Statisztikai Közlemények 1861-1864

...

Statistikai Közlemények. A hazai állapotok ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Statistikai Bizottmánya.Az 1861 és 1864 között Hunfalvy János szerkesztésében megjelent 6 kötet az ország megismerésében, irányításában, a tervezésben nélkülözhetetlen adatokat teszi közzé.„A Magyar Tudományos Akadémia minden időben egyik fö feladásának a haza mindenoldalú megismertetését tekintette; s ha még is e részben sokáig csak egykét irányban működhetett, az nem ebbeli hivatása fel nem ismerésének, hanem anyagi eszközei elégtelenségének volt tulajdonítandó. … Egyik fontos ága a honismeretnek a jelennek statisticai viszonyai kitisztázása: a népességi s ezzel Összefüggő biostaticai az ipar és kereskedelmi, a gazdasági és pénzügyi, a közoktatási és műveltségi viszonyok kikutatása és tudományos előadása; mely ethnographiai, míveltségtörténeti és természet-tudományi tekintetben új igazságok termékeny forrását képezi; de nem kevesbbé fontos gyakorlati szempontból is: a politikára, közigazgatásra, nemzetgazdaságra és közegészségügyre nézve nélkülözhetetlen adatokat nyújtván. Míg tehát ekkép tudományosan kezelve egy felül magasb természeti törvények felismerésére vezet, másfelül a státusférfiúnak vezérpontokat szolgáltat a társadalom mindennemű érdekei pontosb felismerésére és kifejtésére. … egy külön Statistikai Bizottmány alkottatott meg, melynek feladatává tétetett: mindennemű statisticai adatokat, melyek a magyar koronához tartozó országok köz viszonyaira vonatkoznak, összegyűjteni, rendezni megbírálni, más államok adataival is egybevetve feldolgozni; s azok kibocsátása által Magyarország lehetőleg hű statisticai ismertetésit eszközölni, s az idő változásaival folyton tisztában s a tettleges állapotokkal öszhangzásban tartani. E végre felhasználja ugyan a Bizottmány kellő bírálat mellett, a más utakon is közzé lett adatokat, fő teendőjéül azonban tekinti a kormány, az egyházi és világi hatóságok, testületek, egyesületek és intézetek, úgy magányosok, s ha szükség, a hely színére tett kiküldések útján is, ez adatok birtokába jutni.E munkálkodásai eredményeit a Bizottmány egy saját közlönyben, a »Statistikai Közlemények«-ben fogja időrül időre közzé tenni, melyek első kötete íme itt nyújtatik át a hazának.” - írja a Bizottmány titoknoka, Toldy Ferenc az első kötet előszavában.

Tartalomjegyzék 1 978 oldal