2. oldal, 1 243 találat (0,122 másodperc)
 • Ring, 1991 (3. évfolyam, 1-26. szám)
  21. 1991-04-02 / 9. szám
  [...] közelmúltban töltötte be hetvenedik életévét tollas tibor költő a nemzetőr felelős szerkesztője [...] a Magyar Köztársaság elnökének Tollas Tiborhoz Intézett levelét lezsák Sándor író [...] Európa Rádió szerkesztője méltatta Tollas Tibor elkötelezettségét a magyar haza Iránt [...] a Ring tudósítója beszélgetett Tollas Tiborral Történelmi elégtételt kaptunk Beszélgetés Tollas Tiborral a Münchenben megjelenő Nemzetőr [...]
 • Űj Magyarország, 1995. december (5. évfolyam, 282-305. szám)
  22. 1995-12-09 / 289. szám
  [...] megjelen­tetni Am addigra a szerkesztő Tollas Tibor elérte hogy 1956 de­cemberében napvilágot [...] az anya­giak előteremtéséről később elsősor­ban Tollas Tibor népszerűsége segí­tette hozzá a lapot [...] és ugyanebben a szállodában fűtő tollas Tibor volt csendőrfőhadnagy aki ki­lenc esztendőt [...] alapítója véletlenül találkozott Adonyi la­kásán Tollas Tiborral Szóba ke­rült az újság indításának [...]
 • Új Magyarország, 1994. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)
  23. 1994-09-17 / 218. szám
  [...] Bécs 1957 antoló gia szerkesztője Tollas Tibor visszaem lékezéséből idézünk rövid fejezetet [...] New York 1966 A szerkesztő Tollas Tibor ebben az antológiában közölt versével [...] az akkor már öt kötetes Tollas Tibort nemegyszer szél­sőséges hangon tónusban támadt [...] napot S bebádogoztak minden ablakot Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. november (60. évfolyam, 280-304. szám)
  24. 1997-12-13 / 291. szám
  [...] város la­kójára a júliusban elhunyt Tol­las Tibor költőre és szerkesztő­re emlékeztek A [...] ítélő idők forgó i szelében Tollas Tiborhoz en­gem is az őszinte barátság [...] mi­lyen jövőképet melengessünk a szívünkben Tollas Tiborral való barátsá­gom nem arra az [...] sok szépet és jót hallottam Tollas Tiborról Önkéntelenül arra is gondolnom kellett [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  25. 1983-11-19 / 47. szám
  [...] dán válogatott elől Clevelandi Krónika Tollas Tibor irodalmi estje A Chicago 1983 [...] est rendező­sége A megemlékezés­re pedig Tollas Tibort a Nemzetőr főszerkesz­tőjét írót költőt [...] fi­ával akarja jóvátétetni Beszélt még Tollas Ti­bor Illyés Gyuláról akit a mai [...] A közönség tomboló tetszésnyilvá­nítással fogadta Tol­las Tibor előadását Leánya Csilla szé­kely és [...]
 • Új Magyarország, 1991. május (1. évfolyam, 5-30. szám)
  26. 1991-05-30 / 29. szám
  [...] legnagyobb talán a Mün­chenben élő Tollas Tibor volt A leg­nehezebb sorsú emberek [...] ajándékként érkezett a gyötrelmes világba Tollas Tibor El­ső versei a harmincas évek [...] legjelentősebb fáklyavivője A ne­gyedszázados évfordulón Tollas Ti­bor így emlékezett vissza a tenger­nyi [...] át a rá­galmak áradatát zúdította Tollas Ti­borra és a Nemzetőrre Az újság [...]
 • Beszélő 25. (1988)
  27. 1988 / 25. szám
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi működéséről [...] Az akció vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Beregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazolom hogy Kecs­kési Tollas Tibort 1945 és 1946 esz­tendőkből ismerem [...]
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  28. 1988 / 3. (25.) szám • Térségünk • Demszky Gábor: Kis magyar helytörténet (540. oldal)
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi mű­ködéséről [...] Az akcó vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Bcregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazo­lom hogy Kecskési Tollas Tibort 1945 és 1946 esztendők­ből ismerem [...]
 • Bécsi Napló, 1996 (17. évfolyam, 1-6. szám)
  29. 1996-11-01 / 6. szám
  [...] körnek legismertebb tagjai Kárpáti Kamii Tollas Tibor Tóth Bálint valamint a negyven [...] után 1957 ben történt amikor Tollas Tibor szerkesz­tésében és a Nemzetőr kiadásában [...] kötetet Pfitzner Rudolf Kárpáti Kamii Tollas Tibor és Tóth Bálint szerkesztette és [...] Attilát Kár­páti Kamiit Szathmáry Györgyöt Tollas Tibort és Tóth Bálintot bemutató rész [...]
 • Napi Magyarország, 1998. április (2. évfolyam, 77-101. szám)
  30. 1998-04-06 / 81. szám
  [...] Vil f Un memóriám Kecskési Tollas Tibor Az előzményekről és a körül­ményekről [...] már­cius 4 i számában közölte Tollas Tibor rövid életrajzát illetve részleteket az [...] a bizo­nyítékok köréből Perbefogásának történetét Tollas Tibor elmondta Demszky Gábornak 1988 ban [...] BÖK III 539 1 Részlet Tollas Tibor önélet­rajzából A kiszabott 10 év [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  31. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] 14 Márkus László szemüvegben és Tollas Tibor Esztergár Károly amerikai magyar fotós feltűzi Tollas Tibornak a köztársaság címerét gyönyörű s [...] három négy hónapomba került mutatja Tollas Tibor az egyik oldalt Ceruzacsonkkal ritkábban [...] most ki kéne ásni őket Tollas Tibor toporog nézi talpa alatt a [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám)
  32. 1997-08-30 / 202. szám
  [...] cégek o á In memóriám Tollas Tibor Csöndben hozták haza földi maradványait [...] találkozó amely a nemrég elhunyt Tollas Tibor emléke előtt tiszte­leg Kossuth Lajos [...] akár a költő lapszerkesztő forra­dalmár Tollas Tibor is írhatta volna őket száz [...] megírják elmondhatják rólunk hogy ellenálltunk Tollas Tiborról többet is elmond­hatnának A börtönévei [...]
 • Kisalföld, 1991. február (46. évfolyam, 27-50. szám)
  33. 1991-02-16 / 40. szám
  [...] is meg­van a maga sorsa Tollas Tiborral sepi volt másképpen ez Ősei [...] megtéveszthe tetlen gének így ölelkeztek Tollas Tiborban messzi századok Katoná­nak készült s [...] és az­óta is akként működik Tollas Tibor és lapja az elmúlt évtizedekben [...] üldözték becsempészett példá­nyait Azt hogy Tollas Tibor a lap lelke mellesleg kiváló [...]
 • Népszabadság, 1989. március (47. évfolyam, 51-76. szám)
  34. 1989-03-04 / 54. szám
  [...] az út kerül 2 A Tollas Tiborról szóló záradék abba ia képbe [...] vendégei voltunk ahogy vendég volt Tollas Tibor és a nyugati magyar emigráció [...] a Nemzet­őrrel és főszerkesztőjével Kecskési Tollas Tiborral kap­csolatos passzusait illeti meg­lepetéssel s [...] elrugaszkodik a valóság szintjétől A Tollas Ti­borról szóló záradék az eredeti tudósításban [...]
 • Hídfő, 1980 (33. évfolyam, 800-824. szám)
  35. 1980-01-01 / 800-801. szám
  12 oldal hídfő 1980 január Tollas Tibor Évgyűrűk Nemzetőr kiadás 1979 86 [...] évtizedek írja a könyv előszavában Tollas Tibor Olvasván a gordonka hangjára emlékeztető [...] már csak a fák könyvek Tollas Tibor Irgalmas fái azok me­lyek még [...] ember vallo­mása olykor szinte könyörgése Tollas Tibor új verseskötete Csen­des vallomás a [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  36. 1984-01-14 / 2. szám
  2 oldal Tollas Tibor neve a Kongresszusi Naplóban A [...] városunkban nagysikerű előadó kör­úton járó Tollas Tibor költőt a Nemzetőr ki­tűnő szerkesztőjét [...] jelenetet azután november 17 én Tollas Tibor nevének az emlí­tésével S 16716 [...] alkalommal vett részt előadásán és Tol­las Tibor mindig tudott újat nyújtani hallgató­inak [...]
 • Kisalföld, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)
  37. 1993-03-22 / 67. szám
  [...] felfe­dezni egy egy könyv tükré­ben Tollas Tibor Hazafelé cí­mű könyvét 1992 ben [...] magyar lírájának véltünk torzó cson­ka Tollas Tibor neve nélkül s Thinsz Géza [...] abla­kot Ez volt az első Tollas Ti­bor vers amit a nyolcvanas évek [...] gyűj­ti egybe a Hazafelé kötet Tol­las Tibor életművét Azét a Tollasét akinek [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  38. 1984-10-05 / 38. szám
  [...] a Szent István Egy háznál Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...] Emlékünne­pély San Diegoban Ünnepi szó­nok Tollas Tibor Táncház a Los Angeles i [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  39. 1984-05-12 / 19. szám
  [...] szabadságot Éppen ezt fejez­te ki Tollas Tibor Végvár a Templom c verse [...] megemlékezést Az Egyesült Államokban látogató Tollas Tibor volt az ünnepi szónok aki [...] Szent Imre ünnepét előkészítő novenában Tollas Tibor irodalmi matinéja November 6 án [...] reggelit követő aranyjubileumi műsor keretében Tollas Tibor volt a vendégünk Forgószélben c [...]
 • Új Magyarország, 1992. június (2. évfolyam, 128-153. szám)
  40. 1992-06-01 / 128. szám
  [...] Bem téri székházban A meghirdetett Tollas Tibor Lezsák Sándor est vá­ratlanul jelentős [...] a vendégeket a Münchenben élő Tollas Tibor költőt a Magyar Sza­badságharcos írók [...] portugál nyelven a német kiadás Tollas Tibor nevéhez fűződik Daru vári Imre [...] ban agyonlőtték a Kálvin téren Tol­las Tibornak sokat jelentett az a bizonyos [...]