8 Órai Ujság, 1925. március (11. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-19 / 64. szám

ÓÍ&Jkj!$$3 Csütörtök, 1925 március 19.^ Az ifjú vivógárda legjelesebb tagja pompásan verekedett Bríinnben. A csehek és az osztrákok erősen nyomták az egyetlen magyar versenyzőt. — Saját tudósítónktól. — Ugyanakkor, mikor l'osta Sándor Brüsszelben szerzett nagy elismerést a ma­gyar kardnak, a brünni nagyszabású nem­zetközi vivóversenyen megjelent egy alig 20 esztendős magyar ifjú. Petschauer ■ Attila (NVC), aki . 25 cseh, 14 lengyel, 6 osztrák. 3 ro­mán. 2 jugoszláv és 1 norvég ellen vette töl a küzdelmet. Eredeti terv szerint (i döntő küzdel­mekre Brünnbc kellett volna érkeznie Posta Sándor dr. világbajnokunknak is, ő azonban még pénteken éjjel 1 órakor Brüsszelijén vívott s onnan semmiképpen sem juthatott el idejében Brünnbe. így Petschauer teljesen magára volt hagyatva s nem csoda, hogy a cseh és osztrák zsűri tagok teljes I erővel nyomták az egész mezőnyből klasszissal kimagasló magyar verseny­zőt. így is csaik nagy nehezen tudták elütni így győzelemtől és ezzel az első dijat az osztrák Philippnek biztosították. Pet­schauer szerepléséről Posta Sándor dr. munkatársunknak a következőket mondta:-i— Petschauer harmadik helyezése Brünnben sokkal többet jelent, mintha az én zsüriskedésem mellett első lett volna, mert az én személyem akaratlanul is el­nyomta volna a cseheket és osztrákokat. A győztes Philipp többszörös osztrák bajnok, Lada dr. pedig cseh olympikon, akik mö­gött befutni nagy tisztesség. (G. L.) X A súlyosan sérült Stnkey lábát pléhcsiz- nrába helyezték, hogv abszolút nyugalomban maradjon. Seníkeyt egyelőre Brűil Aifrédnak, az MTK áldozatkész elnökének a lakásán a leggondosabb ápolásban részesítik. X A ‘megvakult Ujházy Ödön javéira Kiss Tivadar, az MLSz alelnötke, legkiválóbb bi- ráink egyike, lemondott bírói tiszleTetdijairól. Kiss nemes példáját a futballbirói karból többen követik. X Az FTC nemzetközi programmja kibő­vüli a Wiener SC elleni mérkőzéssel, amely április 13-ikán kerül eldöntésre az ÜÍIŐi-uli pályán. A reváns május 2-ikáu lesz Bécsben. X A Magyar Kupáért minősítő mérkőzések lesznek 25-ikén, a svájci—un agyar válogatott mérkőzés napján. Az üllői-uti pályán a VÁC a Dcbreczeni VSE-tel kerül szembe. Szegeden a Törekvés a SrtA’-Vtal fog mérkőzni, a Va­sasok pedig Szombathelyen a Szombathelyi SE-vei. A Kecskeméti AC—KTE-meccs szín­helyét még nem állapították meg. X Az olimpiáitok történetéről tart csütör­tökön délelőtt 11 órakor előadást Misánqyi Ottó szövetségi tréner a Vilmos főherceg-lák- tanyáiban, a rendőrujonciskola felügyelői ka­rának. X A Davis-kupa tennisz mérkőzése. Washingtonból jelentik : A Davis-kupa tennisz-mérközés kisorsolása szerint az első menetben Ausztria Franciaországgal és Magyarország Franciaországgal mérkő­zik. X A prnfí-futliall bevezetése tárgyában az Országos Testnevelési Tanács az MLSz veze­tőit péntekre tanácskozásra hívta meg. X Elmaradt a Stadion helyszíni szemléje a régi lóversenytéren, mert a miniszter beteg. A szemlét valószínűen a jövő szerdán fogják megejteni. X Magyarország fedettpálya tenniszbajnok­ságai. A Téli Tunisz Társaság által a városligeti ■fődet Ipái vakon rendezendő nemzetközi verse­nyek alkalmával harmadizben Kerülnek eldön­tésre Magyarország fedettpálya bajnokságai. Tiszteletdijakat ^11ak eddig a honvédelmi mi­nisztérium, Budapest székesfőváros, Rakovszkg István. Lőrinci Emánuet stb. Nevezési zárlat ma este fi órakor. Kertész János főtitkárnál. Sorsolás csü órtökön este 6 órakor a Magyar Királyi Autó Club helyiségében. A verseny kezdete szombaton délután 4 órakor. — Gróf Apponyi Antalt elitélték párbaj- vétségért. Gróf Apponyi Antal és Széche­nyi Péter gróf 1824 április 17-én a Ferenc József lovassági laktanyában egy össze- szólalkozásból kifolyóan suiyos * feltételű pisztolypárbajt vívtak, Ijjiszonöt lépéses távolságról, háromszori golyóváHá.ssal és öt lépés a vaussal. A párbajban sebesülés nem történt, de Széchenyi Péter gróf né­hány hónappal később egy vakbéloperáció­val kapcsolatban elhunyt. Az ügysózség indítványára párbaj-vétség címén indult meg az eljárás Apponyi Antal gróf ellen és ma tárgyalta ezt az ügyet Jakab Ernő dr. böntetőjárásbiró. Apponyi Antal gróf kihallgatásakor előadta, hogy Széchenyi volt a kihívó fél. A bíróság a bizonyítási eljárás során kihallgatta a tanúképpen beidézett gróf Csekonics Endre volt meg- haatlmazott minisztert és gróf Csá-kv Imre földbirtokost, akik a párbajnál szekundál- tak és akik egybehangzóan azt vallották, hogy Apponyi Antal gróf oldalt a földbe lőtt és nem élt az avansz jogával sem. A bíróság az enyhítő körülmények figyelembe vételével bűnösnek -mondotta ki Apponyi Anal grófot párbajra való kiállás vétségé­ljen és ezért kétnapi államfogház bünte­téssel sújtotta. — Kitüntetetlt tűzoltók. A belügyminiszter legfelsőbb fölhatalmazás alapján a tűzoltás és mentés terén huszonöt éven át Kifejtett érdemes tevékenység jutalmazására alapított diszénnel a székesfővárosi hivatásos tűzoltó­ság kebeléből: Blasnek Hugó parancsnok, Bognár Károly. Budoi László és Molnár Dá­niel törzsőrmesterek, Badics ódáim, Csáki Pál, Szemián József. Pintér Ferenc és Serák Mihály őrmesterek. Tornai János szakasz­vezető. Hollősi József, Borsodi József, Púnk Ferenc, Székely János, Sas Károly, Szcfosek Béla, Kovács Mihály. Battyányi János és Er­dős Mihály csövezd ők, Végül Gedni Ödön, Sdjtós György, eszelovszky András. Vida Jó­zsef és Takács. János segédcsővezetök; a vár­palotai tűzoltóság kebeléből: imár András és Biróczky Imre parancsnokok. Hűiben- János, Simák József és Mórocz György szakaszpa­rancsnokok, Búzái Mihály és Istenes Gáspár örpairancsnokok. Borza Ferenc és Márcsik Sándor csővezeték, végül Fülöp Károly, Rédl Károly, Kiss András és Szabó János tűzoltók részére adományozta. — A Und les-párti képviselők mandátu­mainak megsemmisítése. Grácból jelentik : A Tagas pástnak jelentik Zágrábból: A Radiis -1 >á fiti mandátum ok meg semmi süté­sével kapcsolatban a kormány erélyes bírói eljárást rendelt el dr. Maczek és társai ügyóban. Maczeket és társait, akik jelenleg csupán internálva vannak, uj bí­zón viló anyag alapján állítólag le fogják tartóztatni és beszolgáltatják a törvény­széknek. — A Szent István-Társulat közgyűlése. A Szent István-Társulat közgyűlését március 19-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor tartják meg a társulat dísztermében, Szentkirályi-u. 28. szám alatt. A közgyűlés kimagasló pontja dr. Csernoch János b'bornok-hccegprimás megnyitó beszéde, amelyet a társulat decem­berijén elhunyt nagy elnöke, Mailáth György gróf emlékezetének szentel. A megnyitó be­szédet annak az arcképnek leleplezése követi, amelyen Szennyen József festőművész gról Mailáth Györgyöt örökítette meg. A tárgysoro­zat további pontjain elnökválasztás, alelnöki, igazgatói, számvizsgáló-bizottsági jelentések szerepelnek és ezen a közgyűlésen Ítélik oda a Zi<jiy Nándor-jutalomdijat. — Kcszpénztökéjét mezőgazdáknál, a gyár­iparban és árukereskedelemben heti 1% "ka­mattal gyümiilcsfjzietjük. Azonnali pénzköl- eKÖnökct folyósítunk. Rólh Bank Hitel-osztálya Bndnpesten, Vilmos császár-ut 45. Alapítva: 1806. Kaucsuksarok és kaucsukta!p vízhatlan, ruganyos, hygienikus — Március 15-ike a bécsi akadémiku­soknál. A Bécsben élő magyar diákság is mély hazafias szeretettel ünnepelte meg március idusát. A volt bécsi magyar gárda palotában. Mária Terézia nagv dísztermé­ben volt az ünnepély. Ezil megelőzte a magyar kápolnában tartott hazafias isten­tisztelet. A szentbeszédet dr. Tíefenthaler József, a Pazmaneum lelki rektora, a B. M. A. E. vzérelnöke mondotta. A szertar­tás alatt a pazmaniták énekkara, továbbá Paner Eta énekelt, akit Greet Wessel ki­sért csellón. A gárdapalotában hazafias matinéval folytatódott az ünnepély. Több kiváló szám közül különösen' Ölvedy László felsömagyarországi fiatal költő versei tűntek ki. melyeket maga a szerző adott elő. Végül az akadémikusok zene­kara régi magyar nótákkal fejezte be az ünnepélyt. — A keresztény egységes községi párt II. választókerületi társas vacsorája. A Il ik ke­rületi kereszlényszocialista párt Horthy Mik- lós-uti helyiségében a kelenföld—-lágymányosi egységes • keresztény községi párt hívei folyó hó 17-én, kedden este társasvacsora keretében összejövetelt rendeztek, melyen Draskóczy Miklós László, Benárd Ágoston és Székely János szólaltak fel. — Nádiéi- Róbert kiállítása. Nádler Ró- Bert. bár hosszú művészi múltra tekint vissza, most először nyitja ki a kir. József műegyetemen lévő műterme ajtaját, — az eziirányban több oldalról nyilvánított óhajtásoknak engedve — a müJjartáok és a nagyközönség számára. A kiállítást Jó­zsef főherceg fogja március 22-én délelőtt II órakor megnyitni és e hő végéig marad nyitva. Naponta 10—6-ig tekinthető meg. A belépés díjtalan. — A Magyar Külügyi Társaság népszövet­ségi és külügyi szakosztálya f. évi március hó 19-én, csütörtökön délután 6 órakor a ársaság országházi helyiségében (VII kapu) felolvasó ülést tart, melynek tárgya: Horváth Jenő dr. egyetem i rtk. tanárnak, a Társaság igazgatójának előadása: „A háborús felelősség magyar anyaga" áraméi. — Csehország moszkvai követe. Prágá­ból jelentik: Hodzsa miniszter lapjánck, a Slovenska Politiká-nak jelentése szerint dr. Markovics egységesítési minisztert Szovjet- oroszország elismerése után moszkvai kö­vetté nevezik ki, — Somorjay Arthur temetése. Tegnap temették el nagy részvét mellett Somorjay Arthurt, kinek néhány színdarabját ezelőtt a Nemzeti Színházban is előadták. A ha­lott szindarabirót a farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra az cv. ref. egy­ház szertartása szerint. A gyászbeszédet Haj pád Benő tartotta. — Pályázat a kegyes-tanitőrendbe. A ke­gyes-tanilórendbe felvételre jelentkezhetnek 4., 5., 6., 7. és 8. osztályú tanulók, vagy már érettségi vizsgálatot tett ifjak. Kérvényeiket a középiskolai tanulók igazgatóik utján, az érettségizett ifjak pedig közvetlenül nyújtsák be a rendfőnökségnél (Budapest, IV., Váci­utca 33.). A tanulmányi bizonyítványon kivül szükséges a születési és keresztelési anya­könyvi kivonat és az orvosi bizoh-yitvány ar­ról, hogy a folyamodó épszervü, egészséges, jó organumu és a tanári pályára alkalmas. — A trassburgl diákszirájk. Strassburg­ból jelentik: Hivatalos adatok szerint az alsórajnai területen a katholikus tanulók­nak mintegy 60. az egész iskola látogató fiatalságnak pedig körülbelül 40 százaléka sztrájkol. A felső rajnai terült n a tanulók­nak 6 százaléka tartja magát távol az is­koláiktól. Párisitől jelentik: aJournal strassburgi jelentése szerint a megyei ta­nács tegnap nyolc szavazattal öt szavazat Uenében megszavazta az aíprefektusnak azt a javaslatát, hogy a Strassburg-Schil- tigheim-i és az 1 Ikirch-Graíen.staden-i fe­lekezeti iskolákat szimultán iskolákká ala­kítsák át. , — Ingyen kapja azonnal rendes előfizető ként a Budapesti Hírlapot, vagy a 8 órai Újságot, ha Kellermann Pál bélyegnagvkeres- kedő Budapest, V., Csáky-ulca 49. címre 5000 darab használt, hibátlan leáztatott levólbélye get (lellet hivalalos, valamint büntetés-bélyeg isi küld havonta. Nevezett bélyegkereskedő bélyeggyiijteményeket is, külön megállapodás szerint, legnagyobb értékelés melleit készpénz, ráfizetéssel átvesz. — Kopenhágában 50.000' vasmunkás! kizártak. Kopenhágából jelentik : Miután a hosszadalmas tárgyalások eredményte­lenül végződtek, szerdán este kimondották, hogy a vasiparijait, valamint néhány más iparágban a kizárás, illetve a munka­szünetelés hatályba lépett. Ez a határozat körülbelül 45—50.000 embert érint. f— Rozgonyi fényképei leszállított árakon, 1 — Kovács Ágoston volt főhadnagyot eh- Ítélték. Még a múlt évben tárgyalta a bün- tető törvényszék' Töreku tanácsa Kovács | Ágoston volt főhadnagy iigvét. aki a Gá- * : bor Áron Szövels-a helyiségében a politi- ■ kai helyzetet fejtegetve a többi között azt mondotta, hogy a területi integritás meg- ; valósításának egyedüli akadálya a mai ! kormány és. ezt a kormányt, ha más­kénen nem lehet, erőszakkal kell eltávo­lítani vagy láb alól eltenni. Kétszász fegy­veres emberre volna szükség, akik végig­vonulva Budapest utcáin, a kormány tag­jait elfogná. Majd jönne azután másik kormány, amely rendet csinálna. A bün- tetőtöroénvszék annak ideién bűnösnek mondotta ki Kovács Ágostont az állam* és fársatdalmi rend felforgatására itá- nuitló vétségben, ezért két hónapi fogházra és kétezer korona pénzbüntetésre Ítélte. Felebbezés folytán az ítélőtábla elé került az iigv. amely helgbenhaauta a törvény­szék ítéletét. Dr. Töreku Géza kúriai bíró tanácsa ma hirdette ki a-z Ítéletet Kovács Ágoston előtt aki az elzárás büntetést az elszenvedett vizsgálati fogsággal már telje­sen kitöltötte. Kovács Ágoston és a vád- hatósági képviselőiéi megmmoodtak az Ítéletben amely ioaerös. — A marokkói sáska és a mezei porok el­leni védekezés. A marokkói sáska fellépése ebben az évben is előreláthatóan nagyobb mértékben várhaló. Ezért a földművelésügyi miniszter a szükséges óvóintézkedéseknek és az irtási munkálatoknak kellő időben való foganatosíthatása végett Békés, Bihar, Hajdú, Heves, Jásznagykunszolnok, Pestpilissoltkís- kun, Borsod-Gömör-Kishotri, továbbá Sza- bolcs-Ung vármegyék alispánjaihoz és Debre­cen törvényhatósági joggal felruházott város tanácsához rendeletet intézett, amelyben azon községek és városok határainak állandó ható­sági felügyelet alá való helyezését rendelte el, ahol a marokkói sáska már az előző években is károkat okozott, úgyszintén ahol előfordu­lása várható. — Ugyancsak a mezei pockok­nak a múlt év őszén és a folyó év elején óriási mértékben való elszaporodására tekintettel, hasonló országos pocokjárás megelőzése vé­gett a miniszter felhívta valamennyi várme­gyei és városi törvényhatóság első tisztvi vétő­jét, hogy a gazdaközönséget a pockok tavaszt irtására figyelmeztessék. — Hollandiából hazatérő gyermekek. A március 9-én Hollandiába indult gyer- mekvonat csütörtökön, március 19-én reg­gel 9 óra 25 perckor érkezik vissza a Keleti-pályaudvarra 650 gyermekkel, akik a róm. kath. Huisvestings-Komité kötelé­kébe tartoztak. A Gyermekvédő Liga igaz­gatósága kéri azokat a szülőket, akik gyer­mekeik érkezéséről a nevelőszülőktől érte­sítést kaptak, hogy a jelzett időben gyer­mekeik átvétele céll jóból szíveskedjenek megjelenni a pályaudvaron, ahol a Liga ügyeletes tisztviselői a szülőkkel az átvétel módozatait közölni fogják. — Fölvétel az esztergomi erdőgazdasági szakiskolába. A m. kir. erdőgazdasági szak­iskolánál (Esztergom) az 1926. év őszén kez­dődő kétéves tanfolyamra, valamint a in. kir, erdőőri és vadőri iskoláknál (Királyhalom, u, p. Szeged 5. és Esztergom) az 1925. év szep­tember havában megnyíló egyéves tanfolyamra való felvételekre vonatkozó kérvények juniug S-ig kell benyújtani. Az erdőgazdasági szak­iskolára vonatkozó részletes pályázati feltéte­lekéit és tananyagkimutatást 5000 korona, aa erdőőiri és vadőri iskolákra vonatkozó rész­letes pályázati feltételeket pedig 4000 korona előzetes beküldése ellenében a m. kir. erdő­gazdasági szakiskola, illetőleg az a m. kir, erdőőri és vadőri iskola küldi meg az érdek­lődőknek, amely iskolába a pályázó magát felvétetni kívánja. — Az angol alsóházban sürgették, hogy! a diákok tanuljanak meg németül. Lon­donból jelentik: Sir Philipp Dawson, az angol alsóház fogja, nyomatékosan ajánlja az angol főiskolai diákoknak, hogy tanul­janak meg németül, miután a világ gaz- d fasági fejlődésének tanulmányozásához az angol nyelven kivül okvetlenül szük­séges a német nyelv tanulmányozása is. — Könyveket, könyvtárakat és könyvsoro­zatokat a legmagasabb áron vásárol könyves­bolt. Jőzscf-körut 5. (Telefon: József 23—84.)- -s ima————ott——i Mindja mén szakácsnőjének, hogyan főzünk valóban jó kávét. A fődolog: vásároljon csak jóminőségü kávét és tartsa meg elkészítési előírá­sunkat. Tiszta babkávé min­den pótlék nélkül élvezet és gyógyszer egyaránt. Meinl Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék