkarolni, s tagjai sorába belépni." (Jedlicska Pál, 1872.)

Tartalomjegyzék 114 oldal