8 Órai Ujság, 1918. május (4. évfolyam, 103-114. szám)

1918-05-01 / 103. szám

Szerfiit. 1918 május 1. líaeifne Hugó msítói s léséül epíiőgüsa A viss^sJppábktt s jtJp^r — Saját tudósítónktól — Makó, április 30. Egy érdekes sajtópör nyert most befejezést a makói vizsgálóbíró előtt. Bizonyára emlékezetes még mindenki előtt a makói mandátum- botrány, amely Justh Gyula halála után. fejlődött ki az akkor megin­dult kópviselöválasztási mozgalom során. Eckhardt Vilmos megválasz­tott képviselővel szemben tudvalé­vőén Pethe Márton dr., a függet­lenségi ás 48-as Károlyi-párt tit­kára lépett fel és támogatására lc- utazott Laehne Hugó országgyűlési képviselő is. Laehne a jelölő-gyű­lésen beszédet tartott és erről a Makó i Újság egy hossz ab cikkben, mint botrányos eseményről számolt be. A nevezett újság többek között &f.t irta, hogy Laehne olyan beszé­det tartott, amely miatt börtönben lenne a helye. E cikk szerint Laeh- he beszédében rendkívüli módon iz­gatott a hadi kő leső ti ellen és olya­nokat emlegetett, hogy csendörszu- ronyokkal kényszeritették a népet a hadikölcsön jegyzésére. Később, amikor már a makói vá­lasztás lezajlott, a képviselőhöz egyik izgalmas ülésében Zábráczky József képviselő a türelmetlen és sokszor izgatottan közbeszóló Laehnének oda kiáltotta: — Magyar Klofác, hallgasson! Ebből a közbeszólásból katonai becsületügyi eljárás indult meg és Laehne kényszerítve volt sajtópert indítani a Makói Újság ellen. Az inkriminált cikk szerzőségét Ligeti, Béla felelöa szerkesztő vállalta és kérte a valódiság bizonyításának elrendelését. A szegedi büntetötör- vénvszék elrendelte a bizonyítást és a makói vizsgálóbírót bizta meg annak lefolytatásával. Az eljárás során kihallgatták Szilvdssy Ala­jos nyugalmazott pénzügyigazga­tót, az ottani Károlyi-féle független­ségi-párt. elnökét, dr. Fluck Endre árvaszéki ülnököt, aki a választás idején még Justh föispáni titkára volt, Rákosi) Gyula rendörkapi- tányt, Takáts János és Russz Lipót rendörbiztost és másokat. A tanuk egybehangzóig azt vallották, hogy Laehne valóban megtette azo­kat a megütközést keltő kijelenté­seket, amelyekről a Makói Újság hiven beszámolt. Az ügy Laehnére •nézve ekkor roszul állt s egy ügyes • fordulattal a eértett a vizsgálat meg­ismétlését kérte azzak hogy ő je­len akar lenni a tanúkihallgatások­nál. Április 26-án a makói vizsgá­lóbíró előtt megismételték a kihall­gatásokat és azon Laehne is meg­jelent védője, Zboray Miklós or­szággyűlési képviselő társaságá­ban. A beidézett tanuk ugyanúgy vallottak, mint az első alkalommal, ami Zboray védőt annyira konster- nálta, hogy odaszólt Laehnének és mindenki fülehallatára ezt mondta neki: — Hogy lehetett megindítani ezt a sajtópert? Zboray ezután azt ajánlotta, hogy intézzék el az ügyet békésen. Meg­indultak erre a tárgyalások, mun­kába vették Ligeti szerkesztőt, aki a katonai szolgálat alól bizonytalan időre fel van mentve és egy tőle ka­pott nyilatkozattal valóban elsimí­tották az ügyet. Ligéti nyilatkozatá­nak tartalma az, hogy amit ö lapjá­ban Laehne makói beszédéről tudó­sításként közölt, az megfelel a való­ságnak, kijelenti egyúttal, hogy egyénileg Laehnét sérteni nem akarta. E nyilatkozattal zsebében. Laehne megjelent a vizsgálóbiró előtt és jegyzőkönyvbe mondta a kö­vetkezőket: — Sértett bejelenti, hogy vádlott féllel bíróságon kivül kibékült, en­nélfogva vádját visszavonja, A makói mandátumbotránynak ez a szomorú epilógusa rendi-:iviili fel­tűnést keltett a polgárság körében s nem akadt senkisem, aki a politi­kai morállal és a képviselői állással járó etikával az elintézésnek ezt a nagyon kényelmes módját össze tudná egyeztetni. Drámai felettesek egy elitéit katona kivégzésénél A rögiöiiitéh birósá* ítél iér-ck vé^r íi jtás ! egy szdk«.vét.y kütJiián — Umhoffci' 30-í<s . épfJk lé utlsb útja Kccskvittétr® — Saját tudósítónktól — A március 20-án kihirdetett statá­rium alapján a budapesti 1. honvéd­gyalogezred rögtönitélö bírósága Hajniss Győző ezredes elnöklete alatt, szökés büntette miatt tegnap délelőtt .vont felelősségre egy a 30. honvédgyalogezred kötelékébe tarto­zó, huszonnégyéves népfelkelőt. A 'rögtönitélö bíróság rövid tár­gyalás után bűnösnek mondotta ki Umhoffer Ferenc.népfelkelőt a.szö­kés bűntettében és golyó általi halál­büntetésre Ítélte. A halálos ítéletet báró Lukachich honvédkerületi pa­rancsnok megerősítette és egyben el­rendelte, hogy az Ítéletet a 30. hon- védgvalogezred ezidöszerinti szék­helyén, Kecskeméten, az ezred le­génysége előtt, a Kecskemétre való érkezés után két órán belül végre koll hajtani. Az elítéltet bilincsekbe verve teg­nap délután két órakor erős fedezet melleit vitték ki a nyugati pályaud­varhoz, ahol a két óra negyven perckor induló gyorsvonaton egy külön fülkét tartottak fenn számá­ra. Az itclet végrehajtatása céljából ugyanevvel a vonattal uVzott Kecs­kemétre dr. Adamovits István szá­zados-hadbíró, dr. Esze Ferenc fő­hadnagy-ügyész ós dr. Vadász Béla önkéntes jegyzőkönyvvezető. Ugyancsak elutazott a kivégzés­hez az elítéltnek védője, dr. Osvarth Ferenc főhadnagy, aki egyébként távirati utón kegyelmi felségfolya­modványt terjesztett elő. Kevéssel öt óra előtt érkezett a gyorsvonat Kecskemétre ós az el­itéi tét a városon kersztül gyalog kí­sérte a megerősített fegyveres őrség a honvédlaktanya fogházába. Á végrehajtásra kiküldött bizottság nyomban jelentkezett Buday Elemér alezredes, pótzdszlóalj-parancsnok- nál, aki már előzetesen intézkedett, hogy az egész ezred legénysége a Rudoff-huszárlaktanya udvarán lé­vő tágas lovaglótwren századonként gyülekezzék. Umhoffer Ferenc népfelkelőt a honvédlaktanya börtönébe zártáik, ahol felkereste öt Nagy Imre tábori lelkész és meggyóntatta. Ezalatt a honvédlaktanya előtt Sic fám. István százados parancsnoksága alatt meg­alakult a végrehajtási négyszög, amely előtt és mögötte egy-egy szá­zad legénység fegyveresen sorako­zott. A gyónás Után a lelkész mellett kivezette a törzsfoglár az elitéltet a börtönből és a végrehajtási négy­szög közepén helyezte el. A pa­rancsnokié százados vezényszavára mélységes csöndben megindult a szomorú menet a honvédlaktanyá­ból a, Rudolf-liuszárlaktanyába. A körülbelül egy kilométernyi utat a delikvens meglehetősen határozott lépésekkel és szótlanul tette meg. Mereven maga elé bámult ás látszó­lag nyugodtnak mutatkozott. A Rudolf-laktanya udvarára lép­ve Stefán százados jelentést tett Buday alezredesnek, aki az' előirt szabályok szerint az ítélet végrehaj­tásához kiadta a parancsokat. Előállott dr. Esze Ferenc főhad­nagy-ügyész és a budapesti honvéd- hadosztály rögtönitélöbiróság halá­los ítéletét harsány hangon felol­vasta az elitéit előtt. Az ítélet sze­rint Umhoffer 'Ferenc huszonnégy éves romai katolikus Vallásit földmi- ves bűnös a katonai büntetötörvény- könyv. 183. §-ába ütköző és a 193. §. szerint minősülő első szökés bűn­tettében, amelyet azáltal követett el, hogy 1918. március hó 29-én Kecs­keméten csapottestétől megszökött és április 22-én a budapesti katonai rendőrség fogta el, ezért golyóáltali halálra Ítélték. Az ítélet kihirdetése után Slífdtt százados lépett a deli­kvens elé és megkérdezte tőle, hogy van-e valami utolsó kívánsága. Az elitéit erre a fejéhez kapott és keservesen sirni kezdett Amikor a százados megbméteUe a kérdést, az elitéit nagy jajveszékelés közepette rimánkodni kezdett, hogy ne löjjék főbe, ezután mindig jól fogja magát viselni. Kinos másodpercek teltek el, amikor Umhoffer Ferenc azt a ki válságát adta elő. hogy engedjék fneg neki, hogy földiéivel pár szót válthasson. Ezt a kívánságát teljesítették és előhívták Schalter József népfelke­lőt. Amikor az elitéit e gyerekkori pajtása eléje ért, Umhoffer újra ke­serves zokogásba töri ki és hangos sirás közepette annyit mondott ba­rátjának, hogy a szülei nem fogják túlélni ezt a szerencsétlenséget és mondja meg uz apjának meg az any­jának, hogy az utolsó gondolata ná­luk van és boldog, jó életet kíván nekik, kérje meg, hogy becsássanak meg neki. Előlépett a törzsfoglár és egy kis papírzacskóból egy fehér kendőt vett elő, ezzel bekötötte Umhoffernek mindkét szemét. Umhoffer eltolta szemeiről a kötést és egész testében remegve, összetett kezekkel fordult a parancsnokié századoshoz és ke­serves sirás közepette úgy kérte: — Alázatosan kérem a százados urat, szivesen szolgálok tovább, le­gyen szives, ne lőj jenek fejbe. A parancsnokló százados felszó­lította az elitéltet, akinek a szemét újra bekötötték, hogy térdepeljen, le. m Erre Umhoffer égé--/ testében el­vágódott. Felemelték és a vesztő­helyen levő falhoz támasztották, mire a delikvens újra oldalvást el­bukott. Ezenközben folyvást hango­san sirt és jaj vesz ék élt. Az alezredes felhívta a századost, hogy vezényeljen. Ez magasra emel­te kihúzott kardját, mire a végre­hajtási négyszögből előlépett négy katona ós közvetlen közelébe állt a delikvensnek. A százados lesuhintott a kardjá­val és ebben a pillanatban eldördült a négy lövés. A fegyverek dörejét siri csönd váltotta fel. Pillanat alatt megszűnt az elitéit jajgatása. Két golyó a fejébe, keltő pedig a mellé­be fúródott. Erre újra előlépett má­sik négy katona, akik szintén négy lövést adtak le. Dr. Huzella ezredorvos konstatálta a bekövetkezett halált. Az oszlopokba felállított legény­ség elé lépett Nagy Imre tábori lel­kész és rövid beszédet intézett a katonákhoz. Beszéde végén felhivta az ezredet, hogy a megbünhödött bűnösért imádkozzanak vele. A pap a holttest mellé ♦•rdelt és csendesen imádkozott. Ezután Buday Elemér alezredes parancsot adott a legénység elvonu­lására. A legénység elvonulása után a holttestet egy szürke fakoporsóba helyezték és még a tegnapi napon el is temették, ^ , • -. ^ H©igáké p - Otthon Teréz-fc’jrut 28 ie'eton: 144—98. Raimund Ferdínánd regénye: A tékozló regényes történ t 3 felvonásban. Á főszerepben : Kíttsch Vilmc:. Kikapós hercegnő vígjáték 3 felvonásban. Előadások kezdete A %7. VÓ9 és 10 órakor. Pénztár d. e. 11—1; d. u. A órától. Alwin ienss a népszerű filmszínészszel a főszerepben Argebast ereje Szintnti 4 felvonásban. Es ae vigy minket a kísérletbe dráma 4 (elvonásban. A főszerepben Ellleu Hiehter Bemutatásra kerül az Omniában I Eladások tél 6 fii S és KI 10 érakor. viy*3áw“"u' Hétfőtől—szerdáig A boldogság ára dráma i felvonásban. írta és rendezte/ FrAnz Koffer. A házasság müi/észeíe vígjáték 3 felvonásban. ftidftáAsolf pontosan á, fél 7 8 és fél 10 órakor kezdődnek, Jegyek előn váltáau aján­latos ti u. 4 órától BEKE-SZINPflD (A NEMSET1-PARKSAN.) Hesnyitűs május 3-én. Előadásod 4. u. I éra és asta fél 9 érakor. Nagy nemzetközi varieté! ACHILLEIEN szépségesték. JAINCZIK műkorcsolyákéit igazi Jégen. Braun -csodakutyál. Agoeten elown e hahotakirály. 15 elsőrendű artista szám. HYUBRT-fŰOZBÓ Tcréz-kőrut 91. » Telelőn: 71—Bt Hétfőtől-*- szerdáik Arany sugarak színjáték í felvonásban. Főszerepben Kasin Sandberg Angéla házassága dráma 4 felvonásban. Főszerepben Mády Cristian Előadások pontban 5, ós yt10 órakor. Keresek megvételre Aetzkalit, Tömjént, Acélon* olajat és TerpentlnolaJ pótlékot. iGokfbarger Lázár NYÍRBÁTOR. JRl *ti prraminonkinfc 7—lü K-6rt SifSjJ/fla brilllánsokat, ékszereket, ezüstöt legmagasabb árban veszek. Használd ékszerek, órák olcsón kaphatók. SCHWARZ AIehmedMUltúa-ut_2l. Telei oadúzseí 1Q3—7* 2 JKL yaaun

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék