Uránia 1828-1833

...

Az 'Uránia nemzeti almanach újesztendei ajándékul' Esztergomban, Szeder Fábián szerkesztő és Beimel József könyvkiadó együttműködésében látott napvilágot.Szeder Fábián János bencés áldozópap és tanár volt, széles körű irodalmi tevékenységet folytatott, részt vett számos irodalmi lap szerkesztésében. Szépirodalmi zsebkönyvével, az Urániával előmozdította honi nyelvünk művelését. Kéziratban maradt igen sok jegyzete a magyar nyelvtudomány, szótárirodalom, könyvtártan, kertészet, ásványtan, oklevéltan, éremtan stb. köréből. Az Auróra mintájára alapított és szerkesztett Uránia első kötetét Szeder 1828 elején ezen szavakkal indította útjára: „Midőn az illyes literátori pállyához szokottaknak és kezdőknek is jelesebb dolgozásaikat közrebocsátani nagyobb alkalom nyujtatik, mi ama reménytől tápláltatván, hogy a nemzeti csínosodást ezen ösztön is eszközölheti idővel, azon leszünk, hogy Urániának érdeme, a mennyire rajtunk áll, évről-évre nevekedjék, és legyen olly valamink, a mit mi is édes Hazánk Oltárára tehessünk” Az Uránia sok kezdő írónak gyenge kísérleteit is közölte ugyan, azonban tekintélyét mégis emelte az, hogy oly neves írók is publikáltak benne, mint Kazinczy, Kölcsey, Gaal József, Czuczor Gergely, Szemere Pál, P. Horvát Endre, Kovács Pál, Fábián István, Képlaki Vilma s különösen gyakran Guzmics Izidor, a híres bencés hittudományi író, Kazinczy lelkes barátja, aki a kiadványsorozatnak úgyszólván a lelke volt.

Tartalomjegyzék 2 214 oldal