2000, 1998 (10.évfolyam) január

Gyáni Gábor: Miről szól a történelem?

JEGYZETEK 1. Jean-Francois Lyotard: A posztmodern állapot. In: A posztmo­dern állapot. Bp., 1993. 8-9. 2. Michel Foucault: Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Pantheon, New York, 1980. különö­sen 109-134; Uő: A diskurzus rendje. Holmi, 1991/7.868-899. 3. Hayden White: Droysen's Historik: historical writing as a bourgeois science. In: Uő: The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1987. 83-104. 4. Keith Jenkins: Re-thinking History. Routledge, London, 1991. különösen 5-27. 5. A specializáció, illetve a dezintegráció okairól és formáiról bő­vebben, Gyáni Gábor: Fin de siécle történetírás. Magyar Tu­domány, megjelenés folyamatban. 6. Ankersmit: Historiography and postmodernism. History and Theory, XXVIII, 2, (1989) 137. 7. Georges Duby - Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről. Bp., 1993. 63. 8. Gyáni Gábor: A modern város történetének antropológiai szemlélete. In: Történeti Tanulmányok III. KLTE, Debrecen, 1994. 164. 9. Ő állítja saját magáról. „Bennem nincs nagy hajlandóság az el­méletalkotásra: a mesterségem művelem, sokat nem elmélke­dem róla." Uo. 34. 10. Vö. Bemard Lepetit: Építészet, földrajz, történelem: a lépték használatai. Aetas, 1995/4.142-159; Jacques Revel: Mikroszintű vizsgálat és társadalmi jelenségek konstruálása. Aetas, 1996/4. 217-238. 11. Az analitikus és a dialektikus hermeneutika fogalmairól 1. Frederick A. Olafson: Hermeneutics: „analytical" and „dialectical". History and Theory, Beiheft 25, (1986) 28-43. 12. Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Bp., 1984. 239. 13. Hans Medick: „Misszionáriusok a csónakban?" Néprajzi megis­merésmódok kihívása a társadalomtörténettel szemben. In: Vári András, vál.: Misszionáriusok a csónakban. Antropológi­ai módszerek a társadalomtörténetben. Bp., 1988. 76-77. 14. Vö. „Vissza kell... utasítani minden instrumentálisán felhasz­nált magyarázó elméletet... (mivel a) kérdésfeltevések és a hi­potézisek ebben az esetben nem a forrásokban adott értelemösszefüggésekből, hanem az elméletből erednek". Richard van Dülmen: A történeti antropológia a német társadalomtörténetírásban. In:Vári András, szerk.: A né­met társadalomtörténet új útjai. Tanulmányok. Bp., 1990. 100. 15. Lackó Mihály: Széchenyi elájul. 2000, 1997. május, 4-53. 16. Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a fi­lozófiához. Bp., 1988. A mű 1958-ban jelent meg először. Érté­keléséhez 1. Orthmayr Imre: Az eszméiben élő társadalom. BUKSZ, 1989. december, 35^3. 17. Hayden White: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973. 18. Uő: A ténybeli ábrázolás fikciói. Műhely, 1997/4. 62. 19. Uő: A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. In: Uő: A történelem terhe. Bp., 1997. 141. 20. Derek Attridge et al eds.: Post-structuralism and the Question of History. Cambridge, 1987. 21. Ennek az álláspontnak újabb markáns megfogalmazása, Arthur Marwick: Two approaches to historical study: the metaphysical (including 'postmodernism') and the historical. Journal of Contemporary History, 30, 1, (January 1995) külö­nösen 18-23. A megbírált válasza, Hayden White: Response to Arthur Marwick. Uo. 30, 2, (April 1995) 233-246. 22. Vö. Wulf Kansteiner: Hayden White's critique of the writing of history. History and Theory, XXXII, 3, (1993) különösen 282. 23. Farkas Zoltán: Cui prodest... A posztmodern történetírásról. Aetas, 1996/4. 87. 24. Hayden White: A ténybeli ábrázolás fikciói, 62. 25. Uo. 68. 26. Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Bp., 1995. 149. 27. A szakkritika feladata, hogy eldöntse, mely tények a hamisak. 28. Hayden White: A történelem terhe, 97. 29. Nádas Péter: Az elvarázsolt párbeszéd. Nappali Ház, 1997/2. 6., 30. Uo. 12. 31. Kovács András bírálata. BUKSZ, 1997. ősz. 353. 32. Deák Ágnes bírálata, BUKSZ, 1997. nyár. 22-228. Megjelent a HELYZET KÖNYVEK új kötete: Bíró A. Zoltán HÉTKÖZNAPI HUMORVILÁG Tréfás nyelvi kapcsolatok antropológiai megközelítéstlen Á. székely „csavaros ész kérdéskörékez Kiadja a KAM. Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csikszereda 44 GYÁNI GÁBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék