8 Órai Ujság, 1927. november (13. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-30 / 272. szám

1927 NOVEMBER 30 Ö&uujsIG SZERDA 9. OLDAL A mai tőzsdék Kedvetlen és lanyha a tőzsde Külföldi eladásokra és a kontremin tevékenységére tovább gyengült az irányzat (Saját tudósítónktól.) Becsből iizlettelensé- get és kedvetlenséget, Berlinből bizonytalan tőzsdei helyzetet jelentettek és a mai pesti tőzsde mindezeket a jelenségeket egyesítette, úgy hogy üzlettelenség mellett nyomott han­gulat és ennek megfelelően lanyhuló irányzat érvényesült, amely nagyobb áreséseket ugyan nem produkált, azonban az értékpapírok túl­nyomó többségénél érvényesült az árlemorzso­lódás. Nagyobb veszteséget csak azok az érté­kek szenvedtek, amelyeket az utóbbi időben erősen favorizáltak, így a Bánya- és Cement­gyári részvények, valamint az arbitrázs által nagy tételekben kínált, Béesben is jegyzett ér­tékpapírok. A hangalat mindvégig kedvező volt és az árfolyamok lemorzsolódása minden ér­tékcsoportban egyformán érvényesült. Nagyon kevés értékpapír volt kivétel, amely az általános lanyhasággal szemben javuló irányzatot követett és nyereséggel zárult. Ezek között említjük a bankértékek közül az Ingat­lanbankot és az Általános Bankot, a malom­értékek közül a Békéscsabait és a Hungáriát, a cukor-részvények közül a Magyar Cukrot, a téglagyári értékek piacán a Szentlőrincit; a különfélék csoportjában a Szent Lukács-fürdő produkált kisebb árfolyamnyereséget. Ezzel szemben veszteséggel zárultak a bankértékek közül a Kereskedelmi Bank 2, a biztosító ér­tékek csoportjában az Első Magyar 12, a ma­lompiacon a Viktória 3, a bányaértékek pia­cán a. Bauxit 3, Bcocsini 9, Cement 8, Magne­zit 8, Kőszén 1, Urikányi veszteséggel zárult. 2.5, Kohó 2 pengő A vaspiacon Is lanyha volt a/, irányzat, nagyobb árfolyamveszteségek azonban nem voltuk. A Rima, további 1 pengő veszteséggel zárult. A Ganz Villamossági 2, Láng 2, Gaz­dasági gép 1.3, Acél 2 pengővel zárult alacso­nyabban, mint tegnap. A többi értékcsopoi't- ból a legnagyobb árfolyamveszteséget a Szikra tünteti fel, amely 5.5 pengővel esett a tegnapi árazint alá. Az Auer 3, Izzó 2.25, Ofa 1.5, Adria 1, Stummer, Mezőhegyes!, Részvénysör, Gschwindt, Pannónia sör, Pamut és Gumrni 1—1 pengő veszteséggel zárultak. Az utótőzsdén nem változott a helyzet és további üzlettclen- ség mellett változatlanul nyomott a hangulat. Utolsó árfolyamok: Magyar Hitel S6.50, Kereskedelmi Bank 126, Nemzeti Bank 200, Földhitelbank 85.50, Salgó 72, Kőszén 712, Rima 111.20, Fegyver 325, Ganz-Danubius 166, Ganz Villamossági 167, Ofa 95.50, Nasici 165, Nova 44.80, Magyar Cukor 208, Tröszt 42.30, Német Mezőgazdasági 98, Dunántúli Sertés 32 pengő. A valutapiacon az utóbbi napok szilárd irányzatával szemben kissé gyengült az irányzat és az árfolyamok a valuták többségénél veszteséggel zárultak. Kivétel a lei 23 és a lira 10 pont nyereséggel. Ezzel szemben az angol font 100, a dollár 20, a hollandi forint és a norvég korona 10—10, a zlotti 5, a svéd korona 5 pontot veszített teg­napi zárókurzusából. A hadikölcsönkötvények piacán kisebb mértékben javult az irányzat és a tegnap szenvedett árfolyamveszteségek kis része megtérült. A fővárosi kölcsönkötvényck és záloglevelek piaca tartott irányzat mellett ma is üzlettelen volt és a névleges árfolyamok változatlanok. A kcnyszerkölcsön irányzata tartott. ArjavuSás a terménytőzsdén A készárupiacon a búza 5, a rozs 10 fillérrel drágult A haláridőspiacon 14 fillérrel emelkedett a búza ára (Saját tudósítónktól.) A mai terménytőzs­dén javuló irányzat érvényesült mérsékelt forgalom mellett, amelyben az árfolyamok fokozatosan javultak anélkül, hogy nagyobb- ■arányu nyereséget produkáltak volna. A ten­gerentúli gabonapiacokról kedvezőbb jelen­tések érkeztek. Csík ágóban háromnegyed cent­tel emelkedett a búza ára, Liverpoolban azon­ban fél ponnivel esett a decemberi búza. Egyéb terminusokra és más terményekre ott is javuló irányzat érvényesült, úgy hogy ezek a jelentések nem tudták kedvezőtlenül befo­lyásolni a helyi piac irányzatát és nálunk az' árfolyamok az egész vonalon emelkedtek. Különösen a búza ára emelkedett számot­tevő mértékben és úgy márciusra, mint má­jusra. 14 fillérrel drágult. A rozs és a tengeri árjavulása jelentéktelen volt. Az irányzat azonban a megnyitáskor volt a legszilárdabb, mert átmenetileg gyengült, de zárlatkor ismét megközelítették az árfolyamok a szilárd meg­nyitó kurzusokat. A határidős forgalom kötései a következő árkeretek közt mozogtak: Magyar búza már­ciusra 32.16—32.30 ( 32.26), májusra 32.46— 32.60 (32.54), magyar rozs márciusra 30.94— Mai hivatalos záró árfolyamok 31.14 (30.98), tengeri májusra 24.85—2G (25.86). A készárupiacon a forgalom egészen je­lentéktelen volt és búzából esak 9 vágón el­adását jelentették be, amelyben néhány na­gyobb malomtétel szerepelt. A búza ára hi­vatalos ármegállapítás szerint öt fillérrel emelkedett, míg a rozs tiz fillérrel drágult kis forgalom mellett, amennyiben csak hat vágón eladását jelentették be. A takarmány- félék irányzata minimális üzleti tevékenység mellett tartott és tengeri, zab és árpa árfo­lyamai változatlanok. Mind a három ter­ményből csak néhány vágón cserélt gazdát. A magpiac üzlettelen, az irányzata tartott. Köles kelt el pesti paritásban 23.50 és lu­cernamag Borsodban 217 pengőért. A liszt- piacon üzlettelenség mellett az árak válto­zatlanok. A mai terménytőzsde hivatalos árfolyamai: Búza minőség és származási hely szerint 30.10 —30.15, pestvidéki rozs 28.95—39.05, egyéb 28.85—28.95, takarmányárpa I. 25—26.75, II. 25.75—26.25, sörárpa felsőmagyarországi 29— 31, egyéb 27—28.50, köles 22.50—23.50, ten­geri 25.75—26.25, zab I. 24—24.50, II. 23.75— 24, korpa 19.20—19.50, repce 48—50, lucerna- mag 210—230, lóheremag 190—200 pengő. (—) Tizenhárom millió pengős forgalom a Zsíróban. A mai kasszanapon a Zsíró tizenhárommillió pengőnek megfelelő értékpa­pírforgalmat bonyolított le, amely teljesen megegyezik' a két hét előtti kasszanap forgalmi kimutatásával. A pénzpiac helyzete kedvező, amennyiben nemcsak a mai kasszanap rende­zése sikerült teljesen símán, hanem az ultimó- szükségletek kedvező lebonyolítása is remél­hető, miután jelentékeny pénztételek khelye- zctlenek maradtak. MdiÖ A mai és holnapi rádióműsor Kedd, november 29. Budapest (555.6). 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. Mozik műsora. — 5.00: A M. kir. Operaház tagjaiból alakult kamarazenekar hangversenye. Vezényel: Ko­mor Vilmos karnagy. — 6.15: Természettudo­mányi előadás. Szandovics Rudolf r.: „Aqua- ristikai tanulmányok". .— 7.00: A M. kir. Operaház „Turandot" előadása. — 10.10: Pontos időjelzés, hírek, közlemények. — 10.30: Kurina Sírni és cigányzenckarának hangv. Bécs (517.2). 4.15: Délutáni hangverseny. — 7.30: Angol nyelvlecke. — 8.05: Népies hangverseny. Berlin (483.9). 5.00: Hangverseny. — 7.05: Gyermekneveltetési tanácsok. — 8.30: Színi­előadás. Breslau (322.6). 3.45: Gyermekmesék. —* 6.30: Spanyol nyelvlecke. — 7.30: Pedagógiai előadás. — 8.30: Tánclecke (Tangó). Brünn (441.2). 7.00: Kamarazene. — 8.30: Hangverseny. Königslierg (329.7). 4.00: Meseóra. — 5.30: Zenekari hangverseny. — 8.05: Szinielőadás. Lcngenberg (468.8). 4.10: Gyermekmesék. — 6.00: Délutáni hangverseny. — 8.10: Tarka est. Lipcse (365.8). 4.30: Hangverseny. — 7: Munkás költemények. — 8.15: Szinielőadás. Prága (348-9). 8.10: Tarka est. — 10.20: Hangverseny. Stuttgart (379.7). 4.15: Hangverseny. 6.15: Modern álomfejtés. — 8: Szimfonikus hangverseny. — 9: Figaró házassága. Államadóssági kötr. í*tj 514'Vo 1510 . -. .. 1917. 1. » • ■ ■„ 1918—1923. t 1918—1925. . . Hadik. I-V. 6«/s _ vi-vm. evő . II-VII. S%*/« -. IV Ü’AV* . • .. V. Mt°/o . - « ., VIII. 6%*/« • flépszöv kölcsön K nyszerkölcsön 0 09 0*25 U-ll 0- 0 U*tv 0-13 0-H 6*25 62**5 Bankok Angol-Magyar »» Atlantién - • • • Hosnyák-Agrár • - Iparbank . - - * Kábánk . földhitelbank , » • Hermes .............* » b' zlavon Jel*. • • ' általános Bank . . Magyar Hitel • Ingatlan . * • * k Cs«b Bank ...» Forgalmi Bank • •» Jelzáloghitel . <« Keresk Hitel . s Leszámítoló • • * Nemzeti Bank » •. Olasz Bank • . » * Közp. Jelzálog ? s Mercur . . . * v Nemzeti................* Os ztrák Hitel . * Keresk Bank . . « Wiener Bankver. 92 2-41 5-2 l1) i9 ffi-r. 19 5 5*61 2U-8 88-3 1-2 21 “2 Bo 39 1 •200 * 5 t>7 17 25 5 *5 126 24 O’ei’rsűvek Slaroel petróleum . Ütajmüvek . . .­Bánya és tégla Bauxit-truszt * « . Beocsini . • * • Borsódl - .••••• Szentiőrlnci . s -• *. Csepeli építő . » * Cement ..•••• Kohó . • » s • s » • Drasche » s • -• • » Magnezit • •. * • * IS> i174 12 5 45-5 252 42*5 ül- i 2iS 33 Alt. Kőszénbánya. Kerámia . . • . • • Móri szén Nagybátonyl . . . Salgó Újlak! «•»»*» Úrlkányl ..... m 36 7L*4 48 l6i*5 Biztosítók Magyar-Francia Fonciére ................ Ma gyar Bírt. . . . 112 7^0 Pannónia * v . - Pátria: * Faipar Mercurfa . . ... a Duna haraszti •. . • Egyes. Fa . % • • » Fournler . • Guttmann « . Hazai fa a • * • • « Hon] fa Llgnum . ; • i s i Amerikai fa « « s * Malomsoky ... 14 9 Nemzeti £a « • • % 8 16. lf'5 46 Liclitig ■ ... . . Ofn . Rézbányái a s Szlavóniai - % . * * Thék bútor . • • * % Nasici .................... 95 5 12-5 1-22 20 162*5 Viktória bútor •. *— 0*4 Zentai . . . . ^ ? Élelmiszer Óceán . •*-..** 2*3 Püspöki M . ■* -é e — Tokaji . a . . s * . Villányi Tógazdaság • . . . Közlekedés Adria s u V árosi 5 v • ... 9 Búr . • • « s • s • » Déiivp.snfc » 38*5 7*76 MFTR . Helyiérdekű * . Levantö . s » » * ? Miskolci * « s -i « . Nova . • • -* s • . Ál’amvasufc' * « -» \ 25 5 44*7 22 26 Tröszt ... . 4 * 42*5 A-.-'-'dák Atlhenaeum * % « % Fővárosi , » i . . * Franklin . . a » » » Glóbus • Kunossy - « ? • • . Pa Has * Révai , 1 Stephaneum ti... Ujságüzem . t Wodlaner ............. 29 l t 54 30 11 -5 12 11 U 4 21 Szállodák 61 Ligetszanatórium­Scbwarzer ............... Lukácsfürdő . . 4 Malmok Bnck-malom .­Borsod—miskolci-i«’h l Concordía . . * . 7.5 1 Békéscsabai . . ♦ . 77 ! I. Bpesti gozm. d5>*5 Törökszentmiklósi 35 Gizella .... ’B'ft | 'tunp'ária % % % . *^*5 | Kírá.ymalom . . J Pesti Viktória . TransdaniiliiO. Vas és gép Bányagép . . ... * — Corvin gép » . . •» 105 Csáky ................... , 28 B ródi vagon * . , 2 4 Gazdasási gép , . 12.6 Fegyver ...... 127 Fémkeresk. «4 • Franki ................. 10 *5 Garjz-Danubiu« 4 l66 Gaaz-villamosságJ 166 Kistarcsai ............. — Gy őrffy—Wolff . , 36*5 líofherr ... ... 16* e Kaszab 58 Kühna 13-3 Láng . . ................. lü l 11 MAG ........................ 8 Ma gyar Acél . . , Belga lém ...» 24 Lámpa ....... 185 Motorgyár , . . . . — Chaudofr . * * v , Ív Vegyipar ...... U Vagon gyár . . , . . 4o-5 Paiágyl ....», 21*5 Kimamurányl ,, 110 6 Roessemaun 5 « . • 25 Rothmüller 0-25 Öchlick — Schuller S7 Teudloff 1 CJnitas autó H -« w * — Vulkán . . . 5 9 to Wörner . . * , ; , ití Vegyipar Chinoln ................... 29*2 Da níca ....... 16*8 Diana ................... , 90 S pódium .... 1 22*5 Flóra ....................... — Hung. műtrágya 64 Keleti—Murányi 90 Klein szappan • — Klotild ................. — Ph armacia — Szikra ....... 188 Török .... 4 . , * — Dr Wander . . 6 Gáz és villany Alt sázizzó .... — fzzó ....................* . 11 6*5 Auer.......................... 82 Va smegyei b . . . . Cukor Délcukor . . . . s » 106 Horvát cukor . . — Magyar cukor s . m Georgia ....... 15*6 Mezőhegyes! » • • * Stühmer .................... 52 7­Sör és szesz Részvénysör .... 124 TcmesJ szesz . . * — Fővárosi sör « . » 122 Gschwindt .... * 15d*5 Keglevích . . . . « — Király Sör . « . a 200 Polgári Sör .... Krausz szesz • f » ll*ó Pannónia Sör » .. 42 Takarékok Belvárosi . . . s . . 77-7 Lipótvárosi .... 20 Egyesült Fővárosi 15 Kőbányai Tkp. i 21 Általános Tkp. 4 » 95*8 Moktár ................ 85 Pe sti Hazai . . . » 228 Textilipar Gyapiumosó .... 16*2 Szövőkötő .... * 15 Goldberger . . . « 96 Győri textil * . « 48 62*5 Karton 7*6 Kender ....... — Pamut ....... £7*5 Szegedi kender , , 9 ünio textil . * fc . 5*2 Különféle Bárdi .................... . ___ Bó ni . . . . . * % . » 12 GySrl bőr ..... 13 Brassói . * < 3 n & • 39-5 Dorogi • » « • 3 • « — Papír ........ — Féltén — Hangya ....... 27 Német Mezőgazd. 58 Őstermelő.............. 60 Gumrni ................ u Va sutforgaltni > . 80*25 Star-f.lm . ..-.sí — Telefon . • 5 » . 3 * 28 Szolnoki ...... — Pálfcilvai . .3,33 — Király autó * é s « — (—) Kizártak egy bankot a P. K. tagjai sorából. A Pénzintézeti Központ igazgató­sága november 28.-án tartott ülésén a folyó ügyek elintézése után foglalkozott a Budapesti Ipar, Kereskedelmi és Közgazdasági Bark Rt. ügyeivel és az intézetet, minthogy a felülvizs­gálatra vonatkozó .szabályoknak nem tett ele­get, a Pénzintézeti Központ tagjai sorából ki­zárta. (—) Közgyűlések. A Stúdium Filmmfivek Rt.-december 10-én, a Magyar Nemzeti Gazda­sági Bank Bt. december 7-én, a Joss M. és Lö- wenstein Rt. december 9-én, a Dömsöd—Pataji Dunavédgát Társulat december 22-én tartja köz­gyűlését. (—) Csőd. Czettel Soma kereskedő (Nép­színház-utca 10.) ellen a budapesti, Fried Lajos kisvárdai divatáru kereskedő ellen, a nyíregyházi királyi törvényszék a csődöt megnyitotta. A Her- mes Kötött-, Szövöttáru Forgalmi Rt. ellen nyi­tott csődöt a budapesti kir. törvényszék meg­szüntette. Az Országos Munkásbiztositó Pénztár hirdetménye. Orvosok figyelmébe! Az 1927. évi XXL l.-c. 226. §-a ren­delkezése értelmében a Munkásbizto­sitó Pénztárak orvosainak szerződéses jogviszonya 1927 december 31-ével megszűnik. Fenti rendelkezés alapján az Orszá** gos Munkásbiztosító Pénztár a kerületi munkásbiztositó pénztárak összes or­vosi állásaira pályázatot írt ki, mely pályázati hirdetmény a Munkásbiztosí­tási Közlöny 1927. évi november hó 26-iki 26-ik számában jelent meg. A pályázat határideje 1927 december hó 12->k napján déli 12 órakor jár le. A meghirdetett orvosi állásokra vo­natkozó pályázatokat a pályázati hir­detményben megjelölt módon közvetle­nül az Országos Munkásbiztositó Pénz­tárhoz (Budapest, VIII., Fiumei-út 19b I. cm. ?2a) kell benyújtani. FlMmifíl Tudományos törekvés és tökéletes technika legnjabli monya a kristálytiszta hangú, hatalmas hangerösségti Tungsram P 415 fémbárium kafodáiu Meredeksége 1.4 mA'V. Emissziója 50 mA. Áthatolása 30% Belső ellenállása 2100 ohm. Szerda, november 30. Budapest (565(6). 4: Mézes János gyermek meséi. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, mozik műsora. — 5: Köz- gazdasági előadás. Andreich Jenő műegyet. tanársegéd: Konjunktúrakutatás. — 5.30: Szimfonikus zenekari hangverseny a Zene művészeti Főiskola kupolaterméből. Vezé nyel: Unger Ernő karnagy, a Zeneművészeti Főiskola tanára. — 7.15: Zongoranégyes. — 8.30: Pontos időjelzés, hírek, közlemények. — 9: Tájszólások. — 10: Jazz-band. Bées (517.2). 4.15: Délutáni hangverseny. — 5: Gyermekmesék. — 7.30: Előadás. — 8.05: Angol nyelvlecke. —- 8.30: Könnyű esti zene. Berlin (483.9). 3.30: Az ajándékozás műve szete. — 4: A nevelés esztétikája. — 8: Hang verseny. — 10.30: Hangverseny. Breslau (322.6). 4.30: Dal-délután. —• 6.30: Francia nyelvlecke. — 10.30: Gramofonhang verseny. Brünn (441.2). 7: Hangverseny. — 7.40: Eszperantó. — 9.20: Fuvózenekari hangver­seny. Königsberg (329.7). 4.30: Szórakoztató zene. — 8.15: Szinielőadás. — 9.15: Zene­kari hangverseny. Langcnbcrg (468-8). 3.45: Asszonyok fél­órája. — 6: Délutáni hangverseny. — 7.4a: Természettudományi előadás. — 8.15: Szim­fonikus hangverseny. Lipcse (365.8). 5: Hangverseny. — 7: A regény és novella története. — 8.15. Mozart est. Prága (348.9). 8.40: Zenekari hangverseny — 9: Szinielőadás. — 10.15: Színházi hírek. Róma (450). 8.40: Zenekari hangverseny. Stuttgart (379-7). 4.15- Délutáni hangver­seny. — 9. Szinielőadás. — Nélkülözhetetlen minden rádióamatőrnek a „Radiowelt* ‘ 1928. óvj rádió-naptára, ara 1 pengő és az 1928. évi rádió-naptár, ára 1.5 pengő. Wiener Radioverlag, Wien, I., Pestalozzi- gasse 0/2. i k Fixkamatozúsu papírok: Záloglevelek: Belvárosi — Kisbirtokos * • 4 * ““ Jelzáloghitel •* 3 . *— Moktár ................ » — Ha zai Tkp. . . 3 , “* Kereskedelmi i * « “* Fővárosi kölcsönök: 1903. évi . k * 3 3 • —■ 1916. évi — 1918. évi ...... — 1920. évi ^ — 1924 évi ...... — Érmepénzek: 20 Fv-áe arany 23* 5 1 K-ás ezüst 0*4^ 1 frt-09 ezüst 1*05

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék