8 Órai Ujság, 1927. november (13. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-30 / 272. szám

1927 NOVEMBER 30 SZERDA 7. OLDAT HÍREK December elsején ilj előfizetés nyílik a 8 Órai Újságra; kérjük tehát azokat a régi előfizetőinket, akik­nek előfizetése december 1-én lejár, akár havi. negyedéves előfizetők, hogy sür­gősen újítsák meg előfizetéseiket, nehogy a lap küldésében fennakadás álljon be. Előfizetőink a kora délntáni órákban kap­ják kézhez Budapesten teljes hírszolgálatit, a nap minden eseményéről pontosan infor­máló lapunkat; a vidéki előfizetőknek pedig a legelsőbben induló postavonatokkal küld­jük az újságot. Előfizetési áraink a következők: Félévre 14.40 P — külföldre'21.60 P Negyedévre 7.20 P — külföldre 10.80 P Egy hóra 2.40 P — külföldre 3.60 P Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. kér.. József-körút 9. sz. Időváltozás nem várható A Meteorológiai Intézet jelenti: A Dél- oroszorság felett 780 millimétert megha­ladó légnyomási maximum hatásköre ki­terjed a kárpátok vidékére és a Balkán nagy része is. Innen egy magasnyomású hát húzódik Középeurópán át az Óeeánig, amely a déli és északi depressziós területe­ket elválasztja. Északeurópa a depresszió déli oldalán aránylag meleg, délnyugati légáramlásokat kap. Erősebb hideg külön­ben is csak a déloroszországi maximum területén van. Hazánkban fagypont körüli hőmérséklet mellett túlnyomóan ködös idő uralkodik. Időprognózis: Az időjárásban lényeges változás nem várható. — Jugoszláviában olcsóbbodott a cukor. Belgrádból táviratozzék: A Jugoszláviában épített új cukorgyár létesítésének első követ­kezményeként a cukor ára 90 párával zuhant. Általában azt várják, hogy a eukorkartell és az említett gyárat felépítő cukortermelők kö­zötti verseny során a cukor ára tovább is esni fog. — A Dunakorzó —. n'.int lerakodóhely. A külföldi ember, ha Budapestről beszél: nem győzi ékes szóval a Dunakorzót dicsérni. Milyen szép a fekvése, milyen gyönyörű kilátás nyílik róla Budára, a várra, a budai hegyekre! Milyen cso­dás sétahely, milyen csöndes, verőfényes! Buda­pest világvárosi jellegét semmi sem fejezi ki any- nyira, mint a Korzó. Semmi sem volna ezek után természetesebb, mint az, hogy a Dunakorzóra kü­lönös gondot fordítsanak: szépítsék, tisztán tart­sák, gondozzák. Ehelyett mi történik? A hajózás most szünetel, helyiforgalom nincs; csak a nagy szállító uszályok kötnek ki a Dunaparton; de ezek azután ott is rakodnak ki, odatárolják a szenet a Dunapartra. Valóságos szénhegyek van­nak ott mostanában; elcsúfítják a korzó képét és piszkossá teszik az utat. Ott állnak büszkén a dunaparti nagy szállodák. Szobáikat külföldiek lakják, akik amikor Budapestre jönnek, jóelőre szaturálva vannak a Dunapart szépségének híré­vel és — ime! — ezt kapják: szénhegyeket és szénport! Itt valamit tenni kell. A szép kilátást vissza kell adni a Dunapartnak. Az idegen, ami­kor kinéz szobájának ablakán: ne a rakodó­parttá züllesztett Dunakorzót lássa meg legelőbb. A várost szépíteni kell, nem elcsúfítani! ... — Vízállás. A földmívelésügtji minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Paksig apad, lejjebb árad, Bajáig alacsony, Baja alatt közepes vízállású. Mai vízállások: Passau 229, Stein —34, Komárom 272, Budpest 228, Baja 242, Mohács 270, Barcs 92 cm. — A Tisza Tiszafüredig apad, lejjebb árad, Vásá- rosnaményig alacsony, Tiszafüred—Szolnok között magas, máshol közepes vízállású. ■Oranier-Marabu­folytonégő kályháit Kaphatók a Magyar Radiatorgyár RT városi mintarak tárában: Budapest, V., Kálmán-utca IS- sz, Telelőn tipit 903—08 Ábrás nagy árjegyzék kívánatra ingyen! Mindig Jlrdjer és mindig csokoládé! Franciaország és Olaszország kössön locarnoi megegyezést a Földközi-tengerről Paris, nov. 29. (Wolff.) A demokratikus szövetség Rouen- ban folyó kongresszusán Salmon köztársasági demokrata képviselő a keleti határ biztonsá­gáról tett jelentést. A kongresszus elfogadta azt a határozati javaslatát, amely követeli az északi és északkeleti hatá­rok megszervezését és a rajnai meg­szállásnak a védelem megszervezése befejezéséig megfelelő csapatlétszám­mal való fentartását. Utána Fabry ezredes, volt miniszter, a köz- társasági demokrata baloldal képviselője szó­lalt fel, aki a béke és a biztonság kérdéséről beszélt. Javaslatára a kongresszus a határozati javaslatok egész sorát fogadta el egyhangún, amelyekben követelik: 1. Szólítsa fel a francia kormány a német kormányt, hogy nyilatkozzék a keleti határokra vonatkozó szándékai­ról. 2. Indítson a francia kormány tár­gyalásokat Olaszországgal a Földközi­tengeri Locarnn elérése érdekében. 3. Elleneszegüljön a francia kormány min­den olyan követelésnek, amely Németország fegyveres erejének revíziójára irányul; 4. hajt­sák végre azokat az előfeltételeket, amelyeket a parlament kívánt megvalósítani az egyesz- tendös szolgálati idő bevezetse előtt; 5. követe­lik, hogy a Rajna-vidéket ez idő szerint még ne üritsk ki. (MTI.) — Vitézi birtokbeiktatás Makón. Makó­ról .jelentik: Ünnepélyes keretek között iktat­ták birtokba azt a négy makói vitézt, aki Makó város birtokából 20 hold földet kapott vitézi telek gyanánt. A vitézi avatáson a kor­mányzó képviseletében megjelent vitéz Simon- falvy Tihamér törzskapitány is. A vitézi tel­keket a város nevében dr. Nikelszky Jenő pol­gármester adta át a Vitézi Széknek s az új telkes gazdákat S. Bálint György felsőházi tag üdvözölte. A díszközgyűlés keretében le­folyt ünnepségről hódoló táviratot küldöttek Horthy Miklós kormányzónak, a Vitézi Szék főkapitányának, A beiktató vitézek Medgyesi Sándor, Baranyái István, Balogh Dezső és Borka Sándor. — Letartóztatlak egy kokainesempésző társaság fejét. Az utóbbi hetekben a detek­tívek észrevették, hogy a fővárosban ismét megkezdődött a kokaincsempészés. Hosszabb megfigyelés után elfogták Molnár István, 33 éves kereskedőt, aki kokaint árusított. Molnár ezután a rendőrségen megnevezte ügynöktár­sait, akiket a rendőrség szintén őrizetbe vett. Csak a banda feje nem került heteken át a rendőrség kezére. Tegnap éjszaka azonban a detektívek egy körúti kávéházban ráakadtak Gross Sándor, 35 éves gyógyszerészre, akinek személyében a kokain banda fejét elfogták. A rendőri nyilvántartásból megállapították, hogy Gross Sándor kokaincsempészés és a ká­bítószer forgdlombahozatala miatt rendőrileg már büntetve volt és a főváros területéről tíz évre ki van tiltva. Elfogatásakor nagyobb mennyiségű kokaint találtak nála a detektívek. Gross Sándort kihallgatása után letartóztat­ták. Átvitték a toloncházba. A kokaincsempész felett néhány nap múlva már ítélkezni fog a rendőrbíróság. — Besurranó tolvaj. Dr. Endre Pál orvos Eötvös-tér 31. számú lakos bejelentette a főka­pitányságon, hogy ismeretlen tettes a nyitott konyhaajtón besurrant és onnan 8 darab „E“ monogrammos női inget lopott el. A nyomozás megindult. — Kilencszáz éves perben Ítélkezik a nápolyi főtörvényszék. Nápolybái távira­tozzák: Az országos főtörvényszék a napok­ban olyan jogi vitát dönt majd el, amelynek eredete 927 esztendővel nyúlik vissza a múltba. Egy évezreddel ezelőtt az egyik he­gyet annak tulajdonosai, attól való félelmük­ben, hogy a világ vége bekövetkezik, a közeli kolostornak ajándékozták. A későbbi időben az egykori tulajdonosok örökösei visszaköve­telték a hegyet azon a jogcímen, hogy az ajándékozás feltétel mellett történt. Az orszá­gos főtörvényszék két év óta foglalkozik e jogi vitával, amelyben most hozza meg ítéletét. — Letartóztatott szélhámosok. A rendőr­ség letartóztatta: Kovács József, 44 éves szíj­gyártót, akit a budapesti kir. törvényszék lopás miatt; — Martans Ödön, 27 éves péket, akit a budapesti kir. törvényszék lopás miatt; — Joó Mária, 19 éves cselédet, akit a szombathelyi kir. törvényszék lopás miatt körözött. — Lezuhant egy gerenda, agyonütötte az anyóst. Gyünkről jelentik: Kun Gyula pálfai jegyző lakásán anyósára, özvegy Jankó Sándoméra rászakadt a konyha mennyezete és agyonütötte. A vizsgálat megállapította, hogy egy gerenda meggyulladt a kéménytől, lassan parázslott, míg meg nem semmisült s ekkor azután a mennyezet lezuhant. A ké­ményseprőnek észre kellett volna venni a bajt, azért vétkes gondatlanság gyanúja miatt ellene indult meg a vizsgálat. — Wenhardt János ünneplése. A fővá­rosi közkórházak orvosi kara ma este félhét­kor ünnepélyes keretek között búcsúzik el Wenhardt János professzortól, aki saját el­határozásából most vonul vissza a közkórházak. központi igazgatói állásaiból, melyet közel egy évtizeden át töltött be fáradhatatlan mun­kássággal és rátermettséggel. Az orvosi kar művészi emlékplakettet nyújt át Wenhardt- nak, aki továbbra is megmarad a fővárosi kórházak kötelékében, mint osztályvezető fő­orvos.-— Öngyilkos joggyakornok. Debrecenből jelentik: Dr. Kocsondy Elek hajdúnánási jog­gyakornok szombaton hivatalában föbelőtte ma­gát. Hátrahagyott levelében öngyilkosságának okául a háborúban szerzett fejlövésből származó betegségét említi meg. Holttestét szülővárosába, Nyírbátorba szállították. — Művészeti mérkőzések az amszter­dami olimpiászon. Amszterdamból jelen­tik: Az olimpiai játékok művészeti mér­kőzéseire eddig a következő államok je­lentették be nevezéseiket: Ausztria, Svájc, Dánia, Belgium, Angolország, Portugália, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Uruguay, Amerika, Magyarország, Len­gyelország, Németország és Luxemburg. — Készülődés a Széchenyi-bálra. A Széchenyi-bál vigalmi bizottsága f. hó 25-én tartotta első ülését gróf: Széchenyi Pál bál- elnök és dr. Ssászy István ügyvezető elnök vezetésével. A bált 1928. február 1-én a Hun­gária nagyszálló összes termeiben rendezik meg. A bál iránt máris nagy érdeklődés mu­tatkozik és remélhetőleg az idei Széchenyi- bál is méltóan fog sorakozni a többi nagy­sikerű Széehenyi-bálhoz. — A Gyermeknaptár harmincadik év­folyama. Az Országos Állatvédő Egyesület gyermeknaptárának 1928. évi XXX. évfolyama Fodor Árpád reálgimnáziumi tanár szerkesztésé­ben és Vezényi Elemér művészi képeivel gazdag erkölcsnemesítő tartalommal megjelenik. A ki­tűnő kiadványt a kultuszminisztérium is pártfo­golja és a hatvannégyoldalas naptár legkedve­sebb olvasmánya a gyermekvilágnak. Ára 24 fil­lér és minden tíz példány után egy tiszteletpél­dányt ad az Országos Állatvédő Egyesület (IX., Ernő-utca 11—13.) — Ilonka regénye. Még október 19-én történt Újpesten, hogy a tisztiorvosi hivatal folyosóján várakozott özvegy Kovács Jánosné, akihez odalépett egy elegánsan öltözött fiatal nő és a karján hozott gyermeket átadta az is­meretlen asszonynak azzal a kéréssel, hogy tartsa addig, amíg ő az egyik hivatali szobá­ban dolgait elintézi. Kovácsné átvette a gyer­meket, akinek anyja többé nem tért vissza. A gyermek a menhelyre került Most a gyermek- menhely igazgatósága átiratban értesítette a főkapitányságot, hogy véletlen folytán a gyer­mek kilétét sikerült megállapítani. A gyermek rendkívül finom csipkés pólyában volt és most a pólya redői között bevarrva megtalálták az oda elrejtett anyakönyvi kivonatát. A mun­kácsi anyakönyvi hivatal állította ki a kivona­tot, amely szerint a gyermek Munkácson, ez év, jannár hetedikén született. Atyja Doma Elek, anyja Kirta Erzsébet., a gyermeket pe­dig Ilonkának hívják. A személyi adatok alap­ján a rendőrség most átiratban fogja meg­keresni a munkácsi rendőrhatóságot, hogy a rejtélyt teljesen felderíthessék. — Rozgonyi lapjai otánozhatatlanok. — Jó tanács! Mielőtt bundát, vagy gyer­mekkabátot vesz, kérje Palugyai szűcs, Nagy­mező-utca 20. szaktanácsát. Tény és valóság, hogy árban és minőségben szenzációsak Palu- gyay szőrmebundái. — Astoria ötórai lea. — A volt sárospataki diákok szövetsége december 3-án, este nyolc órakor az Ország­ház alsó éttermében vacsorával egybekötött társasösszejövetelt rendez. amelyen dr. Finkey Ferenc koronaügyészhelyettes „Kos­suth Lajos sárospataki diákságának századik évfordulóján" címen előadást tart. Előzetes bejelentéseket dr. Panka Károly országgyűlési fökönyvlárnok címére intézendők. Befektetésnek a legjobb Ajándéknak a legértékesebb Művészi kiállítású egész vá­szonba kötött két hatalmas kötet, 1500 oldal, 800 kép, rajz és mümel- léklet, 11 nagy térképmelléklet 30.001 címszavával kétszer annyit ad, mint más ha­sonló lexikonok leg­feljebb 20.000-re terjedő cimszóanyaga. Az utolsó hetekig minden változás és uj dolog benne van. 48 pengő az ára bármely könyvkereskedésben vagy a NAPKELET kiadóhivatalában Budapest, I.. Döbrentei-u. 12. Még ma rendelje meg, mert lemarad az első Kiadásról ÓiaiujsiG vf1 - .'aaa—KMMMMM—a—Muma1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék