8 Órai Ujság, 1919. szeptember (5. évfolyam, 73. szám)

1919-09-01 / 73. szám

Budapest 1919 szeptember \ Censurat postul Budapesta. cn; Anul 1919. Luna IX. Ziua 17. opiUU Ingyen példány! V. évfolyam. 73. szám. Előfizetési érák: Egy hóra . 15 K Negyed évre 42 S€ Fél évre . . 80 K Egész évre ISO K Egyes példány- szám ára 60 Sülér Szerkesztőség és kiadó­hivatal : Budapest IV.» Muzeum-körut 3. Telefon: József 105—00, József 105—01, József 105—02. A magyar közönséghez élni fogunk, mert élnünk kell! Ro­mok körülöttünk, vonagolva romo kon, jómagunk is roncsok, alig me­rünk visszatekinteni a hihetetlen múltba, ahonnét a vesztett háború, majd a gyalázatba fűlt belső össze­omlás rémképe mered felénk: alak­talan óceánja a vérnek, a könynek, a szenynek. De minden reménnyel, erővel és hittel, a mi agyongyötört szivünkben megmaradt, a jövendő pirkadó horizontja felé fordulunk, a hol a magyar nemzet második milleneumának pályája vár. Amon- nan a rejtelmes messzeségből riadó harsonák szólnak felénk és uj lán­got lövel szemünkbe, uj erőt önt szivünkbe az élet szilaj indulója. Az uj világban meg kell találnia helyét az uj Magyarországnak. Több mint ezer esztendeje, hogy e rögö­kön dicsőséges nemzeti életet élt a magyarság. Akárhányszor époszi hivatást töltvén be, amikor nyilván valóan a Gondviselés eszköze volt Europa nem egy fontos történelmi mozzanatában, mint a nyugati kul tura eszményeinek védőbástyája. A századok folyamán sok dicsőség kö­zepette sok csapás is érte hazánkat, de soha oly elhagyottak, megalázottak és nyomorékok nem voltunk, mint a világháború négy esztendeje és a bolsevizmus négy hónapja után. Vértanúja a szomorú jelennek, egyszersmind hitvallói vagyunk a szebb jövendőnek. Hiszünk a mun­kában, amely az uj Magyarország felépítését jelenti; reméljük, hogy az uj hajlék boldog tűzhelyet fog őrizni; el tudjuk képzelni, hogy uj tavasz napsugarában pompázó vi­rágoskertünkben, atyafiságos szere­tettel fognak beköszönni békés szom­szédok, mialatt kiengesztelődést hir­detnek a visszavándorolt harangok a tornyokban !!! Mindez egyelőre távoli álom­kép. Kietlen pusztaság a he­lyünk, se gerendánk, se téglánk az építkezéshez, se vetőmagunk, se oltóágunk, de a munkának meg kell indulnia, — fogjunk hozzá Isten nevében 1 A mi nemzedékünknek adatott meg a második honalapitás történelmi hivatása, telve z kezdés gyötrelmes nehézségeivel, a végső siker megélhetésének reménysége nélkül. Úttörői a még ivadékainkra is nehezedő feladatnak, kétségbe­esés nélkül gondolunk vissza mind­arra, amit elvesztettünk, de szivünk­ben őrizzük az eszményt, amelynek meg kell valósulnia. Hat hónapig tartó némaság után újra megjelenik a Qte&mjsAG A proletárdiktatúra rémuralmának már első napján halálraítélté lapunkat melyet Károlyi Mihály és cinkostársai csaknem félesztendős garázdálkodásuk alatt a megfélemlítés minden eszközével igyekeztek elhallgattatni, sőt saját munkatársainkkal konunnnizáltatni. A letűnt irtóztató kegyetlen napok után, a miket egy minden emberi érzésből kivet­kőzött rablóhorda zúdított a nemzet nyakára, a Kun—Számuely—Lenin- fiuk kormánya által erősza­kosan beszüntetett á 8 OkamasBj Ujra ,Műi. Nekünk nincs szükségünk igazolásra. A mi hasábjainkon nem láttak napvilágot a polgárság élete és vagyona ellen intézett vérlázitó cikkek. Gyalázó tudósításokat nem irtunk, vértanú halált halt drága magyar testvéreink megkinzásáról és kivégzéséről. Ií2Í2$ket né« hány laptársunkkal együtt a forradalmi kormányzótanács a saltődirekíőrium segítségére!, rögtön kormányrajntása ntán, mikor még bőségesen állott papír ren« delkezésére, sietett ntjából eltenni. Utolsó lapszámunk nem azzal a kijelentéssel jelent meg, hogy papirhiány. miatt szünetelni vagyunk kénytelenek. Bennünk egy pillanatig sem biztak. Belénk fojtották a szót és a nélkül, hogy búcsúzhattunk volna, többé életjelt sem ad­hattunk magunkról. A QfeATÍfJSÁG most, hogy visszanyerte szabadságát, csak régi programmjáílOZ marad ÍIÜ, amikor részt kér a romok eltakarításában és az újjáépítés nagy nemzeti munkájában. Ott akarunk állni azok mellett, akik a magyar közéletből ki akarják irtani a gonoszokat és könnyelműeket, akik a szörnyű megpróbáltatások előidézői voltak. Egy táborban akarunk lenni azokkal, kik erejü­ket, tehetségüket és tudásukat a haza szolgálatába állítják. Azokból a nagy feladatokból, amelyek a közelnapokban a magyar sajtóra várnak s amelyek az uj magyar jövendő meg­teremtését célozzák, tiz hónap keserű szenvedéseivel átitatott érzéssel és szent lelkesedéssel, a magyar nemzet történelmi hivatásának rendithetetlen hitével akarunk munkát vállalni és boldogok leszünk, ha ezt a jövőt egy-egy téglával mi is megalapozhatjuk. — A OfeAmjsÁSS emellett múltjához híven, továbbra is eleven, jó és megbízható újság lesz. Ujra szervezeti szerkesztőségével, eredeti külföldi és vidéki telefon s távirati összeköttetéseinkéi, a késő esti óráknak hézagpótló hírlapja akarunk maradni. A ki minden eseményről híven óhajt értesülni, a ki a hamisítatlan közhangulatot kívánja ismerni és a ki szókimondó és bátor hangot akar hallani, az a ÖteflujsiG olvasóihoz fog tartozni. Hazafias üdvözlettel a ÓteuujsiG szerkesztősége és kiadóhivatala ...És mégis:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék