8 Órai Ujság, 1918. augusztus (4. évfolyam, 177-203. szám)

1918-08-01 / 177. szám

■f»mt m-vm X " '(»iS -dUí. -.;u' *S.„ .' f-fv ^ yj 1311, ammilus 1. áS[ Csütörtök, ÍV. évWyam^n^St^k I . . :,-Égl ' " ' i ^v...'..^. ,i | OfömusilG POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL SserfeesztésSg és kiadóhivatal s BUDAPEST, IV., MEHMED 8ZULTÁN-UT 3. SZAl» Telsfon: József 105-00, J&net 105-01, József 105-02. Szerkeezttségi telefon d. n. 4-7-!g: 3-34 és 110-55. Berzeviczy mai beszéde mintegy kon- szummálta a választójogi kérdés egész historikumát. A csöndes szemlélődés politikusa nem volt a harcosok között, akik a javas­lat mellett és ellen késhegyig menő harcot folytattak. Meg­várta, mig a nagy küzdelem ler zajlott s most a tudós hűvös te­kintetével pillant vissza a le­folyt eseményekre. Van ennek a beszédnek egy részlete, amely kemény kritikát tartalmaz mindazokkal szem­ben, akik a választójogi javasla­tot csak eszközül használták fel saját céljaik előtérbe tolására. Odiózus pártkérdéssó tették az egész ügyet, kihasználták annak nyugtalanságot rejtő motívu­mait és faltörő kosul kívánták felhasználni a király által pro­gramúra! adott ötletet. Berzevi­czy éles judieiummal szegezi szembe ezekkel a párttörekvé­sekkel a nemzet dolgozó népének egységes vágyát a komoly de­mokratikus szervezkedés után. Ily súlyos időkben visszataszító jelenség volt a képviselőház szétugrasztására alkalmas esz­köznek tekinteni a választójogi javaslatot. A törekvés meghiú­sult, a javaslatitól mihamarabb törvény lesz, a következmények tehát igazat adnak Berzeviczy felfogásának, hogy ennek a ja­vaslatnak legnagyobb nemzeti értéke éppen a megegyezés lét­rehozásában és az önző pártér­dekek letörésében nyilvánult meg. Bármilyen eredménye fesz a most folyó roppant erőfeszítés­nek, az az egy bizonyos, hogy a nemzeti gondolat ebitói a harcból megerősödve és sziklaszilárd egységgé kovácsolódva fog ki­kerülni. És ha Berzeviczynek ez a megalapítása fedi a tényeket, mint ahogyan valóban és feltét­lenül fedi, úgy különösen meg­nyugtatónak kell tekinteni azt a választójogi javaslatban lap­pangó gyujtóanyag nem fogja a közel jövőben a magyar parla­ment békéjét veszélyeztetni és a törvényhozás áttérhet égetően fontos más ügyek tárgyalására, amelyeknek napirendre kerülé­sét éppen a választójogi reform indokolatlan elnyújtó tóra kés­leltette. 24.000 fogoly o nyugati harctéren A német nagyvezérkar mai jelentéi NYUGATI HARCTÉR. Rnppreeht trónörökös h ad cs o p o r ti a: Flandriában Igen élénk felderítő tevékenység- Egy Merris el­len irányult megismételt ellenséges előretörés alkalmával a helység az ellenség kezében maradt. Alberttól északra és a Sommetöl délre korán reggel erős tüzérhareok. A nap csendesen folyt le. } német trónörökös hadcsoportja: Az ellenséges gyalogság a július 29-én, Hortenhes és a Fere en Tardenoistől nyugatra levő terület közötti egész csatamezőn 29-iki veresége ntán tétlen maradt. Saponay előtt az ellenségnek egy heves részleges támadását visszautasítottuk. Déltájt a franciák és angolok Fere en Tardenois és a Neuniere erdő között újból mély tagozódás­ban indultak rohamra. Támadásaik véresen meghiúsultak. Magában az erdőben hatszor omlott Össze az ellenség rohama. Gyalogságunk a megvert ellenségnek több helyütt ntána nyomult és vonalai előteré­ben megvetette lábát. Fere en Tardenoistől keletre az ellenség este­felé és az éjszaka folyamán eredménytelenül újította meg a reá néz­ve veszteség teljes támadásait- Hasonlóképpen meghiúsultak ellensé­ges részleges támadások RomignynáL Az utóbbi napok harcaiban 4000-nél több foglyot ejtettünk és igy a julius 15-ike óta ejtett foglyok száma 24.000-nél többre emel­kedett. Tegnap légiharcban 19 ellenséges repülőgépet lőttünk le. Lö- wenhardt hadnagy 47-ik és 48-ik, Bölle hadnagy 27-ik légi győzel­mét aratta. LUDENDORFF. első főszállásmester. Albániában az elleniéi kiürítette első vonalait Vazérkartsnfc mai Jelentése f OLASZ HARCTÉR: A Sasso Rosso vidékén sikeres roltamcsapatvállalkozásból 25 foglyot szállítottunk be. Az egész velencei arcvonalban igen élénk repülőtevékenység. Albániában tartós nyomásunknak engedve, az ellenség ma reg­gel több helyütt kiürítette legelői lévő vonalait. A vezérkar főnöke. Az nntánl térfoglalása Oroszország bán — Berlini munkatársunk távirata — Becs, julius 31. Baseli távirat szerint az .—án sajtóiroda azt a hirt kapta Kiev- ből, bőgj- angol-francia csaptok el­foglalták az Ónéira íó mellett fek­Sehsidemann — miniszter lesz Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, julius 3L Zürichből táviratozzak: A Ha­vas-iroda állítólag Stockholmból arról értesül, hogy Svédországban elterjedt hírek szerint a német bi­rodalomban a kormányrendszer ra­dikális demokratizálódáson megy át, ami abban is megnyilatkozik, hogy Scheidemann szocialis­ta vezér miniszteri tárcát vállal. M. Nacher. Riasztó hírek Szibériából Bécsi munkatársunk telefonjelentése Becs, julius 81. Rotterdamból táviratozzak: Mosz­kvából érkezett hírek szerint bol- seviki-körökben nagy a megdöbbe­nés a Szibériából érkező nyugtala­nító jelentések miatt. A Vladivosz- tokot megszálló cseh csapatok egy része egyesült a kozákokkal, akik a mandzsurországi határon harcol­nak. A bolseviki-esapatok északi irányba vonuhiak vissza; számuk itt aligha múlja felül a négyezret. M. N. Döntés a finn államformáról Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, julius 31. Finnország államformájának kérdése döntő stádium előtt áll. Az országgyűlés augusztus 5-én ösz- szeül s ezen az idevágó törvényja­vaslatot harmadszori olvasásban tárgyalják. A köztársasági párt szerfölött élénk, agiíációt fejt ki. Meglepetés nincs kizárva. M. N. vő Petroszadovszkot. A három nagy csatahajóból és két cirkáló­ból áUó japáui hajóraj még Vladi­vosztokban van. Kínai és japáni csapatok a Bajkál-íótól keletre fek­vő Csitán áthaladva, nyugat felé vonulnak. Breítner E. A r.é vetek ellentámadása előtt Bécsi munkatársunk telefon,jelentése Bécs, julius 31. Svájcon át jelentik, hogy a Temps harctéri tudósítója ezt távira-, ózza lapjának: ‘ Az előőrsök részéről megszállott reimsi téridét ismét német ágyuk súlyos tüzelése alatt áll. Minden jel arra vall, hogy már nincs mesz*. sze az ellenség ellentámadása. Angol lapok katonai munkatár­sai — mint fejtegetéseikből kitű­nik — nem számítanak a szövetsé­gesek előnyomulásának folytatásá­ra, annál kevésbbé, mert az angol csapatok kezdenek berendezkedni állóharcokra. M. Nacher. A búvár Fia tóharc Berlin, julius 31. Hivatalosan jelentik: A Földkö­zi- te literen el sül veszi ettünk 5 gő­zöst feszesen 10.000 bruttói onna* tart; tómmal. ELŐFIZETÉ I ARAK: Efy Mr# 3 korona. | Negyedévre 8 karom. Egész évre 32 korona. _______Egyes irim éra 12 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék