Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894-1906

...

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1894-ben megindított folyóiratának bevezetőjében Paikert Alajos szerkesztő a következőképpen összegzi vállalkozásuk célját: „Szükségtelen kiemelnünk, hogy Magyarország, mint a múltban, jelenben és jövőben is agrikol államnak története, társadalmi fejlődése nemcsak szoros összefüggésben állt földmivelő népe, a birtokos nemesség és a régi jobbágyok fejlődésével, hanem egyenesen ezek története, ezek fejlődése a tulajdonképeni nemzet történelme, … Sajnos, a magyar történetírás, mint egyáltalán a külföldön is, sokáig majdnem kizárólag csak politikai mozgalmakat vett tekintetbe, és csak a legújabb időben tárgyal szocziális mozgalmakat. Közgazdasági momentumokkal, szocziológiai irányokkal, melyek a nemzet közszükségleteiből folytak, ezekkel foglalkozni nem tartotta hivatásának a történetíró. … De a történetírás oknyomozás nélkül, kellő dokumentumok nélkül többé-kevésbé fikczió, a kutforrások összegyűjtése azért feltétlenül szükséges. Éppen erre vállalkozik a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. … Tudtunkkal oly folyóirat, amely csak egy nemzet gazdaságtörténetének felderítését tűzte ki czéljául, nem létezik még sehol és igy a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle az első és egyedüli folyóirat a maga nemében az egész világon.” A folyóirat szerkesztői Paikert Alajos (1894–1899), Tagányi Károly (1897–1901) és Kováts Ferenc (1901–1906) voltak. A kezdettől kéthavonként, 1897-től havonta jelent meg. Szerkezete – a kisebb rovatok változásától eltekintve – egységes képet mutat:Adatok (1894–1906); Bírálatok és ismertetések (1901); Értekezések (1894–1906); Gazdaságtörténeti Értesítő (1894–1904); Irodalom (1896-1906); Könyvészet (1895–1899); Vegyesek (1894–1906).Tudományos életünk nagy vesztesége, hogy a folyóirat 1906-ban megszűnt.

Tartalomjegyzék 5 991 oldal