8 Órai Ujság, 1918. július (4. évfolyam, 151-176. szám)

1918-07-02 / 151. szám

imi Budapest. 1918.|iultus 2. | ^JteejcMVhévfo^ fa-. : ' ", ^(h Qfeu^G PLÖFIZETÉ I ARAK: Cgy Mra 3 korona. | Negyedévre 8 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szim ára 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Özorkehztóség és Kiadóhivatal ; BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTAN-UT 3. SZÁM Telefon: Jórsef 105-00, Jóisef 105-01, inzteí 105-02. Szerkesztiiségi telefon d. o. 4 -7-lg: 3-34 és 110-56. Az orosz fö d még mndig nem szívta tele ma­gát vérrel, a mély és merengő orosz lélek még mindig szám- íizöttként bolyong saját hazája területén. Aki teheti, külföldre menekül a borzalmak ez országá­ból. Nagy és népes vidékeken végiszántott az éhség, a városok kihaltak, a gabonatermő földek végtelenjeit felverte a gyom. Bibliai megpróbáltatások ször­nyű ítéletideje közeledett el a nemrég még kimondhatatlanul erős és hatalmas Oroszországra. És mégis azt kell mondani, hogy a csapások e hosszú soro­zata a meváltást jelenti az orosz népre nézve. Hihetetlen végletek jelzik azt az utat, amit az orosz nép a háború eleje óta megfu­tott. Kezdte, mint zsarnokikig leigázott, buta néptömeg és vég­zi majd, mint egyedül önmagá­nak felelős, büszke népfölség. Közben meg kell járnia a kálvá­ria összes stációit. Minél mé­lyebbre sülyed az állami élet, annál gyökeresebb lesz a feltá­madása. A társadalmi, ipari, ke­reskedelmi és közigazgatási for­mák tökéletes felborulása tabu­ja rasa-t fog teremteni egy uj korszak számára, amely majd a demokratikus orosz államot élő valósággá varázsolja. Európa minden részvéte a ret­tenetesen sújtott orosz nép felé fordul s napokban. Őszintén sajnáljuk, hogy a viszonyok még annyira távol vannak a konszolidálás stádiumától. Fö­le az a szomorú, hogy angol pénz és érdek bujtogaí.ja az el­lenforradalmat s ekként Orosz­ország azoknak köszönheti szen­vedései megnyújtását, akik a di­csőség ígéretével harcba kerget- [ ték. Az orosz nép elvégezte ■ kö- J telességét e háborúban, most pedig a világtörténelemmel szemben reá hárult kötelességé­vel birkózik, azzal, hogy végleg lerázza magáról az angol rnon- arehizmus befolyását. A Col dél Rono kiürítése Vezérkarunk mai Jelentése A Piave-arcvonalon nem történt különös esemény. Asiagótól délkeletre ismét heves harcok voltak. Minthogy a Col dél Rossót és a Monté de Val Sellát csak nagy áldozatok árán tarthattak volna, visszavontuk e pontok megszálló csapatait a sten- flei erdő szélén levő régebbi főállásunkba. Canovetól délre Asiagónál ellenséges felderítéseket visszautasí­tottunk. Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave torkolatvidékén sike­res repüléseket végeztek az ellenség katonai telepei ellen és teljes számban visszatértek. A vezérkar főnöke. A német nagyvezérkar mai Jelentése NYUGATI HARCTÉR: Rupprecht trónörökös had csoportja: A harci tevékenység este a harcvonal több helyén feléledt. Az élénk felderítő tevékenység tovább tart. Angol részleges támadásokat Alberttól északra visszautasitottunk. A német trónörökös házcsoportja: Az Aisne és a Marne között az ellenség élénk tevékenységet fej­tett ki. A gyalogság erős felderítések céljából ismételten előrenyo­mult. St. Pierre-Aiglenél és attól délre a franciák dél felé heves tüz- előkészités után támadásba fogtak. Visszautasítottak őket. Ép úgy meghiúsultak itt az ellenség éjjeli előretörései. Löwenbardt hadnagy 32-ik légi győzelmét aratta. A számbavétel lezárása után a tá­madó csatáink kezdete — 1918. március 21-ikc — óta eddig a gyűj­tőhelyeken keresztül elszállított foglyok száma (leszámítva a beteg- állomásokon keresztül hátraszállitott sebesülteket) 191.454-et tesz ki. Ebből az angolok 94,939 foglyot, köztük 4 tábornokot és mintegy 3100 tisztet, a franciák 89.099 foglyot, köztük 2 tábornokot és mint­egy 3200 tisztet vesztettek; a többi a portugálok, belgák és ameri­kaiak között oszlik meg. A harcmezökről eddig 2476 ágyút és 15.024 géppuskát sgr,,!' "vftak be a zsákmánygvüjtő helyekre. LUDENUORFF, első főszállásmester. Olasz támadások az asiagol lensmon Olasz hivatalos jelenté 5 Június 30. Az asiagói leni ikon, ahol juinus 15-én csapataink hősies ellentáma­dása megtörte a számbeli fölényben levő ellenséges tömegek támadásai és ahol a hatodik hadsereg olasz, francia és angol csaptainak vitéz­sége, amelyek tevékenységben és di­csőségben egymással tes'cvéreiesen versenyeznek, naponta megismétlő­dik, tegnap napkeltekor' újra kiújult a harc. , Heves tüzérségi tüzelés ée szövet­ségeseink diverziós akcióitól erélye­sen támogatva, csapataink megtá­madták a Mónié ái val Béllé•' Erős harcban sikerűi az ellenség, eira- gadniok. A nap folyamán és éjjel erős ellenséges tömegeket hiába küldtek dőro ellentámadásra, da hiába, mert véres harc után lövé­szeink visszautasították s az ellensé­get koncentrált tüzérségi tűzünk, va- { lamint a repülőgépeken levő merész 1 géppuskásaink megtizedelték. A meghódító t állást győzelmesen meg­tartottuk. Huszonegy tisztel és 788 főnyi legénységet szállítottunk be fo­golyként. Ezek négy különböző hadosztályhoz tartoznak. Ezenkívül ágyukat, mozsarakat és számos gép­fegyvert zsákmányoltunk. Tovább keletre a Frensela-vőlgy- és a Brenta közölt egyik osztagunk rohammá1 megszállott egy erősen inogsz!11’ . ellenséges megfigyelő é tianaézVoúiot a Sasso Rcsso déli sj tőjén és két tisztei és 31 közem­bert f goit el. A harci * többi ré­szén .dzérséxünk hatásos z-ivaró tü­zelést folytatott. Caposilenél járőr- akciók néhány foglyot eredményez- tok. A Lagurina völgyben és a Su- gana völgyben építés alatt álló vas­utakat repülőink bombázták. Take Jonescu Magyarországon át utazik Svájcba Bukarest, julius 1. Az úgynevezett Tafce-vonat Jassy- ból Magyarországon és Ausztrián át Svájc felé vezető útjában áthaladó Bukaresten. A vonaton Take Jones- cun kívül az olasz és szerb követség valamint román tanulók utaznak, akik tanulmányaikat Svájcban akar­ják folytatni. Ezeken 'kívül bétegápo- lonök és orvosi személyzet, össze­sen 190 ember utazik ezzel a vonat­tal. Oroszország nem adja ki az ántánt öt millióját Zürich, julius 1. Az antant-hatalmak moszkvai képviselői megkérték L enin t, adassa ki az orosz állami bankban elhelyezett ötmillió rubelt, amely a szövetségesek tulajdona. Lenin ennek a kérésnek teljesítését min- j dón megokolás nélkül megtagadta, Kórhíz : laszik ágyutüzéöen Becs, julius 1. Az odersói kórháznak az olaszok által történt lövetése alkalmával jú­nius 21-én telitalálat érte a kórház­nak azt a részét, ahol olasz sebe­sültek voltak. Matanzi 5. gyalogez­redbeli olasz hadnagy életét vesz­tette. A kirí ly bertnd zést ad az ftesz front menekiiitjsinek Bées, julius 1. Őfelsége főudvarnagyl hivatala legfelsőbb parancsra elrendelte, hogy annak a hölgybizottságnak, amely bútort gyii.it (íörz és Gradis- ka hazatérő menekültjei részére, a császári birtokról jelentékeny szá­nni bútort és berendezési tárgyat bocsássanak rendelkezésére. Királyi kihallgatások Becs, junius 30. Ő felsége tegnap meghallgatta a szokásos előterjesztéseket és külön ihallgatáson fogadta Landvvehr íbdrnokof, a közös élelmezési bi­zottság elnökét, Zwicklinski osztrák közoktatásügyi minisztert és lí’e- Icerle Sándor dr miniszterelnököt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék