8 Órai Ujság, 1928. június (14. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-03 / 125. szám

IMS JÜNTTTS 3 ÓBaiujsÍG VASÁRNAP T• OLDAE hídVK Felhős, éjjel igen hűvös idő ’A Meteorológiai Intézet jelenti: Az orosz­­országi depresszió a hőmérséklet eloszlá­sának megfelelően, észak felé húzódott, miáltal a maximum az Atlanti-óceán északi részeire szállott vissza és innen terjedt Középcurópa fölé. Az uralkodó hideg északi légáramlásnál fogva, a hőmérséklet Közép­­európában igen alacsony. Az éjjeli kisu­gárzás következtében Német- és Lengyelor­szágban gyenge fagyok is voltak. Hazánk­ban is lehűlt a levegő. Az éjjeli minimum 4—5 fokra is leszállt. Esők a Dunántúl déli részein és az Alföldön még kisebb­­nagyobb mennyiségben voltak. Időprognózis: Változóan felhős és főleg éjjel igen hűvös idő. Ez Trianon! Iría Quiníus — Lex Vass II, Nem volt még péüda olyan lélekemelő egyetértésre, mint aminővel a parlament Vass József népjóléti miniszter korszakalkotó törvényjavaslatát tárgyalja. Minden felszólalás, bármelyik párthoz tarto­zik a szónok, ezzel a mondattal végződik: A javaslatot elfogadom. Mintha varázslat szállta volna meg a parlamenti üléstermet. Varázs­lat, melynek igézete mindenkit fogva tart: egy jóságos szív varázslata, mely telve van részvéttel, szeretettel és segítőszándékkal a szegény emberek iránt. Ezt a tör­vényt a szív legnemesebb érzései sugal­­iák és abban az elismerésben, mellyel a parlament valamennyi pártja fogadta, nem­csak a hatalmas szociális mű előtt való zászló­hajtás van, hanem egyúttal hódolat is az em­beri jóság, megértés, szereiét és bölcsesség előtti mely e törvény betűiből sugárzik. Csak ezzel az emberi jósággal és szeretettel sikerül­hetett összegyűjteni azt a hatalmas anyagot, melyen a törvényjavaslat felépült, csak ezzel a törvényből sugárzó jósággal és szeretettel sikerülhetett kivívni azt az egyhangú helyes­lést, mellyel a parlament és az egész magyar közvélemény a lex Vass II.-t fogadta. És ezért van, hogy a nemzet meghatott hálával gondol Vass Józsefre és munkatársaira, akik a szociális haladás művét nemcsak tisztük hi­vatali feladataként építgetik, hanem szívből­­jövő odaadással és szeretettel is szolgálják. — Ma érkezik Budapestre az új augol követ. Bécsböl jelentik: Lord Chilston, az eddigi bécsi angol követ a feleségével együtt Budapestre utazott, hogy elfoglalja új állomáshelyét. Lord Chilstont ugyanis Budapestre nevezte ki követté kormánya. — Vízállás. A földmfvelésügyi minisztérium Vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Linzig és Baja —Újvidék között árad, máshol apad, Pozsonyig alacsony, Paks—Gombos között magas, másutt közepes vízállású. Mai vízállások: Passau 318, Stcin 89, Wien 88, Komárom 408, Budapest 420, Paks 381, Mohács 477, Barcs 54 cm. A Tisza Vásárosnamény—Záhony között apad, máshol árad, Záhonyig alacsony, lejjebb közepes víz­állásé. Vízállások: Tokaj 321, Szolnok 396, Sze­ged 360 cm. Olykor ökölbe szorul •az ember keze, láng szaladgál az ereiben és véres gőzök szállónak az agyvelcjére, amikor az új­ságot olvassa. Nem azok miatt a szépen kiesztergályozott képviselőházi panaszok és interpellációk miatt, amikkel a kor­mányt okozzák még a sárgarépa drágu­lása miatt is, hanem az egyszerű, de bor­zasztó tények miatt, amelyek itt ebben a fénycskedö és mégis tönkrenyomorított Babylonban mindennap történnek. Kiragadom a hét sötét eseményei kö­zül a legkisebbet és legmegrázóbbat. Szegény Geltz Antal ügynök öngyilkossá­gát. Egy cseppet a mostani élet tengeré­ből, de amelyikről visszatükrözik az el­átkozott Trianon egész képe. Merkantil-öngyilkosság. Geltz Antal Ausztriából közénk szakadt szorgalmas kis ügynök volt és jól számított. A há­ború már magyarnak találta. Magyar ez­redben hősiesen küzdötte végig a bor­zasztó háborút. Aki így rótta le tartozá­sát hazája és felebarátai iránt, bizony, megfizetett életéért pazarul. De ez a sze­gény ördög még csak ezután kezdett fizetni. A mese tizenkétfejű sárkányánál is falánkabb és gonoszabb a: a szörnyű kegyetlenség, amivel minket Trianonban illettek. A szegény, becsületes küzdő kis ember napestig dolgozik és reményű a jobbat. De egyre fogy a keresete. Vigasz­talják; nézd, már itt van a konszolidá­ció, tűrj, jobb világ lesz! De a keresete mégis egyre fogy. keservesen félretett kis vagyonkájának a másik, „Infláció“ nevű sárkánytól megmentett maradékához nyúl, hogy felesége és négy gyermeke ne éhezzen. És most már nemcsak a kere­sete, hanem a reménye is fogy. A keres­kedelmi forgalom csökkenésével és az ínséges vidéki vagy külső magyarok Pestre csődütésével arányban nőnek lelki szenvedései, aggodalmai, nélkülözé­sei. övéi szeretik, mert jó családapa és becsületes ember; tehát titkolják, hogy olykor ők is koplalnak, de ő észreveszi. Bosszús indulatok is fortyannak fel oly­kor lelkében, de leküzdi. Látja, hogy kínlódásával nincs egyedül. Kit okoz­zon? Hallja, olvassa és megérti, hogy milliókkal együtt szenved és ezen nem lehet segíteni, mivel nagy országok nagy emberei Párisban, vagyis Trianonban nyitották meg a pokolbeli vérfolyó for­rását és azokat utolérni nem lehet. Két­ségbeesik és egy átvirrasztott éjszaka után átlövi a szivét hősi katonafegyve­rével, az egyetlennel, amit a nagy össze­omlásból kimentett. Csak egy kis ügynök volt, kereskedő­­pária. De nem lopott soha. Nem nyúlt a mások pénzéhez. Nem rendezett hamis kényszeregyességet, hamis bukást, vagy effélét. Nem állott be csalónak, szédelgő­nek, nem rabolt, hanem inkább meghalt. És örökségül egy levelet hagyott gyer­­mekeinek, hogy szegény Magyarországon nem lehet addig segíteni, amíg Trianon szívja a vérünket, de azért maradjanak becsületesek és dolgozzanakl Dolgozzanak! Milyen szörnyű erkölcsi paradoxon ez így, a dolgozó ember vérével megpecsételve. Dolgozzanak! ÉzértH Istenem, micsoda szép tirádákat olvas az ember az örökbékéröl. Micsoda jegy­zékeket küldenek át Londonból, Paris­ból Newyorkba, meg vissza, hogy ne le­gyen többé háború De a Trianon, az mégis szentség. Nem mer hozzányúlni az egyik sem, mert fél a másiktól. Hát hol van itt a megoldás9 Ha az ember nem akarja magát, a béke kedvéért, kétségbeesésében megölni, nem arra gon­dol-e mielőtt meghalna, ' hogy fegyvert fog és erőszakkal próbálja meg, talán rablással a szabadulást, ha már amúgy is el kell ajlasodnia, vagy meg kell hal­nia. — És ők, á nagyok, a hatalmasak, a főkeresztények, jegyzékeket küldöz­getnek egymásnak és nem merik keresz­tüldöfni az undok trianoni sárkánynak a szívét, úgy amint az ember a templo­mokban is látja, amint Szent György lo­vag megszabadítja dárdájával a pokol­beli féregtől a világot. Olykor megint azon csodálkozom, hogy az országon, kormányon keresik az egyetemes nyomorúságok okát. Pedig olyan egyszerűen folynak ezek Trianon­­, ból, mint az a-\-b = c. Sok a keres­kedő/? Hogyan, amikor 20 millió ember­ről 8 millióra szállott le a fogyasztók száma, de a kereskedők száma szinte semmivel, sőt a külső menekültekkel emelkedett is. Ezek tehát emelik az ára­kat; kénytelenek vele, mivel ők sem akarnak éhenhalni. Itt fönn pedig szid­ják a kormányt, miért nem gondoskodik megélhetésükről. Igen, de a fogyasztók is szidják, hogy a drágaság ellen nem tesz semmit. Circulus vitiosus a végte­lenségig. Madács: Sok az eszkimó, kevés a fóka. A neve ebben is, másban is: Trianon. így folyik véges-végig a pokolnak ez a fonák egyszeregge. Segíteni csak úgy lehetne ebben is, másban is, ha a keres­kedőt, az iparost, az ügyvédet, a mérnö­köt és a többit lefogyaszthatná a kor­mány 20:8 arányban. Mussolini ezt telte Itáliában. Az egyazon keresethez tartozók társasága (szindikátus) határozza meg, hogy a városban vagy a megyében hány kereskedő, iparos stb. bír megélni és többet nem engedélyeznek. Nyomor te­hát nem lehet. Igen; de akinek nem jut hely, az a AO milliós országban, győ­zelmes hadjárat után, mégis találhat más „lehetőséget''. De ha mink ezt az egyetlen megoldást utána csinálnánk Itáliának, kiélt, kirabolt, háborúvesztes, túltelt, nyomorult országunkban, bizo­nyos, hogy egyszerre éppen tízszer annyi tenne az öngyilkosság, a lopás, a rablógyilkosság, csalás, bukás, hamisí­tás és általános clzüllés. Borzasztó! Ez Trianon! Misiik pinzüölcsinnei Breitfeld szűcs, IV., Váci-utca 21. — Hivatalosan is kitűzte a Kúria a Hatvany-ügy tárgyalását. .Beszámoltunk már arról, hogy Hatvány Lajos báró nem­­zetgyalázási bünperének az iratai a királyi ítélőtáblától felkerültek a királyi Kúriához. Az ügyöt a Kúria elnöksége, Rátli Zsigmond dr. kúriai másodelnök I. számú büntetotana­­csára szignálta ki. A tárgyaláson maga Rátli Zsigmond kúriai másodelnök fog elnökölni, és az ügyet, Szia vek Ferenc dr. kúriai bíró ismerteti. Rátli Zsigmond dr. másodelnök most már hivatalosan junius ‘25-ére tűzte ki a Hatvany-ügy kúriai tárgyalását, amelyet a várható érdeklődésre való tekintettel a Tábla II. emeleti dísztermében tartanak meg. Hűvösvölgyi nyaralóban szép szobák kiadók Szántó, Yadorzó-ulca 5 ^nunMdga.111 iwomiiii—i n mm A bécsi Monby-Jonból hazaiért debreceni KISS LAJOS hangversenyez minden este Finke József Kloiild éttermeiben IV., Váci-utca 38. Kitűnő konyha. Polgári árak. '— Jövőre Budapesten ülésezik a nem­zetközi iparjogvédelmi szövetség. A Rómá­ban ülésező nemzetközi iparjogvédelmi szövetség most megalakított új végrehajtó­bizottsága Kelemen Istvánnak, a szövetség magyarországi csoportja alelnökének in­dítványára közfelkiáltással Budapestet vá­lasztotta a jövő évi nagygyűlés színhelyéül és e nagygyűlés elnökéül Belatiny Artúrt, a magyarországi csoport elnökét válasz­totta meg. — „A IJadcckerről, amelyet nem szeretek...** Egy nagyon okos és a nyári, utazási szezonban nagyon aktuális cikknek a címe ez, amelyet B. L., — az írói és hírlapírói gárda egyik legkivá­lóbb tagja, — írt az „Vtazás“ című illusztrált hetilap legújabb számába. Kitűnő ez a cikk a Baedekerrcl utazó emberről, amely végül is megállapítja, hogy — milyen hasznos olvasmány a Bacdeker. A Faragó Jenő szerkesztésében meg­jelenő „Utazás** legújabb száma különben is nagyon változatos és nagyon érdekes. Viccek, anekdoták, útleírások, utazási hírek, novellák, séta a színházak körül, irodalmi rovat, sport, film és mozi, találós kérdések, férfi- és női di­vat teszik teljessé — az összes menetrendek mel­lett! — ezt a nagyszerű utazási lapot, amely út­közben bizonyára a legjobb barátja, legkedve­sebb utitársa lesz az utasnak. Az „Utazás* * egy­­egy száma 70 fillér és mindenütt kapható. — A Tisza István Vivő Club ünnepi vacso­rája. Június 6-án, szerdán esle fél 9 órakor, a Nemzeti Kaszinó szépuicai különtermében a Tisza István Vivő Club ünnepélyes klub­­vacsorán üdvözli elnökét, báró Percnyi Zsig­­mondot amerikai útjáról való vissza'crésa alkalmából. A klubvacsorán, amelyen József Ferenc királyi herceg is megjelenik, a klub Dr.KAJDACIY szaKorvos Vili.; JózseMiőrut 2, ffi8B8BBBrepdeI 10-4. És 7-8-f íéríi és női betegeknek versenyzőit is ünnepük, az idén lefolyt verse­nyeken elért kitűnő szereplésükért. Részvételi bejelentés a Saule.Ili-teremben (József 320— 08.) megjelenés sötét utcai ruhában, menü 4 pengő. —■ Trianon ellen; A TESz keljeiébe tar­tozó egyesületek holnap délelőtt fél 10 óra­kor a TESz tanácstermében választmányi ülésen emlékeznek meg a trianoni békeszer­ződés aláírásának nyolcadik évfordulójáról. Az ülésen dr. Szontágh Tamás elnököl és dr. Eckhardt Tibor terjeszti elő a TESz-nek a békeszerződés megváltoztatására irányuló ja­vaslatát. A javaslathoz hozzászólnak az er­délyiek részéről Költő Ignác, a Felvidék ré­széről Javorniczky dr., a Délvidék részéről Marton Albert, Nyugat részéről Czimmer Fe­renc, a Magyar Asszonyok nevében dr. Csiky Jánosné, az ifjúság részéről dr. vitéz Bánságiig György, a magyar munkásság nevében Lillin József. Délelőtt 11 órakor a margitszigeti lo­­vaspólópályán 2000 tagú férfi daloskör közreműködésével monstre tiltakozó gyász­ünnepet rendez a TESz. Itt börzédet mond dr. Krüger Aladár képviselő és szavalatokat ad elő Bakó László, a Nemzeti Színház örö­kös tagj.a. Megjelent az vr nm bmc hdv nr ÚTLEVÉL * ÚTI KALAUZ Éi UTTTÁRl^^S^ A VONATOKON VÚROIOKBAN fürdőkön múzeumokban legújabb száma Faragó Jenő szerkesztésében. Az összes menetrendek Tárcák Színházi krónika Divat Film és mozi Utazási hírek Irodalmi rovat Képek Viccek, anekdóták stb. Mindenütt kapható.Ara 70 fillér. » — Idegenek, figyeljetek: ez Pest! Az idegenforgalom, — ehhez semmi kétség nem fér! — fontos érdeke Budapestnek cs el is kell kqvetni mindent, hogy a fővárost minél több idegen látogassa. El kell követni mindent; de azt már mégsem szabad elkövetni, amit az Idegenforgalmi Szövetség és a főváros ide­genforgalmi hivatala követett el. Ez a szövet­ség különös kis csalogatót tett közzé „Buda­pest offiziclle Passbeilage** című ismertetőjé­ben. Azt mondja ékes németséggel ez a csalo­gató, hogy: „Sok idegen szívesen keveredik bele az ntcák forgatagába és így kísérli meg, hogy a saját szemével közvetlenül lássa a város életét, az utca lelkét. Nálunk a déli korzó az elegáns Váci-utcában és a szomszédos Petőfi Sándor­­utca kirakatainak tükörüvegtáblái között van. Karcsú grófkisasszonyok, jómódú polgár­leányok, színésznők, bankigazgatók és nagy­­kereskedők feleségei, de kis mannequinek is, meg fiatal és öreg grófok, bárók sétálnak az öreg korzón egész a Kossuth Lajos-utca ele­jéig, ahol szentélyük, a mágnáskaszinó áll és anélkül, hogy a társadalmi osztályok közt kü­lönbséget tennének, nézegetik az előttük el­vonuló szép nőket. A legkényelmesebb páholyból, a Dunakorzőn nézni a dolgot, ahol a nők a karosszékekben ülnek és szép lábszáraik még jobban érvénye­sülnek. Finnin Gémier, a párisi Odéon igazga­tója és Hubermann Bronislav, a világjáró hegedűs veszik észre először, hogy milyen sok széplábú nő van Budapesten.. Igaz, hogy sehol a világon nem csinálnak olyan elragadó cipő­ket, mint a régi budapesti műhelyekben.** Nem hiszünk magunknak és nem hiszünk a szemünknek. Elolvassuk újra, meg ujr.a a dolgot és meggyőződünk róla, hogy ezt az ismertetőt valóban hivatalos fórum adta ki; hiszen ott van rajta, hogy: „Zusammengestellt vöm Ung. Fremdenverkehrs-V erband IV., Türr István-u. 5. — Herausgegeben durch des Stadtische Fremdem-Verlcehrs-Amt, IV., Deák Ferenc-u. 2.“ És meggyőződünk arról is, hogy a „Dér Korso schöner Frauen“ című „ismertetés** szószerint közli a fenti ízlés­telenséget; amely Budapestre azzal invitálja az idegent, hogy milyen szép lábuk van itt az asszonyoknak, leányoknak és hogy karcsú grófnők, gazdag polgárlányok, színésznők és bankigazgató feleségek sétálnak a korzón; vagy pedig a lábszárukat mutogatják a nyá­jas idegennek. Hát valóban nincs más neve­zetessége Budapestnek? Hát semmi más neve­zetességet nem tudunk felhozni arra, hogy idejöjjenek és megcsodálják, csak a pesti asszonyok karcsú lábát? Az Idegenforgalmi Iroda nem tudja, hogy gyógyfürdőink is van­nak, színházaink szintén, Margitszigetünk, nagyszerű sportpályáink, közintézményeink, gyönyörű vidék övezi a várost, amelynek kul­túráját, fekvését, természeti kincseit kell meg­ismertetni az idegennel, nem, pedig szépasszo­nyainak a lábaikráit... — Az olasz alkotmányünncp Budapesten, Durini di Monza gróf olasz királyi követ va­sárnap, junius 3-án délelőtt tizenegy órakor az alkotmányünnep alkalmából a követségen fogadja a Budapesten élő olasz állampolgá­rokat. Az előkelő világ találkozóhelye a margitszigeti SPOLARKH-BAR és tevraszaí. Berendezése, kényelme egyedülálló Székely Aladár és Boby zenekara látszik Minden szombaton 5 óráig; nyitva Telefon: Teréz 263—38 és 280—89. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék