8 Órai Ujság, 1924. március (10. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-22 / 69. szám

6 — A b:!iTi;resíi Szent Benedek gimnázium imep:\ A budapesti Szélit Benedek fC- iinná.m a rend védőszentjének. Szent leno-.tel i:: I; ünnepét ma délelőtt tartotta k*K impozáns keretek között zászlóava- í'.si'.t c;;. íaáiapcsolva. a zászlót délelőtt -!© órakor a jezsuiták Szcitooszky-téri tmpplninúhau Bárdos Remik dr. pannon- almi lő, pát csendes szent mise után ál- ’oiin inek, majd az ifjúság az uj zászló luft átvonult a Mária Terézia-töri gimná- iumka, ahol 11 órakor megkezdődött az ■nnepiig, amelyen megjelentek a többek iVdlti: József főherceg. Ileinrich Ferenc >!t miniszter. Mészáros János érseki liely- :r!ó, vlt.‘v Cs ő rgen Károly ezredes, Wei- inger ílyula miniszteri tanácsos, a kultusz. iini.>::iáriam '.'iniscletóii n és mások. A limnusz cíétieklése után Bárdos ltomig íoniott ünnepi beszédet, majd Vén helyi Gyula orvostanhallgató a Katolikus Bencés- (tiábok .‘'.követsége Főiskolai Csoportjának képviselntéb-m beszélt, ezután pedig Bakost Jenő, az egykori bencés diákok nesztora tépett a pódiumra és a közönség meleg és lelkes ünneplése közepette mondott iidvö lö 1 iszédot. Rinelybeti töxténelirti vissrapillan- tást veiéit a Szent Bencdek-rem're és írap- p:;;s.; beszédben fejtét te ki annak legmaga­sabb is legnagyszerűbb hivatását: a tanítói szerepe;. — ráiyr.z.i! a Sísfánia-uü kioszk bérletére. A főváros tanácsa legutóbbi ütésén elhatá­rozta, hogy a Stetánjn-uti kioszk bérletére pá- J\árulót hirdet. V Léi teli idő 5 és 'A esz­tendő (hat nyári szezon) és a kioszkon ven­déglő. cukrászda. kár? ház, yagv tejivycsnrnok létesíthető. A bél összeget a tanács 361) arany­koronában állapította meg, ezenkívül terülei- b. múlat! díj dinén százalékos részesedést I all a pátyáóuak a júnk.uia. Első beruházás­ként V'frt'ü arany koronát kötött ki a tanács azzal,' hogy a felújító munkákat a város bnil.ia végre. Az.' évi karbantartásra évi 1690 aranykoronát kell rendelkezésre bocsátani és a p.V.yáz'ómn: át kelt váltatnia az épület után (in telid fi adókat. Az arany korona a arany frankkal 160:105 arányban lesz elszámolva a mindenkori hivatalos árfolyamok szerint. A i.-’ujitó munkákat folyó év őszéit és a jövő év tavaszán kei! végrehajtatni. Púivá rali ha­tárul ö úpriüs 7. déli 12 óra. A főváros város- ü'uxtlusági i''.vr ./izívajánlatokat csak április 7-én fogad el és az a ián.; tokkal együtt bánat­pénzül ö millió papirkorona üzetendő. — A vizr."ál«hir5 iwc£lic:r.tUe MárlTyók kifíi’.n,":’-.á;éé, A budapesti kir. ügyészség, mint emlékezetes, JWirjfy József és társai üm'ébcn az Erzsébetvárosi Kör elleni bombenierényiettel kr.jicsolalbnn 18 rend­beli gyilkosság bűntettének kísérlete és nyolcrendbe!i gyilkosság bünlciic cinián készitetle el vizsgálati indítványát. Bilincs Jenő dr. vizsgálóbíró már tegnap délelőtt megkezdic Hárfíijék részletes kihallgatását és ma dódeiöil tovább folytatja. — Hangverseny. Bodor Bős ke, a kitűnő hírnévnek örvendő hegedümüvésznő Olasz­országban és Bécsiben tartott sikeres hangver­senyei után folyó hó 25-; n a Vigadóban tartja önálló i.'.-nemijét, mely fémes programul ke­retében a liirncves Tscliajjkovszky-koueerlct lógja ciőadni. — ríagykereskr;l3 és U’odnigazgaió afférja a péiisijgyijisztériíiinban. Ma dél­étől - •!;. . inzultus történt a pénzügymi­nisztérium behozatali engedély osztályán. Xz.als Ferenc nagykereskedő megjelent az 58-as számú hivatalos helyiségben ‘ és ami­kor távozni készült, egy régi ismerősével találkozott. Amikor visszalépett a szobába, hogy ismerősét üdvözölje, kalapját már a fejére tette. Erre Csáki József irodaigaz­gató rá támadt a kereskedőre, sértő kifeje­zésekkel illette és súlyosan inzullálta. Az inzultált nagykereskedő bűnvádi följelen­tést telt Csata József ellen. — Sikkasztó baulrazolga. Az Általános Kereskedelmi Bank Rt. följelentést tett Schönivald Ferenc hivatalszolga ellen, akit tegnap reggel azzal küldtek el, hogy a Fa­ltjaikból húrom és félmillió koronát, az Ernst- hankcégtől pedig 5,G25,C09 koronát hozzon el. A hivatalszolga a pénzeket fölvette és azóta r.vomavnszett. A rendőrség megindította a nyomozást, de eddig még nem jutott nyomára a tikkasztó bankszolgának. — Fabi'o Henrik emlékezete. Fabro Henrik emlékéve! foglalkozott az Országos Gyorsíró Egyesület tegnap esti ülésén dr. Bárdos György egyleti alclnük. A nagy magyar gyorsíró Markovils halála után át­vette az egyesület vezetését és tíz eszten­dei,:,' irányította, mint az egyesület elnöke a magyar gyorsítási mozgalmakat. Ez a decennium a magyar gyorsírás történetének legértékesebb és legfontosabb mozzanatait foglalja magában. A millenium esztende­jére esv.lt az első nemzetközi Gabelsberger gyorsirókongresszus megalakulása és ülé­sezése Budapesten, mely az egész világ gyorsíróinak a részvételével tartatott meg. Eabró nagy érdemeit, amelyet a magyar kuíliira terén szerzett nemzetközi vonat­kozásokban is mindenütt elismerik. Fabró hatalmas egyénisége azonban nem pusztán a propagandában merült ki, mert a gyors­írás magosabb fokának tudományos fej­lesztésével korszakalkotó munkásságot fej­tett ki. Nagy önzetlenséggel és fáradhatat­lan buzgalommal végezte a tanítás munká­ját és az irodalmat is nagyértékü munkák­kal gyarapította. Bárdos György fölolvasá­sát követően dr. Rónay Károly elnök fű­Holnapi m9gk$iál$t a hatósági tojás árusítását. Egy vevőnek 20 tejest szolgai alnak ki, Jegy nélkül, oaraboakín: SOO koronáért. — Saját tudósítónktól — .Jelentettük, hogy a főváros tanácsa újabb nagyarányú élelmezési akciót indí­tott, amelynek első sorozata a hatósági zsirárusitás már hetekkel ezelőtt megkez­dődött és azóta is folyamatban van. Ezzel egyidejűleg előkészületet tettek az olcsóbb élelmiszerek forgalomba hozatalának to­vábbi kiépítésére, amelyet a kormány­körök is támogattak és készséggel honorál­ták a fővárosnak az élelmiszerbeszerzés megkönnyítésére vonatkozó előterjesztéseit. Azokon a tárgyalásokon, amelyeken a to­jásexport feltételeit beszélték meg, a fővá­ros képviselője art a javaslatot tette, hogy agy mint az elmúlt években, a kiviteli ille­téket természetben rójják le az exportőrök a főváros élelmezési akciójának céljaira. Az export nagy tételekben már megin­dult a természetbeni ileiékck beszolgálta­tása is folyamatban van, úgy hogy a fő­város már is olyan nagy mennyiségű készlel- iel rendelkezik, hogy a hatósági tojására- sitásl nyomban megkezdheti. A hatósági élelmiszerárusiló üzletek holnaptól kezdve hozzák forgalomba a: olcsóbb tojásokat, darabonként .900 koro miért. A főváros ezúttal abban a helyzet­ben van, hogy az árusítás kői lapozására nincs szükség miért is eltekint attól, hogy a tojásokat jegyre árusítsák. A hatósági elárusítóhelyek személyenként 20 tojást szolgáltathatnak ki és a tanács ezúton is kéri a közönséget, hogy felsorakozással és ácsorgással ne nehezítse meg a szétosztást, annál is inkább, mert erre semmi szükség nincs, miután a készletek bőségesen rendel­kezésre állanak. zött az előadáshoz néhány kegyelctes szót és indítványára az. egyesület 100.00(1 koronát utalt -át a Fabró-alapnak. — Osztály sors játék. Az oszlálysorsjálék mai húzásán 1,000.000 koronát nyert: 17121; ■iOO.OOO koronát nyert: 20374; 200/XJO koronát nvertek: 38364, 56501, 00911; 100.000 koronát nyerlek: 1276, 39704, 63671; 80.000 koronát nyertek: 339, 38587. Azonkívül kihúzlak 60.000, iO.OOO és 20.000 koronás nyereménye­ket. A következő húzás e hó 26-án lesz. — A Lclici-utcai ékszerész rablója után ■ nyomoz a rendőrség. Megírtuk, hogy u Le- hel-utcri 27. sz. alatti házban lévő Safir Jenő ékszerész űzi elébe tegnap e- isme­retlen férfi Aliitólt be és vásárlás ürügye almit az üzletben egyedül tartózkodó ifjabb Safir Jenőt megtámadta, kánforos vattával elaltatta. Utána pocii’ v -a huzol! hűtőm drirab gyűrűvel megszökött. A szakértői megvizsgáló megállapítania, hogy a kántor­nak nincsen hódi tó hatása és így az ék­szerész valószínűleg a kiállott izgalmak kö­vetkeztében veszítette el eszméletét. A rend­őrség kihallgatta Safir Jenői is, aki az is­meretlen rablóról a következő személvle- irást adia: A rabló 25—30 év körüli' ke­reskedő kinézésű, alacsony termetű, erős váJlu, szürke szemű, széles szájú férfi volt, aki elviéit sárgás, térden felüli kabátot vi­selt. A rendőrség a nyomtalanul elhint rabió után erélyesen nyomoz. — Adomány az Árvaházi üdülőtelep cél­jaira. Drédicr Jenő nagybirtokos, aki a fővá­rosi József fiuárvaliázban már régebben ala­pítványi helyeket létesített hadiárvák elhelye­zése céljából, 3 millió koronát juttatott el a főváros közjótékonysági ügyosztályának ve­zetőjéhez azzal. Iiorv az adománynak az ár­vák érdkeében való fölhasználása iránt a ta­nács intékedjék. A tanács tegnapi ülésében az adományt elfogadta és az adakozónak köszö­netét fejezve ki, elhatározta, hogy ezt az ösz- szeget az árvák részére a gróf Zichy Béla ál­lat Fonyód-Bélatelopen adott villatelken épí­tendő árvaházi üdülőtelep céljaira, illetve az e célra már rendelkezésre álló összeg gyara­pítására fordítja. — A Magyar Küzéposzály Szövetség or­szágos kongresszust tart. A Magyar Közép­osztály Szövetség elhatározta, hogy széles­körű propagandát indí a középosztály gaz­dasági és társadalmi megszervezése érdeké­ben és. ccélból országos kongresszust fog ártani, amelyen a szellemi munkásoknak és a középosztály minden rétegének bajait kí­vánják megvitatni és az orvoslás lehetősé­gét előmozdítani. A szövetség arra törek­szik .hogy a középosztályt olyan szerve­zetbe tömörítse, mint amilyen szrevezeft- séggel rendelkeznek a munkásság legszé­lesebb rétegei. — A 16-os villamos. A Dunapnrton jár a 8-as, 22-es, 18-as cs a 16-os kocsi, de az utóbbi rendesen zsúfolva van, mert egyetlen kocsija az Orczi-lér—Dráva-utcai útvonalnak. Amikor a Dunaparton jár a 18-as és a 22-cs kocsi is, nem tudja senki megérteni, hogy ezek a ko­csik, avagy legalább egyikük miért nem men­nek a Dráva-utcai végállomásig. Ez a beren­dezés a 16-os kocsi tehermentesítését jelentené és könnyebbé tenné az utazást a Petőfi-tér és a Margit-hid között és erre a berendezésre komoly szükség van azért is, mert a Duna­parton keresztül átszállással Budára készülő utasoknak megtakarítást jelentene a menet­időben is. Átszállni csak egyszer szabad, aki tehát Budára készül ezen a vonalon, sem a 8-as, sem a 18-as kocsit nem használtatja, hanem csak a 22-es vagy a 16-os számú közúti kocsit, a 22-es kocsiról tudvalévőén kivétele­sen kétszer lehet átszállni és az Országházi lérrel a 2-es vagy a 16-os kocsival eljut az ember a Margit-hidig. De időveszteség és kényelmetlen közlekedés, hogy a 18-as vagy 22-es kocsi nem megy a Dráva-ulcába, ezért kell a mostani állapoton változtatni és szapo­rítani kell a Dráva-utcai kocsik számát. Ha a közúti közlekedés „intéző" emberei maguk is sűrűn játszanak villamoson, talán észreve­szik ezeket a hiányokat amelyeket az utasok ezen és más útvonalakon régen tapasztalnak és úgy kell, hogy csetröl-esetre bokrétába kös­sék és átnyújtsák őket illetékes helyen n sür­gős orvoslás, a sürgős segítség komoly re­ménységeivel. — Egy szegedi hitoktató löbbszáz milliós sikkasztása. Szegedről jelentik: Klein Gyula izraelita hitoktató csütörtökön el­tűnt a városból és többszáz millió koronát vitt magával, melyet ismerőseitől kostzba vett föl. Ma délutánig- több mint 200 millió koronára rúg az a kárösszeg, amelyet Klein Gyula följelentői a szegedi rendőr­ségen bejelentettek. A rendőrség széleskörű nyomozást indítóit a hitoktató kézrekeri- tésére. — Zsarolássá! vádolt cipészmester. Badics Mihály cipészmester ellen a kir. ügyészség zsa­rolás címén emelt vádat, mivel egyik vevő­ié!. aki már megrendelt cipőiéért a vételáron fölül nem akart 1209 koronái fizetni, azzal fenyegette meg. hogv letépi lábáról a cipőt A/, iigv tárgyalását inára tűzték ki a büntető- törvényszéken. A mai tárgyaláson a vádlott és u védő kihallgatása után az ügyész a vá­dat elejtette, mire a bíróság a további eljárást Badics Mihály cipészmester ellen megszün­tette. — Elmozdították állásából az ír hadsereg vezérkari főnőkét. Dublini jelentés szerint a kormány Mac áfahont, az ir hadsereg vezérkari főnökét, az állásától fölmentette. Mac Mahcn vonakodott helyét önként el­hagyni. A Dail Eircarma a hadügyminiszté­riumot egyelőre Congravcra miniszterel­nökre ruházta. — A Daily Chronicle sze­rint az ir kormány március 22-énck dél­után 4 órájáig meghosszabbította azt a ha­táridőt, amelyen belül a fellázadt tisztek megadásra jelentkezhetnek. — Verekedés. A Fárkány-utcában Balog Demeter 47 éves pnlynniunkás és Farkas Imre 27 éves napszámos összeverekedtek. Ve­rekedés közben Balog Farkast késsel meg- szurta. Farkas sérülése súlyos. Balogot előállí­tották a főkapitányságra, ahol tagadta, hogy Farkast megszurta. —- Gyilkos angol őrnagy. Múlt év decem­ber 6-án éjjel Angliában, Hove városban Ildit cg Percivai Normand angol hadsereg­beli őrnagy Adelaide Cressont 25. számit lakásán meggyilkolta feleségét, Baileg Iza- bellea Margitot. A gyilkosság elkövetése után a 'árosból elmenekült és az angol rendőrség nyomozása során felmerült ada­tok szerint elhagyta Angliát. Több külföldi városban megfordult, hol Dug. H. Bentleg álnevet használt. A gyilkos őrnagyot világ­szerte körözik. A körözőlevél felemlíti, hogy az őrnagy az amerikai Ford amerikai gép­kocsigyárnak vezérképviselője volt és eb­ben a minőségben a legjobb hírnévnek ör­vendett. A gyilkos liszt személyleirása a következő: 30 éves, magas, sápadt arcú, barna hajú és kékesszürke szemei vannak. Ilimbálódzó testtartással jár. Két porcellán és egy arany foga van. Jobb kezének mu­tató ujja hibás, egyik vállán lőtt seb van. Ruháiban N. B. B. monogram van. A lon­doni rendőrigazgatóság 100 angol fontot tű­zött ki a tettes nyomravezetőjének. — Baleset. Schmidt Aibertné 25 éves háztar­tásbeli az Üllői-ut 123. sz. lakásán véletlenül lugkőoldalot ivott. A mentők a Szent István- kórházba szállították. — Anglia hat légi rajt állít föl. London­ból jelentik: A felsőházban Lord Thomson légügyi államtitkár a légügyi kérdések tár­gyalása során kijelentette, hogy a törvény, amely nagyobb légi haderő létesítéséről in­tézkedik, legközelebb hat légi raj felállítá­sát veszi tervbe. Londonderry márki, a konzervativpárt nevében üdvözölte a ja­vaslatot. A javaslatot ezután második olva­sásban elfogadták. Szombat, 1924 március 52'. — Házasság. Néhai Lövik Károly írónak és Somló Emma művésznőnek leányát, Lö­vik Milkát tegnap vezette allűrhöz a Mária Terézia-téri templomban Dauer Antal vá­rosi főmérnök. A házasságkötésre zsúfolá­sig megtelt előkelő közönséggel a templom hajója. Esküvő után Somló Emma laká­sán volt nászlakoma, amely kitűnő hangu­latban a késő é jszakai órákig tartotta együtt a násznépet. Színházak, kabarék és mozik hírei. * A Vígszínház egyik legnagyobb sikere a Fogadósáé és a Fagy Katalin kettős előadása. A Foyadósnó szeretetreméltó humora után kétszeresen hat Nagy Katalin maró .szatírája. Goldoni klasszikus komédiáját és Sliaiv Bemard pompás korrajzát legközelebb szom­baton és vasárnap játsszák parádés szereposz­tásban. * A százhuszonötödik előadás jubileuma felé közeledik a Pompadour, a Fővárosi Operett- színház nagy sikere. Minden nap adják Falt Leó világhírű operettjét Fedők Sárival a cím­szerepben. — Eclwar.d Knobtoek leghíresebb színmüvét, a Mértföldköveket adják vasárnap délután a Vígszínházban. Az újdonságok torlódása egy időre leszorította a régibb játékrendnek ezt a rendkívül érdekes és népszerű életképét, melyben különösen a Gól/i-pár, Gazsi Ma­riska, Makay Margit, Tanay és Szercmy nyúj­tanak nagyhatású alakításokat. * P. Márkus Emília a Magyar Színházban. A Magvar Színház iövö heti műsorának ér­dekes eseménye lesz P. Márkus Emíliának, -a Nemzeti Színház nagynevű művésznőjének fel­lépése, aki pénteken újból eljátssza Bisson rég nem adott nagyhatású színművének, .1 név­telen ■ ussrony-nuk címszerepét. * Holnap este mutatják be a Magyar Szín­házban a „Frou-Frou“-t, Meilhac cs Haiévy szenzációs színmüvét Molnár Ferenc fordítá­sában és átdolgozásában. Az előadás iránt oly rendkívüli az érdeklődés, hogv a színház igazgatósága a lövő hétre ötször tűzte ki a darabot: hétfőn, kedden, csütörtökön, szom­baton és jövő vasárnap este, mindannyiszor Darvas Lilivel a címszerepben. Szerdán Vajda Ernő 10!)-ik előadásához közeledő nagysikerű vígjátékét, A válóperes hötgy-éA adják, ugyan­csak Darvas Lilivel a női főszerepben, míg Dr. Barren szerepét Czakó Pál, a Várszínház igazgatóra játssza mint vendég. Pénteken P. Márkus Emília, a Nemzeti Színház nagv mű­vésznőié lép föl Bisson A névtelen asszony című drámájában, szereplőtársa ezúttal is a érfifősjerepben Tornán lesz. Most vasárnap délután A kék Hauxni-l adják, jövő kedden délután a Tüzek-ct játsszák, jövő szombaton. 20-én délután a Rákosi Szidi szinésziskolájá- nak növendékei tartják vizsgaelőadásukat 3 órakor, rendkívül mérsékelt helvárak mellett, szintekéről az Ibolya. Molnár Ferenc eayfel- vónásos vigjátéka. Pillangókisasszony. Bciasco égvfelvonásos drámája és különböző táncok, jövő vasárnap délután a mulatságos Kis lórit-ot ismétlik meg 3 órukoi\ mérsékelt liclvárakkal. * A „Mézeskalács" 100-adszor. A Kirúly- Szinházban hétfőn 100-adszor adják a legna­gyobb sikerű laljátékot, Ernőd Tamás—Szir­mai Albert „Mézeskalács" című operettjét, a mely a jövő' héten is teljesen betotti a színház műsorát Most és jövő vasárnap délután >,A bajadér", a keddi ünnepnap délután pedig „János vitéz" kerül színre 3 órakor mérsékelt helyárakkal. * „Fehér és fekete", „Mlhályiné két lánya" egész héten. A Belvárosi Színházban jövő héten is Bús Fekete László „Mihályiné két lánya" és Saséba Guitry „Fehér és fekete" című nagysikerű vigjátéka szerepel. A ,,Mihá- iyiné két lánya" hétfőn, szerdán, pénteken és jövő vasárnap este, a „Fehér és fekete" ked­den. csütörtökön, . szombaton és jövő vasár­nap délután 3 órakor rendes esti helyárakkal. Most vasárnap délután ugyancsak a ...Mihályi­né két lányá“-t adják 3 órakor rendes esti helyárakkal, kedden a rég nem adott Wede- kind-lragédiál, a „Tavasz ébredésé"-! játsszák három órakor mérsékelt helyáhikkal. * „Táncos Tar Veronika, Mister Bong", az Aiidrássv-uli Színház műsorának két szenzá­ciós sikerű darabja továbbá a műsor többi nagysikerű darabja: A zcrgetollas ur. A bácsi, Forou vagy' nem forog, önaggsága telefonál, a kitűnő tréfák, a nagyszerű Adv-dalciklus és a nagyhatású magánszámok minden este mű­soron vannak a jövő héten is az Andrábsv-uti Színházban Bákosi Szidivel és 7'örzs-el. mint vendégekkel. Most vasárnap délután, kedden és iövö vasárnap délután ugyanezt a műsort játsszák SVz órakor, mérsékelt helyárak mellett. * „A hárem" vasárnap délután. Vajda Ernő szenzációs uj komédiájának táblás házai és nagy elővétele arra indították a Benaissance Színházat, hogy „A hárcrn"-cA rendes hely­árakkal vasárnap délután 3 órai kezdettel is kitűzze. láb h in: TV. wtnzenm fcörut 3. Ifi .Tczs 1*3-24 Ma d. is. 5 ára!?©r fönyv-, metszet-és keziraUiikcio A lujiii iksmtnilti köz i, ho^y nagv ini-gramloiosoi tolvtan arany, ezást. brllllánsotcat. aiany- es eziUtpenzeset rondkiy má­gus árou vált be Hiva'alos idő ‘/ay-á-i& üunyady.ier Ü.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék