8 Órai Ujság, 1919. november (5. évfolyam, 100-125. szám)

1919-11-02 / 100. szám

2 évié terjedhető fegvházzal és lOOOlöl 2000 leüt? pénzbírsággal. A megszegők a hadbirák által ’esz- iuek megbüntetve. 9. Azon személyek, akik semmiféle azonosság! igazolvánnyal utaznak, meg lesznek büntetve 30 napig terjedhető elzárással és 500 leiig terjedhető pénz- büntetéssel. Ezen személyek elítélése a kompe­tens hadbirák kötelékébe tartozik. 10. Azon személvek, akik iga­zolvány nélkül fognak találtatni a fénlehüí megjelöli területeken, egy hónaptól egy évig terjedhető elzárás­sal és 500-tól 2000 leiig terjedhető pénzbírsággal lesznek megbüntetve; ezen személyek megbüntetése az illető ■katonai kerületek liadbiráüiak hatás­körébe tartozik. U. Minden fentebb megnevezett it-é- Ict jogerős és végleges. 12. A 7. pont ellen vétők, akikről bc- flTu onvoeicdik. iiogv titokban utaztak1, azaz átlépték a határt vaav megkísérel­ték le nem bélyegzett koronákat csem­pészni az országba, egv hónaptól két évig terjedhető elzárással és 500-tól 2000 leiig terjedhető pénzbírsággal lesznek büntetve. Ezen oont kihágásait az illetékes katonai hadbíró ítéli el. , 13. Azon esetben, hogyha bebuo- nve-sodik. hogy a 12. pontban fölemlí­tettek ellen vétenek, hogy állépték a határt a le nem bélyegzett koronák­kal. azzal lesznek gyanúsítva, hogy propaganda-célokra, csempészték ezen koronákat vagy bármilyen más ürü* evekkel, amelyek az állam közhiztos- jk <,ága ellen irányulnak. *Ezeu esetek a ” hadbíróságnak lesznek felterjesztve. Ugv a 12.. valamint a 13. pontban felemlitettek ellen vétőknek a náluk trióit összegek azonal el lesznek ko­bozva. 14. Ezen rendelet teljhatalmú c-r- vénvnvel a kihirdetéstől számított há­rom nap múlva lép érvénybe. Kiadatott a mi parancsnokságunk 1 ovo Ojktóhcr 28-án. Az Erdélyi esőpato',v'~hp3Tano-ti<t*~ fcága: Mardarcscu s. fc. tábornok. Vezérkari főnök: Panaitescu s. k, tábornok. Instiintare. : Pretorul Comandamenlului trwpelor ídin Transilvania. in sedinta de la 24. Ootóbrie 1919.. a condaumat pe indi* vizii mai jós nóta ti pentru diferite aba. téri. dupa cum urmeaza: Liptai Ladislau dinJBudapesta 12.000 coronae, Rex Imre, Berger Wilhelm, Baucrhuber Gyula cate 3000 fiecere pentru ea au fost prinsi falsiticand pa- sanoartele de calatorie. lm sedinta de la 25. Ootobrie 1919. 0 comdamnai pe iudividul Adolf Se- bestien din Budapesta la sasé luni in- chisoare pentru fabtul ca sa gasit oa- la'.orind la Debretin du un automobil la care pusese fricerorul román spre a putea calatori mai departe fara a ff controlat. Suma de 548.700 coroane ce sa gasit a supra sa. i a fost restítuita, iar automobilul sa retunit la Pretorat panace va adoee acte de properietate. Pretorul Commandamentului trupe­1 lor din Transilvania. Locod- Colonel. F. Paplica, Hirdetés. rAz erdélyi csapatok parancsnoksá­sának ügyésze 1919. október 24-én tartott ülésen, alant megnevezett egyé­neket különféle kihágások miatt kö­vetkezőkép ítélte el: Liptai László Budapest 12.000 korona birság; Rex Imre 3000 korona birság; Berger Vilmos 3000 Korona utlevélhamisitás miett; Bauerhuber Gyula 3000 korona uUevélhamisitá/s miatt. Az 1919 október 25-éa tartott ülé. sea Sebestyén Adolf budapesti lakos haih-avi fogságra Ítélteiéit mivel Deb* recenbe utazott egv automobilon, toelvre a román lúromsziníi lobogót , tűzte ki oly célból, hogy továbbutazá­sa közben az ellenőrzés alól kivonja magát. i A nála talált 548.700 korona pénz­összeg vissza lett szolgáltatva, az auto- jnobiJ azonban vissza lett tartva az öí&JlisM? Szombat, 1919 november 1. ügyészség által* amig tulajdonjogát igazolni fogja. Az erdélyi csapatok parancsnoksá­gának ügyésze: /■’. Paplicu s. k.alezredes. Comandantul Trupelor de Ocurxitie Reaalc Románé din órásul Budapesta. Consíaianduse ca nelinistea provo- cata la intrutirile trecute a fest provo- cate, in mód intentionat de anumiti oanieni platititcari au urmarit scopuri le politica personala. Gomandanientul ridica restrictiunea ce a putese si face cunoscut, ca pe vii- tor va permite numai acélé intruniri pentru care se va cere aprobarea din oreme, prezentand odata cu cererea. a) Programul intrunirei. b) Persoanele care vor vorbi (ara- land os curt se va verbi liecare). c) Locul (sala), ziua si oara intru­nirei. d) Cererea sa fic facuta cu opt zile inainte. e) Persoanele^cate sünt respunzato- are. ca se vor respe<;ta obligatiunite de mai sus. si ca no se va stinge sub nici o forma drepturile nafiunei si armaíei románc. Coniandaulul Trupelor de ocupatie Rcgalc Bomane din órásul Budapesta. General ss. Mosoiu. Á román kir. nieaszállö csamtok pa­rancsnoka Budapesten. Mivel megállapítást nyert az a tény, hogy a múlt alkalmakkor megtartott gyűléseken felmerült zavargásokat bi­zonyos emberek idézték elő szántszán­dékkal. akiket megfizettek, és szemé­lyes politikai érdekeket hajszoltak, a parancsnokság felfüggeszti az eddigi szigort és tudomására hozza az érde­kelteknek, hogy jövőre csak azokat az összejöveteleket fogja engedélyezni, amelyek engedélyezésére a kérvények elég korán fognak beadatni és egyszers­mind mellékelni fogják: —~aatübbuj' r o ? r a m m j át. b) Azon személyek névsorát. : .«* szónoklatokat fognak tartani. (Külön- külün minden szónoklatnak tartal­mával .) c) A megtartandó összciövelel he­lyét (helyiségét). napiát és óráját. d) A kérvényezőit nvolc nappal előbb kell beadni. e) Azon személvek névsora, akik fe­lelősek azért, hogy tiszteletben fognak tartatni a fenti kötelezettségek és hogy semmiféle formában nem fognak érin­tetni a román nép és hadsereg jogai. A román kir. megszálló csapatok parancsnoka Budapesten. Mosoiu s. k, tábornok. mert ez egy magyar-ukrán szerződés előnyeit nem csökkentheti. Egy ilyen gazdasági egyezményhez Románia is csatlakozna. Az agrár Magyarországra a közel jövőben nagy feladat vár, mint az agrárállamok központjára. Az orosz kérdésről mindaddig nem lehet beszélni, mig a viszonyok ott illem kon­szolidálódnak. Max Roeder. Col ónéiul D u mii résen C. dela Com- maminmentul .trupelor din Transyl- vania a fost numit in locull colonclului Soicnlescn in comiss'a de organisare a poliliei, jandarmeriei si garzlior froticre presidata de coloiielul anierican Yates. Budapesta. 28/X. 1919. lJumitrcsca C., az erdélyi román csa­patok főparancsnokságának kötelékébe tartozó ezredes ki lelt nevezve Soicu- lescu ezredes helyébe * Yates amerikai ezredes elnöksége aiatt álló bizottságba, amelv a rendőrséget, a csendőrséget és a határrendőrséget szervezi, Budapest. 1919 okt. 28. ^QaanaDDDnnnnaanaDonaDDDün GassenKo Követ egy magyar- ulírán egyezményről. Becs, okt. 31. Gassenko, bukaresti ukrán követ czidőszerint Bécsben tartózkodik és következőképp nyilatkozott előttem: Ukrániának és Magyarországnak nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy gaz­dasági megegyezést létesítsenek. Mind­két ország agrár álam és Romániával együtt trösztöt kellene alak'taniok, ami mindegyik államnak nagy előnyére lenne az ipari cikkek importálásánál. Az a kérdés, vájjon Magyarország a jövőben királyság lesz-e, vagy sem, az ilyen gazdasági egyezségnél nem jöhet tekintetbe, sőt még az sem számit, ha Magyarország Jugoszláviával, Gseh- ,és Lengyelországgal köt szövetséget, és sok gyilkos, hogy Tisza István halotton elbukjék. És 5, aki egész életében csupán a hazának szolgált, még halálában is hivatást teljesí­tett: sok vérontástól mentette meg a nemzetei, amikor hatalmas esésé­vel megdöbbentette a rombolás és vérengzés őrültjeit, visszatartván őket a gyilkosságok folytatásától. És most halála után — félretol­ván halvány arcáról a szemfödelet — a legnagyobb szolgálatokat teszi a hazának. Hogy végső pusztulást, avagy uj életet rejt-e számunkra, Európa legelhagyatottabb és leg- gyülöltebb népére a jövendő, nem tudjuk; ám Tisza Istvánnak, fogjuk köszönhetni, ha valamikor ismét testvérileg keblére fogad a nagy­világ. Mert ő, aki a kötelességtelje- sités havas régióiban zordon fenség­gel mindenha néma maradt, most beszél, hogy mindenki hallja az igazság bajnokának ajkáról az igaz­ságot. Magyarország nem bűnös, mert Tisza sohasem akarta a hábo­rút, ellenezte a tengeralattjárók ha- aárd vakmerőségét, kereste a békét és titokban bírókra kelt hatalmas szövetségeinkkel, a német császár­ral és érc-katonáival. Megmenti ha­záját, így lép ki sírjából a három sebtől ragyogó lovag, az életében néma, halálában szőzatos levente és tanúságot tesz elpusztult hazája mellett az egész világ színe előtt. Földönfutó népe előtt küzd az uj honalapító. Blohád Salsbura és FeIső flusafria Ellen 1 Bécs élelmezése és a tartományok. — Saját tudósítónktól. '— Egy késő este megjelenő lap ma azt a szenzációs hirt közölte, hogy a já­vátételi bizottság azzal a tervvel fog­lalkozik, hogy mindazokat a tartomá­nyokat, amelyek nem hajlandók Bé­cset élelmiszerekkel ellátni, blokáddal fogjáík kényszeríteni e követelés tel­jesítésére. Ez az intézkedés főkép Salz­burg és Fclsőausztria ellen irányú m., A blokád kettős irányú lenne: egy­részt az antant, másrészt a nemzeti államok és Bécs városa részéről. Ille­tékes ántántkörökben érdeklődtem a hí*' valódisága felől és azt a választ kapíam, hogy a hir ebben a formájá­ban nem felel meg a valóságnak. K jóvátétel! bizottság a Becsnek élelmi­szerrel való ellátása érdekében folyta­tott tanácskozásai során még nem ju­tott el annyira, hogy ilyen rendszabá­lyokat is mérlegelés tárgyává tehetett volna. Az ántánt Ausztria belügyeiba sem akar beavatkozni és a tartomá­nyok magatartását belügynek tekinti, ami a bécsi kormány tehetetlensége folytán állott elő. Feltétlenül szükséges lesz, hogy a bécsi kormány, amelynek jóindulata kétségtelen, 'kényszer-rend­szabályokhoz nyúljon és csak akkor, ha a bécsi kormány ebben a kérdésben is az ÚHtántho’Z fordul segítségért, ak­kor fognak dönteni arról, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy Bécs városát az éhínségtől megmentsék. Ma egyébként alkalmam volt beszél­getést folytatni egv osztrák személyi’ seggel, aki hivatali állásánál fogva ki­tünően van informálva a jóválételi bi­zottság tárgyalásairól és terveiről és ez kijelentette, hogv az ántánt-megha- falmazottak már több ülésükön a leg­élesebben kritizálták a tartományok magatartását, de fenti terv végrehajtá­sáról^ neki sincs tudomása. Ha azon­Tmf, a fu i..;íu > t’.yv;iíToru * is vona­kodnak fölöslegeiket Bécsbe szállítani ugv könnyen lehetséges lesz, hogy az. ántánt ebben a kérdésben is átveszi a vezetést, amint a közöskonyhák ellátá­sánál már megtette, ez azonban egyút­tal azt is jelenti, hogv az ántánt a kor- mámrzati Hímeket is átvette, ami Fé­met-Ausztria füaactlehscaénck — ami eddig is csak névleg volt meg — még a látszatát is megszünteti. Az ilyen ter­vet tehát alaposan meg kell fontolni. mert kivitele kiszámíthatatlan és előre nem látható következményekkel iárthat, Max Roeder. Brilliánst, gyöngyöket, ók*£ert, aranyat platinát, ® füstöt legmagasabb CDI r n A *fcar«ré*z, VTt., árban vo«b: ■ Í1 s C. > «. KtVsoc t-at 2. *z. SI ni elsőrangú iénykópesőgépeVet* llAPTHIíif t rakat, műuera^et umm c H m u r a, sa IV*« Ferftwei«k-»et« a axáa. BrilliánsokatlSHÉ Seiler, flraiilu. 16. SSgSSfiSa: ’tX ^ ff <iK.vlotekct]ftbonyoliíank.TÖ?sdeí IJ L m »/ megbízásokat eltogadunk. Krte- B l^j |« /j kezós dymcntcs. NeuschTosz JL JLfl a* a*M Testvérek. banUiróda, Budapest, VI., Lovag-u. 20. Alapitval9C0-ban. Sriltiánsokat, gyönívöket, platinát, Iiaszhált ékszereket mindenkinél drágábban vesz SzéSC:ly Emil ékszerüzlet, Vlt. Király-utca 51. Teréz templommal szembou. Dr. WALT Eli ‘nAk&'zt-Kt Si. j Gyors és sikeres elükéssitcs maffénvtssfíákra, E Czolcn %r,t Cornél iryogvaztAr^sr. nói,Vli , WossolériyUu* Ö0. (Klau* zál-u. sarok) wBáro tVosso-ényiu g.vófrví/Ptté^ 8 < aranyat, oziistb^ Rr ünsokaf Wosselonyi'Utca o. •------■ —- - — - - —i Három Katona három golyója — ma egy éve — oltotta ki Tisza István életét. Most, hogy a hanyatló október ínytden őszirózsáját a geszti sirra szórjuk, szemünk könnyén kápráztató szi­várvánnyal sugárzik a glória, amely imhol háromszázhatvanöt nap leper- gése után a tragikus áldozatot, mint diadalmas hőst körülragyogja és pe­dig nemcsak nemzete, de az egész világ tudatában is. Époszi nagyság­ban bontakozik ki előttünk élele, amely összefort történelmünkkel és egyéni tragédiája, mint „szentelt fáj- dalom“ örök kincse marad a ma­gyarságnak. A három puska felvillanó tüze mint kész műremeket megvilágítja visszafelé egész pályáját. Tisztasá­gában a hős oly erős volt, hogy halála nem lehetett egy pillanat müve, mert ama szegénylegények csupán kézimunkát végeztek, de az igazi gyilkosok mások voltak,— azok, akik évtizedeken át hazudo- zásaikkal és rágalmaikkal az elva- gyűlöletnek olyan atmoszférá­ját teréir^allÉieg, 3»«íyhefc gül is orgyilkosságban kellett explo- dálnia. Sok esztendő kellett ahhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék