8 Órai Ujság, 1926. július (12. évfolyam, 147-160. szám)

1926-07-16 / 158. szám

1926 JÚLIUS 16 ÓMiujsÁG CSÜTÖRTÖK 3. OLDAC A minisztériumokban ma már meg­kezdődött a közmunkák elrendelése t ---------------------­A magángazdaság megerősítésére a kölcsönök megszerzését is megkönnyítik (Saját tudósítónktól.) A tegnapi minisz­tertanács sok százmilliárd felhasználásáról döntött cs a különböző minisztériumokban ennek folytán gyors tempóban folyik ma már a munkálatok elrendelése. A kormány tagjai között a minisztertanácson egyértel- műleg nyilvánult meg az az óhaj, hogy az új beruházási munkálatokt késedelem nél­kül. haladéktalanul megindítsák. Az összes minisztériumok az elfogadott tervek szerint napok alatt kiírják a pályázatokat, hogy a közgazdasági élet minél hamarább érezhesse n vérkeringésébe kerülő nagy öszcgek jó ha­tását. Politikai körökben örömmel látják a kor­mány beruházási programjának kiszélesíté­sét, sőt az ellenzék köreiben is belátják en- iiek nagy jelentőségét. Az új beruházások a magángazdaság fellendítését olyan hatalmas összegekkel segítik elő, amilyenekre Csonka- Magyarország kis területén még nem volt példa. A kormány azonban nemcsak ezzel a programmal, hanen> a kölcsönök megszerzé­sének könnyítésével is iparkodik a magán- gálni azok az újabb megyei és városi kölcsö- gazdaság megerősítésén. Ezt fogják szol­nők is, amelyek lebonyolítása előrehaladott stádiumban van és felvételük rövidesen szintén megtörténhetik. Mayer János földművelésügyi miniszter ma délelőtt bizalmas . tanácskozásra hívta össze a minisztérium államtitkárait és fő­tisztviselőit, hogy a minisztertanácsi döntés folytán elhatározott beruházási munkála­tok részleteit velük megbeszélje. Miután a legnagyobb összeget éppen a földművelésügyi minisztérium kapta, a lehető leggyorsabb tempóban kívánja a miniszter azoknak megvalósítását. » Az összes osztályvezetők utasítást kap­tak a részletes programtervek haladék­talan feldolgozására. Ma délelőtt a pénzügyminisztériumban is megkezdődtek az előkészületek arra nézve, hogy az egyes iparutalványozások és rendel­kezésre álló pénzek folyósítása minden ké­sedelem nélkül megtörténjék. A pénzügymi­nisztérium az egyes szakminisztérium igény­léseihez képes azonnal folyósítja a részükre szükséges összegeket. A villamosjáratok új beosztása még mindígmegtévesztianagyközönséget A szükséghez képest módosítani fogják a menetrendet Me ^választották a BESzKÁRT ú végrehatóbizottságát " (Saját tudósítónktól.) A főváros villamos- vasúti részvénytársaságának igazgatósága tegnap tartotta első ülését, amelyen megvá­lasztották a végrehajtóbizottság tagjaiul Sipőcz Jenő elnököt, Folkusházy Lajos al- elnököt, Rényi Dezső vezérigazgatót, Vlatlhy Györgyöt, Buday Dezsőt, Vázsonyi Jánost, Márkus Jenőt és Sávolt Jánost. Értesülésünk szerint az ülésen szóba ke­rültek azok a panaszok, amelyek az új me­netrend életbeléptetésével állottak elő és maguk az igazgatóság tagaji is hangoztatták, hogy az új beosztás még mindig megtéveszti a nagyközönséget. Az utazóközönség nem ismeri az új reláció­kat és tájékozatlan az egyes kocsik útiránya felől. Éppen ezért gondoskodni kell arról, hogy az új menetrenddel együtt járó változá­sokat megfelelő módon, sürgősen a nagy- közönség tudomására hozzák. BESzKÁRT vezetősége egyébként tanul­mányozza az új menetrendnek a forgalom megoszlására vonatkozó jelenségeit és ezek alapján módosítani fog-ják úgy a relációkat, mint az egyes járatok kocsimennyiségének számát. Birodalmi törvényszék elé állítják Berge volt norvég miniszterelnököt és minisztertársait A kamara elfogadta a vád alá helyezési indítványt Oslő, július 15. (Wolff.) Az odelsting 62 szavazattal 50 ellenében elhatározta, hogy Berge volt mi­niszterelnök ellen a birodalmi törvényszéken vádat emelnek, ötvennyolc szavazattal 54 ellenében elfogadták azt a javaslatot is, hogy a Berge-kormány többi tagjait is Sanne és Rolfsen kivételével a birodalmi törvényszék elé állítják. A Lykke miniszterelnök ellen be­terjesztett bizalmatlansági indítványt 65 sza­vazattal 47 ellenében elvetették. Churchill az angol-francia szerződésről A szénválság kapcsán komoly intelmet intézett a szélsőséges agitációt folytató szakszervezetekhez London, julius 14. Churchill egy londoni beszédében a szövet­ségesek hadiadósságai tárgyában kötött szer­ződésekről a következőket mondotta : ürülök annak, hogy a hadiadósságok tár­gyában Franciaországgal kötött megállapo­dásunkat a közvélemény általában jóváha­gyólag vette tudomásul. Kétségtelen, hogy bizonyos körökben nagy hálával fogadták volna, ha mi adósainkkal szemben ugyan­azt a szigort tanúsították volna, amely ne­künk jutott osztályrészül, meggyőződésem azonban az, hogy nein lett volna okos és előrelátó politika az angol kormány részéről, ha múló tetszést akart volna aratni és a ha­tározottság múló látszatát kelteni azállal, hogy követeléseket állít fel, amelyeket soha­sem válthattak volna be és megállapodásokat köt, amelyeket sohasem tarthatlak volna be. Jobb ipa egy veréb, mint holnap egy túzok. Az esetleges tetszés nagyon szegényes pótlék lett volna az angolok számára azért a nagy eredményért, hogy véget vetettek annak a neheztelésnek, amely a két nemzet között hosszú időn keresztül fennállott. A sréni/wrbfln .beállott fennakadással kap­csolatban Churchill kijelentette, hogy na­gyon érdekes, hogy sem az angol kereskede­lem, sem az angol pénzügyek nem szenved­tek olyan komoly károkat, mint amilyenek­től a baj bekövetkezése előtt féltek. Nagy- britannia leginkább érintett kereskedelmi körei a megterhelést nagy ellenállóképes­séggel viselték el. A legfőbb szenvedő fél u szakszervezetek munkássága. Ennek csak­nem egyharmada hoszú hetek óta nem kap bért, kis megtakarítóit pénzecskéje ps a szállítóknál való hitele végére jár, úgyhogy alamizsnából kell magát eltartania. Ezek az eredményei annak a világgyilkcló politiká­nak, amelyet a szakszervezeti mozgalom szélsőséges elemeinek befolyása alatt foly­tatnak. Churchill e fejtegetéseinél azt a komoly intelmet intézte az angol szakszervezetek vezetőihez, hogy gondoljanak a munkás­osztály érdekeire. Mindannyian készek rajtuk segíteni. Kész erre a kormány, amely a szénipari segélyek nyújtásával bebizonyí­totta, hogy nemcsak szavakkal, hanem lel­tekkel is segíteni kész. A pénzügyminisztérium és a keres­kedelem között az adórendszer re­formjáról folynak a tárgyalások Javaslatokat terjesztettek elő az egyenes és a községi adóztatás megváltoztatására (Saját tudósítónktól.) A minisztertanács tegnapi ülésén ötvenmillió aranykorona költ­ségvetési felesleget osztott szét az egyes mi­nisztériumok között, hogy az ország gazda­sági vérkeringését lendületbe hozza. A kor­mánynak ezzel az akciójával újabb erőre ka­pott a kereskedelmi érdekeltségeknek, főkép az OMKE-nak az a törekvése, hogy* ar adó­zások rendezésének bizonyos irányú megvál­toztatásával és átszervezésével könnyítsen a kormány a magángazdaságok helyzetén. Vezető kereskedelmi körökben rámutatnak arra, hogy az államháztartás szanálása a leg­nagyobb mértékben sikerült s ennek érde­mét semmiféle ellenzéki kritika nem tudja elvitatni. Ez az egyensúly azonban csak ak­kor lehet tartós, ha a magángazdaságok meg tudják fizetni az állami közterheket. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü­lés most élénkebb ütemben vezeti azt az akciót, mely az adóterhek helyesebb elosz­lást és azok helyesebb beszedését célozza. Valószínűleg már az ősz folyamán sor kerül az egyfázisú forgalmiadó-rendszer bevezeté­sére s a pénzügyminisztériummal lárgyalá- sok folynak a kereseti és a községi adóztatás könnyítéséről. A pénzügyminiszter legutóbb kísérletet telt, hogy az érdekképviseletek képviselőit az egyenesadókivetésekbe bevonják. Ez a kísérlet a gazdasági körök véleménye szerint nem járt sikerrel, mert az elsőfokú adóható­ságok a szakértői véleményt nem veszik fi­gyelembe. A kereskedők képviselete és a pénzügyminisztérium között most arról foly­nak a tárgyalások, hogy az adókivetések előtt vizsgálják meg az adózók könyveit és ha azok hitelt érdemlőek, e könyvek alap­ján vessék ki az adót. Ugyancsak tárgyalások folynak a pót- és fogyasztási adók reformjáról is. Ezek az adók egyes vidéki városok részére hatalmas feleslegeket jelentenek, ugyanakkor pedig más városok, mint a főváros is, deficittel küzdenek, amelynek megszüntetésére újabb és újabb adóforrások után kutatnak. A terv most az, hogy a pénzügyminisztérium vala­milyen centrális tevékenységgel vegye el a felesleget azoktól a városoktól, melyeknek ezekből az adókból feleslegeik vannak és adja oda más városoknak deficitjeik fede­zésére. ki Öngyilkosok Lapja szerkesztőjének elme­állapotát a rendőrfőorvosi hivatallal akarta megvizsgáltatni Risztics Lázár rendOrtanácsos A rendőrtanácsos és a szerkesztő úr afférja (Saját tudósítónktól.) A S Órai Újság is meg­emlékezett arról, hogy Sebess Árpád, állítóla­gos író, aki már egyízben öngyilkosságot kísé­relt meg, az öngyilkosságok epidémiáját a maga javára akarja kamatoztatni. Sebess a legkülön­félébb ötletekkel próbálkozott. Először az ön­gyilkosok klubjának megalakításával kísérlete­zett. Elhatározta, hogy klubot létesít, amely az öngyilkosok érdekeit szolgálja, majd pedig ugyanezzel a céllal az Öngyilkosok Lapjának megalapítását vette tervbe. Furcsa és fantaszti­kus tervével felkereste Risztics Lázár rendőr- tanácsost, hogy informálja. A rendörtanácsos a leghatározottabban tiltakozott az ellen, hogy valaki az öngyilkossági járványból ilymódon reklámot csináljon és propaganda-eszközökkel álljon szolgálatába az amúgy is növekedő ön­gyilkossági epidémiának. A különös fiatalember kedvét azonban úgylátszik nem vették el a rendörtanácsos szavai és ma délben újra meg­jelent a főkapitányságon és ilyen szavakkal fordult a rendőrtanácsoshoz : — Tanácsos uram, szeretnék önnel négyszem­közt beszélni. A rendörtanácsos nagyon el volt foglalva, a folyosón sorba álltak a várakozó felek, ezért közölte Sebessel, hogy nincs most alkalma vele négyszemközt beszélni, adja -tehát elő, mit óhajt. Erre Sebes újra terveiről kezdett beszél­ni, mire Risztics Lázár dr. a következőket mondotta : — Tisztelt uram, ha továbbra is terveivel fog­lalkoztat engem, kénytelen leszek a rendörfő- orvosi hivatalban megvizsgáltatni elmeállapotát. Erre Sebes a legerélyesebben tiltakozott, mire a rendörtanácsos ingerülten a következőket mondotta : — Hogy képzeli ön el azt, hogy az öngyilkos­ságoknak propagandát csináljunk. Az öngyil­kosságokkal minél kevesebbet kellene foglal­kozni, nemhogy itt klubot alakítsunk az ön­gyilkosoknak. A rendőrtanácsos szobájában tartózkodó egyik fél erre Sebes felé fordult és a követke­zőket mondotta : Uram, ön az öngyilkosok érdekeit akarja védeni. Itt van egy szerencsétlen ember, aki kétszázezer korona miatt másodszor akar meg­Villa kiadó nyaralónak vagy évi lakásnak Felsfi-Mátyástöld legszebb pontján, mely két épületből áll. Az egyik épület 2 szobás, üveges verandával, a má­sik 1 szoba, konyha, nyitott verandával, hozzátartozó gyümölcsös konyhakertészst és termőszőlővel. Klókért parkírozva. Bővebbet: Veres Pélné ucca 5 Pollinál. sodronyágybetétek, összecsukható vaságyak, kárpitozott matrácok, elismert minőségüknél fogva legolcsóbban Hlkker gyárából. Dohány u, 6. J124—11. Javításokat elfogad halni. Adjon neki kétszázezer koronát és ezzel valóban az öngyilkosok érdekeit fogja szol­gálni. Sebes azonban elzárkózott a kétszázezer ko­rona kifizetése elől és gyorsan eltávozott a rendőrtanácsos szobájából Mára halasztották a sakk­verseny utolsó fordulóját (Saját tudósítónktól.) A tegnapi napra kitű­zött utolsó forduló a sakkvilágkongresszus megtartása folytán a mai napra halasztódott. A kongresszuson megjelentek a kultuszminisz­ter s a főváros képviselői s a kongresszuson, amelyik mindössze 15 percig tartott, Rueb, a sakkvilágszövetség elnöke elnökölt. A tegnapi napon még lebonyolításra kerül­tek a függőben maradt játszmák, amelynek során Vajda nyert Yates ellen, dr. Nagy Colle ellen, viszont a Takács—Colle játszma döntet­len maradt. Tegnap fejeződött be a nemzet­közi vegyes mesterverseny, amelynek első díját Max Waltcr (Pozsony) nyerte. Tovább folynak a csapatversenyek és a hölgyverseny, amelynek egyik legérdekesebb résztvevője a 17 éves Faragó Klári, akinek ez az első nyil­vános komoly versenye. A hölgyverseny favo* Htja Wolff-Kalmárné bécsi mesternő. — Londonban 3 embert megölt a meleg. Lon­donból jelentik : A tegnapi nap Angliában az év egyik legmelegebb napja volt. A hőmérő ár­nyékában 85 fok Fahrenheit (29.i fok Celsius) mutatott. Londonban a hőségtől három ember meghalt. — Négyszázhuszonnégy diáknak adót ebédet a múlt tanévbeii a protestáns diákmenza. Orszá­gos adakozásból tartják fenn a protestáns fő­iskolai diákok menzáját, amelynek költségve- tése az elmúlt iskolaévben meghaladta az öt­százmillió koronát, összesen négyszázhuszon- négyen étkeztek állandóan a menzán, egy-egy ebéd nem került többe 4—8000 koronánál. Ado­mányokat Budapest, IX., Ráday ucca 28. alá, Hamar István teológiai tanár nevére kérnek. , A szegénység nem szégyen! De igen is szégyen, vagy legalább is kulturálatlanság, enyhén szólva íz­lés hiánya, ha díszes bútora és szép lakása van és nem népesíti be ottho­nát ismertnevű magyar festőművé­szek széppé és hangulatossá vará­zsoló, eredeti festményeivel, amelyek rendkívül kedvező fizetési feltételek mellett, esetleg elő­leg nélkül Is, megvásárolhatók SOLYMOS1 képszalonban, IV., Kossuth Lajos u. 8.11. 4 Tel. 78-72 Másszon fel! i híz-, mim,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék