8 Órai Ujság, 1919. november (5. évfolyam, 100-125. szám)

1919-11-02 / 100. szám

Budapest, 1919 novemberi 8 Cenzusát: Vaslie* t ^a*» V* évfolyam 100. sz. ELŐFIZETÉSI ARAKj £A SzerKesztőség és Kiadóhivatal * Edz hír* ........15 Korona. I Félívre. .. 80 Korona. EgyOS péídányszám ál*a 60 «f»ér. RudaOPStlV MuZPIim-Körtlí 3 Ne gyedévre .. ^2 Korona. | Égisz évre 160 Korona. X>UUopCSl, IV., nUZcuUl KOfUI Si. Comantlasuentttl Trupelor d«‘n Transilvania. Ordonanta No. 34. Comandamentul trupelpr dorind t veni in ajutorul populatiunei ungara siluahi íiilrc Tisza si Dunare. in sco- pul tje a se putea mai usor aprodziziona, a kőtárát a se usura circulalia in aceasta regiune. in modul urmator: 1. Girculatia tuturor persoanel-or in zóna suprinsa intre Tisza si Dunare este au lotul libera. fiecare calator trebuind sa posede zóna, fara nici o viza militara. Asemenea este liber si fara a fi ne- voie de vr-o aprobare militara, trans- portul alimenterol si ori-ce fel de ma­tériáié in interiorul aces'ei zone. 2. Galatorta in afara zonei cuprinsa iníra Tisza sj Dunare si anume in zóna ociupata de Sarbi. Francezi. Ju- goslavi. Cselioilcvaci si Ánstriáci. va fi PSfjrése. cr. •vs*'v«M»Sata-Jl6-.­ináhdaineri'iuTuí trupelor din fransil- vania si a Comandamentelo de s?ru- puri si divizii. — Galataxii vor trebui sa posede pasaport eliberat de aulo- ritatila ungare. sau ,dc legatiile difc- riletor p.utcri si vizáié de Comanda- mentele araáate mai sus. — Cei cári calalorcsc in Ungaria neocupata. vor avea permisuri de calatorie eliberate de autoritatile ungare. Pentru Budapesta. viza acestor pa- sapoaríe si permisuri se va face la Biroul de Informatii al Diviziei l-a va- natori. cu sediul in Budapesta (Do. roi'hea-utca N. 3.). 3. Calatoria pesle Tisza, spre Ardeal. mi este incaduita nimanui. decat cu cprobarca Comandameatului trupelor din Transilvania (Hotel Gellert.) Per- sonale se sunt din Budapesta si doresc a calal’Ori pesle Tisza, ror face o cerc re inseris Comandamentului trupelor, i.a-r oci din restül zonei ocupate isi fer adresa cererilo lor prin Gomandamen- tul trupelor. spre aprobare. — Cererea de cgiaícrie va íi insotita de oasanor- tul eliberat de nuíoritatea politieneasca. a íatandu-se in ea si motivele calato- riei. preoum si durata el. cunoscand, ca a ceslo calatorii un se aicorda. decat pentru mól ive rericasc si binc iusli- ficaio. 4. Calníoria penlai repartriere si asez’arc definiliva in Ardeal cs apróba r.,urnái de Comandonieníul trupelor. Romanii orieinari din Ardeal isi vor índropfo. cnreriilc la Bíróul ti" reparl- riere din Vctzi-utcu No. 02—64. ca.ro, dupa cc va examina cercrile. va inainta Comandamentului lábéiul pentru apro­bare. Porscnale de alté nationalilati, eri- ginnri din Ardeal. is fór adresa cererile pentru ronntricre la Cemardamentul tnipelor (Bíróul de ínfonualli). — Ge- rcrea va fi insotita de toaíe actetc de- veditcare, ea repatriatul este originar si prcoielar din Ardeal. — Cci er mi au asemenea acte. v.ü vöt putea oblir.e permi se de repatrierc. 5. Pcrsoancle cári vin din leritoriul rccounat. ore-um \ ce’" cári vin din Austria, vor fi Iusatc sa traca peste linia de demarcalia. numai daca au pasapocirte in regula, san sermise elibe- rate de culeritatile marphiiare din téri- toriul neccupat. — Viza acestor pa-sa- poarle. pentru inapoere. se va face de Bircul de informatii ale: Comanda­mentului trupelor. Comandamentele de grupuri si de divizii. In Budapesta. viza pentru piecare, pentru cei ce vin de pesle linia de de- marcate. se va face la Biroul d infor­mális al Divizie l-a vanatori (Doro- theia-utra Nr, 3). 6. Calatoria persoeanetor de la Est de Tisza la Vest de Tisza se va face conform instrucliunilor date de Marele cuartíer generál, cu viza Comanda- mentelor de corpuri de armata. Di- viza 10-a si 8-a, Grupurile General Popovici si General Lupescu, Coman- damentul zonei da supraveghere, Co- mandamcntul zonei de supraveffheg-f. Gomandamcntul zojiei nuliUre j í! ^ i11^ ’ O ,n;toajW Ccmandamentele de 'Auv'ftii din zoaa de operatiuni din Besarabia, Buco- vina, sau Ardeal. Aceslo permise flind valabile si pentra dús si intors, perseanele ce le poseda, niu trebue sa si mai vizeze permisele pentru intoartere. Asemenea, vor mai putea trece Tisza spre Vest, cei cári poseda pasa- poarte semnate de Marele cuartíer ge­nerál, Diviza 8-a, Comandamentul trupelor din Transilvania sj Comanda- mentul zonei de supraveghere. 7. Trecerea in tara a calatorilor cu coroane nestampilate este cu desa- vairsire oprita; contravenientii vor fi pedepsiti, dupa cum se arata mai jós. Este libera trecerea celor ce au báni ia lei, franci, sau aur, trebuind insa a o declarala punctul vamal. 8. Cei cári imprumuta, plasmuesc. sau prefac biléte de identitate, sau libera circulatie, precum si cei ce se í'olosesc er astfel de bilete, vor fi dati in judecata si vor fi pedepsit cu inchisoare de la 3 Inni la 2 áni si amenda de la 1000 la 2000 lei. Contravenientii vor fi judecat de pretori. 9. Aeei cári calatorésc fara bilete de identitate,. vor fi pedepsit cu in- chisoare pana la 30 de zile si pu amenda pana la 500 lei, judecarea eonfravenieniílor intfaud’ in cbmpe- tiní.r pretornlui militar respcctiv. 10. Cei gasiti calatorind fa!'a bilete de circulatie in zonale hotarate vor fi pedepsiti cu inchisoare le la ima luna la un au si cu amenda de Ja 500 lei-la 2C00 lei- judecarea contra-veiventilgr intra is competinta pretorului militar al zóna respcctive. 11. Toate condamnarile mai sus pre- vazule sunt defirfitive. 12. Contravenientii puncíului 7, cári se vor gasi ea au trecut in mod.clan- de3tin, sau .incearca a trece coroane ncsiampfiale in tara, vor fi peclepsiti cu inchisoare de la 1 luna la 2 ani si cu amenda de la 500 lei la 2000 de lei Judecarea contravcnicnfilor r.coslui punci latra in compe'.in'a pr'tcni'ui niilítár rcspectiv. 13. In cazul, ca se constata, ca contravenientii de la punctul 12, pe langa faptui ca au trecut in tara cu coroane restampilale, se mai fac vino- vaii si de faptui, ca au trecut acesle coroane in scop de propaganda, sau penru ori-ce alté motiv.e-tirzand a unelti conlra siguranlei sfatului, cazul lor se va deferi curtilor martiale. Atat contravenientilor de ia art. 12, cat si celor de la art. 13, li se vor con- fisca sumele gasite asupra lor. 14. Aceasta ordonanta previne exe- eutorie dupa 3 zile libere de la publi- carea ei. Data la Comandamentul nostru, la 28. Oclombrie 1919. Comandatul Trupolor din Tran­silvrfnín: General Mardarescu. .Scful de stat major: General, Panaltescu. román hadssríg foparancs- üuniága ős. sz. rendelete. A román hadsereg-főparancsnokság, hogy a magyar lakosság segítségére le­hessen a Duna és Tisza közötti részen, hogy könnyebben élelmezhesse magát, elhatározta az utazás megkönnyítését és pedig: 1. Valamennyi személy mozgása a Duna és Tisza közötti részen teljesen szabad: minden utazónak csak egy azo­nossági igazolványt kell bírnia, amely érvényes a Duna és Tisza közötti részen való utazásra, semmiféle katonai látta- mozás nélkül. Éppúgy meg van engedve .az élelmi­szer szállítása és bármilyen anyagnak a Duna és Tisza közötti részen semmi­féle katonai láttamozás nélkül. 2. A Duna és Tiszántúli területekre való utazásra, mint a szerb, francia, jugoszláv és cseh-szlovák megszállott területekre csakis a hadsereg- és cso- pcrtparancsnckságok és hadosztályok engedélye szükségesek az utazóknak egy magyar hatóságoktól., vagy a külön­böző hatalmak által kiállított és a fent megnevezett román parancsnokságok­tól láttamoztatott útlevélnek (passspart) birtokában legyen. Akik a meg nem szállóit magyar területre u!a/.nak. csak a magyar hatóságoktól kiállított utazási igazolvánnyal kell. hogy bírjanak. ,A főváros lakossága, részére ezen út­leveleket és utazási igazolványokat az 1-ső sadász,hadosztály Hirszerzj5-iro- dáki láttamoztatja (Dorottya-utea 3. •zám.). 3. A tiszántúli utazás" Erdély felé senkinek sincs megengedve, csakis az erdélyi hadsereg főparancsnoksága en­gedélyével (Gellert-szálloda). Ascn budapesti illetőségű személyek, akik a Tiszántúlra akarnak utázni, egy kérvényt fognak benyújtani az er­délyi hadsereg-főparancsnokságnak, a többi nicgszúBott területről pedig a hadosztályok utján fogják kérvényezni az erdéiyi hadsereg főparancsnokul gá­téi I az utazást. A kérvényhez csatolandó valamelyik rendőri hatóságtól kiállított útlevél, feltüntetve az utazás célját és tartamát, figyelmeztetve a közönséget, hogy ezen utazások csakis nagyon komoly és jól megindokolt esetekben lesznek meg­engedve. 4. A visszatérési és végleges letele­pedéseket csakis az erdélyi hadsereg főparancsnoksága engedélyezheti. Az erdélyi románok kérésüket a Váci-ulca 62/64. sz. alá terjesztik, ahol kérvényük átvizsgálása után névjegy­zékben a hadsereghez terjesztik jóvá­hagyás céljából. Mais nemzetiségbeli személyek és er­délyi illetőségűek a hazatérési kérvé­nyüket ellátva mindennemű bizonyitó iratokkal, hogy erdélyi illetőségűek és ott ingatlanuk van, az erdélyi hadse- rcgfőparancsaökság Hírszerző-csoport­jához (Biroul de Informatii) nyújtsák be. Akik nem tudnak ilyen blrrnyitó iratokat felmutatni, nem kaphatnak *#&*&**''■-*- • ' 5. Azon személyek, akik a meg aem ■ szállott területekről jönnek, épp úgy, mint az Ausztriából jövők, át lesznek engedve a demarkácionális vonalon csak úgy. ha utazásj engedélyük' rend­ben van, vagy engedélyük van a meg nem szállott magyar hatóságoktól. í Ezen iratok visszatérésre vájó látta-'; moztatására jogosultak a hadseregfő­parancsnokság Hírszerző-osztálya (Bí­róul de Informatii). a csoportparanca- i nokság és hadosztályok Hírszerző iro­dái. Budapesten a demarkácionális vo­nalon az átjötteknek a visszatérési lát-; tamoztaíást az I-ső vadász-hadosztály í Hirszerző-hivatala végzi (Biroul de / Informatii), Dorottya-utca 3. 6. A Tisza keleti oldaláról a nyugati oldalára való átutazást a főhadiszállás ! intézkedései ■ értelmében a hadseregfő- . parancsnokság. hadtestparancsnoksá- gok, a 10. és 8. hadosztályok, Popo--1 vici és Lupescu tábornokok csoport­parancsnokságai, a megfigyelő zóna, parancsnoksága, katonai zónák pa- í rancsnokságai, a bánáti csoporüpa- . íancsnokság és valamennyi parancs- . nokság és hadosztály a besszarábiai. bukovinai és erdélyi hadszínterekről. engedélyezhetik. Ezen engedélyeket, miután oda és ; vissza is szólnak, néni kel! újból lát- 1 laniozlatni a visszatérésnél. .Épp ugv léphetik át a Tiszát olyan s'zemélvek, akik a főhadiszállás, a liad- sercgfőparancsnökság. a 8. hadosztály és a megfigyelő zónától lóttamoztátptt utazási igazolványok birtokában van­nak. ­7. Az országba való belépés le nem bélyegzett koronákkal véglegesen meg van tiltva. A megszegők meg lesznek büntetve, mint alább fölsoroljuk.- Szabad a halárátlépés azoknak, akik. nek leiben, frankokban, vagy arany­ban van meg a pénzértékük, felmutat­ván azonban a vámhivataloknál. i 8. Azok. akik kölcsönöznek, közben­járnak. vagv álalakitanak azonossági vagy utazási igazolványokat, épp úgy, akik olvan igazolványokat használnak, j a bíróságnak lesznek • átadva és meg lesznek büntetve három- hónaptól két

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék