8 Órai Ujság, 1927. november (13. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-30 / 272. szám

SZERDA S* OLDAE (WtJSÁG SZÍNHÁZ! — Kerncr István — szanatóriumban. Kerncr István, az Operaház karnagya bevo­nult a ligeti Batizfalvy-szanatóriumba. A mii- vész családja ugyanis úgy találta, hogy a víz- gyógy- és a vi!lanvoskezelés, valamint a beteg ápolása ottlion nem lehet olyan megfelelő, a kellő nyugalom és a kellő ellenőrzés sincs meg hozzá és ezért Kemer Istvánt szanatóriumba vitték. A beteg művész állapota azonban tel­jesen kielégítő; ismerősei és jóbarátai fel is kereshetik a szanatóriumban. — A „Páros csillag" első hétfője. A Fővá­rosi Operett szín házban tegnap este is zsúfolt, táblás ház nézte és tapsolta végig Dús-Fekete László négyfclvonásos játékát, a „Páros csil- lag“-ot. Hétfői nap s hónap vége; nem a leg­jobb színházi idő és íme, mégis zsúfolt ház és lelkes tapsoskedvű közönség. A „Páros csillagának pompás híre van fővárosszerte és a hctfőesli táblás házat ez a jóhír eredmé­nyezte. Akik pedig ott voltak: örömmel kon­statálták, hogy a jó hír igazat mondott: a darab érdekes, vidám és hangulatos; az elő­adás pedig kitűnő. Fedők Sári az „Antónia" óta nem játszott ilyen jó szerepet: Somogyi Erzsi kedvesebb és vidámabb, mint valaha; Habos Gyula, Törzs Jenő és Hegedűs Gyula a nagyszerű együttesnek olyan kitűnőségei, hogy sok hétföcsti tábla fejezheti ki ponto­san azt az elismerést, amellyel a közönség nekik adózik. — Hangversenyek. A Lichhenbcrg Emil vezérlete alatt álló oratóriumegyüttes egyházi zeneestjének főérdekessége kétségtelenül a nyoleszólamú Sehütz-zsoltár volt, amelynek precízen összevágó, művészien frazirfeótt előadásán egyben a fiatal együttes kiváló kvalitásai is a legjobban szembetűntek. Nagy hatást keltett a három Verdi-szám — köztük a Stabát mater — valamint a. Easilidesz [ Mária által megrázó erővel ér- szépséggel j énekelt Monteverdi-ária is. — A Fővárosi j Zenekar Goldmarknak szentelte legutóbbi' hangversenyét. A Prometheus-nyitány után j 'Felvinci Takács Alice játszotta a hegedű-1 koncertet fejlett technikával és szép tónus- j sál, majd Befest Tilda operaénekesnő a Sába j királynőjéből énekelte Szulamit kerti áriáját nagy' énekkulturával, érzékien szép hangon, j rendkívüli tetszéstől kisérve. A Falusi lako­dalom pompásan előadott öt változatos han­gulatú tétele rekesztette he a sikerült kon­certet, melynek számait Bor Dezső tanította be és vezényelte. — A mai nő és a mai férfi. Házas érdeklő­déssel várja a közönség Féld Irén és Porzsolt Kálmán újszerű vitaestjét, mely a mai nö és mai férfi aktuális problémáját tárgyalja. A túlmodern nö és a diszkrétül modem nő, Á mai lányok, vagy a „frontáttörők“, A lelki nő, vagy az élet defi­citese, Az anyagias nő, vagy az élet diadalmasa, Akik perzsa szőnyegen járják az életet, A férfiak természetrajza, A hűség titka, Hogyan lehet a férj hűségét megtartania a esalád számára stb., stb. főbb számai, a két pompás csevegőnek. Je­gyek 60 fillértől 4 pengőig a Zeneakadémián, Bárónál és a Harmóniánál. — Molnár Sándor szerzői estje. Molnár Sándor, a közismert székely költő, december 3-án, este fél 6 órakor tartja szerzői estjét a Zeneakadémia nagytermében T. Mátrai) Erzsi, Eitner Irén, Lubinszky Lilli, Bakó László és Lanrisin Lajos közreműködésével. A bevezető beszédet Lázár István író, a Petőfi-Társaság tagja mondja. Zongorán kísér Kiss Pál zon­goraművész. Az előadás tiszta jövedelme a hí­res halálfejes nyolcvankettes gyalogezred em­léktáblájáé. A szezon legnagyobb sikerei a Vígszínházban — A levél jubileuma. — A templom egere diadalútja. — A Vígszínházban ma, kedden M aligha m világ­hírű drámája, A tevét kerül színre. A nagyszerű újdonság zsúfolt házak sorozatával legközelebb érkezik el a huszonötö­dik előadás jubileumához, mindenkor a premier kiváló szereposztásában: Gombaszögi Frida, j Somlay, Kürti, Makl&ry és Sserémy közreműkö­désével. A hét további estéin A templom egere tölti be a műsort. Fodor László kivételes sikerű vígjátékát minden alkalommal utolsó he­lyig megtelt nézőtér előtt adják. Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal a Nem nősülök! kerül színre az új tréfás IV. felvonással. Asz orosss csoáaíáncosoJc pesti főpróbája 'Diagfjilevék a Városi Sxinfjázban DiaghileV orosz hallétje ma is legtökéletesebb reprezentánsa a modern táncnak. A színek má­mora, fény és muzsika adja a keretét az orosz csodatáncosok csodálatos produkcióinak. Nagy­szerű érzékkel egyre újabb táncosokat állított he együttesébe DiaghileV, aki most Nizsinsskij he­lyett Lifart, Tliamar Karsavisa helyett Alexan­dra Danilovát, a szép Astaficva helyett az ugyancsak ragyogó Vera Pctrovát táncoltatja; Siratna Richard és Stravisskij helyett Frokoliev, Milhavd, Auric és Poulenc most a zeneszerzői; León Bakát helyett Pruna, Picasso, Köriek tanár, Utrillo és TJerain a tervező művészei. Velük járja most a világot és velük jött el most mikozzánk. Ma délelőtt a ma esti műsor főpróbáját tar­tották meg az orosz esodaíáncosok a Városi Szín­házban. órák hosszat tartott a nagyszerű dísz­letek kicsomagolásé.. E.ry orosz herceg, a Diagíii- !ev-bal!et fődíszletfestöje: a fiatal Servetsidse maga ügyel fel a kicsomagolásnál. Amióta a szovjet elüldözte Oroszországból, állandóan Dia- ghilevékkel jár s ö festi meg a Pnma által ter­vezett díszleteket. íme: itt vannak a „Matrózok' ‘ díszletei. Milyen színesek, milyen gyönyörűek, milyen művésziek! . . . Azután a második hal­létnek, a „Ginszarvasok* ‘ -nak dekorációi. Elbű­völök. Ezeket Maria Lanrenchn tervezte és fes­tette. A mai műsor harmadik szaros: a „Poloveei táncok" díszletében is igaz orosz hangulatot varázsol a színpadra. Reinhardt tervezője: Kö­riek tanár tervezte és festette ezeket. A díszleteket sorra felrakják, közben az orosz ballet karmestere, egy francia művész: Roger Désormicre, a Városi Színház zenekarával pró­bál. Ideges ember; de kitűnő muzsikus. Francia temperamentuma annyira elüt az orosz nyugodt­ságtól! . . . És jönnek a próbára sorra a csodatáncosok. A szép, fekete, fiatal, karcsú Alexandra Danüova; egy másik fekete szépség: Vera Petrává, akinek minden porcikája táncol; a leányos külsejű Serge Lifar; a „legszebb fin* ‘, aki elhomályosítja előt­tünk elődének, Nizsinsskijnek az emlékét. Aki nem is táncol, hanem libeg és repül. Aki csupa ritmus és finomság; aki maga a Tánc! .. . Min­den képben más; sohasem egyforma. Valósággal graciózus és ha szabad férfira alkalmazni ezt a szót: bájos. Pajkos grácia ömlik el rajta, ami­kor a „Matrózok" pajkos táncait járja. Kalan­dos körülmények között menekült a háború után a bolsevista. Oroszországból és a szigorú Cechetti milánói iskolájában tanult; ugyanott, ahol Anna Pavlovát is tanították. Aztán itt van a férfias, hatalmas, erős IFoisi- kovsxky, ős egy szőke, pikáns szépség: Gevergcva asszony. És itt vau a hatvan csodatáneos-csoport hatvan csodatáncosa mind. A főpróba sötét nézőterén ámutó szemmel gyö­nyörködünk bennük.. . F. J. Figyelmeztetés ! Minden ellenkező híreszteléssel szemben közöljük, hogy színházunkban az eredeti John Tiller trupja, vagyis az eredeti londoni Tiiier-görSök csütörtöktől, december 1-től mindcu előadásban személyesen fognak a legszenzációsabb PÁRIS KIRÁLYNŐJE cimü filmrevü keretében fellépni. Jcgryok *gétz hétre már válthatók! Pénztár 10 órától egész nap nyitva. FÓRUM — A C-orrierc dclla Sera cikke magyar színházi cs irodalmi éleiről. A Corricre delta Sera budapesti tudósítója, Oscare di Franco lovag, aki d. /.-jelzéssel szokta objektív tudósítá­sait írni a magyar eseményekről, most a budapesti színházi évad első két hónapjáról számol be a milánói világlapban. Terjedelmes cikkében előbb részletes áttekintést nyújt a drámai és operett­színházak műsoráról, majd arra a megállapításra jut, hogy az évad két első hónapja nem a legör- vendetesebben ütött ki a magyar szerzőkre és ope- rettkomponistákra. Ily körülmények közt, sze­rinte, nem lehet csodálni, hogy néhány színház világhírcsségek felléptét ősével akarja megtölteni nézőterét. Battistini — írja — egyetlen estéért húszezer lírát kapott, ami tiltakozásra késztette a magyar sajtót és a művészi szervezeteket az ide­genek inváziója ellen. Végül hosszasabban fog­lalkozik a cikk Lakatos Lászlónak, a Nobel-díj olasz nyertese, Grazi a Deledda írói tevékenységé­hez fűzött reflexióival. Di Franco értékes honfi­társáról lévén szó, természetesen visszautasítja Lakatos László megállapításait és dicsérettel em­lékezik meg Erdős Rcnőeröl, aki Grazia Deledda védelmére kelt. Az Uj Színház premierje Pénteken, december 2-án mutatja be második műsorát Budapest legfrisebb kis színháza, az Uj Színház, amely már első premierjével meghó­dította a közönséget. Csupa bravúr, csupa jókedv az Uj Színház új műsora, amelyben Mély Gerő, a Vígszínház művésze, Bajbwkát Ilona, Kökény Ilona, Bársony, Boross, Szenes és az Uj Színház egész pompás gárdája szerepel. Három óra hosz- szat tart a program, három óra hosszat fog ka­cagni a publikum. Jegyek a színházi pénztárnál (VI., Révay-ntca 18. Telefon 214—22.) ós az összes városi jegyirodákban. Külváros A Magyar Színház drámai sikere. A Külváros, a Magyar Színház szenzációs drámai újdonsága több, mint színházi siker, Íriszen a Külváros egyszerre a színjátszás, az írói pi rendezői, a dekoratív művészet diadala. Ez a darab ritkaság, mert egyszerre a legtisztább irodalom és a legerősebb, a leg­hatásosabb színház. A Külváros ezenkívül a legmodernebb darab, a nagyváros drámája, a nagyváros komédiája, a nagyváros szóban és képben. Az" előadásról csak annyit, hogy az Titkos Ilona, Hegedűs Gyula, Csórtos Gyula, Kiss Ferenc legnagyobb sikere. Gyermekek legnagyobb boldogsága A Bűbájos csodáitokinr a Vígszínházban. Aki a gyermekét igazán szereti, Bűbájos csodadoktorhoz: jegyet szerez neki. Szombat délután három órakor a Vígszínházban. Legolcsóbb helyárak. Az évad legnagyobb operefl- sikerének legközelebbi előadásai Szombat, vasárnap este fél 8. Ilonthy Hanna Mesék az írógépről — Városi Színház. t í 1927 NOVEMBER 30 A gazdag lány Szenes Béla legnagyobb) sikerű vígjátéka a Belvárosi Színházban. Szerdán (új betanulás) 230-szor, csütörtök, pén­tek. vasárnap, hétfő T. Forrai Bözsi MaJcay Margit Turay Ida, Gázon, Csöbör, Pálosi, Székely Gizi, Komlóssy Hona. Színházak mai műsora M. KIR. OPERAHÁZ: Turandot (Bérlet B sor, 9. sz.) (7). — NEMZETI SZÍNHÁZ: Az ember tragédiája (&8). — KAMARASZÍNHÁZ: Vénleányok <%8). — VÍGSZÍNHÁZ: A levél (%8). — KIRÁLY SZÍNHÁZ: Mersz-e Mary?! . . . (V28). - MAGYAR SZÍNHÁZ: Oroszország (8). — VÁROSI SZÍN­HÁZ: A DiaghilclX-féle balett vendégjátéka 0&8).— BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Tiéd a szívem!... (8). — FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Páros csillag (8). — ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Bárónő tekintetes asszony (Lábasé Juci. Delly. Ujváry. Pethes). A fe­nevad (Sarkadi). A narancs. Ahogy tetszik. Kará­csonyi legenda. Bábjáték ..A csúnyák ‘ (Vaszary-- Peti). Medgyaszay Vilma. Vidor Ferike. Radó Sándor szólói. Kőváry konferál. (Kezdete %9. va­sárnap délután V-*4). — TERÉZKÖRUTl SZÍNPAD: Nagy Endre. Salamon Iíéle. Rajna Alice, Horgászás. A hirtelen ember. Játék a villában. Szecska vágó. A kegj’elmee úr nyakkendője. Fessen le engem is Fülöp. A kövér és a sovány. Városházi bábjáték. Népies motívumokat keresek. Az étvágytalanig. A költő 37-ik szerelme <&9). — KOMÉDIA- Ritkái— Rótt együttes fellépte (VA vasárnap d. u. Vs4). — ItOYAL-ÓRFEUM: Singers Midgets és a nagy no­vemberi műsor (8). — UJ SZÍNHÁZ: ..l»hryne“ (operett) Péeliy Erzsivel. „Testamentum** Dajbukát Ilonával és Bársony Istvánnal ós a szinházavátó műsor. Kezdete *£>8 órakor. (Révay-utca 18.) Színházak e heti műsora M. KIR. OPERAHÁZ. Szerda: Rózsalovag (Bérlet C sorozat 9. sz.) Csütörtök: Bohémélet Pataky Kálmán vendégfelléptével. (Bérlet D sorozat 9. sz.) Péntek: Tannháuser. (Bérletszünet.) Szombat: Sába királynője Pataky Kálmán vendégfelléptével. (Bér­letszünet.) Vasárnap: Turandot. (Bérletszünet.) NEMZETI SZÍNHÁZ. Szerda: A fátyol titkai (Vörösmarty-emlékelöadáfi.) Csütörtök: Kossuth. Péntek: (B bérlet) Don Caesar de Bazan. Szombat: Don Caesar de Bazan. Vasárnap délután: Kossuth; Vasárnap este: Don Caesar de. Bazan. KAMARASZÍNHÁZ: Szerda: (C bérlet) Válás után. Csütörtök: Vénlányok. Péntek: Solnese építő­mester. Szombat: A férfi szíve (először). Vasárnap délután: Vónlányok; este: A férfi szíve. VÍGSZÍNHÁZ. Szerdán, csütörtökön, péntekért, szombaton, és vasárnap este: A templom egere* Szombat, délután: A bűbájos csodadoktor. Vasárnap délután: Nem nősülök. KIRÁLY SZÍNHÁZ. Egész eiében minden est6 7L. orakor: Merez-e Mary?! Vasárnap ö. u. * óra­kor mérsékelt hely árakkal: A fecskefészek. MAGYAR SZÍNHÁZ, Szerda, csütörtök, péntekt szombat és vasárnap este. 8 órakor: Külváros Va­sárnap délután -1 órakor: Oroszország VÁROSI SZÍNHÁZ. Szerda. csütörtök Ca péntek: A Diaghlleff-féle orosz balett vendégjátéka* Szombat: Mesék az írógépről. Vasárnap délután: A Diaghlleff-féle orosz balett vendégjátéka; este: Mesék az írógépről. BELVÁROSI SZÍNHÁZ. Szerda, csütörtök ét veritek: A gazdag lány. Szombat: Tiéd a szívem! „j Vasárnap délután: A szombatesti hölgy. Vas ár na a este: A gazdag lány. FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ. Egész hétc* minden este 8 órakor: Páros csillag. Szombat déU után I, órakor: Mackó úrfi kalandjai (gyermekeié*: adás). Vasárnap délután k órakor: Hotel Napóleon* ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ. Bárónő tekinteted asszony (Lábaes Juci. DeUy. Ujváry. Tethes). A fen évad (Sarkadi), A narancs. Ahogy tetszik; Karácsonyi legenda. Bábjáték, „A csúnyák** (Va- szary—Peti). Medgyaszay Vilma. Vidor Ferike Radó Sándor szólói. Kőváry konferál. UJ SZÍNHÁZ. „Phryae** (operett) Péchy Er­zsivel. „Teetamentom** Dajbukát Ilonával és Bár- sonV' Istvánnal és a szinházavató műsor. Kezdete orakor. (Révay-utcr. 18.) — A Felvidéki Egyesületek Szövetsége báró Itadvánszkg Albert elnöklete alatt népes évi közgyűlést tartott. Az elnök szép szavak­ban üdvözölte Rothermere lordot. Dr. Vaszkö Endre ügyvezető elnök évi jelentését tudó, másul vették: a szövetséget 19 egyesület, ‘i helyi csoport, azonkívül egyéni alapító és rendes tagok alkotják. Egy főiskolai interná- tust tart fenn. a fővárosban felvidéki ifjak részére. Melegen ünnepelték dr. Juhász Béla díszelnököt, dr. Vertsek Gyula lelépő pénz-: tárosnak köszönetét szavaztak s pénztárossá Marék Károly ny. vasgyári főfelügyelőt válasz­tották meg, a számvizsgáló bizottságot dr. Nuszbeck Sándor ügyészségi alelnökkel egé­szítették ki, azután különböző szakbizottságo­kat választottak meg. Az emelkedett hangu­latú közgyűlés után társasvacsora következett. — Váry Albert dr. előadása a biintetono- veHáról. A Budapesti Ügyvédi Kör november 30-án, szerdán este felhőt órakor előadóülést tart, melyen dr. Váry Albert koronaügyészhe- lyettes, országgyűlési képviselő „A büntető- novelláról" címen tart előadást. Előadás után társasvacsora. Érdeklődőket szívesen látnak. — Sándor rendőrkapitány a Magyar Zenei Hírlap szerkesztője. A belügyminiszter meg­engedte, iiogy dr. Sándor Jenő rendőrkapi­tány, aki a belügyminisztérium közbiztonsági osztályának vezetője motlett teljesít szolgá­latot, a Magyar Zenei Hírlap című szaklap felelős szerkesztői tisztségéi elfogadhassa és betölthesse. A Magyar Zenei Hírlap az intel­ligens, zeneérlö közönséget népszerű modor­ban tájékoztatja, havonta egyszer jelenik meg. Minden száma reprezentatív kiállításban nyolc oldal kottát közöl a magyar zene leg­újabb termékeiből. Előfizetési ára egy évre 15.— pengő, megrendelhető a kiadóhivatal­ban. (Nefelcjts-utca 14.) Még három napig a szenzációs novembert műsor* Pénteken, december* 2-án lesz az uj decemberi műsor bemutatóin a Komédiában /Akai-tér- lO Tat. i T. 377-80 Ma este mutatkozik be ragyogó díszlettel és jelmezekkel a volt orosz cári ballet 00 tagú együttese Djagileff vezetésével a VÁROSI SZÍNHÁZBAN IA nagyváros szimfóniája 5 Walther Ruttmann abszolút filmje I EdmundMeiselkisérSze nej ével í I december 1-től _ _ _ __ RADIUS PALACE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék