8 Órai Ujság, 1927. november (13. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-30 / 272. szám

I SZERDA 6. OLDAE ÓMwisiö 1927 NOVEMBER 30 W*muuiiiuittuuiuiiuuuuiiiuiumumuiuiiiiuuuuiiiuuiiuuiuiuiiuuuiiiuuiifiiiiiiiiiiiiiummiiiiiiiiiiiiii A csehek szerint Is érdemtelen vereség érte a Ferencvárost Prágában Őszinte hangok a Sparíának kedvező Cejnar bíróról (Saját tudósítónktól.) A Sparta nagy- gólarányú győzelme a Ferencváros fölött, nem­es ak a hazai közönséget, de természetesen a cseh sportköröket is élénken foglalkoztatja. Ezzel kapcsolatosan érdekesnek tartjuk ide­iktatni egynéhány prágai lapnak a véle­ményét. Az utóbbi időben sokat emlegetett Kcccr-ben többek között ezek állanak: „Cejnar, aki hosszú ideig nem bíráskodott a .^pártának, jó diplomata (!) volt. A negyedik gól tiszta off side helyzetből esett. A Ferenc­várost korrekt fellépése és viselkedése után min­dig szívesen látjuk Prágában. Az eredmény nem felel meg a játék le­folyásának. mert legfeljebb egy két gólos győzelem lett volna reális.'' Prager Tagblatt: „A Ferencváros jobb volt, mint as eredményből gondolni lehet. Cejnar bfró nyomta a Ferencvárost." „A Sparla meg nem érdemeli magas gól- arányú győzelme" a címe a Montagblatt bevezető cikkének. Ebben többek köztt ezeket olvastuk: „A magyar csapatot a Sparta meg nem szol­gált gólaránnyal verte, mert. a Ferencváros csa­pata időnként enyhe fölényben is volt. A Sparta nem nyújtott valami kivételes teljesítményt." Ezekből az idézetekből és a prágai mér­kőzés objektív szemtanúinak az előadásából megállapíthatjuk azt, hogy a döntetlen ered­mény fejezte volna hűen lei as erőviszonyt. X Ma este fél 10 órakor évzáró vacsorát rendez az Egyetértés Sport Club a Beer László-féle étteremben (Főherceg Sándor- ulca 44). A legagilisebb egyesület vezetősége ez alkalommal ünnepli győzelmes atlétáit és kiváló futballcsapatát, amely éppen a leg­utóbbi időkben ért el sorozatos és szenzációs sikereket. Kiég csak rámutatnunk arra, hogy az ESC-nek sikerült bejutnia a Magyar Kupa elődöntőjébe és nem kisebb •.ellenféllel kell megküzdenie, mint a szombathelyi Sá­bám.' Lengyel Jurára megy az angyalföldi boksz­gárda (Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt távirat ér­kezett a BTK elnökségének címére, amelyben ar­ról értesítik őket, hogy túrájukra ne most, ha­nem december 12-én utazzanak el, mert részükre nemcsak Kattovitzban. hanem Karls- rnheban és lírcslauban is kötöttek le mérkőzésekéi. amelyek december 15—20-ig terjedő időben ke­rülnek döntésre. A nemzetközi kapcsolatok terén rekordot elért BTK a tél folyamán egy olasz túrát is ab- szóival. X A téli szezon első vívóversenye dec. 7-én lesz, amikor a szövetség szokásos évi junior kardversenyét rendezi meg. December hónapban kerül döntésre egyéb­ként a Földvárt)- és a Nagy fíéta-emlék- verseny is. X Budapest bokszbajnokságáinak <:!ömér­kőzései tegnap este folytatódtak. Tizenhat küz­delemben a következők győztek: Frank József TTC, Horváth István MÁV, Busovssky Sándor FTC, Sasbó László MAC, Csuty Tibor NSC, Ke­lemen Ernő MÁV, Cscnkey László FTC, Hokody bajos B. Vasutas, Fazekas Lajos BSzKRT, Gelb Miklós NSC, Hokody II. B. Va9Útas, nochmann Miksa TTC, Varga Jenő BSzKRT, Mehlbeck Miklós BTC, Szobolevszky Sándor TTC és Kiss Gyula TTC. Mehlbeck Miklós és Szabó László, a MAC amatőr első kapusának a személyében új tehetségeket fedeztünk fel. A folytatólagos eiő- mérközések ma este fél 8-kor kezdődnek a MÁV golgota-úti helyiségében. A jéghokki tízparancsolata (Saját tudósítónktól.) Phyl Tavlor. a BKE ka­nadai trénere tanítványai és általában a jéghok- kizó gárda részére a következő tanácsokat adja: 1. A csatárok sohase menjenek szorosan em/más mellett. 2. A center mindifj a középen marad. Jbopv a szélsők, anélkül, hoav feléje néznének passzolhas­sanak neki. 3. Ha az Cfjvik szélső lefutás után a: sarokba szorul, a másik szélső, vaav a center siessen a seaitséaérc. De ha a. center haavia el a helyét, a másik szélsőnek azonnal a centerbe kell futnia. <\. 11a a center kapura lő. a szélsőknek azon­nal rá kell futni a kapura, hoav az esetlen hátul­ról. kapuról (kapufáról) kipattanó koronoot elfna- ják. illetően kapura Tojjék. 5. Non szabad hátulról szerelni. A hátulról való piszkálás helyett az ellenfelet mén kell ke­rülni és oldalt, vaav szembe támadni. tí. A lövéseket a jenre fektetett ütővel kell el fonni o mezőnyben. 7. Érezni a helyezkedést. néni nézni! 8. A bekkek közel eovmétshoz. a kapu előtt áll­janak. 11a az egyik támad, a másik követi. Moz­gásuk tehát parallel. 9. A te topóbír ás hoz tüdőtréning kell. Negyedórás körözés ütővel, de korong nélkül! Ez a napi adag. 10. Ila a csatársor elveszíti a korongot és a helyzet nem alkalmas az azonnali visszaszerzésre. űz egész támadó sor nyomban a védelembe vonul­jon vissza. készítményü bőrdíszmüáru kölönlegresBéiíek te tűnő olcsó áron »T_.. n„_ " 'I IV.. Petőfi Sándor-u. 12 csak nagy tvezsoaei (FBpostával szoinben. Off side... Vidéki riadó. A „baarni rejtély'' a főváros­ban érthető szenzációt licitéit, a vidéken pedig egyenesen vihart támasztott. Valamennyi váro­sunk; helyi orgánumai hasábokon keresztül fog­lalkoznak a magyar sport történetében páratlanul álló szenzációs leleplezéssel, amelyet Vadm Gyula dr., a ólagyar Sportújságírók Egyesületének az elnöke, Amszterdamban szerzett személyes tapasz­talaim nyomán indított meg. A vidék hangulatának jellemzésére a szegedi „Magyar Elet" legutóbbi számából közöljük a „Vidéki riadó" című kéthasábos cikknek a be­fejező részét: „Feltéve, de meg nem engedve, hogy a fővárosi sportvezető körök tekintélyrombolástól félve, nem lépnek fel kellő méllyel, * vidék nem hagyja eny- nyiben a dolgot, mert clcg erősnek érzi magát, hogy a főváros ellenére is döntő súllyal lépjen fel az egyetemes magyar sportot érintő ily kér­dés elintézésénél. A vidék képviseli az őserőt és adja as östehetsc- geket, melyből a főváros meríti az erejét. A vi­déki sport önerejéből a fejlődés olyan fokán áll ma, hogy szükség esetéit — teljesen magára ma­radva is — képviselni ős adminisztrálni tudja a magyar sportot. A vidék egy emberként áll dr. Vadas Gyula mögött ebben az ügyben, és hang­súlyozottan hívja fel a figyelmét as OTT-nak, amely a legfőbb hivatalos irányítója a magyar nemzeti sportnak. A vidék nem fog összetett kézzel várni. hanem azonnal fegyverbe száll dr. Vadas Gyula igaza mellett és mindéit rendelkezésre álló esz­közzel fogja folytatni a küzdelmet, amíg vem sikerül az olimpiai magyar versenyzőknek a meg­felelő elszállásolás biztosítását, kiverekedni." Ennek a cikknek a bevezető fejezeteit nem is merjük leközölni, olyan súlyos kitételek vannqk benne. Újabb német győzelem Oftenbachban (Saját tudósítónktól.) A németek nagy szer­vező és propaganda erejére legjobban jellemző az offenbachi nemzetközi vivóverseny, amelyet úgy állítanak be, mint valami kis olimpiászt. Casmir sikere után most azt kürtölik világgá, hogy á nemzetközi női tőrversenyiiek is német a győztese. Az eredménylista ugyanis így fest: 1. Mayer kisasszony Németország 6. gy. 2. Sondheim asszony Németország 6 gy. 3. De Búr asszony Hollandia, 4 gy., 23 kapott tus. 4. Heré­nyik asszony Hollandia 4 gy., 25 kapott tus. 5. Hartmann asszony Németország 3 gy., 24 kapott tus. (i. Oelkers asszony Németország 3 gy., 27 kapott tus. 7. Pfusch asszony Németország 1 gy. 8. Kasról kisasszony Németország 0. gy. Előleg nékül hattól-tiz havi részletre sozlonok, mat racok, Borgere- ős szaWjngarnitorák, ebédlő- székek, átvetők, szőnyegek. paplanok, Bodronyok, vaságyak Révai, Wesselényi-utca fO. Eladó kölcsönkönvvtár 1600—1700 kötetből álló kölcsönkönyvtár olcsón eladó, (ácser Gyula, Hódmezövasa, hely Teljesen kűlönheiáratu kél szoba konyhaha'znnlattal. esetleg irodának is kiadó Andrassy-ut 49, III. 27. (Oktogon-tér) Autó és motor 4uíósnap Szombat­helyen A Nyugati Automobil Club megbízható­sági versenye (Saját tudósítónktól.) A Nyugati Automobil Club november 27-én autósnapot rendezett Szom­bathelyen, amelyen a város és a környék legelő­kelőbb közönsége jelent meg. A városi mozgó­színház nézőterét megtöltő publikum soraiban ott láttuk teljes számban a közigazgatás előkelősé­geit, valamint Vas vármgye arisztokráciáját is rendkívül nagy számban. Az értekezlet fél 11 órakor kezdődött és Pető Ernő dr., a Nyugati Automobil Club közszeretet­ben álló elnöke nyitotta meg. Beszédében hang­súlyozta azokat a fontos feladatokat, amelyek a Nyugata Automobil Clubra várnak és üdvözölte a Királyi Magyar Automobil Club megjelent ki­küldötteit. Utána Illés István, a kitűnő sportiró, a Királyi Magyar Automobil Club hivatalos lapjának, az .4«ló-nak főszerkesztője, lépett a szószékre és Diadalmas automobil címen körülbelül egy óra hosszáig tartó előadást tartott. Ismertette az automobilizmus harmincöt esztendővel ezelőtti állapotát, az automobil őskorát, s mindazokat a nehézségeket, amellyel az úttörőknek meg kel­lett küzdeniök. Rátért a versenyekre, amelyeken keresztül a mai tökéletes formájában jelent meg a motor s részletesen fejtegette Amerika előre­törését. A magyar automobilizmus jóformán egy­idős a külföldi államok automobilizmusával s az utóbbi tíz esztendőben megindult a fejlődés igazi munkája s ma már má is bekapcsolódtunk a nem­zetközi hálózatba. Az automobil bevonul az élet minden ágába s halálra ítéli a lovaskocsit, amely már nem bírja el a rohanó életet. Az országuta­kat keresztül-kasul teherautók járják és a városi ember sem engedheti meg már azt a luxust, hogy konflison járjon. A közönség végig nagy érdeklődéssel hallgatta az előadó fejtegetéseit és az előadás végén meg­tapsolta. Illés István után Szelnár Aladár dr. emelke­dett szólásra és fejtegette az automobilizmus je­lentőségét. Az automobilizmusnak — úgymond — sok ellensége van még, ezek ellen fel kell venni a harcot. Vannak olyanok, akik igazságtalanul a KMAC-ot is támadják bizonyos pontokon. Ezek a konkolyhintők, akiket nem a sport és az auto­mobilizmus fejlődése, hanem ettől távolálló mel­léktekintetek vezetnek. Kéri a Nyugati Auto­mobil Clubot, folytassa tovább áldásos működését és leszegezi, hogy a KMAC-ban mindig a leg­melegebb segítőtársra talál. A lelkes éljenek után a programm keretében sportfilmek következtek s az első szombathelyi autónap ezzel a leglelkesebb hangulatban ért véget. Félkettökor a Sabaria éttermében dísz­bankett volt, ahol Pető Ernő dr. elnök és Szelnár Aladár dr. vezértitkár felszólalásai után üjváry Ede dr. h. polgármester üdvözölte az egybegyűl­teket. A bankett után a Nyugati Automobil Club sportbizottsága értekezletre gyűlt össze és el­határozták, hogy Szombathely és Budapest között május 13-án egykilométeres gyorsasági verseny beiktatásával megbízhatósági túrautat rendesnek. — Téli élet a Tátrában. Értesülésünk szerint ezévben Prágában megtartott vasúti. menetrend értekezleten a m. kir. Államvasutak igazgatósága előterjesztést tett egy új vonat­összeköttetésre a Tátrába. A konferencia hozzá­járult, hogy a téli idény alatt közvetlen csatla­kozással új hálókocsi járat létesüljön Buda>- pest. és Poprád-Felka között. A hálókocsi folyó évi december 20-tól 1928 január 10-ig fog köz­lekedni. Indulás Budapest keleti pályaudvar­ról 22 óra 20 perckor, érkezik Poprád-Felkára reggel 9 óra 05 perckor és vissza Poprád-Fel­káról indul 19 óra 30 perckor, érkezik Buda­pest. keleti pályaudvarra reggel 5 óra 50 perc­kor. A hálókocsi pótjegyek ára. I. osztály 12.55 P és 27 cseh korona, II. osztály 10.46 P és 27 cseh korona. — Minőség, hutás és ív tekintetében felül­múlhatatlan vitamindús a Zoltán-féle csukamáj­olaj. Kapható Zoltán Béla gyógyszertárában, V., Szabadság-tér. Mey 9 Dobozos emmentháli Világmárka / Mindenhol kapható Kapható: Piseiier Antal órásmester ée ékszerésznél II., Corvin-tér 5 ?«!eioss 258—01 Szakszerű javítások Butorhitel készpénzárban | Évtizedek óta közismert bntorhitelosztályónkban háló- fi szobák, ebédlők, uriszobák nagy választékban, iegked- B vezőbb fizetési teltételek mellett ka ^hatók „BOGÁUL” B Kereskedelmi Rt ezelőtt BALÁZS Ért TÁRSAB bútoráruháza Budapest, VI., Vilmos esászár-ut 43. B KözaJka imazottaknak legnagyobb kedvezmény I A Vgpoétikasabb és legmaradandóbb beovft K arácsonyi ajándék ojy szép művészi olajfestmény A isgnagyobb r&liiflték Solymosinál. Ajándékai rendkívül alkalmas művészi réz­karcok ízléses keretben m&r3P-tőI kezdve. £gész nap liftszolg&lat! Nem kell mászni, Cj^EREBEN F —H— .......IIWI Bf— „ I RODAGÉP TELEPE K g E- 2 _ 11 ísp, I N 2 ^il MERCEDES SZÁMOLÓGÉPEK. < ^ H Gyári uj Mercedes írógépek vezérképviselete b _ TELEFON:! Újjáépített E 038-311 INDERWOOD ¥ WIP ÍRÓGÉPEK kettő évi szavatossággal ANDRASCY-UT inn iiil ANDRÁSCY-UT 1 Tűzifa fuvartótelbon per 100 kg......................4 9t zs ákokban. * „ „ .........................P 5.40 Po rosz s?én luv altételben per 100 kg.............................P 7 2( zs ákokban » „ 0 ..........................P 7.80 há jhoz szállítva pincébe vagy emeletre hordv a Wittmannirnö építési és tüzelőanyag telepén, VI, Hangár!a-körut 77 Lehel - utca sarok — Telefonszánl: Lipót 976— 40 Hócipő, sárcipő óriási választékban. — Hé- és séi»«*lpé/m;f<és. Neumann Géza, VI., Nagymező-a. 50, VIII., Rá óc*i-ut 51 Érelmeszesedés, golyva, ideg-, csont- és bőrbajoknál, általában az anyagcsere-forgalom zavarainál a Csizi jöiróin gyógvviz kiváló hatású Főlerakat Edeskuty L. asvaayvlz-nagykereskedése, Budapest, V_, Erzsébet-tér 8. sz. Telefon. Teréz 216-32. Felvilágosítással szolgál a Fürdőigaz­gatóság : Ciz-Kupele Slov. Vérszegény esangolkoros gyermekeknél specifikum

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék