8 Órai Ujság, 1928. június (14. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-03 / 125. szám

VASÁRNAP 6. OLDAT] ÓMiujsIG 1928 JUNIUS 3 lulumuiiiuuuiuumuuiuuümitiiuiuutuiumuuiuiiuumiumiuiimiiiiiuimuiiuuuimiuiiimmiiiiumu „Papíron“ egy góllal jobb a Ferenc­város, mint a legjobb osztrák csapat, a Vienna (Saját tudósítónktól.) Még élénken emlékeze­tes az a hatalmas gólarányú győzelem, amelyet bajnokesopatunk ’ a Blackburn Rovers felett ki­vívott. Amikor ez a nagyjelentőségű küzdelem folyt, ugyanakkor a bécsi Vienna az Austria ellen 6:2 arányban diadalmaskodott. „Papíron1 * tehát a zöld-fehérek egy góllal jobbak a jelenlegi osztrák együttessel szemben és ezért érthető ér­deklődés előzi meg a vasárnapi Ferencváros— Vienna-mérkőzést, amely hivatva van eldönteni, hogy a két ország élén álló csapatai közölt tényleg mekkora az erőkülönbség. A Ferencváros—Vienna-mérközósre a küzdő fe­lek következő összeállításban szállnak egymás­sal szembe: Ferencváros: Acht — Takács /., Hunglcr 11.-— Fuhrmann, Bukovi, Blum — Koszia, Talcáts II., Turay, Szedresek, Kohut. Vienna: Oresofvszky —■ Raincr, Palzak — Flori, Hofmann, Sevfert -— Seidl, Marat, Gschweidl, Novacsek, Giebicsh. Az Üllői-úton lejátszódó nemzetközi mérkőzés előtt a Hungária a Bocskayval játszik bajnoki mérkőzést. Vasárnap még egy bajnoki küzdelem lesz. Újpesten a hazai csapattal a Saharia ütközik meg. X Mi történik ma? Olimpiász: A futball­torna mérkőzései: Argentína—Belgium (4). — Vívás: A RÁC nyílt kardversenye. — A debre­ceni 6-os vegyesdandár vívóversenye Debrecen­ben. — Birkózás: Az MBSz olimpiai próbaver­senye. (Régi képviselőhöz,.. 8.) —- Atlétika: Ma­gyarország munkásbajnokságai. (Lágymányos, — Visipóló: Vizipólónap a Császáruszodá­ban: FTC—NSC (fél 6). — III. kér. TVE— UTE (negyed 7). — MTK—MAC (7). Ten- nisz: Budapest bajnokságai a BLKE lágymá­nyosi pályáján. Karcagon Klebelsberg gróf kulluszminíszfer előli fut­nak be a kerékpáros baj­nokság győztesei (Saját tudósítónktól.) A hosszútávú országúti kerékpáros bajnokság második futama vasárnap a Budapest, Cegléd, Szolnok, Törökszentmiklós, Karcag 168 kilométeres útvonalon kerül dön­tésre. A verseny startja vasárnap reggel1 6 óra­kor lesz az üllői országút 10 kilométeres jelző­kövénél. A „papírforma" szerint az élen a Vida- fivérck, Huszka, Szenes és Kistelek fognak verekedni. Karcagon ünnepélyes keretek között fogadják a célba futó versenyzőket, a célnál a vasárnap Karcagon időző Klebelsberg Kunó gróf kultusz­miniszter is megjelenik. Jubilál a legnagyobb munkássportegyesiilet (Saját tudósítónktól.) Ilúszesztendös fennál­lását ünnepli ma és holnap a Munkás I estedzö Egyesület, amely a tömegsportolás terén vezér- ezerepet játszik. Az MTE jubileumát nagy­szabású sportünnepéllyel teszi emlékezetessé. Az ünnepély keretében folyik le a munkás bajnoki atlétikai verseny, amely ma délután 5 órától a szénatéri pályán, vasárnap délután pedig félháromtól a lágymá­nyosi sporttelepen folyik le. A kétnapos versenyre 380 egyéni és 9 csapat- nevezés érkezett. Köztük Becsből 9 férfi és 1 nö, Pozsonyból % férfi és Kassáról 1 fcrfiatléta. Raj­tuk kívül Pozsonyból és Kassáról még 30 tornász érkezett a fővárosba. Véleményünk szerint a baj­noki viadalon Cséfay, a tavalyi verseny hőse fog a legtöbb versenyszámban győzni. Bajnokság állása 1. Ferencváros 21 18 1 2 75:22 37 2. tij pest 20 14 4 2 58:20 32 3. Hungária 20 14 3 3 61:23 31 4. Sabaria 19 14 2 3 45:25 30 5 III kér FC 21 8 3 10 39:48 19 R. Nemzeti ' 20 7 2 11 39:43 16 7. Bástya 21 5 6 10 25:42 Ki 8. Budai 33-as 21 5 6 10 21:00 10 9. Kispest 21 6 2 13 36:58 14 10. Attila 21 4 4 13 20:42 12 11. Vasas 21 5 2 14 34:50 12 12. Bocskay 20 3 5 12 2a:43 fi X Hírek az olimpiai futballtornáról. 'Amszterdamból jelentik: Az olasz—spanyol meccs meghosszabbítás után is 1:1 aranyban döntetlenül végződött. Az eredménytelen mérkőzés hétfőn délután 2 órakor újból le­játszásra kerül. — A vasárnapi Uruguay— ■Németország mérkőzésre a délamerikaiak a sérült Andrade és Scanrsic nélkül állanak ki. BaloghJancsi a Palermo-kávéháziján k muzsikál, jé ........................................................ Va sárnapi sport Futball. •v Nemzetközi mérkőzés: ' Ferencváros—Vienna, Üllői-út. fél 6. Klug. — Professzionalista bajnok- súq: Újpest—Sabaria. Stadion, fél 6, Égner. Hun­gária—Bocskay. Üllői-út, fél 4, Bíró S. — Barát­ságos mérkőzés: Pesterzsébet—Soroksár. Soroksár, fél G. Csárdás. II. B) liga: Szemere—Csaba, Mis­kolc, fél 4. Lipótváros—I. kér. FC. Józsefváros— U. Törekvés. — Vidéki Kupa: Attila—Bástya, Mis. kolc, fél G. Közép kér. — Dréhrserleg-mérkőzés: Közép—Kelet. Szolnok, fél 6. — Amatőrbajnokság: I. osztály. Springer-csoport: BEAC—Fér. Vasutas, Gyáli-út, fél 6. Kann F. OTE— 33 FC, Vörösvári- út. fél 6. Juhász dr. FTG— UTE. Üllői-út. fél 2, Himmler. IIusos—TTC, BEVV-pálya. fél G. Salgó. URAK—NSC, URAK-pálya, 2, Sugár. — Oprée- csoport: III. kér. TVE—MTK, Határ-utca. fél 6, Krupitzer. KAOE—Postás. Postás-pálya, fél 6, Viczenik. Törekvés—KAC. Bihari-utca. fél 6, Lengyel K. MAFC—Kelenföld. Kelenföld, fél G, Gerő. MÁV—Világosság. Kőbányai-út, fél 6, Kreisz dr. Vasas—BSE, Kőbányai-út, fél 4, Yas Ernő. Amszterdam: Uruguay—Németország. Atlétika. Magyarország munkásbajnokságai. (Lágymá­nyos, fél 3). — Budapest 25 km-es futóbajnok- f?ága az ESC rendezésében, az albertfalvi or­szágúton. Start a BE\C-pályán. — Az MTK, II. osztályú versenye. (Ilungária-út, 10 és 3 órakor). — A DEAC főiskolai meghívási versenye Debre­cenben. — A MASz déli kerületének ifjúsági ver­senye Szegeden. Vívás. A RÁC nyílt kardversenye. — A debreceni 6-os vegyes dandár vívóversenye Debrecenben. Bokszolás. Magyarország bajnokságai. (Lóverseny-tér, fél 5). Birkózás. Az MBSz olimpiai próbaversenye, (Régi kép­viselőház. 8) Tennisz. Budapest bajnokságai a BLKE lágymányosi pályáján. Kerékpár: A hosszútávú országúti bajnokság második fu­tama: Budapest—Karcag. Start az üllői országút 10-es jelzőkövénél. — A Szombathelyi KE 100 km-es országúti versenye. Harmsworfh és a tornász- ifjúság (Saját tudósítónktól.) ,Esmond Harmsworth felejthetetlen marad a fővárosi polgári iskolák tanulóinak az emlékezetében. Ez nem is csoda, hiszen annyira kedves volt a diáksereggel szem­ben, hogy még azokat a felnőtteket is magával ragadta, akik szemtanúi voltak a polgári fiúis­kolák tornaünnepélyének főpróbáján lejátszódott megkapó jelenetnek. Az történt ugyanis, hogy a magyarok barátja hazáutaztában éppen akkor repült el az üllői-úti pálya felett, amikor a diákok élőképben formál­ták l:i a régi Magyarország határait. Ezt észre­vették a repülőgépről és visszafordították a gé­pet, kétszer körülrepülték a pályát, harmadszorra pedig a pálya közepén olyan mélyre ereszkedtek, hogy már szinte félő volt, hogy a telefonsod­ronyokba ütődnek. Abban a pillanatban, amikor az élőtérkép felelt voltak, fehér szegfűcsokrot dobiak le a gépről, amely éppen Máramaros- megyérc esett le. Lett erre riadalom. A fiúktól alig lehetett a csokrot megmenteni. Mindegyik emléket akart belőle. Hodászy Miklós testnevelési igazgató azonban megmentette a csokrot, amelynek sza­lagján küldője neve ékeskedett. A fiúk lelkese­dése persze óriási volt. Tapsviharuk, éljenzésük, hurrázásuk messzire kisérte Magyarország jóba- rátjának repülőgépét. fi fiPW1. g V terme­in? ftiiiliiiiUTidiMBiíiniiii! szeSes keserüvlz gyomor- és bélfisztítö hatása páratlan. Ne tévessze össze másfajta keserüvízzel! Mindenütt kaphatói Oft side... Győzött az igazság. Pár nappal ezelőtt ko­moly érvekkel, támogatott cikkben védelmére kel­tünk Kaposvár csapatának, a Somogynak, amely egy esztendőn keresztül tartott kemény küzde­lemben jutott a II. osztályú profiliga élére. Ami­kor azonban éppen a célszalagot akarta elszakí­tani a kaposvári együttes, láthatatlan és jól lát­ható kezek akarták megaloadályozni abban, hogy kemény munkájuk gyümölcsét élvezhessék. A megboldogult álamatör korszakból jólismert drib- likkel próbálták Somogy csapatát a bajnoki cím­től elütni. Kaposvár polgármesterének és az esz­ményi célokért küzdő sajtónak azonban sikerült a Dunántúl sportéletét pompásan reprezentáló testület jogos érdekeit megvédeni. Hogy ebben nekünk is volt szerepünk, ezt csak*azért jegyez­zük meg, hagy a jövőben is minden igaz ügyért lelkesedéssel és kitartással szálhmk síkra. X Az UTE túrtstaszakosztálya vasárnap, f. hó 3-án I. Esztergomba vezet hajókirándu­lást. Találkozás fél- 7 órakor az újpesti hídfő­nél. Vezető Géber Hermann. II. U. S. Turista­egyesület monstre-kirándulására. Nógrádverőee, Magyarkút, Nógrádverőee. Találkozás a rákos- palotai vasútállomáson reggel 6 órakor. Vezető Hadi László. (Egyesületi helyiség: Pannónia- kávéház, Újpest, Árpád-út 56. Hivatalos órák: szerdán este 8—10 óráig.) X Ma este fél nyolckor kezdődik a Birkózó Szövetség első olimpiai próbaversenye a régi képviselőházban. A döntő mérkőzésekre vasár­nap este kerül sor, ugyancsak fél 8 órai kez­dettel. X Magyarország bokszbajnokságaiért az olimpiai keretbe fölvett versenyzők vasárnap, Űrnapján és jövő vasárnap fognak megküzdeni. A bajnoki viadal első része vasárnap délután fél 5 órakor kezdődik a régi lóversenytéri pályán. X Nagy eredményekre van kilátás az MTK atlétikai viadalán, amelyen Késmárki a magas­ugrásban, Barsi 600 méteren, Fekete pedig a FTC pálya, Ollöi-út Vasárnap, junius 3-án délután 5 órakor Ferencvóros-Uienna m nemzetközi mérkőzés Előzőleg délután 3 órakor Hungária-Bocskoy I. ligabeli bajnoki mérkőzés távolugrásban lesz az élen. Az MTK versenye délelőtt és délután lesz a hungáriaúti pályán. X Király a favorilja Budapest 25 kilométe­res bajnokságának, amely vasárnap délután 4 órakor folyik le a BEAC pályán és környékén. Király legveszélyesebb ellenfele, Kulcsár, de Galambos is az első három között lesz. X Újabb meglepetések Budapest bajnoki tenniszviadalán. A már közel • egy hete folyó bajnoki tenniszversenyen már résztvett Kehrling Béla is. A legutóbbi küzdelmekben a bécsi Dán- ner biztosan verte Bánót, Paksyné pedig Göncz- nét győzte le s így ma délután Baumgarten Magda lesz az ellenfele a bajnoki döntőben. Va­sárnap délután kerül sor a döntő küzdelmekre a BLKE lágymányosi sporttelepén. X Sporltelepavatás Debrecenben. Debrecen­ben vasárnap délután atlétikai verseny kereté­ben avatják föl a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub sporttelepét. A főiskolai sportszövetség és a teljes főiskolai bajnoki mezőny starthoz áll. A felavatóünnepélyen megjelenik az egyetemi tanári konferenciával kapcsolatban Debrecen­ben tartózkodó Klebelsberg Kunó gróf kultusz- miniszter is, aki a verseny közben adja át az egyetemi sporttelepet és a tribünt rendelteté­sének. Mutó és motor A Chrysler—Dodge-fuzió veszedelmes konkurrenciát jeleni a General Motorsnak és a Fordnak London, junius 2. (Saját tudósítónktól.) Newyorki jelentések szerint soha még simábban nem bonyolítottak le nagyszabású pénzügyi tranzakciót, mint ahogy ez a Dodge és Chrysler autógyárak fú­ziója esetében történt. A két amerikai autó­gyár körülbelül ötszázmillió dollár közös alap­tőkével kezdi meg kooperációját. Clarence Dillon és Walter P. Chrysler tanácskozása három napig tartott és ennek végeztével létre­jött a megegyezés. Az új amalgamation veszedelmes konkur-* reneiát fog jelenteni a General Motorsnak ód Fordnak. Híre jár, hogy ez a tranzakció kü­lönben csak bevezetője egy még nagyobb sza­bású kombinációnak az automobiliparban és a később megszületendő kombináció a sikernek még több előnyével veheti fel a küzdelmet aa amerikai autóipar jelenlegi vezetői ellen. A 11AC startja (Saját tudósítónktól.) A Tiszántúli Automo­bilclub rendezésében ma reggel startoltak a tiszántúli túraút résztvevői az Appouyi Albert- térröl. Már a hajnali órákban mozgalmas és színes volt az Apponyi-tér, ahová egymásután érkeztek meg a motorkerékpárosok és az autó­sok, hogy Nyíregyházára induljanak. A túraút két irányú. A motorkerékpárosok Budapestről Nyíregyházára, majd onnan Ujfehértón keresz­tül Debrecenbe mennek, míg az autósok Uj- fehértó felé , kerülőt tesznek és úgy mennek Debrecenbe. Ennek a túraútnak bajnoki jélleget ad az, hogy holnap futják le Eakamaznál a 10 kilométeres sebességi versenyt. A bajnoki ver­senyeken pedig csak az indulhat, aki ezen a sebességi versenyen résztvesz. Dr. Szelnár Aladár, a KMAC vezértitkára ma délben indult el a versenyzők után, hogy a Királyi Magyar Automobil Club képviseletében ő kísérje a ver­senyzőket. Eósport Vasárnap versenyek lesznek Káposzlásmégyeren (Saját tudósítónktól.) Az ország legfiata­labb, de nagy * agilitást kifejtő versenyeket rendező egylete, a Pestvidéki Versenyegylet vasárnap délután kezdi el idei szezonját saját pályáján, Káposztásmegyeren. A nevezések már az első napra is olyan jól sikerültek, hogy teljes siker remélhető, mindenesetre nagyobb, mint a mostanában megtartott megyeri ver­senynapokon. . A bevezető akadályversenyre kevés nevezést adtak le, mindössze négyet, de a versenyt azért elég érdekessé teheti Belzebub és Osman talál­kozása. A többi számban már sok indulóra lehet számítani. A gátverseny hendikepben a jelen­leg kitűnő formában levő Lelenc, Marodeur és MacDonald lehetnek elől a. finisben. Az 1850 méteres hendikepben Furulyáinak kel­lene győznie azon az alapon, hogy legutolsó futásakor olyan jó lovakkal szemben, mint Passercau, Cserhát stb. első favorit volt. Ellenfelei a Sigrqy lovak, Varázsló és Gran- dósa lehetnek. Az 1000 méteres eladóversenyt, ha a starttól el tudják rendesen hozni, a Zangen lovak valamelyike: Sauvignon vagy Derengő, vala­melyik Przybyla ló, vagy Eszmény nyerheti meg. A nyeretlen kétévesek eladóversenyébert Tini, Bakfisch vagy Szilaj cserélhet gazdát. A napot záró welter-hendikcpben Fuligula, Salambo és Privatspass a legesélyesebb jelöl­tek. Tippjeink: X. Belzebub—Osman. II. Lelenc—MacDonald—Marodeur. III. Furulyás—gróf Sigray-ist.— Varázsló. IV. Zangen-kreklc—Przhyía-idom.—Eszmény. V. Tini—Bakfisch—Szilaj. VI. Fuligula—Salambo—Privatspass. X Az angol Dcrby eddigi favoritját a pozícióban felváltotta lord Derby lova Fairway, amelynek kurzusa 11:4. Az eddigi favorit Fia- ming, 11:2-höz áll. Sumy Trace 9:1; Eanjith Ling és Boyal Minstree 100:7-hez állanak. X Pálmai Henrik kellős jubileuma. A ma­gyar sportirodalom érdemes doyenja kettős ju­bileumot iil a közeljövőben. Negyven éve, hogy az újságírói pályára lépett Pálmai Henrik és harmincadik esztendeje annak, hogy a Pesti Hír­lap hasábjain szórja a turf krónikáját, amivel nagyban hozzájárult a versenysprot népszerűsí­téséhez. E negyven év alatt a szerkesztőségi mű­hely robotja mellett Starttól a célig cím alatt megírta a magyar gyöp hatalmas monográfiáját és A ló eímü darabját, melynek 23 év előtt aa Uránia Tudományos Színházban és szerte az or­szágban is óriási sikere volt. A jubiláns turf író a kettős évforduló alkalmából érdekes és értékes meglepetést készit elő a turf és a telivértenyész- tés barátai számára. A jubileum keretében! ugyanis felfrissítve és a turfesemények aktuális filmjeivel gazdagítva ismét látni fogjuk a telivér ló fejlődéstörténetének és a turf Világának ezt a változatos panorámáját. flUGUSZT PflVIltOH I., Hidegkúti-út 22. éltermei megnyíltak, Jazz-band. Magyar-francia konyha. Telefon: Automata 610—02 Kosztpénzeket kedvező kamatozás mellett elíogádok Vdltö&őlcsönö&et fedezet ellenében minden összeg* erejéig folyósítok farádi BALOGH CONSTANTIN bankiízlete Fennáll 45 év óta. Budapest, Vili., Bnross-utca 22. sz. _______________Telefon m. József 355—75.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék