8 Órai Ujság, 1925. március (11. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-19 / 64. szám

Csütörtök, 1925 m'árcius 11 11 mm (—) Tovább fokozódott a chicagói ga­bonatőzsdén az áresés. Chicagóból jelen­ük: A gabonatőzsdén már tegnap beállott lanyhaság ma tovább fokozódott, amely tíz és em'es esetekben még több pontnyi áresésre vezetett. A többi amerikai ga- bon'atőzsde követte ezt az irányzatot. (—) TenyészúllatkiálUtás megnyitás előtt. Az OMGE áltat rendezett országos tenyész- j átmtkiátlitás és vásár előkészületi munkálatai ! befejezést nvertek. Az állatok fölszá'litása és j elhelyezése már folyamatban van. Az eddig j megérkezett áltatok után ítélve az idei kiállt- j Jár. kiváló lesz. A kedvezményes utazásra jo- ' Eo sí ló igazolványok kiállítását és szétküldé­sét n rendező-bizottság a mai nappal lezárta Összesen 11.000 ilyen igazolványt küldtek szét. Ennek figyelembe vételével a tenyész átlatknillitásra vidékről tő1 utaz ók szárnál mintegy 15.000-re becsüli a; rendező-bizottság am’t bizonyára "előnyösen ftg érezni a Buda pest gazdasági élele is Péntekre jelezték meg­érkezésüket a Külföldi államok kiküldöttei is: a román fötdrnivetésügyi minsztérium kép­viseletében Konslanlinescu bukaresti tanár ión el. azonkívül több megyei, állami te­nyésztési felügyelőség kiküldöttei; a szerb f őldmJvc*' ésügyi minsztéridm képviseletében Stoikovi-es dr. osztályfőnök Rilzowi szakért vei együtt; a német gazdasági egvesü'et kép­viseletében A. VV. Sleiger leüt oviéi földbirto­kos jön ei. A ténvószállat- és gépkiállítás imádon ünnepéi vess eg néÍKÜI 21-én, szomba­ton nvl’ik meg ék nyitva marad 3 napon át. A bírálat pénteken lesz. (A kiállítás színhe­lyére a Pongráe-uli tenyészállatvásár telepre « legcélszerűbben a Népszínháztól induló 28-as, vauv 36-os és a Baross-utcában közle­kedő 26-os közvetlen vili a mosókkal lehet ki­tolni. (—1 Szalay és fia vasnagykereskedelmi rt. részvényeit a Stllines részvény társaság szerezte meg. líécsböl jelentik : Mint a la­pok jelentik. Hugó Slinnes rt. nemrégiben megszerezte a Szalay és fia vasnagykeres­kedelmi rt. részvényeinek többségét. (—) Az angol citkorloar tíz évi szub­venciót kap. Londonból jelentik ; Az alsó­ház második olvasásban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyben a brit cukor­iparnak tizévi időtartamra állami szubven­ciót engedélyeznek. Hivatalos deviza- és vaButaápf oByamok A Magyar Kemieti ÍSanh jelentése: T Douiíák: Valuták: Angol font 344—347.000. Belga frank 3626—3658. Cseh korona 2119—2139. Dán korona 12913—1305b Dinár 1135—1157. Dollár 71930—72560. Francia frank 3763—3787. Holland forint 28513—287 Lengyel zlotty 13729— 131: Lei 347—349. Léva 515—523. Líra 2950—2968. Márka 15940—17104. .Norvég korona 10930— 110$tó Osztrák korona 101.55—102, Svájci frank 13813—13967. Svéd korona 19193—19361. Amsterdam 28813—2898° Becs 101.55—102.15. Belgrád 1155—1163. Berlin 17140—17244. Brüsszel 3656—3678. Bukarest 347—349. Koppenhága 13113—13: London 345 - 347.000. Milánó 2950—2968. Ncwyork 72139—7256* Oslo 11130—11196, Páris 3763—3787. Prága 2139—2151. Stockholm 19443—19561 Szófia 520 —524. Varsó 13829-13913. Zürich 13913-13997. Bécsi tőzsde. Bécs, műre. 18. (Nyitás.) Magyar Hitel 410, Osztrák Hi­tel 156.5, Államvasut 413. Rima 141, Salgó 535, Déli elsőbbségi 572, Krupp 193, Alpesi ,386, Magyar Hoffher 101. Irányzat üzletfélén. Bécs, márc. 18. (Zárlat.) Osztrák Hitel 155.100, Magyar Hitel 408 Államvasut 413, Délivasut | 53.300, Rima 139 100. Salgó 535, Osztrák Heffhar 28, Magyar Hoffher 101, Déli elsőbbségi 570, Krupp 192, Alpesi 386.100, Kóburg 42. A zürichi egyzés Zürich, márc. 18. (üevizamegnyitás.) Páris 2683% Lón- t dón 2480, Newyörk 518.75, Brüsszel ; 2630, Milánó 2113%, Amsterdam 207.25, j Berlin 123.40*ja frank (100 billióra), Bécs I 0.0073.05, Szófia 377%, Prága 1540, , Varsó 9.9.37%, Budapest 0.0071%. Bel­grád 832V2, Bukarest 2.52%. Zürich, márc. 18. (Devizazárlat.) Páris 2690. London 2i79%. Newyork 518*1*. Brüsszel 2627%. Milánó 2U2V2, Amsterdam 207%, Berlin 123*1* frank (100 billióra), Bécs 0.0073.05, Szófia 374V2, Prága 1640, Varsó 100, Bu­dapest 0.0071%, Belgrád S32%, Buka­rest 252%. Uitiöt meaje ént és kapható K-ny v a maejikua erőkről. ALEXY E.: A siker és boldogulás t»fka_ T-trvalaia: A trón o a erő. A n-agneiizmus ha­talma. A s/ugftesztió (aUnratun nak urasokra való átvitel”).-. An»is'Ugesztio 'mint n* önnove- 8 eszi'.Őzö) Onbi'/a'oni tejlesz'óso A mágikus hcit!'1mtt. A toiopn’hra Mi módon i ozöi hot,ük ’olftpalhikus utón g<>ndo ataim at V stb. A. lö) o da’31 liünvv í ra 35 OOO kor. Kanhato a Ludapesti Eirlap kon.v vkoro;* ‘kedosoten. Budu est, Vili.. Jozsei-körút 5. sz .4 mai tőzsde lanyhábban indult, mert a külföldi tőzsdékről kedvezőtlenebb jelenté­sek érkeztek. A németországi bonyodal. mák, nevezetesen a német belpolilikai vál­ság és a munkásmozgalmak, valamint a prágai tőzsde lanyhasága és a bécsi újabb nagy inzolvenciák lanyha tőzsdei hangula- ’# . . tót teremtettek és különösen az amerikai buzákrach tartózkodásra készteti az összes érdekelteket, mert el vannak készülve arra hogy európaszerte nagyarányú bosszpozi- ciók vannak gabonában. Mindezek hatása alatt a pesti tőzsde is nagy üzlcttelenség mellett lanyhaságra hajló irányzatot köve­tett. anélkül azonban, hogy az árfolyamok nagyobb mértékben lemorzsolódtak volna. Ez nyilván annak tulajdonítható, hogy u gyakori intervenciós vásárlások sok árut vontak ei a piáéról, az eladók nincsenek nagy számban és kizárólag a konlremin az, amely él a lehetőségekkel és biankó­eladásokkal igyekszik elmélyíteni a lanyha Faipari vállalatok: Guttmann 555, Ha­zai fa 70—71, óla 465—70, Slavonia 68, Nasici 1730. Közlekedési vállalatok: Búr 188—90. Nova 190, Tröszt 155—56. Különféle vállalatok: Bóni 56, Brassói J 280—82, Dorogi 18, Őstermelő 191—92, j Gummi 310—12, Telefon 153—4, Magyar ! Cukor 2220—40, Georgia 285—86, Mező- ! liegvesi Cukor 120—21, Izzó 910, Auer 1000. Phöbus 81—82, Részvénysör 350. Krausz szesz 47, Égisz 53—54, Goídberger 115, Karton 67, Kender 52—53, Pamut i 192, Danira 7), Hung. műtrágya 114, Ke-! leti-Murányi 40—41, Szikra 34—34.5. i VEGYE Mm & m Síik HJE&KlgAiBSB SZÁMÁT ARA IC@R®NA Hivatalos árfolyamok a budapesti értéktőzsdén 1925, március 10. szerda ega^acsonysbb íl$5 legmagasabb (18), záróárfoíyamok fíílá ezresekben E§w&tísn h« uyv elunt mog a Narac-onyi könyvpiacot Gigpgi® VastiM M renaiss&nce mesterek Miohi'lrnigoio. Leonardo líatT.vel oá a roi ttistanc * ue.i eíotiajzui 27 hoppé., . C'orroggio, lizian többi nag\ művészé* vaszó mi is/kötesüen. Ara ICO.OOO korona. Kr.> bá n hot eskOilt , DU. APL>TI JllKLAP könyv i bon Vili. J s»o! körút n. svára VITA SEXUAL1S Az ember nemi élete. Irta DR. NEMES NAGY ZOLTÁN. szanatóriumi tóorvos, ideggyógyász.- Kiválóan éruettes mű a modern orvos­tudomány tépyszórévai élesen megvilá­gítja az cmoer sezuális é eténeK egész Komplexumát t.endKivüliszellemes, fordulatokban gazdag nyelven, alapos tudással, a száll ember éles logikájával megírt nagyszerű munka Ara 70 OOO korona. - kapható a BUDAPESTI -TALAP Könyvesboltjában főzseí-Körut 5. Vidékre postaköltség* 4000 korona, a pénz eióleges beküldése mellett.--IMH irányzatot. Különösen a Gaitz-Danubiusban dolgo­zott ma, azonban mérsékelt eredménnyel, miután alig 3 százalékkal sikerült a tegnapi árszintet leszorítania. A hányáértéfccfe pia­cán az árfolyam gyengén tartott, bár mm egységes, mert mig a Magnezit 45. a Kő­szén 30 ezer koronával esett, addig a Szent- | 1: i-inea és Szászvári számottevő árfólyam- | nyereséget értek el. Ugyancsak erősen érvé- ■ nyesült a konlremin tevékenysége a Geor ! gíában, amely ének következtében, mintegy j i 6 ezer koronával olcsóbbodott Viszonylag | jól tartották magukat favorizált részvények, j nevezetesen a Telefon a Gummi és a Palas, amelyek még kisebb nyereséget is tudtak elérni. Az üzleti levékemiséa egyébként renliki- mil szűk Peretek között mozgott, miután ;i bankok úgyszólván minden megbízás nélkül érkeztek a tőzsdére és a spekuláció elies tartózkodást tanúsított. A zári'" ál­talában véve tartott. Az utótőzsden n zárlati árfolyamok maradtak felszínen, a forgalom azonban egészen minimális. Ki­zárólag csak Ganz-Danubiusban volt va­lamelyes üzlet, ez azonban egészen spe­ciális természetű prémia-üzlet volt amely szerint 10 ezer koronát fizettek a Ganz- Danubiusnak bizonyos árfolyamon való kötelező átvételéért. A prémia-üzlet azt do­kumentál ia. hogv a spekuláció más üzlet hiányában ilven módon, elégíti ki iáték- szenvedélvét és általában megállapítható, hogv a spekuláció nagyon óhaitin az ér­téktőzsdei határidőüzlet visszaállitását. Az utótőzsde árfolyamai a következők: Bankok: l'öldhitelibank 166, Hazai llü, Magyar Hitel 411, Osztrák Hitel 157, Ke- resk. bank 1119. Takarékpénztárak és biztosítók: Ált. ta­karék 115, Pesti hazai 2680. Első Magyar Bizt. 6900, Fonciére 118—19, Jég 90—91. Malmok: Borsod-miskolci 212. Első budapesti gőzm. 138.5, Hungária/ 114—5, Pe ti Viktória 285. Bányák és téglagyárak: Beocsini 1000. Szászvári 272, Kohó 316—7. Magnezit 1625, «Ált. kőszén 3190—200, Salgó 546, Urikányi 930. Nyomdák: Athenaeum 80 pénz, Frank­lin 70. Vasmüvek és gépgyárak: Fegyver 675, Ganz-Danubius 2620, Ganz-Villamos 1100, Láng 80, Rimamurányi 141—5, Schliek 44. I Államadóssági kötvények: (P o Koronája rád ok — —­i1 o hadiuö csőn — — — l°'j„ kínai ko csőn t) •j 0 i—\. kibocsátás lü 10 1Ó v 1 — v il. Nopszöv kölcsön iU iü 10 clui nioui>i nt. io K okúmat uülkoi­' 65 Gti 6) Köid-ttNvorm .n.iositíUSi — — . .Tv A uosztpcnz Í5.ÜJ Banliok : Angol- Mas.vui «;4-21 Miuutlca Bosayáli-Agrar . — iparbank ............. ** ah u Uöztruk .... — *** Kábánk . ...» Koldbitclbank . » Hazai . . . . » Hennes ..............* iU ö 15 172 • Ju 15 lC6 15 Aprarbank ... % bziuvun íeiz. ..» . Í4 i.O , <■ t.UIJK 1 á'.ő tál 41 r L04 Magyar Hitel . . liiííuLlau .............. dl ü 1 1 Cseh Bank .... Koreaüut üauk . — eb 4*2 Jclzalughiiel . . » — Keresk. Hitei . . — L.eszáuiito*ó . . • tó Jv 14 Általános Bank . Amerikai Bank . 24 M-m vár- Német B. — Olasz Bank .... —* Központ. JeliálO? lö U Városi Bank . . 4 Mercur ...... 24 Osztrák Hitel . . 157 1U5 157 Keresk. Bank . . Hia Ilit Wiener Bankv. . Bányák és te giagyárak Aszfult-kútrány . — lg Bauxit-trust ... 4Lo 4 io 4t0 Beocsini ................ IG l 0 1 25 ÍUC'O Borsód! ................ — t> 2 61 Szentlőrinci . . . • áO 40 Csepeli építő . . * — 4 i 11 Cement ................. ... bO (y Szászvári . . • • • i'rJ 274 272 Kohó .................. ÖU b i7 Istvántégla .... ki 18 1< — H 5 105 Magnezit ................ löi'ö l t)>5 lülö ró *7 Általános köszénb. 31:5 c2iu 81 ( Kerámia ................. — — Cl. Móri szén ...... — 17 Nagybátony! . . « — i8 Ti Sa!só ...................... 545 u cO 54* Sa.lókondól .... — 1 Újlaki....................... —­240 — Urikányi ................ 500 Biztosítók : I. Magyar Bizt. — 7CC0 fcíOO Fonciére ................ íl d 120 120 Magyar-Francia . —■ — * *25 J iÍK ................... — bo i‘Ó 70 Cukorgyárak : Délcukor ................ — 4! 6 4£5 Horvát cukor . . . — —■ — Magyar cukor . . . — 2220 2220 Georgia................ *2 83 vLU 2*4 Mezőhegyest . • . 11 3 ti 2 ilw Stummer................ M5 1 7 b 5 l.CÜ Élelmiszer vállalatok : Czlnner ................ — — — Fr uctus ................ — 4 4 ll alkereskedelml — 21 21 Óceán ...................... — J4 1 4 Püspöki ...... — 2v e6 Tokaji ...................... — — Vi llányi ................ 4C 0 Faipar: váltnlaiok • Merkúr fa ........... — — —» ' 0 10 Guttmann ..... 5f0 £60 í 60 Hazai ía . . < . < tíó \Á 7i Ion! fa ............. — — — xó rt'Sbanval .... — Krnnberger . . . . *— 7 4 'Srdö ................ —* — Vasvar Lfovd . . —* — — Malomsoky .... — — 8 Nemzeti fa .... — 410 4C5 — 1 167 üu .......................... 46 5 >•0 Rézbányái ^ . . . — 48 4* Slavonia j — 68 vb­Nasici . . . t • 1760 1 öp <tu Viktória bútor l 1 Zabolni ............. — IL > 1 Zcntni .... — — Gáz- és villamossági vállalatok : \1f;ilánn« cázizzó — ' — 10 I.ésszes2 ..... — 490 illő izzó ................ . £C 7 cfö . 12 Just Izzó - i . . . — —• — Auer ................ — 1U 0 10 0 Phöbns ...... bO 2 :0 Vusrnocvel . . . 103 108 Közlekedési vállat a(r’i ? Közúti-n.­— Vurosi » i » . t — — ti Búr 185 189 188 Délivasut ..... 55 u ob Mftr. 192 iád 19 r l.evanto ...... 154 Úti <54 M :s!‘ Olcl . . . A . — — l a Nova ....................... 15 7 aco 1 9 Államvasut .... 411 4l5 J i2 Tröszt ............. 15 c 161 155 Malmok : Back-mnlom . . • — 50 í0 Borsod-miskolci . 210 2 lő 2i0 Concordia .... 42 46 i' B.-csabai ............. — — — i. budapesti s?űzm. 188 Ibii 161 Torökszentm. . . — cl b. 73 33 Hungária .... 112 113 115 Ki rá Ívma lom . . —­— Pesti Viktória . vsa •2iO a; 9 Nyomdák : Athenaeum .... — 80 *0 Fővárosi ............... — 0 6 Fr anklin ...... 65 71 fS5 Glóbus ................... — 1' 7 :7 Kunossy .... % — — — Pa Has................ . 1: 0 íao I2ti Révai . • . . . . . > — — 4‘» 65 US 65 Stenhaneum . . . 6 6 UisáRüzera .... — — 4 Wodianer .... —* 6 8 • Olajművek : Olaj müvek ... 4 *0 71 70 Sörgyárak és szeszipari vállalatok : Bárót! ................% . — _ Részvény sör . • . 845 855 150 Temesi sze3z . . . — —­— Fővárosi sör . . . — 80 30 Gscliwindt . . . . . 195 V'* 19 Krausz-szesz . . . 41 48 41 Pannónia sör .. — 16 lo Szállodák és gyógyfürdők : ■Rísz ........................ 52 bi 5 A Ligetszanatórium . — — 13 Schwarzer............. — — — Lu kácsfürdö . • • * — 11 H Takarékpénztárak : Belvárosi ..... 20 30 29 Linót városi . . . — 5 5 Köb tknénztár . —­13 Egyesült főv. 115 Ib5 *2('»5 (D Alt. takarék . . . 114 MoKár ............... Pe sti hazai . . « . D4 2660 26 J5 4 4 hmontcic vniium ob : Ilinll ...................... Ü • J2 12 Bóni ...................... 61 55 G yőri bőr . . . • “ i*.5 95 Brassói ..... 81 230 DorüKi ................. 14 42 1 3 Dunán mii sert. 40 40 Bei üöulödé ... öl 90 Papír ................... ■ •<J 61 Ü l l'efrérf • . . . * .*• . 4010 1050 jy lb Kábel ................... — üC óO K írálvaitfó » . . • ~ í 1 ifi 191 Gumi ................ 519 c08 V-isut foraalmi . M ­ib2 f riterrexim . . . s 14 H U 00 oo Telefon ...... iOŐ 153 Szolnok! i . . . •­2 l’alfalva! « . • « • Ö Textilipari vállalatok : Gvaplumosó . « Szövököló ... *~ Goldberuer ...» , Gvőri textil ...» Juta ............. “I Ka rton ................ Ke nder ............. 5>­Pa mut ................ Sz ened! kender . — Unió textil . . • Vasművek és Bródl vagon ... 3 Kóburg ............. Co rvin gép .... “ Csúiiy ................... Ua zdaságl gép . Fábián ................ .ÁT, Fe gyver ................ _ Fé m kereskedelmi Franki ................ ^7i Ga nz-Danubius . rJ.JÍ Ganz-villamossági 1 *lH Kistarcsai .... , 115 :ó ti j 56 Hfj Hú b varak IC 5* 170 to tkő 86 3U 1 *5 28 67 2 ICO 440 o • f 112 2 170 to tisü 17 98 26r0 11C0 46 tiÜ 104 15 26 o U<5 47 Győrify-Wolf ... .. llofherr ................... K7 K aszab ................... .7 2 tí Kisailnc . . . . t » ... Kühue ................ Bt 80 10 bH Liptákf. Más ......................... 22 1 5 21 lö Magyar acél ... . ln, Belga fém . . . • » lu,* Latit;-a ................... Mó rlcggyár ...» 1U III 10 lí.5 4GC 113 10 Motorgyár .... * :5 Ólomáru ................ *5 Chaudoir ...*%> Vegyipar . . . . • Vagon gyár .... . 45 14 a Mechanikai ... ^ cu ....................................... ' íi c Re x-haió ............. ~ —* U imamurányi . . • Hl no Roessemann ... 40 — B5 rendloff ............. 57 c8 68 U .nitas autó . • *- *“ — — 43 Wörner . . 5 . . - iU IC ra Vegyipari váll^* Dán Ica ................ 71 . «L * 6 is lti Spódium ............. ~ 10 0 100 Flóra ................... ^ 5l i O Hung. műtrágya 1 *6 Ili 113 Keleti-Mur ... 41 40 K oti d — 29 Klein-sznppan *2 2 Pharmacia .... — — — Szikra ................ 65 64 T örök .... — 8* 37 Dr. Wnnder ... — 30­80 Szénkénes * • “* — — Megjelent a MH ESTE .■A^-w.óAvaB—ihí iMMiiin—iwmnir n^ uj száma. Begye még m~ okvetlenül. •HnniM ......I. |,,| ■ ■■ ■ HMMMTTI Uz lettelen az értéktőzsde. Az irányzat lanyhaságra hajló — Saját tudósilónktól. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék