8 Órai Ujság, 1918. április (4. évfolyam, 79-101. szám)

1918-04-03 / 79. szám

ELŐFIZETÉ I ARAK: 1 EJT H<5r« 3 korona. | Negyedévre 8 korona. Egén ivre 32 korona. Egye* izém éra 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNY! EMIL Szerkesztő»6f ée kiadóhivatal t BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-UT 3. SZÁM Telefon: József 105-00, József 105-01, József 105-02. ­Szerkesztőségi telefon d. u. 4-7-ig: 3-34 és 110-55, A véres függönyt egy pillanatra szétvonta egy kar­csú diplomata-kéz. Mindig tud­tuk, hogy túl a világháború, szin- játékán is vannak események, működnek emberek és érvénye­sülnek gondolatok, óhaitások és tervek, noha bele kellett nyu­godnunk abba, hogy a mi fü­lünkbe csak az ágyuk szava ér. Most először történt meg, hogy bepillantást kaphattunk a, hábo-j ru titkos diplomáciájának mun-j kaszobájába, ahol maszk és' kosz-j tűm nélkül látjuk magunk előtt f a világháború aktorait. Es ki­tárul előttünk a Ballplatz nagy­terme, Metternich nevezetes Író­asztala mellett iveit karosszék­ben hallgatja Czemin egy sem­leges diplomata • követségét, amely szerint Clémenceau azt kérdez tét i Ausztria-Magj- aror­szág külügyminiszterétől: haj­landó-e a bekéről tárgyalni? A kérdés, amely első pillanatra bol­dogan dobogtatja meg szivünket, csakhamar leveti külmezét, el­árulván, hogy csempésztartal­mat takar, mert tulajdonképen azt jelenti: hajlandó vagy-e te, Ausztria és Magyarország, cser- !>euhagyni Németországot ? Ha Hertling gróftól azt kér­dezné Clémenceau: hajlandó Vagy-e velem békét kötni Ausz­tria és Magyarország területének megcsonkítása árán? — ugyan­azt a választ kapná, mint Czer- nin gróftól, amikor Elzász-Lo- i íaringia fejében nekünk kínálta fel a békét Franciaország. A morál insanity, amely az ántánt- poíitikának alapja, megfosztotta Clémenceaut minden itéletképes- ségtől, mert nyilván nem is sejti, hogy tulajdonképen árulásra szólított fel bennünket. Elfe­lejti, hogy Strassburgnál Tri­esztért, az olasz fronton Elzász- Lotharingiáért folyik a harc. Mindenütt és mindig, mindvé­gig, mindenért harcolunk. A tigris leleplezte magát. A fejedelmi állat, aki ágyudörgés közepette fogait csattogtatta, ha­talmas kannáit fenyegetődxve meresztette, vérengző üvöltésé­vel halált, a leghalálosabb halált ordította világgá, — a cirkusz nyilvános porondjáról beszökell- ve a sötét háttérbe, hirtelen ki­sebb lesz, vérben forgó szeme ra­vaszul hunyorít, kutyás mozdu­latokkal meghitten csalogat és cinkostársi módon koncra hív. Ej-baj, hiszen ez a tigris csak róka.., Czemin beszédének teljes szövege a lap belsejében van Visszavert franci: ellentámadások A német nagyvezérkor mai Jelentése NYUGATI HARCTÉR: A harctereken a helyzet változatlan maradt. Azok az ellentá­madások, amelyeket az ellenség Habutemenél és különös szívósság­gal a Luee patai is az Avre között általunk elfoglalt magaslatok fel­ien intézett, sül veszteségeivel összeomlottak. Az Avre és az Oise között kisebb g gsági harcok. A franicák folytatták La én löveté- séí, amelynek ss. o.s 3«<»s esett áldozatni. Felderítő harcaink a Maas keleti partján H&ndiomontaái és Husiitól délkeletre foglyokat eredményeztek. Tegnap 22 ellenséges repülőgépet és 2 kötött léggöm­böt lőttünk le. Krofl hadnagy 23-ik légi győzelmét aratta. A tenger­parton a Sonunetól délre fekvő vidékig erőteljesen kereszt ülv itt niesz- szeiuenő felderítés ell-ulrcival a 3-ib számú repülőosztag Vricke fő­hadnagy vezetése alatt rendkívüli teHesitményeket hajtott végre. A többi harcterekről semmi újság. LUDENpORFF, első föszállásmester. Weiérkartifik mm Jelentése Nincs jelenteni valói A vezérkar főnöke. Olasz pesszimizmus Offenzivánk célja Paris •— Bécsi munkatársunk telefonjelentése. — Becs, április 2. Luganóbói táviratozzék: Római puli ti kai körök a legnagyobb pesszimizmussal ítélik meg m olaszországi helyzetet és a harctéren várható eseményeket. 01 aszó r szag ereje — mondják — fogytán van csak Anglia és Amerika segítségévei állhat ellen Ausztria-Magyarországnak. A milánói újságok'azt 'állítják, hog-y a németek nyugati ofícn- zivájának cél* ne m C, a I a i s, h a n m Pá r i s. Az egész olasz sajtó egye -ént nagy jajvcszékrlé-tm tör ki 'amiatt, m:rí az olasz front védelméről ncia’történt kellöképpsa gondos1: M. Naeher. Anglia ie-iwáiiétél fél — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, április 2. Hágai távirat szerint Rop;ngtón ezredes a Morning Rost­ban német csapatok Angliában való partr as z á 1 - lásának lehetőségét hangoztatja, ami szerinte a német flotta támogatásával kétségtelenül végrehajtható. Repington erre az eshetőség?® vsló hivatkozással utal annak szükségességére, hogy an­gol h o n i serege t keli mozgósítani s a tartalékokat mind a ha­zai föld védelmére kell készenlétbe helyezni. M. Naeher. Anglia már nem elérhetett Bécsi munkatársunk telefonjelentést Becs, április 2. Baseli távirat szerint Parisnak a messzehordó ágyukkal való löve­tése a Timesben kellemetlen elöérzéseket ébreszt. A lap azt ajánlja, hogy ezt a dolgot nagyon komolyan fontolóra kell venni, Egészen bizonyosnál: lehet tekin­teni, hogy az „elérhetetlen41’ Anglia partjai meg fognak győződni arról, bőgj- mire képesek az nj ágyuk. , M. Naeher. • A párisi községtanács elren­delte a város kiürítését Bécsi munkatársunk leletonjelenlé*9 Bécs, április 2. Genfi táyirat szerint a párisi új­ságok folyvást foglalkoznak a • né­metek messzshordó ágyúinak hatá­sával. A városi 'tanács, elfogadta azt az indítványt, hogy Párisi részben Iá kell üríteni. Az asszonyokat, & gyermekeket és az öregeket eltávo-, litják és a vagyontalanok útiköltsé­gét közpénzekből fedezik. Bemből érkezett távirat szemlél­tető képet ad a főváros lakosságának nagyarányú meneküléséről. Az Orleáns-vasut igazgatósága. - hivata­losan közli, hogy az utasok torlódá­sa miatt .egyelőre közvetlen vonato­kat indít Bordeauxba, Toursba és Bourgesba. A vonatokat rendesen ugv megrohanják a .menekülök, hogy a*jpgykiadá'st időnként' szüne­teltetni kellett. M. Naeher. m « Hertling betegsége Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, április 2. Mint Berlinből jelentik; a.Vossi- sche Zcitiuig szerint Hertling gróf birodalmi kanceflár szombaton este megbetegedett. Állapotában az- 1 óta javulás állott be, úgy hogy hi­vatali teendőit most már egész ter­jedelmükben újra elláthatja. M. Naeher. Muck karmestert Amerikában letartértattí.k Bécsi munkatársunk telefonjelentés; Bécs, április 2. Bernből táviratozzék, h > ■- Muck Károly dr. volt berlini u-. ári kar­mesteri, aki Brocklynban évek óta I kimagasló ezerepet töltött be, letar- I ióztatták és egy gyüjtötáborba szál- i liiótóák. M, N, 8 * • X tr^* ‘ ( -A JS r ’ Wda, urmujsAG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék