8 Órai Ujság, 1918. június (4. évfolyam, 129-150. szám)

1918-06-01 / 129. szám

Ama furcsa sajtótermék, amely Becsben mi nden csütörtökön csütörtö­köt mond, legutóbbi számában ismét megtámadja Magyaror­szágot, nemzetünket, közjogun­kat és kultúránkat. Abból az alkalomból, hogy a lipcsei 11- lustrierte Zeitung egy külön számot szentel Magyarország­nak, Írásban és képben ismertet­vén hazánkat és népünket, föl- fortyan Danzer: Armee Zei­tungja, a jó öreg osztrák világ­nak itt felejtett Rip van Wink- léje, akinek úgy látszik sejtelme sincsen arról, hogy már huzamo­sabb ideje meghalt az az eszme* amelyet képvisel. Dúl, fül, ká­romkodik és rikácsol. A mi fü­lünknek zene. Bizony, elmúltak azok az idők, amikor Magyarország terra incognita volt Németor­szágnak, a magyar nemzet pedig csupán az operett révén ismere­tes exotikus fajta. A háború kö­zelebb hozta a németeket meg a magyarokat és Germánia leg­jobb fiai álmélkodva fedezték fel a magyar lélekben és föld­ben rejlő kincseket. Ausztria mindeddig mesterséges gátul to­lakodott a németek és magyarok közé. Valamint a háború egy pillanat alatt intézte el az anna- bergi csatlakozás mindaddig megoldhatatlan kérdését, úgy most egyszersmindenkorra meg­szűnt minden nehézség, amely eddigelé mesterséges válaszfal gyanánt szolgált Germánia és Magyarországnak. Ám csak pukkadjanak Danzerék, hogy az a Magyarország, amelyet gyar­mat gyanánt elvesztett a kiak­názó Ausztria, Németországban megértő barátot, egyenrangú üz­lettársat és tökegazdag vállalko­zót talált. Elvárjuk, hogy azok a magas katonai körök, amelyeknek párt­fogásával ez az Armee Zeitung dicsekszik, félreérthetetlen mó­don a nyilvánosság előtt megra­gadjanak vele minden közössé­get. Ha a közös hadügyminisz­térium nem is ösmemé kultú­ránkat, közjogunkat, ipari és kereskedelmi előrehaladottsá­gunkat, azt az egyet bizonyosan fogja tudni, hogy a háború fo­lyamán mit művelt a magyar nemzet. Minden célzás nélkül konstatáljuk például, hogy nem akadt magyar ezred, amely ze­neszóval pártolt volna át az el­lenséghez. A németek elérték a Marnet 45.000 fogoly, 400 ágyú A német nagyveiérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: Rupprecht trónörökös hadcsoportj a: Váltakozó erejű tüzérségi harcok. A német trónörökös hadcsoportja: Az Ailette-frontról és az Oisetől délre hátráló ellenséget, az Oise-on és az Ailletten túl keményen üldözzük és elértük a Bretigny —St. Paul—Trosly—Loire vonalat. Az Aisnetől északra folytonos harcok közben az ellenséget a Bieny—Chavigny vonal mögé vetettük vissza. Soissonstö] délre a franciák lovasságot és gyalogságot vezet­tek heves ellentámadásra, azonban megsemmisitő tüzelésünk kö­rébe kerültek és megvertük őket. Átléptük a Soissons és Hartennes közti utatt. R Fere en Tardennois felé délről a Marnen át és délke­letről érkező' hadosztályok kétségbeesett ellentámadásaik dacára sem voltak képesek sikeresen ellentállni előnyoniuló hadtesteinknek. Arcy és Grand Rocoy inellett áttörtük az ellenség líátulsó állásait, Fere-en-Tardenoistól délre elértük a Marne folyót. A Champ— Choisy—St. Gennue és Romigny melletti magaslatok birtokunkban vannak. Az Vesle déli partján Rheimstől nyugatra elfoglaltuk Cer- migny, Gueux és Thilloys helységeket. A foglyok száma és a zsák­mány folyton növekedik. Eddig 45.000 foglyot, 400-nál több ágyút és géppuskák ezreit zsákmányoltuk. LUDENDORFF. első főszállásmester. Tűzharc az olasz fronton Vezérkarunk mai jelentése A Tonale vidékén a harci tevékenység tegnap csak időnként megújuló tüzérségi tüzelésre szorítkozott. Capo Síiétől keletre visz- szavertünk egy támadást. A vezérkar főnöke. Clémenceau diktátor akar lenni i— Bécsi munkatársunk telefonjelentcse — Bocs, május 31. A Parisban uralkodó nagy aggodalom a belpolitikai esemé­nyekben is visszatükröződik. A borzalmas veszedelem benyomása alatt Clémeneeaunak az a szándéka, hogy a parlament k i - k a p-c s o 1 á s á v a 1 d i k't á t o r i m eghatalinazá. st adas­son magán a k. A Figaro és más jobboldali újságok nagy meg­elégedéssel üdv özük ezt az eszmét, viszont a szocialisták a n e m - z e tg y ü I é s egy behívását követelik. Menekülés az Aisne-területrci Bécsi munkatársunk telefonjelentése Becs, május 31, A Basler Nachrichten szerint az Aisne-területröl nagy menekült-vo­natok haladnak az ország belseje leié. A francia liadvézetöség sok vonatot bocsátott a közönség ren­delkezésére, hogy a megszállott te­rületekről Franciaország középső és ‘déli részeibe menekülhessen. M. N. Verdimnél megszólaltak az ágyuk Bécsi munkatársunk telefonjelentése Becs, május 31. A svájci határról érkezett jelen­tés szerint a Petit Journal azt Írja, hogy a tüzérségi tevé­kenységet Keim-hői újabban Ver dm és Nancy vidékére tették át A Vogézekben is megmozdult a front. M. Nacher. A franciák már látják a német offenziva veszedelmét Bécsi munkatársunk telefonjelentése Becs, május 31. Géniből táviratozzak: A nőmet offenziva második napján a párisi újságok véleményükben afelé a fel­fogás felé hajlottak, hogy döntő fő­csapásról van szó. A Radical cimii újságban Peris, tábornok meg ia mondta, hogy erre a célra Reims és Soissons alkalmasabbak, mint Amién s és Ypem. Verraux tábor­nok érthetetlennek tartja azt, miéri Védelmezték olyan rosszul a Che- roin Des Dames-ot. Hervé minden bizalmát a Vesle alatt fekvő terület nehézségeibe helye;;!. M. Nacher. Angii? * ppó-nk film megvédi Oroszországot Bécsi munkatársunk telefon tése Becs, május 81. Hágából táviratozzak: A oétervárí angol diplomáciai ügyvivő stock­holmi híradás szerint kiiele’'Wte a kü’iin'vi népbiztos előtt, hogy a brit politika kezesséaet vállal Oroszor­szág sérthetetlen sédéért, Kelet-Ázsiá­ban is. Az aneol kormány azonfelül arra az álláspontra helyezkedik, ho^v a V lad ivó svakban nartraszál- 'lit.ott iapánok utolsó szakaszai* is mennél gyorsabban vissza- kelt vonni. ]W Vfiplifij* KápAsz+ásmegytiri lóverseny Harmadik nao. — Péntek, május 31. I. Erdő-dij. 3000 K, 1800 m. 1. Szomorú (Csiszár I.). 2. J ednicz. 3. Domiuo. Futottak mér-: Pancsi, h" ér elés, Bocsásd. Sehca. Nvakhnssz. fólh ossz. Tok 10:61, belvre 10:24 °8 24 TI Gótve"sfín>i-hcmdicar>. 4000 K. 9OQ0 m. 1. 'f*ltdsdnos (Kóré). 2. Csikós. 3. SnaWo. Futottak még: Santarem, Blagueur. / N V'\ /\ 1918 MU ;u* * Szom bah IV. évfot&ife ÍHHB WBm nSHB elöfizeté i Arak : *s •' Bfy Mra 3 korona. | Menrtdéwe 8 Iiküs, POLITIKAI NAPILAP RUOAPEST, IV., MEHWIED 5ZULTÁH-UT 3. SZÁM Esése évre 32 korona. - - n_ wanÁNVl emu T»I»Iob: Jáuef 105-00, Unott 105-01, J+ntt 105-08. _______E»t« szám ára lg fillér._____________s»nc«sn«. ur. uh isti fe«rkMxté*égi telefon d. o. 4-7-!g: 3-34 és 110-55.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék