8 Órai Ujság, 1921. április (7. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-30 / 93. szám

HÍREK. Leszállítják a vasúti tarifákat. — Stiját tudósítónktól. — Ai kereskedelemügyi minisztérium Végnapba vasúti taitfúk leszállítása tárgyában az érdeLtfepviseleíekhez le­írató/ intézett, amelyben felhívta az érdekelt körömi, hogy közöljék azo­kat az árupikkeket és árukategoriá- kat, amelyeknél a tarifa leszállítása a piáfep'forgalmi érték arányában indo­kolt és méltányos volna. Itt elsősorban a mezögazcasági ér­dekeltség kívánságai állanak első he­lyen, ezek ugyanis a mezőgazdasági termények árcsökkenését tartják vi­szonylag a legerősebbnek. A' minisztérium — értesülésünk sze­rint — a larifalcszállitást a vélemé­nyek beérkeztével sürgősen foganato­sítani fogja __ Batthyány Tivadar birál! Az ag ynevezett jOrszágos függetlenségi és 48-as párt .kedden este válasz mányi ülést tart/A tanácskozás során — mint a pfi.rt közli — gróf Batthyány Tivadar pirulni frízt a a Bethlen-kor- mány elnökének programmiát és érin­teni fogja a kommunistáktól Becsben annak idején elvett 135 millió korona sorsát. Károlyi belügyminisztere tehát már birál! Nagyon jő! De miért nem beszél a polgároktól kártérítés nélkül elvett ruhákról'? __ Ünnepélyes gyászmise Návay La josért. A mártírhalált halt Návay Lajos emlékezetére vylt tanára. Bartos József dr. kir. tan., d piarista-gimná­zium V1 ilt igazgatóit, az intézet kápo - náúáibat április ‘iM-én délelőtt ünnepé­lyes gy iszmisét inon-dott az egész itiu- ság rés jvéte'.éyt. A misén megjelentek többek közöUfA'íitiai/ Tamás. Szontugh EmilnévAdjini/ Erzsébet, férjével* s az elhunyt iSíolatársai közül Korányi Fri­gyes, IJiJthag Béla. Harkányi Béla, Károlyi Gyula gróf. Károlyi 'Imre gróf, Végh Gyula, A:mássy Imre gróf, ,Czi- rá kg Aulai gróf. Kaglevich Gábor gróf. Beöthy Pál. a képviselőhöz vojt elnöke, Szapúry József gróf, iiadisics István, Kondor Ferenc miniszteri tanácsosok és mások. A gy ászmise után a jelenle­vők elénekelték a Himnuszt. Návay Lajos iskolatársai és hozzátartozói pe­riig volt tanáruk. Bartos József szobá­jában gyűltek össze, ahol alapítványt tettek azzal a céllal, hogv minden cv április 29-én misét mondjanak Návay Lajosért. „ — A ssíéjitcndrei direktórium hün- yjöre. Á súentendrej, léírektórium ismert bünpüreben!, amejjiPfa pestvidéki törvény­székei má^^aouapok óta tárgyalt dr. Kecslcnrrffi Gyula táblabiró tanácsa, be­fejeződtek a vád- és yédöbeszédek. A nagyszabású bünpürben május 3-án hir­deti ki a bíróság az ítéletet. — Reformátusok nagygyűlése. A refaranátnsoknak a mtjlt hónapokban megindított ismert mozgalma mind na. gy óbb Alti-11 ám ok aljrer. a tegnapi na­pon fa R óóixxJR) n y v túriján Szilassy Áladéi- einöikljiírevel tartott értekezlet elhogy máj. 21-én délután fél 6 órakor a régi országház termé­ben nagygyűlést tart. A nagygyűlés elé terjesztendő határozati javaslatot dr. Bihar Gyula. Bernáth István. Gonda Béla, Hámori litván, Borbély György és mások hozzászólása alapján a szö­vegező bizottság fogja véglegesen meg­állapítani. — Elfogtak egy veszedelmes b eJ töröt. A ..rendőrség elfogta Kupocsni An­tal többszörösen rovottmultu betörőt, aki beismerte, hogy legutóbb ijt helyen tört be, két fcletbo falbontás utján. Kiss An­dor gyógy, zerész lakásából ezer dollárt zsákmányolt. A beidíá'i na-íybnn költek'- zett- Lakásán. Uéfomeziz djllárt Uilált-’1­jd*>g£. kő alá rejtve, A lakisi ImmM nílafliltt. ¥iía a pénzügyi bizoffsáySs^sr r^^aiát tudósítónktól. — A .pénzügyi hi.'ul^Vr na délelőtt 11 óraiét Folkaj^J/téSyLajos alpolgármes. ler fitiwÚStfl'e' alatt ülést tartott, ame­lyen több apró bérleti ügy után foly- latták a lakás- és üz1 eladó tárgyalá­sát. Csupor tanácsnok bírálja a tanács elő'erjesztésével szemben benyújtott ellénjavaslatókaf. Mindegyik jelenté­kenyen kevesebbet eredményezne, mint a tanácsi előterjesztés. Kéri az ügyosztály javaslatának elfogadását. Joanovich Pál bizonyos létminimum és bérminimum számára adómentes­séget kér. Vasek Ernő szerint az ügyosztály statisztikai adatai nem helytállók. Elő­terjesztése pongyola. A javaslat az építkezések megakasztását is jelenti, mert az ui házakban a magasabb luíz- berek révén az adó is nagyobb le t, a mi káros hatással lesz az épi keze­sekre. Indítványozza, hagy mellőzzek az előterjesztést és inkább emeljék fel a házbérkrajcárf. — Tisza Isftván tudományegye­tem. hivat/os lap mai száma jer lenti, jhogy / kormányzó megengedte, hogy ja debreceni tudományegyetem a jövőbkp^X, Debreceni magyar királyi Tisza István tudományegyetem“ nevet viselje. f — Por a Friedripli-párt plakátjai miatt. /A budapestr büntetőtörvényszék ma tár/yalta a ki^nc rendbeli sajtórend­őri kihágással, Illetve vétséggel vádolt Welkér JózseL/fyomdai üzletvezető ügyét, aki i vád jZferint a múlt évben a fővá­rosi /törvéayhatósági bizottsági választá­sok llöjj/n. Friedrich-párt számára három plakátot nyomatott, amelyeken a nyomda hivatalos elnevezése helyett más elneve­zést használt. A plakátok ezenkívül agi- táeiós szöveget is tartalmaztak és a nyomdász a köteles példányokat nem jut­tatta el az ügyészséghez. A tárgyaláson Liptati József a Friedrich-párt főtitkára nyilatkozatot adott ki, mely szerint a párt vállalja a felelősséget a plakátokért. A bíróság (i vádlottat bűnösnek mondotta lei és !f20 korona pénzbüntetésre ítélte el. __ Kjártyarazzia a Turul-kaszinó­ban./A rendőrség ismét nagy ener­giánál fát a főváfoa^au dúló tórCya- szejivedély igfig/ffJíezá-óh /. Tegnap es/e !Ízetjíí?y órákor a Bach-csoport diftaktí^jei a főváros területién kártya- razziát tartottak cs ennek során a Rá- kóczi-uti Turul-kaszinóban is megje­lentek és leleplezték a kaszinóban folyó baccarat játékot és ez alkalom­mal 50.000 koronás bankot foglaltak le. A játékosok ellen, akik mind elő­kelő társadalmi állású egyének a főka­pitányságon megindították., az eljárást. — Támadás készül az MLSz kapi­tány^ ellen. Az mai igazgató­tan á#fi ülése tehudfesg izgi óikkal. A prt/-ügy ezea^íerül napirendre, ugy- szmt-én a rpíi^yar válogatottak múlt heti is. Ez utóbbiból kifolyólag a vafogatá-bizottság tagjai — értesülé­sünk szerint ,— erős támadást akarnak intézni a szövetségi kapitány, Kis Gyula ellen, mert Pribojt, a eentercsatárt ját­szatta. Priboj már a trial mérkőzésen is a leggyengébbnek bizonyult és a bécsi SporttaybUUt szerint egy senki volt a csa­patban. Judtunkkal a szövetségi kapitány azzal a megbízatással ment föl Becsbe, hogy Priboj helyett, ha jónak látja, Schwarezot, a kitűnő tartalékot állítsa be. A nagy vereség okát sokan Priboj sze­replésében látják és ezért a szövetségi kapitányt hibáztatják. Kis Gyula, aki önzetlenül vállalta magára a szövetségi kapitány háládatfan szerepét, bizonyara objektív érvekkel fogja igazolni eljárását. — Harc az Osztrák Államvasut részvényeiért. Az Osztrák Ailamvasut érdekeltsége, ipint ismeretes, az ui állam?lakiulás9k következtében most Romániában ;van, úgy, hogv a társa­ság székhelyét is Bukarestbe tette át. A részvények majoritásának megszer­zéséért román részről erős versengés folyik az osztrákokkal, akik eddigelé az érdekeitsóg Jegjefentékenyebb ré­Ezirián Budán Dezső, Bozsóky Adám, Blattívj György és Zlinszky Já­nos szólallak fel, majd Wolff Károly fejtette ki, hogy a házbérkrajcáro.k emelése most leheleden, mert ez a há­ziurak újabb tehertételét jelentené, pedig a háziúr most sem fogja megta­lálni a számítását. A létminimum sía- tuúlása is igazságtalan volna, mert olyanoknak kedvezne, akiknek kul- turnivója nem emelkedett, de kereseti képességük sokkal nagyobb leit. Va­lami középutat kellene megtalálni, az alsóbb fokozatokban az adókulcsot le­szállítani és a felsőkben emelni. A ja­vaslatot ilyen értelemben kellene át­dolgozni. A bizottság megbízta az ügyosztályt, hogy az adókulcsot Wolff ja vas la la szó­rni állapítsa meg és holnap terjessze a bizottság elé. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a hatósági közsegélyben részesülők adómen'e»séaet kapjanak. szét bírták. Értesülésünk szerint Buka­restben legutóbb konzorcium alakult, amely a társaság részvényeit magához akarja váltani, hogy ily módon a ro­mánok anyagilag is tólehessék kezüket erre a vasúttársaságra. — P94Ü konferencia. A budapesti róm. kjjfth. papság május 3-án, kedden d. u. öhórakőr a Szent István Társulat dísztermében konferenciát tart. melyen dr. Marczell Mihály „A papi hivatás" és dr. Krizs Árpád Viktor „A papság szociális feladatai" cimen adnak elő. — Személyi hir. Belicska Sándor honvédelmi uíiniszter szokásos fogadó­napja kedden, május hó 3-án, közbejött akadályok miatt elmarad. — Elfogták a dollárkirályt. Bu­dapest tolvaj világában a hírhedt Vörös Dani-En/i Adolf az a notórius gonosz­tevő, akit társai a/Tollár király névvel lisztdtelí meg azúft. mert az utóbbi liónapolajan csór olyan bűncselekmé­nyeket fógveltffl el; amelyekből dollár hasznokat fuízoL. Engi néhány nappal ezelőtt az Amerikából visszatért Pödör János gazdálkodóval és három barát-! javai a Vörös Pálné-utcai Kovács-ven­déglőben vacsorázott. A mulatozás közben Engi kilopta a gazdálkodó pénztárcáját, amelyben, 380 dollár volt. Az összegből 360 dollárt megtartott magának és a 20 dollárt tartalmazó 'pénztárcát az asztal afiá rejtve, észre­vétlenül eltávozott. Pödör János felje­lentésére a rendőrség a dollárkirályt ma délelőtt elfogta. Engi Adolf Iviin- lajstromának összeállításán most dol­goznak a „detektívek. — Újból elfogták a Fehérvári- uti rpblógyilkesság tetteseit. Hor­váth /‘dl, aki meggyilkolta és kirabolta Guttiío-nn Amaíh Fehér vári-úti ékszer,Ke- reskeó4^g^C egy Blahó János fogolytár- sával .együtt megszökött a gyüjtötogház- ból. A detektívek rájöttek a két megszö­kött rab búvóhelyére és éppen akkor lóg­ták el őket a Ligetben, amikor a rabló- gyiikosságbói' származó ékszereket ás­ták ki. — Eltiiiit kereskedő. Értesítés jött a fők/pitánysá/ra Bag községből, hogy onnan Playdu János kereslkedö pár nappfl ezoHnt Pestre ment, hogy M.irkusz Vu^sti pékmesternek lisztet hozzon. Az egy szekér rakomány lisz­tet át is adta Márkuszmaik, az érte Járó 30.000 koronát felvette és azzal távo­zott, hogy haza, megy. Miután hozzá­tartozói azóta semmit sem tudnak fe­lőle és valószínű, hogy bűnténynek lett áldozata, a rendőrség a nyomozást megindította., — Betoló a* ágy alatt. Li-szka László cii/rZUL'-ter Szent Istváu-tér 4. számú bázban lévő lakásába többször be­tűnek. A _diftörőjC‘>ek könnyű dolguk volt, mert Liszkáak egész napon át üzle­tükben tartózkoatak. Amióta azonban, a betörők látogatása me'rwaíéWedtih, Lwwfca napközben haza szokott nézni. így tör­tént tegnap is. A lakás; ugyan zárna ta­lálta, de mégis átvizsgálta és az i.zy alatt egy embert talált-. Rendőrnek adut át, aki előállította a főkapitányságra, hol beismerte, hogy Tóth Jenő logkilkozós- nélküli, aki a betöréseket Pipi István fogialkozásnélküli cipészsegéddel < gyűlt követte el. A rendőrség mindkettőt fü­zetbe vette. Százne g-yva uö t ezer koronás lopágif a tőzsdeteremben. Tegtútf dél bén a tőzsdeteremben egy xüzomh- nvfs ftókjiáibtiLyPddig ismeretlen tette­tik ellopiaj^í^’ táskát 145.000 korona nAsza^nlfci' és néhány részvénnyel. Fefíer Imre tözsdebizományos add;g, amíg egy üzletet lebonyolított, fiók­jába tette a táskáját a pénzzel és az értékpapírokkal és miután a fiókjá­tól csak pár lépésnyire távozott el, a fiókot, mint már gyakran tette) nyitva- hagyta. Amikor az üzlet lebonyolítása után a fiókból ki akarta venni a tás­kát, nem találta ott. Rögtön jelenté t telt és a tőzsdén lévő detektívek fel­tűnés nélkül nyomozni kezdtek az el­tűnt táska után, de eredmény nélkül. Rendes kutatásokat nem akarlak ren­dezni, nehogy a tőzsde égé netst megzavarják. * AjL Ar.drássy-uti Színház jövő he­tét \é a „Grateleráj a Fekete Kutyához", a „(Apor.sa^örverst'", és a „Kandi Klári” című yTS^ysikerü darabokból, mulatságos tréfákból- és magánezámckból álló áprilisi műsor t-tjf i be. Az cs.i oöad.,m.ú . . naptól /kezdve 7 és fél órakor kezdődnek. * <Áz apán^,Felesége ez a Belvárosi Sziupáz ^jsi’ttfrtökön bemutatásra kerülő uj vüea&iíl-vigjátékának a cime. A rend­kívül mulatságos és izig-vérig párisi ‘ vigjáiték llojó Sándor fordításában és dr. Bárdos Atftur rendezésében kerül színre. Főszerepeit Bimonyi Mária, Baross Géza, PetheöKabos, Bérczy, Wirth Sári és Nagy.ÍMargit játsszák. Az elegáns díszle­tek ílerquet Rezső tervei szerint készül­tek/ Az esti,, előadások vasárnaptól kezdve 7 ójakor kezdődnek. A Mozgókép Otthon. Már csak ma és holfRQ) látható a híressé vált műsor: „A bűn árnyékában“ Mae Mtirray alakí­tásában és a „Nővérek“ Enid Benett és Margery jiWilson amerikai starok fősze­replésével. A vasárnaptól kezdődő világ­hírű IConstance Talmodge“-estékhez a jegye/ kiadása már megkezdődött. * A Bevü-Szinház utolsó előadásai a szniház átajákitása előtt, szombaton és vasárnap lesznek, mikoris Karácsonyi Ily jvendéaíelléptével a Luxemburg gróf­ját \djjjir \’asárna.p délután a RáJcosi- ,iskola növendékei tartják vizsgaelőadásu­kat, mely alkalommal a Varrázskeringö kerül tfzin re. A vasárnap esti utolsó elő­adás fi órakor kezdődik. * IjHCnszonharmadik hete játsszák „Qf^enbaoíiot" a jövő héten a Király Szinltfizba/ A két vasárnap délutánon János nméz kerül színre Zöldhelyi Anná­val a cimpercpben. Az esti előadások va­sárnaptól' kezdve 7 órakor kezdődnek. * A. Nagyságos asszony táncosa és a Búzavirág felváltva szerepelnek a Magyar Szi/náz jövő heti műsorán. Az esti elothWsok vasárnaptól kezdve 7 óné­kor kezdődnek. A két vasárnap délutánon 2 órakor a Sasfiók kerül színre Gellérltcl a címszerepben. Brilliánsokat, gyöngyöket, platinát, ékszereket mindenkinél drágáb­ban Oyál/nlv Imii VIr i Király-utca 51. sz vesz oZuMSIJ Llliu Teréz templommal szemben Nyakkendőház IVt Kígyó-utca és V, Deák Ferenc-utca 14. tini szalmaftalapok 125 és 200 teonona. Tavaszi nyakkendő különlegességek olcsón ! Elcserélném Kecskeméten legszebb helyen fekvő négy, esetleg két szobás teljesen modern lakásomat, két szobás budapesti lakásért. Bíró, Népszín­ház-utca 22- szám, ÍV. emelet 6, ajtó. Mélyen leszállított hangszerárakról moggyo- zödbet Sternberg zenepalotájában, Kákóczi­nt. 60. __________________________________ Ha misfogakat legmagasabb árban veszek, aranyat, ezüstöt, régiségeket és ékszereket. Wysohogrod, TiásaKálmán-tér 13. U. Levelező- lan hívásra iSvök. p* Szórniaf, 1921 április S0. Ő ^---------- ----liMarb.íSM'I --------------------------------------------------------------------------- r-M,-a mm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék