8 Órai Ujság, 1927. október (13. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-11 / 230. szám

hÓsbüuisIG 1927 OKTÓBER lf usúz, köszvény, ischias, nátha­láz, ideg- és fejfájás, valamint meghűléstől származó betegségek, azonkívül tag- és izületi f ájdalmak, influenza cse­lén ezen betegségektől megóvja magát a kitü­nően bevált Tóga! által A Togal-lablc.lák kivá­lasztják a húgysavat és ezáltal egyeneseiiflbetr ség gyökerét irtják Tógáit Európa legki ■ lóbb orvosai és kihűli ajánlják. Semmiféle ka ros mellékhatást nem gyakorol. A fájdal­mak azonnal enyhülnek és megszűnnek és álmatlanság esetén is kiválóan hatnak ^ Kapható minden gyógyszertárban, j A beszéd igen mély hatást tett a gyász- szertartás közönségére. Még Mihajievics tá­bornok mondott beszédet1, azután megindult a gyászmenet a temetőbe. Belgrád. okt. 10. (Avala.) Sándor király tegnap este visz­szatért Topóidból, ahol üdülés céljából tar­tózkodott. 7?adics, Jovanovics és Pribicsevics az ellenzéki pártok vezetői tegnap megjelen­tek a kamara elnökénél, hogy felvilágosítást nyerjenek a külügyminisztériumtól és a bel­ügyminisztériumtól a legutóbbi események tárgyában. (MTI.) Páris, okt. 10. (Saját tudósítónktól.) A francia lapok bőségesen foglalkoznak a szerb—bolgár kon­fliktussal és túlnyomórészben azt hangoztat­ják, 'hogy a konfliktusnak nem lesz tragikus kimenetele. Amint megállapítják, a Balkán konfliktusnak, mint mindig, ezúttal is az ad komolyabb jelleget, lrogy az érdekszférákért folyamaiban lévő nagyhatalmi harc változat­úi tnil tovább tart. A lapok attól tartanaik, hogy Jugoszlávia, ha komolyabb intervenciókba bocsátkoznék, rosszabbithatná diplomáciai pozícióját és ezért‘nem ajánlják Jugoszláviának, hogy a masedónkérdást most teljes egészében sző­nyegre hozza. A francia sajtó amellett van, hogy küldjön ki a Népszövetség bizottságot és az vizsgálja meg a szerb—bolgár határ­zónákban: uralkodó állapotokat, és az tegyen javallatot a kellő intézkedésekre. A szabadban és sátrak a!@ií töltötte az éjfélt két osztrák község lakossága a földrengés miatt Három országban tengelá meg a Söld Becs, okt. 10. A szombat esti földrengést déli irányban Becstől egészen Gleichenbergig, nyugati irányban Tirolig, keleti irányban Buda- -pestenTúl, északon pedig a cseh határon túl Németországig észlelték. A földrengést külö­nösen a becs—baden—vöslaui vonalon érez­ték, néhány kémény megrongálásán é-s falre­pedéseken kívül azonban nem érkeztek szá­mottevő károkról jelentések. A reugési te­rület minden valószínűség szerint 200.000 négyzetkilométer. Becs magasabban fekvő helyein azonban igen erősen érezték a föld­lökéseket. Ottnkringből és Hiitteldorfból a lakosság a Sehreiber-Gartenba numekült. Szombathely, okt. 10. Szombaton este 8 óra 50 porckor a város belterületén három másodpercig tartó föld­lökést észleltek. A képek és bútorok meginog­tak, azonban kárról nem érkezett jelentés. Kőszegről szintén földlökéseket jelentettek. Szeged, okt. 10. A szegedi egyetem földrajzi intézet föld­rengésjelző készüléke szombaton este 8 óra 49 perctől gyenge földrengést jelzett, amely. kilenc másodpercig tartott. A maximális ki­lengés 5 milliméter volt. A rengés megfelel a győri, soproni és bécsi földrengésnek. Becs, október 10. A lapok jelentése szerint a földrengés fészke a schweehati kerületben volt, ahol főleg Scbwabergbcn és a Fiséba melletti ■ Enzcrsdorfban pusztító hatású volt. Á lakos­ság itt az éjszakákat a szabadban töltötte, sátrakat' vert és ágyakat állított fel. Néhány ház annyira megsérült, hogy le kellett bon- j tani, mert kijavításuk lehetetlen, Számos családot ki kellett lakoltatni. I)r. Buresch j tartományi főnök, aki a földrengéssu.jtotta j vidéken tartózkodik, intézkedett, hogy a legsürgősebb biztonsági intézkedésekre ka­tonai erőt rendeljenek ki. Schwabergben a templom, a községháza és a telkészi lak különösen súlyoson ine&Miflilódjtt, (MJI). A budapesti földrengéstani obdKzfvatórium jelenti: A budapesti földrengéstani obszerva­tórium készülékei ol. tóber 8-án 8 óra 49 perc és 90 másodperckor kétszáz kilométer távol­ságból földrengést jelezlek. A műszer maxi­mális kitérése 14 milliméter volt. Budapesten a földmozgás 9 óra 5 perckor ért véget. A rendőrség két diákét gyanúsít a Liszt Ferenc-téri robbantásokkal! Éretlen csínynek tartják a palrondobáiásí és a zsaroléleve el Az elmúlt héten, pénteken este, félkilenc órakor a Liszt Ferenc-tér 11-es számú három- emeletes bérpalota lakói hatalmas robbanásra lettek figyelmesek s a robbanás után az udvar kövezetén szét forgácsolódon álomdarabokat találtak. A főkapitányság központi ügyeleté­ről rendőri bizottság ment ki a Liszt Ferenc­ien házba és megállapították, hogy a ház udvarába ismeretlen módon egy dinamittöltényt dobolt be valaki. ’A dinamittöltény nem volt alkalmas arra, hogy komolyabb kárt okozzon, a rendőrségen azonban megindították a szigorú vizsgálatot. A robbanás szombaton este pontosan ugyanabban az időben fél 9 órakor megismétlődött. Vasárnap este fél nyolc óra tájban bekövetkezett a detonáció s a közelben posztoló rendprőrszein, aki már figyelte az eseményeket, újból megtalálta a ház udvarán a szétrobbant töltény darab­káit. Ekkor azonban a szilánkokon kívül igen érdekes leletre is bukkantak. Egy álom­darabba becsavarva egy darab papirost vet­tek éssre, amelyre kivágott ujságbetiikböl a következő szöveget ragasztották: „Holnap este 9 órára, ha a Próféta­utca 6. szánni ház kapuja alá 100 da­rab pengőst nem tesznek Ic, a házat felrobbantjuk. Ha a zsaruságnak szól­nak, csak rosszabb lesz. magukra nézve.“ A rendőrőrszeni értesítésévé a főkapitány­ság vasárnapi központi ügyeletéről ismét ki­ment egy bizottság a Liszt Ferenc-tér II. .számú házba, hogy felderítse vegre a_ soro­zatos dinamitmercnyletek rejtélyét. Kihall­gatták a ház lakóit és a házfeliigyelönö, va­lamint a házban lakó egyik orvos szobalánya érdekes irányba terelte a vallomásával a rendőrség nyomozását. Elmondották, hogy közvetlenül a detonáció után belépett a kapun egy a szomszédházban lakó He né zen se jóira, se kaira, lia divatosan és ölesen akar öltözködni, hanem menjen egyenesen Átmeneti felöltő, ‘príma dooblszövetből P 82 Télikakát, atlaszinbőléssel, vattelinnel ... P 108 Télikabát, hl maláj t felső és plüsbcléssel P 133 Városi bunda, plüsbélóssel és scalrasé­gallérral ................................................. P 160 Vá rosi banda, szormebéléssel, szőrme­gallérral................................................ P 280 Autó bu'icfa, szőrmcgallérral..................... P 145 Di vatöltöny, kitűnő strapa minőség P 82 Bőrkabát, ciánbőr (férfi és női) ............. 1* 144 Sz őrmcbekocs, angol felső...................... P 138 Nad rág, téli minőség........................ P 30 Az árak minden darabon láthatóan feltüntetve! Tulküvetelés kizárva ! színész diák-fia egyik barátjával. A házfelügyelőnő és a szobaleány mindket­tőjüket már régebben ismerte s ezért feltűnt nekik, hogy a szomszéd házban lévő fiú a következő kérdéssel fordul hozzájuk: — Mondják, kérem,.nem lakik itt dr. Dé­nes Zoltán? Ilyen nevű lakója soha nem volt a ház­nak, amit a házfelügyelőnő szerint a fiatal diáknak is tudni kellett volna. A házfelügyelőnő és a szobalány érdekes bejelentése után a rendőri bizottság átment a szomszédos házba, ahol kihallgatták a diák szüleit. Ezek elmondották, hogy fiuk este hét óráig odahaza tanult, majd eltávozott hazulról azzal, hogy egyik barátjához megy. Mikor azután a rendőrség emberei a fiú ba­rátjának nevét kérdezték, a szülők ugyanazt a diákot nevezték meg, aki­vel a házfeliigyelőnő és a szobaleány a robbanás után néhány perccel lát­ták őt. Este 9 órakor tért haza szülei lakására a f iatal diák, de a rendőri bizottság tagjai ekkor már eltávoztak. A szülők természetesen eré­lyesen faggatása fogták, hogy nincs-e köze a szomszédos házban történt robbanásokhoz, a fiú azonban a leghatározottabban - azt állította, hogy attól az időtől, hogy elment hazulról, háromnegyed 9 óráig barátjánál tartózkodott. tagadta, hogy ö barátjával ott járt volna a házban. A rendőrségen ma délelőtt folytatták az ügy nyomozását.1 Még ma kihallgatják a diá­kot.és szembesítik azokkal, akik állítólag lát­ták ül a robbanás után a ház udvarában. A rendőrség úgy látja, hogy egv gyerekes, éretlen csínnyel áll szemben, Érdekes különben, hogy 10 nappal ezelőtt a 9-es számú, házban is volt egy hasonló rob­banás, amelynek tetteseit akkor ugyancsak nem sikerült megtalálni. László Fülöp sgnap a Várban bemutató a kormányzóról és Bethlen mmiszlerefnökrö?, Horthy 1 k ósnéró és Be hien .slv n~ mérőt kés illi portréit (Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt a Nemzeti Szalonban Kövér Gyula, Borszéky Fri­gyes és Sgnnyey József festőművészek esoport- kiállítását nyitotta meg Kertész K. Róbert he­lyettes államtitkár. A megnyitáson megjelent László Fiilüp és felesége is, akiket a közönség nagy tisztelettel kísért végig a termeken. Délben 12 órakor László Fiilöp a kormányzósági palo­tában bemutatta portréit, amelyeket mostani ma­gyarországi tartózkodása alatt festett. A portré- bemutatón Horthy Miklós kormányzón és Horthy Miklósnén kívül résztvettek gróf Bethlen Ist- vúnué, herceg Fcstetich Tasziló, Karátsonyi Jenő gróf és neje, László Fülöpné, Scitovszky Tibor volt külügyminiszter és felesége, Holttér angol követ, vicomte Garda, de Kcal spanyol követ, gróf Klcbclsberg ívunó kultuszminiszter és felesége, Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár és Kertész ív. Róbert helyettes' ál­lamtitkár. László Fülöp bemutatta a kormányzó teljesen kész álló portréját, — Bethlen miniszterelnök képét, amely díszmagyarban, ülőhelyzetben áb­rázolja a kormányelnököt. Vázlatban van még Horthy Miklósáé portréja, (lila-ezüst estélyi ru­hában), míg Bethlen Margit grófnő képe. csak egyszeri ülés után van skiccirozva. Gróf Bethlen István-miniszterelnök és felesége vasárnap este László Fülöp tiszteletére fényes estélyt adtak. Az ebéden megjelentek Sir Barclay angol követ és felesége, hérceg Festettek Tasziló, gróf Teleki Pál, Bakovssky Iván, dr. Scitovszky Tibor, gróf Khuen-Héderváry Sándor és neje, Herczeg Ferenc, Hohenlohe Ferenc herceg és neje, báró Firet de Bihain Gyula, gróf Festetics György, gróf Teleki Jenöné, Hauenstein Ágos­tonná, Bissmgen Ina grófnő, báró Frónay György, Bárczy István és Ghika György. Ma este a Fészek Klub rendez estélyt a hagy magyar művész tiszteletére. A Fészek mai esté­13-én kivételesen frakk ötelezö. Szerdán este fél- kilenckor gróf Klebelsberg kultuszminiszter a Ang’ iából behozott szöveteimből Vásároljunk jó és olcsó vászonárukat Klein Antal áruházában Király-utca 53 (iicie-inarolil ________________ ______________ hm n—n-------------------­Nem zeti Kaszinóban rendez dinét László Fülöp tiszteletére, amelyen a főváros müvésztársndal- mának előkelőségein kívül az angol és spanyol követek is résztvesznek. — Halálozás. Király Elemér férje, Lövik Károly és özv. Baucr Antalné szül. Lövik Gi­zella gyermekei, özv. Bíró Át pádnő, szül. Lovász Erzsébet, Schaitl Gizella és Anna nővérei, az alul­írottak nevében is megtört szívvel és mélységes fájdalommal, de a Mindenható kifürkészhetlen végzésében való alázatos megnyugvással tudat­ják, hogy áldott szivü kedvesük,, a legjobb fele­ség, a legszeretőbb, önfeláldozó anj-a, testvér és rokon, Király Elemérne, Somló Emma, a Nem­zeti Színház tagja, folyó hó 8-án, délután. 2 óra­kor, rövid szenvedés után, nemes lelkét, vissza­adta Teremtőjének. Kedves halottunk földi ma­radványai folyó hó 11-én, kedden délután 4 óra­kor fognak a kerepesi-uti temető halottasházá­ban a református egyház szertartásai szerint megáldatni és ugyanazon temetőben örök nyuga­lomra helyeztetni. Budapest, 1927. évi október hó 9-én. Áldott emlékedet nem felejtjük el soha! özv. Király Dánielné, anyósa. Bleszkányi Győ- zöné Király Gizi, Gergely Istvánná Király Rózsi, Király lAsy, Király Mimi, sógornői. Bleszkányi Győző, Gergely István, Koszorús Lajos, sógorai. Koszorús Lajosnc Lovász Margit, Lovász Miéi, Lovász Jágos, Lövik Éviké, Bleszkányi Klárika, Gergely Évike, unokahugai és unokaöccse. Színházak mát műsora M. KIR. OPERAHÁZ: Nincs előadás. NEM­ZETI SZÍNHÁZ: Faust I. és II. (7j. — KAMARA- SZÍNHÁZ: Húsvéti vakáció (&8). VÍGSZÍNHÁZ: A zenélő óra (%8)i — MAGYAR SZÍNHÁZ: Csattan a csók (8). — KIRÁLY SZÍNHÁZ: Saevillai bor­bély. Gésák. Varieté (Teat.ro (lei Piccoii vendég­játéka) — VÁROSI SZÍNHÁZ: Mceék az író­gépről (3/48). — BELVÁROSI SZÍNHÁZ. A s/.om- batesti hölgy (8). — FŐVÁROSI OPERETT­SZÍNHÁZ: Broadway (0). — ANDRÁSSY­LT1 SZÍNHÁZ: Csortos—Rátkai vendégjátéka. Igazgató úr A7 előkelt idegen. Szerenád. Jönnek á magyarok. Oroszország a kabaréban. Inspekció. Vaszary Piroska. Vidor Ferike Radó Sándor ma­gán-számai. Köváry Gyula konferál 01*9). Feritektől az új műsor: A párisi Rothscliild (Csortos—Makay Margit), A boszorkány (Pécsi Blanka. Tóth Böske). Az aranypók, IIol a gyerek? Ádám frakkban. Med- gyaszay Vilma. Vaszary Piroska, Vidor Ferike, Radó Sándor magánszámai. Köváry konferál. ... TERÉZ­KC'RUTI SZÍNPAD: Nagy Endre. Salamon Béla; A nyúl: A mester' Ökörsütés ,a Tattersallban. A fertelmes tánc; A Talbot-ügy; Asszonyom elég; '■illését; Testi história; Fogytam <1 *>9). — KOMÉ* IÁ: Rótt, Rózsahegyi. Megnyitó műsor (8). — ROYAL-ORFEUM: Lovai a nagy október! műsor •' órakor).________________ Sz ínházak e keli műsora M. KIK. OPERAIIÁZ. Kedd: Leucr Ilubcrt kamaraénekes vendégfeliéptével Tristau és Isolda. (Bérlet E sorozat 3. sz.) Szerda: ltaicseff Péter vendégfelléptével Tosca. (Bérlet D sorozat 3. sz.) Csütörtök: Leucr Ilubert kamaraénekes vendég­felléptével Trubadúr. (Bérlet G sorozat 4.* sz.) Péntek: A rózsalovap. (Bérlet B sorozat 3. sz.) Szombat: Leuer Ilubert ' ka muraénekes vendégfel­léptével Tannháuser. (Bérlet A sorozat 3. sz.) Vasárnap: Hoffmann meséi. (Bérletezüuet.) NEMZETI SZÍNHÁZ. Kedd: Gyurkovics lányok. Szerda: Fösvény. Csütörtök: Faust I. és II. rész. Péntek: Házasságok az égben köttetnek. (A bérlet.) Szombat: Süt a nap. Vasárnap délután: A vén gaz­ember; este: A velencei kalmár. KAMARASZÍNHÁZ. Kedd: A , nők barátja. Szerda: Zenebohócok. (C bérlet.) Csütörtök: Hús­véti vakáció. Péntek: A bunda. Szombat: Solness építőmester. Vasárnap délután: Nóra. Vasárnap este: Zenebohócok. VÍGSZÍNHÁZ. Kedd: Az Édenke-t. Szerda és csütörtök: A zenélő óra. Péntek: A levél (először). Szombat: A levél. Vasárnap délután: Nem nősülök; este: A levél. MAGYAR SZÍNHÁZ. Minden este S árakor: Csattan a csók. Vasárnap délután: Oroszország. KIRÁLY SZÍNHÁZ. Kp ész héten minden este ló8 órai kezdettel: Szevillai borbély Gésák. Varieté (Teatro elei Piccoii vendégjátéka). Vasárnap dél- uléin 3 órakor mérsékelt hely árakka': A legkiseb­bik Horváth-lány. VÁROSI SZÍNHÁZ. Kedd. szerda, csütörtök, szombat és vasárnap este: Mesék az írógép­ről. Péntek: Battistini. Szombat dóiméin: Ludas Matyi. Vasárnap délután: Borcsa Amerikában. BELVÁROSI SZÍNHÁZ. Minden este 8 órakor: A szombatesti hölgy. Vasárnap délután V*b órakor: Az első férfi. FŐVÁROSI OPERETTSZINIIÁZ. Minden este 0 árakor és vasárnap délután 6 órakor: Broadway. ROYAL-ORFEUM- Loyal. Sam Linfield Fransky. Tltzé-Tarrasov & Ml le Lydina., Eders. Sisters Wood. Edison Fred Louie & Co. Solti Dénes, Sárossy. Előadások kezdete este 8 órakor vasár- és ünnepnap délután Vji órakor BEKETOW-rCIRKUSZ Telefon: Llpót 919—35. Naponta este M>8 órától 9 óráig az új cirkusz- cs varieté-műsor Linó and Lana. a víg kínaiak. Mes- cow-csoport melanzsje’enet. Pert és James nyújtó- rótornászok. Szenzáció! Mr Ehrino. az élő vulkán és a naov döntő és zárőmérközósek. Csütörtök, szombat és vasárnap délután 4 órakor családi előadás. Női kalapokban __ az idén is FR[ED MANH * vezet VI.; KIRÁLY-UTCA 8. SZ, (az Udvarban) Alakit, fest legdivatosabban KEDD 2í» OLDAIl Imii kábái nagyon olcsón WIDDER férfiszabc. készen kaphatók ^ várogház.utca %>. g?ám hitelbe IS Telefon 295—76

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék