8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-01 / 28. szám

Ameriko i IMMI enyMtísét Rióim — Bécsi munkatársunk telcfonjelentése — Bécs, január 31. Berlinből táviratozzak: A félhivatalos amerikai sajtóiroda jelenti Newyorkból, hogy a békekonferencián az amerikai delegáció még most is azt kívánja, hogy a Németország elleni blo­kádot enyhítsék, M. Nachcr.­A cseheknek vissza keli vénülni a demarkácionális vonalra — Saját tudósítónktól — Félhivatalosan jelentik: Arról értesülünk, hogy a csefa-szlovák kormány utasítást kapott Parisból, hogy csapatait azonnal vonja vissza az ántánt által megállapított demarkácionális vonalra. Ez a megállapított vonal a Dnna mentén az Ipoly torkolatáig, at Ipoly mentén Rimaszombatig egyenes vonalban az Uug torkolatáig és az Ung mentén {Izsókig húzódik. Szerb főispánt iitillíiR Pécsett Stenge alispánt elcsapták — A szeri? parancsnok elpusztítással fenyegette a várost' — Saját tudósítónktól — Wilson, aki nélkül az ántánt nem nyerte volna meg a világháborút, most kemény harcokat kénytelen foly­tatni szövetségesei ellen. Az uj ! világrend apostola, aki szintén akarta a győzelmet, most a né­pek szövetségének keretében az igazság és a jog érvényesülését keresi, mig az ántánt csupán a prédával törődik. Az angol, francia, olasz és délszláv impe­rializmus mohó szilajsággal veti magát a tehetetlen ellenfelekre és furcsa elmésséggel napról- napra, újabb objektumot tud ki­találni, amit a legyőzött orszá­goktól el lehetne venni. Wilson tizennégy pontozatát elfogadtuk mi is, az ántánt Hogyha most Lloyd George, Olémeneean és társai a győzelem konzekvenciáit Tinuurlenk mód­jára akarják levonni, akkor Wil- sonra nézve becsapatást jelent, ami nekünk csupán csalódás. Csalódásunk anyagilag suj ben­nünket, Wilsonda nézve erkölcsi sértés és presztizs-csonkitás a beceapatás. De az amerikai Unió akkora katonai és közgaz­dasági fölényben van az antant­tal szemben, hogy Wilsonnak — egyéni súlyán kívül is — feltét­lenül meglesz a hatalma, hogy tizennégy pontozatának diadalát Idkény szeri tse. A Fehér Ház je­lenlegi gazdája, aki a világtörté­nelemben páratlanul álló befo­lyás ormára került, nem vállal­hatja a saereesen szerepét, akit el lehet meneszteni, miután meg­tette kötelességét Tegnap a német gyarmatok kérdésében győzedelmeskedett Wilson méltányos álláspontja és az a két hét amelyet még Murát herceg palotájában eltölteni fog, meghozza majd bizonyára, a többi probléma igazságos megol­dását is. Aki saját szavai sze­rint a jog- ás igazság keresztes vitéze gyanánt kelt át az Óceá­non, nem fogja cserbenhagyni eszményeit és ha majd egyKor a vérben forgó boszuvágy tébo­lya elmúlt, az ántánt is be fogja látni, hogy győzelmét tulajdon­képpen Wilson mérsékletességé tette teljessé Különösen mi ma­gyarok, ez a szerencsétlen és el­hagyott nép, kiséri visszafojtott lélegzettel Wilson küzdelmét, a melynek sikerétől nemzeti exh- tenciánk függ. És Amerika Cé­zárja nem térhet vissza , ha azzal a felkiáltással: átfóteró, láttam és legyőzettemA j Pécs, január 81. A szerbet által kinevezett Ban- durovícs Bogcszláv főispán ma vo­nult be Pécsre, hogy a vármegye- házán installáltassa magát. A szerb főispán szerb és sokáé asszonyok és gyermekek mintegy kétszáz fő­nyi csoportja élén vonult be a vár- megyeházára, ahol a bezárt köz­gyűlési termet erőszakkal felnyit- tatta. A vármegye tisztikara közül senki sem jelent meg a hivatalban. A felnyittatás után a főispán a ve­le jött tömeggel zárt ajtók mögött tárgyalt. Kiszivárgott hírek szerint azt jelentette ki, hogy a szerbek Baranya, Somogy és Tolna vár­megyék megszállt részében átveszik az impériumát. A közgyűlés után a P&nnoma- szállóban bankett volt, ahol mintegy kétszázan jelentek meg. Banduro- vics kinevezése azért történt meg, mert Andrics Tivadar volt munka­párti képviselő csak oly feltétellel volt hajlandó főispánságot vállalni, ha a tisztviselők helyükön maradnak és tőlük esküt a béketárgyalások be­fejezéséig 'nem kívánnak. Az instal­láló közgyűlést követő napon Sten­ne Ferenc alispán, aki súlyos beteg volt, azt kérte a szerb parancsnok­ságtól, hogy engedje öt Budapestre távozni, ahol magát megoperáltatja. Miután szerb orvosok is megállapí­tották, hogy az alispán tényleg be­teg, ígéretet tettek neki, hogy meg­kapja a távozási engedélyt. Ehelyett másnap értesítést kapott, l.ogy a szerbek elmozdítják öt hivatalából és kiutasítják Baranya vármegye meg­szállt területéről, s katonákkal átfci- sértették a demarkácionális vonalon. Most az alispán Sárdon van, onnan jön fel a legközelebbi napokban Bu­dapestre, betegségének gyógykezel­tetése végett. A szerbek az összes tisztviselő­ket fel fogják hívni az eskü letéte­lére. A jelekből az látszik, hogy a tisztviselők ezt az esküt nem fogják letenni. . Az installált) közgyűlést megelő­ző napon Radovanovics Szíevo al­ezredes, városparancsnok aláírásá­val felhívás jelent meg, amelyben a lakosságot békére és rendre inti és kijelenti, amennyiben egyetlen szerb katonának a legkisebb bántó- dása is esnék, akkor a várost el­pusztítja a föld színéről, senkinek az • életét nem fogja kímélni. Ez a ‘felhívás a bevezetője volt az uj fő­ispán installáció járnak. Úgy látszik, hogy a szerb parancsnok attól tar­tott, hogy az installációnál *a ma­gyarok a szerbeket meg fogják tá­madni. A nemzetközi szocialista kon­gresszus Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, január 81. Baselból jelentik: Kurt Eisner bajor miniszterelnök kedden délután Bembe érkezett. A* előkészítő ülésen munkásügyi tör­vényjavaslat tervét tárgyalták és bi­zottságot választottak a 8 órás mnn-» kaidö ügyében, hogy egy későbbi ülésen tegyen részletes jelentést. M. N. Munkanélküliek tüntető gyű­lési? Bécsten Bécsi munkatársunk telefon jelentése Bécs, január 31. Ma délután két órakor a Maerz- strassei Schumann-cirkuszban a munkanélküliek több ezernyi töme­ge népgyülésre gyűlt össze, melyet a bécsi kommunisták rendeznek. A gyűlés körülbelül három óra hosz- száig tart, utána pedig a megjelen­téit tüntető felvonulást rendeznek a parlament elé, a parlameutbe pe­dig küldöttséget menesztenek, amely átadja panaszaikat és köve­teléseiket az államtanácsnak. A Relchsrat épületét kora reggel óta erős rendöresapot állotta körül. Az épületben néhány száz rendőr van készenlétben, a palota mögött pedig lovasrendörök táboroznak. M. Nacher. HIvaiataoknők küldöttsége az osztrák államtanácsnál Bécs, január 31. Ma délelőtt tartott gyűlés után a női segédmunkaerök több száz fő­nyi menete vonult a parlament elé és küldöttséget menesztett Dingho- fér államtanács! elnökhöz, akinek emlékiratba foglalva átadták kíván­ságaikat. Azt akarják, hogy minél több női munkaerőt véglegesítsenek állásában, egyenlő elbánást kí­vánnak a háború folyamán fölvett női kereskedelmi alkalmazói- vakkal, akiknek egyhavi felmondás ■jár, továbbá 180 koronás beszerzé­si segélyt kérne’ , végül pedig azt, hogy szövetségük képviselőit ve­gyék be az állami hivatalnoki szak­tanácsba, s a mai tüntetés miatt senkinek se essék báníódása. Ding- hofer elnök kijelentette, hogy elis­meri minden kívánságuk jogossá­gát és amint az ügy a miniszterta­nács elé kerül, a legmelegebben fogja támogatni kívánságaikat. ' M. Nacher. Budapest, 19t9. február 1. ... 0 * f rw P .>4 (X IkuiujsAö ELŐFIZETÉS) ÁRAK : Egy búra 5 korona. | Rsgyedsvra 15 korona. Égisz évn 60 korona. Egyet szám ára 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség 6s kiadóhivatal t BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-UT 3. SZÁM Telefon: József 105-uO, József IOö-Oí, József 105-02. Szerkesztősé*! telefon d. n. 4—7-lg: 3-34 ét 110-55.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék