8 Órai Ujság, 1918. szeptember (4. évfolyam, 204-228. szám)

1918-09-01 / 204. szám

^ ! j ^v’olyátnf ELŐFIZETÉ I ARAK: tgy hfra 3 korona. | Negyedé/re 8 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szám ara 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL 3. SZAB Sierkesztísét: és ktaáAhlTStal: BUDAPEST, IV., MEHMEC SZULTÁK-UT 3. SZAB Telefon: József 105-00, József 105-91, József 105-02. Szorkssztfeégi telefon d. u. 4-7-%: 3-34 és 110-55, Lord Cecil tűzte ki annak idején a béke fel­tételéül, hogy Németországnak ki kell szolgáltatnia minden ke­reskedelmi és hadihajóját, majd, hogy a tengeralattjárók elfogott tisztjeit és legényeit minden ki­hallgatás nélkül felkössék, más alkalommal az összes német vas­utakat és hányákat zálog gya­nánt követelte és pedig legalább is ötven esztendőre, — végül egy, parlamenti beszédében a né­metek örökkévaló kizáratását in­dítványozta a népek közösségé­ből, tekintettel arra a körül­ményre, hogy ngy az ellenséges, mint a saját halottaikból zsirt olvasztanak ki. Ugyanez a lord Cecil tegnap ismét a háború be­fejezéséről beszélt és mint a bé­kekötés alapfeltételét állította' ocla — a nagynéniét rezsim bn* kását. .Valóban nagy különbség a két álláspont közötti Mentői kelle­metlenebb volt az ántánt liadi- helyzete, annál lehetetlenebbek békefeltételeik —. és most, hogy a nyugati offonzivá a meglepe­tés sikerével jár, egészen ^ más hangnemben hirdeti a békéről lord Cecil, hogy az bármely pil­lanatban bekövetkezhetik, ha a német kormányzat megváltoz tatja irányzatát. Hogy mit ért Cecil á nagynémet irányzat’ le­törése alatt, nem igen tudjuk, elvégre sem a birodalmi tanács óriási* többsége, sem a kormány­zat nem követi a nagynémet kur­zust. Nagyon valószínű, hogy az ántánt frazeológia s#erijit a nagynémet irányzat alatt itt a német birodalom egész berende­zését és magát a császári gon­dolatot kell érteni, amellyel nem lehet megegyezésre jutni. Nos hát Anglia lesz oly szives beletörődni, hogy Németország sajátmaga állapítsa meg jómaga kormány formáját és valamint régebbi békefeltételeiről, ngy er­ről is le fog mondani lord Ce­cil. De az emberiség, amely szomjuhozva várja a békét, vi­gasztalódva láthatja, hogy meg­indultak a béketárgyalások. Sőt: tulajdonképpen már régóta foly­nak. Mert. akár Londonban, Pá- risban, akár Berlinben, vagy Becsben szólal meg egy állam- férfiú, sohasem beszél ahhoz, aki előtte áll, hanem ki az ablakon azokhoz, akik a véres tenger má­sik partján küzdenek és szintén ,várják a békéi Visszavert erős olasz támadások Vezérkarunk mai jelentése OLASZ HARCTÉR. A Jndikariákban eredményes felderítő harcok a. Monté Majo (Pasubiótól nyugatra) tegnap átmenetileg az ellenség birtokában volt. Több mint két órás tüzérségi- és aknatüz árasztotta el védőőr­ségünket, mire az olaszoknak sikerült árkainkba behatolni. Védősza- kasz-tartalékjára és pedig a 3. tiroll császárvadászezred és a császár- vadász-rohamzászlóalj osztagai azonnal ellentámadásba mentek át és a esászáxvadász-hadosztály ütegei, valamint a 40. honvédtüzérezred ütegei által hatásosan támogatva az’ ellenséget rövid idő alatt elke­seredett harc után ismét kiűzték. A 20. bersaglieri ezred kudarcé** végződő vállalkozásáért több mint 200 halottal és 100 fogoly elvesz­tésével lakolt. ALBÁNIÁBAN nincs újság. A vezérkar főnöke. | ái-RSffc&.ií Bérűn, augusztus 31. ’(Wolff) Az angolok rendkívül heves tüzér­ségi előkészítést után részben friss erőkkel és nagymennyiségű tank har eb avet ésével folytatták az Arras —Cambrai-i úttól Bapaumeíg 30-án megkezdett csatát. Estig többizben megismételt rohamai elkeseredett harcokban részint már ellentámadá­sunkban meghigsultak. A Vistöl délre lévő magaslatokon összeomlot­tak az ellenségnek legnagyobb erő­vel megindított támadásai. Bullecourt, Hendeoonrt és Ecoust helységeket, amelyekbe az angolok átmenetileg benyomultak, ellenlö­késsel visszafoglaltak, Az angolok, akik minden fegyverük harcbave. tésével áttörést akartak kierősza­kolni, hallatlanul nagy vesztesé­get szenvedtek. E háború folyamán kevés napon érte az ellenséget olyan óriási veszteség, mint ezen a napon az Arras—Cambrai utón és a Vistöl délre lévő magaslato­kon átvonuló ellenséges oszlopo­kat. Az angol kötelékek Bapaumé- töl mindkét oldalt eredménytelenül indítottak erős támadást tankjaik­kal. Vaux és Riencourt, között nagy- számú tankot pusztítottunk el. Az Arras—Cambrai úttól északra vé­resen utasítottunk vissza két táma­dást, 'amelyet erős tüzérségi tüze­lés előzött meg. Les Boeux és a Sómme között erős tüzeléssel elő­készített ellenséges támadásokat koncentrált tüzeléssel és ellentá­madással vertünk vissza. Az el­lenség résztámadásait számos he­lyen visszavertük. Összelőtt angol ütegek Berlin, augusztus 31. (Wolff) A Wolff-ügynökség harctéri tu­dósítója jelenti: Mig az angolok a Sommotől északra csak a késő délelőtti órák­ban vették észre a német vonalak áthelyezését és akkor is csak na­gyon óvatosan követték, a folyótól délre nagy erőkkel nyo­multak utánuk abban a reménységben, hogy za­vartalanul elérhetik a Somme hídjait. Tiszta időjá­rásban jó célpontokat nyújtottak a német tüzérségnek a kopár magas­latokon átvonuló oszlopok, ame­lyek ellepték a Frise, Hebercourí, Flaucourt és Estrées felől kelet­nek vivő utakat. A német üte­gek a római utón a Vil- lers Carbonelletől kelet­re lévő területig enged­ték közeledni az angol oszlopokat, csak azután árasztották el őket hir­telen golyózáporral. Egy angol üteget a falutól keletre ösz- szelőttek, egy másikat pedig Flau- caurítól keletre. A német harci repülők eredmé­nyesen avatkoztak bele a harcba és szétkergettek Flaueóurttól ke­letre készenlétben lévő angol csa­patokat, továbbá a római utón me­netelő oszlopokat. Az ántánt nem érte el kitűzött célját Az óriási emberpazarlás dacára az áttörés nem sikerült Bécsi munkatársunk ielefortielentcse Bées, augusztus 31. Rotterdamból táviratozzák: A N i e u w e Rotterdam- sche Courant katonai szak­értője Írja: Most már megállapít­ható, hogy a szövetségesek nem érték cl kitűzött céljukat, a front áttörését. A németek visszavonulása a né­met hadvezetőség nagyszerű tak­tikai húzása, mert ezzel elérték, hogy az ellenség képtelen katonai­lag döntő csapást mérni. Az án­tánt úgy látszik nagyon bővelke­dik emberanyagban, mert két és fél millió katonát vetett harcban, azért, hogy elpusztított romokat és halottakkal telt mezőket foglal­jon el, ___ M. N. An gol repülők bombákat dob­ták egy holland községre Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bées, augusztus 5l. Hágából táviratozzák: A holland külügyminisztérium közli, hogy augusztus 26-ára virra­dó éjszaka fél 12 óra tájban egy re­pülőgép S1 u i s községre bombá­kat dobott le. A bombák szilánkjai­ból megállapították, hogy- angol származásúak. A londoni holland követet utasították, hogy tiltakoz­zék az angol kormánynál Hollan­dia semlegességének újabb megsér­tése ellen. ___ M. N. A bolgár király Vilmos csá­szárnál Hamburg vor dér Höfae, aug. 31, Vilmos császár és a bolgár ki­rály tegnap délután az itteni kas­télyban találkoztak és teánál együtt voltak. A Megváltó-templom megtekintése után Vilmos császár Wilhelmshöhébe és a bolgár ki­rály Nauheimba tért vissza. Heves harcok folynak az orosz és az ántántcsapafok között Bécsi munkatársunk telefonjelentése Becs, augusztus 31. Stockholmból táviratozzák: A szovjet csapatok és az ántánt csapatok közötti harcok változat­lan hevességgel íoylnak. Hol a cse­hek és az ántánt, hol pedig a szov­jet csapatok aratnak győzelmet. A csapatok fegyverrel és muníció­val jól el vannak látva, de élelmi­szerekben hiányt szenvednek. M. N, Az angolok óriási veszteségei Visszafoglalt községek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék