8 Órai Ujság, 1918. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1918-02-01 / 27. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTAN-UT 3. SZÁM Telelőn : 112-53. 112-54, 112-55. Szerkesztőségi telefon d. n. 4—7-ig: 3-34 és 110-53. gr Egyes ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egy hóra 3 korona. | Negyedévre 8 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szám ára pályaudvarokon és Ausztriában 12 fillér POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYi EMIL A megértés politikáját hirdette mai bemutat­kozása alkalmával az uj kor­mány feje. A megértés az alapja annak a nemzeti programúinak, amely Magyarország politikai kiépítése mellett közgazdasági életünknek a világkereskedelem­be való bekapcsolását tűzte ki célul. Wekerle programmjához Tisza István adott visszhangot, aki a maga széles látókörű politikájá­val méltányolni akarta Wekerle kormányzati terveinek nagy kon­cepcióját. A nemzet nagy meg-’ nyugvással fogja tudomásul venni, hogy á békére való átme­net munkájának harmóniája ki­alakulóban van, ami egyaránt múlik a kormányképes baloldali pártok szervezkedésén, de múlik a parlamenti ellenzék komoly magatartásán is. Tisza beszédé­ből annak a biztosítását olvassuk ki, hogy a munkapárt meg fogja adni az állam fentartásához szükséges eszközökét, sőt a leg­több kérdésben támogatja is a kormányt, ha viszont garanciát vkap arra, hogy kontroverz kér­dések kiélesitésével a helyzet nem tétetik lehetetlenné. Amikor. ilyen komoly és be­csületes ajánlr.t fekszik a kor­mány előtt, nem lehet elzárkózni ama gondolat elől, hogy a poli­tikai helyzet szanálása tisztán "VJekerlének és pártjának továb­bi elhatározásától függ, amely- lyel a képviselőház munkájának harmóniáját biztosíthatják. KMl hinni egy olyan megoldás lehe­tőségében, -amely Wekerlének is, Tiszának is, végül pedig a nem­zeti fejlődés irányának is kon- veniál. A demokratikus elemek­nek a kormányzatba való bevo­nása elkerülhetetlen következmé­nye a nagy időknek, amelyekben élünk, viszont sohasem lehetett nagyobb szükség a nemzet faj- fentartó erejének hangsúlyozá­sára, mint éppen most, a széída- raboló törekvések kereszttüzében. A második ezredév politikailag helyes megalapozása tehát oly ér­dek, amit a képviselőház min­den'oldalán teljes egészében mél­tányolnak s amelynek sikeres szolgálata csak a kölcsönös meg­értésen alapulhat. Páris légi bombázása Meghiúsult uj olasz támadás ü német nagyvezérkar mai Jelentése NYUGATI HARCTÉR: A harci tevékenység az arcvonal különböző helyein tüzérségi és aknavető harcokra szorítkozott. Karácsony estéjén és január hőnap folyamán ellenfeleink re­pülői figyelmeztetésünk ellenére ismételten megtámadták a hadmű­veleti területen kívül fekvő nyílt német városokat. Védő-rendszabá­lyaink folytán nevezetesebb veszteség vagy kár nem történt. Meg­torlásul a január 31-éré virradó éjjel végrehajtottuk az első tervszerű légi támadást Páris ellen, amelyre 14.000 kilogramm bombát dobtunk le OLASZ HARCTÉR: Asiagotól délnyugatra tiizeléqimkbeH meghiúsult egy olasz tá­madás. Asiago és a Brenta között a tüzérségi tevékenység élénk volt. Az osztrák-magyar csapatok által a legutóbbi harcokban ejtett fog- lyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legénységre emelkedett. A többi harctéren nincs njság. LUDENDORFF, első főszállésmesicr. Vezérkarunk mai Jelentése Asiagotól délnyugatra visszavertünk egy ellenséges előretö­rést. Az asiagoi fensik keleti részén a harci tevékenység élénk tüzér­ségi harcokra szorítkozott. Á legutolsó harcokban ejtett foglyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legénységre emelkedett. A vezérkar főnöke, . > XerenszK! eiSeüHüSüi! szemez i * * — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31. Stockholmból táviratozzak: Lenin a szovjetek kongresszusán kijelentette, hogy a szov­jetek hatalmi állása még soha nem volt olyan kritikus, mint ma. Az ellenforradalom mindenfelé fölüti a fejét. Lenin azt is közölte, hogy hirt kapott arról, hogy Kcrenszki Tula közelében erős ellenforradalmi sereget szervez. Breitner E­A londoni átérés légi támadás — Berlini munkatársunk távirata — • Berlin, január 31. Hágából táviratozzak: Londoni jelentés szerint az angol főváros legutóbbi bombázása az eddigi légi támadások közül a leghevesebb volt. A támadásnak gyönyörű boldvilágos idő kedvezett. Rövid szünetekkel öt órán át hallottak a boinbák a városra; a védőütegek és a gép­fegyverek szakadatlanul működtek. A bombázás egyes periódusai különböző hosszúak voltak; volt olyan is, amely harminc percig tartott egyfolytában. J . Breitner E. Llyctí George válaszol a központi hatalmaknak — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31.’ Zürichből táviratozzék: A Daily Mail azt írja, hogy L1 o y d George az ántánt ne­vében legközelebb, valószínűleg még február első napjaiban, egysé­ges választ ad a német és magyar­osztrák kormányok nyilatkozataira Breitner E. Az angol kormány tagjai Parisban — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31. (Géniből táviratozzak: Az áugöi kormány tagjait, ultik az ántántkonferenciáKft Parisba érkeztek, a Gare St. Lazairen Clc- menceau fogadta. Szerdán a szövet­séges konnányeluökök megtartot­ták első konferenciájukat. Breitner E. Thomas — Clémenceau ellen — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31. G e n f b ö 1 táviratozzék: T h o m a s francia szocialista vezér Bordeauxban egy népgyülé- sen rendkívül lieves támadást inté­zett Clemenceau bel- és külpoliti­kája ellen. Különösen élesen kriti­zálta a francia kormánynak a mo gyár-osztrák monarchia nemzetisé­geivel szemben elfoglalt álláspont­ját. Breitner E. "' ' J;p:ÍBi tengfrészkatonak Vlrdivosztokhan Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bócs, január 81. Rotterdami távirat szerint a Mor- ning Post azt jelenti, hogy a vladi* vosztoki kikötőben' horgonyzó ja- páni hadihajók tengerészeket tettek partra, akik a japáni konzulátust és több japánt telepet megszállottak. __' M. N. As crasz-röinárs diplomáciai viszony megszakítása Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, január 31. Baseli távirat szerint a Daily Mail Jessyból azt jelenti hogy a román kormány január 29 én ncíi- fikálta az Oroszországgal való db- lomáciai összeköttetés megszr1/ á- sát. M. N. OI&UuJSáG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék