8 Órai Ujság, 1918. december (4. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-01 / 282. szám

() B Bucrepesr, wt». accerrper 1. Vasárnap, IV. évfoEyam, 282. sz. ELŐFIZETÉS. ARAK : Egy hőra 5 Korona. | Negyedévre 15 Korona, Egész évre 60 korona. Egyet izém éra 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Sícrkesztíetg ée kiadóhivatal t •UDAPEST, IV, MEHMED 8ZULTAN-UT 3. SZÁM Telelőn: Jóisot 105-00, Jdesel 105-01, Jénai 105-03. SzerketztSségl telefon d. «. 4—7-lg: 3-34 és 110-51. A béke kánt a világháború méltó ered­ménye, csak úgy következhetik ne, ha a kiengesztelődés becsüle­tes jegyében keressük, másbü­1 önben éppen olyan erőszakot bg jelenteni, mint maga a vi­lágháború. De ennek az igazság­hab nemcsak a nagy világkérdé­Í eket szabályozó békekonferenci- n kell érvényesülnie, hanem a isebbméretü, de reánk nézve életfontosságú viszonylatokban, íunelyek nemzetiségeinkhez fűz­nek. Szlovákok és románok, sőt Részben a szerbek is olyan 1 ely- zetet akarnak teremteni, ame­lyek Európa végleges berendez­kedésénél mohóságuknak megfe­jelő helyzetet teremtsen, és ami­kor jogtalanul és erőszakosan tnagyar területeket helyeznek Rögtönzött itnperinmuk alá, nem fsak Magyarország területére törnek he, hanem a nagy béke- konferencia kompetenciájába is. A román hadsereg meg a cse­hek is arra hivatkoznak, hogy a fezlovák, illetőleg a román nem- heti tanács meghívásának enged­nek, amikor a rend, élet- és va­gyonbiztonság megóvása célja­iból fegyveres erővel magyar te- irületre lépnek, különben 5s — ügy mondják — ezeket az álta­lunk vitatott megyéket már ré­gen megkapták az ántánttól. E két állítással szemben némi kí­váncsisággal kérdezzük, először is: miféle népszavazat alapján jutottak a szlovák és román nemzeti tanács tagjai döntésre hivatott megbízásukhoz, — má­sodszor: hol és mikor adták oda tísehországnak és Romániának a kérdéses megyéket? Engedelmet, a szlovák és To­lnán nemzeti tanács tagjai nem intézkedhetnek, az ántártt pedig bem intézkedett. Ilyen köriilmé- tayek között fokozott okossággal és eréllyel kell viselkednie a ma­gyar kormányzatnak, nehogy ál­dozatul essünk nemzetiségi vezé­reink taktikájának, akik a béke- konferencia döntése előtt a fürge­ség kérdésévé teszik a jogot. Nyilvánvaló, hogy nagy étvágy­E al megáldott szomszédaink a torna után akarják megkérdez­ni, hogy” jogosan költötték-e el a fogásokat. Meg kell velük értet­ni, hogy az étvágy' nem jogcím. Türtőztessék magukat, míg az illetékes házigazdák nem intéz­kednek. Nem cinkosok céda to­ráról van szó, hanem békelako- toáróL, „A béke még messze van 1“ — mondja Clémenceau Berlini munkatársunk telefonjelentése. — Berlin, november 30. Genfi távirat axerint lyoni lapok azt jelentik, hogy Clémen- cean a szenátus bizottságában újból hevesen kikelt a bolsevizmus ellen és ismételten kijelentette, hogy egy bolseviki német kormány­nyal sohasem fog tárgyalni. Franciaországban katona- és munkástanácsok alakulását fegyverrel meg fogja akadályozni. Minél jobban megszilárdul Németország­ban a bolseviki kormányrendszer, annál erősebbek lesznek az ántánt óvrendszahályai. Egyelőre a béke még messze van. Breitner E. Londonban döntenek Vilmos császár sorsáról Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Becs, november 30. Rotterdami távirat szerint Clémenceau vasárnap órkcaik Londonba. Lloyd George-al és az angol kormány többi tagjával nem­csak a békekonferencia kérdéséről fog tanácskozni, hanem arról is, minő intézkedéseket tegyenek a szövetségesek Vilmos csá­szárt illetőleg. A Daily Telegraph jelentése szerint, azok a jogászok, kiket az angol kormány megbízott azzal, mondjanak véle­ményt Vilmos császár kiadatása kérdésében, ugy nyilatkoztak, hogy az excsászár kiadatását keresztül lehet vinni. Még nincs eldöntve, vájjon a szövetségesek együtt, vagy mindegyik külön-külön követelje-e Hollandiától az excsászár kiadatását? M. Nacher. Ma délelőtt tovább folytatták azokat a nagyjelentőségű tárgya­lásokat, ameiyek hivatva vannak a felvidéki nép nyugalmát biztosí­taná. Konstatálni kell, hogy a tó­tok képviselői a tárgyalás egész folyamán sokkal konciliánsabb ma­gatartást tanúsítottak, mint például a románok Aradon. Ennek ellenére a megállapodás még mindig nem jött létre, ami a te­rületi kérdésekben való nézetei éré­sekre vezethető vissza. A délelőtti tárgyalások, amelyek különben egy­negyed háromkor értek véget, mégis reményt nyújtanak rá, hogy a még fennálló ellentétek a legközelebbi időn belül ki fognak egyenlit'etni. A ma délelőtti tárgyalások Jászi Oszkár- miniszter fogadótermében folytak le. A magyar kormány ré­széről jelen voltak Jászi miniszte­ren kívül Diener-Dénes József kül­ügyi államtitkár és Braun Róbert, a nemzetiségi minisztérium képvise- löja A románok megbízottjai: Dula ííáté, Hodzsa Milán, Rumann János, Faylor Vladimír, Pavliny Vilmos és Barovszky Lajos. A ma délelőtti tanácskozás után beszélgetést folytattunk a tót meg­bízottak egyikével, aki munkatár­sunknak a következőket mondotta: — A mai napon már nem foly­tatjuk tovább a tanácskozásokat, mert jó részben uj megállapodási alapot létesítettünk, amelyet előbb a magyar kormánynak kell minisztertanácsban megvitatnia, De a mi megbízatásunk sem ter­jed arra, hogy az előre megálla­pított alaptól eltérhessünk. A mi felfogásunk szerint tehát, ameny- nviben a magyar kormány hozzá­járul a ma véglegezctt alaphoz és mi megkapjuk megbizóinktól a felhatalmazást, hogy ehhez a lényeghez hozzájárulhassunk, a megállapodást a holnapi nap fo­lyamán véglegezni fogjuk. A további beszélgetés folyamán informátorunk közölte, hogy a szlovákok kilenc vármegyét kivan­nak a magyar koripánytól. Ezt az igényüket a mai tanácskozáson le­szállították nyolcra, viszont Jászi miniszter mindössze öt vármegyét * hajlandó provizórikus tót im pert­um alá, bocsátani. Az eltérés aban van, hogy a tó- tok teljes vármegyéket követelnek, a magyar kormány ellenben csu­pán azokat a járásokat hajlani átengedni, amelyekben a tótsdg létszáma meghaladja az 50 száza­lékot. Hangsulyozuk, hogy az át­engedés egyáltalán nem prejuiikál a végleges béketár avulásoknak^ csupán ideiglenes megoldást léte­sít a magyar és tót érdekek össze- bélcitésére. Az ideiglenes átengedés csupán azt jelenti, hogy a kérdéses vár­megyék területére a tótok maguk fogják kinevezni a maguk főispán­jaikat. a gyűlölt közigazgatási tisztviselőket elbocsáthatják, ezzel szemben azonban az egész terület gazdasági, pénzügyi és közlekedés- ügyi politikáját továbbra is a ma­gyar népkormány intézi. Vizsgálat fchireepk ellen Bécsi munkatársunk telefon jelenti se Réos, november 30. A Wiener Mittagszei- t u n g jelentése szerint Német- Aasznia kormánya azt a lervot mérlegeli, hogy egyes főhercegek, mint például Frigyes és Fó­rén c-S zalvátor ellen a hábo- nűiiu űzőit visszaéléseik miatt vizsgálatot indítson. Az egyik vernie szerint ezt a vizs­gálatot Károly volt csá­szárra is kiterjesztenék. Ezzel kapcsolatban vizsgálat indul számos magasaHásu katona és po­litikus ellen főként hatalmukkal való visszaélés és a háború bűnös meghosszabbítása miatt M. Nacher. A brüx* bár y'szók újra , dolgoznak Bécsi munkatársunk telefonjelentíso Bécs, november 30. Prágai távirat szerint Brüxben helyreállt a nyugalom. A Narodni Lisly jelentése szerint tegnap nagy népgyülé’St rendcz’ek, amelyen a bá­nyamunkások kijelente ték, hogy ma újra felveszik a munkát, de azon fel­tétellel. hogy a bányászott szén Csehországban varad. M. Nacher. Vége a katfcwítzi bánypsz* sztrájknak Bécsi munkatársunk telefonjelenfése Becs, november 30. Berlini távirat szerint azt jelentik Kattowitzból, hogy a bánya igazga­tóságok és a bányamunkások között lefolytatott tárgyalások a bánya­munkások összes követeléseinek el­fogadására vezetnek. A munkások többek között egyszeri drágasági pótlékot is kapnak. M. Nacher, A tóttá mis mindig követelőznek Közelebb Jutottunk a megegyezőhöz — A tótok r.yJc Leljss vármegyét kivannak — Végleges eredmény holnapra várható — Saját tudósítónktól —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék