8 Órai Ujság, 1929. május (15. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-16 / 109. szám

CSÜTÖRTÖK 6. OCDAC ÓMiujsÍG 1929 MÁJUS 16 SPORT Telley Emil Bádenben világrekordot teremtett kiskaliberű fegyverrel Győzelmének hírére kitűzték a magyar lobogói a bádeni városházára (Saját tudósítónktól.) Itthon scnkixem figyelt föl arra, hogy az osztrák lövészszövet­ség által Bádenben rendezett négynapos nem­zetközi mitingen magyar lövők is lésztvettek és ragyogó sikerrel szerepeltek. Már az első napon Tettey Emil, a Budapesti (bmlai) Polgári Lövész Egyesület tagja kiskaliberű fegyver­rel világrekordot lőtt, az álló őztáblán pedig második lett. Tettey klubtársa, Szilágyi Virgil a futó vad lövésben első lett, Selmeczy Miklós pedig pisztollyal harmadik helyezést ért el. Rajtuk kívül Ke­tyeg Ferenc, Jakab Albert és Jármay János értek el kitűnő eredményt. Az első nap igazi szenzációja volt Tettey szereplése, aki tíz lövésből tíz centrumos talá­lattal a maximumot: 10Ö pontszámot ért el és ezzel világrekordot teremtett. Tettey Emil fenomenális sikere hircre rögtön kitűzték a bádeni városházra a magyar nemzeti zászlót. és a pompás teljesítményt az osztrák rádió azonnal szétszórta a világ minden részében. A lövészverseny második napján az új köz- társasági elnök, Miklós, díszkisérettel jelent meg és a magyar versenyzőket üdvözölte. Gra­tulált sikereikhez és beszédében többek között ezeket mondta: — A régi időkben sokszor tüszurásokfkal bosszantottuk egymást, de most nehéz lándzsa- szúrásoktól vérzik mindkét nép szíve. Tartsunk hát össze egyszer valahára!“ A nagyhatású beszéd után a közel ötszáz külföldi versenyző a legmelegebb ovációban részesítette a magyar lövőket, akik még soha­sem szerepeltek külföldön ilyen világraszóló sikerrel. (G. L.) A pünkösdi repülőnap (Saját tudósítónktól.) A MAC pünkösdi repülőnapja nagyszerű látványosságnak Ígér­kezik. A rendezőség főként az új pilótagene- ráeié képzettségét és ügyességét, továbbá a Magyarországon legutóbb előállított iskola- repülőgpeket fogja bemutatni. Bemutatásra kerülnek azok a külföldön vásárolt utas- szállító repülőgépek is, amelyek közül a leg­alkalmasabb típusok rendszeres előállítására a magyar ipar berendezkedik. Az állami pilótaiskola növendékei és oktatói látványos mutatványokkal (bukfenc, dugóhúzó, orsó, lecsúszás, 1 éggömb v ad ászát, tömegrepülés) szórakoztatják a nézőket. A rendezobizottság pénteken délelőtt 11 órakor sajtóbemu,futót tart. Ez alkalommal a lapok képviselői a legújabb utasszállító óriásrepülőgépen fognak a főváros fölött sétarepülést végezni. * A Havas-ügynökség jelentése szerint Vilía- eouMaybaai egy cseh avdatikus újszerkezetü re­pülőgépet mutatott be, amelynél „a karburátor táplálása minden IieHyzetbem lehetővé van téve, úgyhogy a gép mindéin irányban repülhet.' ' A cseh avdatikus „újítása” szakértők előtt egyál­talán nem nóvum. Hogy repülőgépeik eddig is tudtak „minden irányban” röpülni, az még a laikusok előtt is közismert volt. Ami pedig az úgynevezett „háton” való repülést illeti, ami­kor a pilóta fejjel lefelé lég ki a gépből, — ezt a produkciót a világ minden országában végzik a pilótáik eeztemidők óta. Sőt, már rekordidőket is repültek így fejjel lefelé s a fennálló világ­rekordot egy német pilóta tartja, aki tizennyolc percig repült fejjel lefelé — az újfajta esdi karburátor nélkül. Győzött Kehrling is (Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt a felső­margitszigeti pályán folytatódott a Kehrling —Landau Davis Cup-méikőzés, amely vég­eredményében 6:4, 6:4, 6:2 arányban vég­ződött Kehrling javára,. Ezzel a győzelem­mel Magyarország már 2:0 arányban vezet Monakó ellen. Hűtő és motoi* Százhúsz német autós érkezik szombaton Az Allgemeirier Deutscher Automobil Club, amely Münchenben székel, az idei Lander- fabrtját motorkerékpárosok részére Magyar- országon keresztül vezeti. A résztvevők, szám szerint százbuszan, május 18-án 10 óra kö­rül lépik át Oroszvárnál a határt és fél 5 és 7 óra közötti időben érkeznek meg Győ­rön keresztül Budapestre. A fogadás 18-án délután a Béesi-nti vámnál van, ahonnan a motorkerékpárosok csoportokban lesznek a Hungária-uti Vilmos-lakt anyába bekalau­zolva, ahol gépeiket el fogják helyezni. Ti- zennyoleadikán este a Gundel-féle városli­geti vendéglőben egy közös vacsora lesz. A vendégek pünkösd vasárnapján kora reggeli órákban startolnak Budapestről & mennek Szegedre, ahol ebédállomást tartanak. Innen folytatják azután útjukat Temesvárra. A magyarországi útvonal és fogadtatás szerve­zését a Királyi Magyar Automobil Club vállalta magárau A szegedi fogadtatást és .kalauzolást a Délvidéki Automobil Club val­uta* * Az osztrák motorosok jubiláris Filius-lú- rája Székesfehérvárra. Az osztrák motor­kerékpáros szövetség, amint azt a lapok már ko­rábban jelezték, ez évben a Királyi Magyar Automobil Clubbal együtt rendezi Filiusfahrt-ját Székesfehérvárra. A tizedik jubileumi i'ilius- fahrt május 19. és 20-án, pünkösdkor lesz. A be­érkezésnek május 19-ánl d. e. 11 és d. u. % óra között kell Székesfehérvárott történnie. Tekintet­te! arra, hogy technikai akadályok következtében a kiírásoknak szétküldése késedelmet szenvedett, az eredetileg május 13-ára megállapított nevezési zárlat 17-ig meghosszabbíttatott. Amennyiben a nevezők közül valaki a startjegyet pontosan ide­jében meg nem kapná, úgy teljesen elegendő az elindulási helyről hozott bármely, hatósági igazo­lása az elstartolásnak. Kívánatos volna, hogy a magyar motoros társadalomból úgy az autósok, mint pedig a motorkerékpárosok minél nagyobb számban jelentkezzenek. A nevezési díj alacsony volta nem áll arányban a szép plakettel, amelyet a turaút résztvevői Székesfehérváron kapnak. A plakettet nemesak a kocsi vezetője, hanem a résztvevő utasok is megkaphatják, amennyiben a nevezési díjat lefizetik. Nevezni a Királyi Ma­gyar Automobil Clubnál lehet sürgönyileg is. Ugyanott tudhatok meg a közelebbi részletek és felvilágosítások. ... — Soffőrtanfolyam a MOVEJian. A MOVE budapesti főosztály elnöksége május végével öt­hetes személy-, teherautó és motorkerékpár ve­zetői tanfolyamot indit meg elsőrangú szakembe­rek vezetése mellett. Újítása ennek a tanfolyam­nak az, hogy a motorban lejátszódó folyamatot Pavláth Jenő oki. gépészmérnök által szerkesz­tett mozgó modellek segítségével szemléltető mó­don tanítja, ami a tanulást egyszerűvé és nagyon könnyen érthetővé teszi. Az oktatási díj 50—100 pengő között van, amely a tanulók létszámától függ és amely összegben a 60 kilométeres gya­korló úthoz szükséges üzemanyag ára is bentfog- •laltatik. Jelentkezni lehet a MOVE budapesti fő­osztályánál (VI., Podmaniczky-utca 45. II. em. 26. Telefon L: 985—18) délután 4—6 óra között. Jelentkezéseknél a személyazonosság okmányok­kal igazolandó. Cósport A Magyar Polo Club tavaszi mérkőzései (Saját tudósítónktól.) A Bakovszky Iván elnöklete alatt csak néhány éve működő Ma­gyar Póló-Club, mely rövid fennálása alatt is annyi szép sikerre tekinthet vissza, ezidei első lovaspóló mitingjét május 20, 22, 24 és 26-iki határnapokon tartja meg margitszigeti gyö­nyörű pályáján. Ezen a mitingen a M. P. C. négy csapata vesz részt s az egyes csapatokban játszani fog­nak gróf Bethlen István, Bakovszky Iván, Henrik Bormin mecklenburgi herceg, ifj. Horthy István, ifj. Bethlen István, Aich Ha­bért és más magyar játékosok, de lesz mind­egyik csapatban egy-egy angol vendég, akik a csapatok játékerejét tetemesen megnövelik. Captain Iloldar, Major Dennings, Major Mor­gan és Major Gregson, mindnyájan lelkes mű­velői a lovassportnak és úgy az ő, valamint a magyar játékosok működése elé nagy várako­zással tekint a lovaspóló játékot kedvelő elő­kelő magyar közönség. A Magyar Vándordíj Hendikepért, a Novice Cupért és a Budapesti Vándordíjért meg a sok szép tiszteletdíjért — amelyeket a honvédelmi, földmívelésügyi mi­niszterek, Tasnády-Szüts Andor államtitkár és mások adományoztak, — fognak küzdeni a csapatok. Ha ez a miting befejeződik, akkor Wienbe megy a Magyar Póló Club csapata, ahol jú­nius 3—10-ig tartó mérkőzéseken vesz részt. Június 12-én pedig a Margitszigeten kezdődik el -a nagy nemzetközi miting, amelyen öt kül­földi csapat is TÓsztvesz. RÁDIÓ A mai és a holnapi műsor Szerda, május 15. Budapest 4.10: Paulini Béla felolvasása: „Régi his­tóriák“ — 4.45: PontoB időjelzés. időjárás-, vízállásjelentés és hírek. — 5.10: Gerevich Tibor egyetemi tanár, a római magyar intézet^ igazgató­jának előadása: „A modern olasz művészét* . — 5.40: Szórakoztató zene. (Zenekari hangverseny.) Vezényel: Berg Ottó karnagy. 1. H. Berlioz: Ben- venuto Cellini — megnyitó. 2. Meyerbeer: Róbert dér Teufei — ábránd. 3. Johann Strauss: Aschen Brödl — keringő. 4. Pécsi: Fest in Hárem jel rémkép. 5. Ippolitrw: Kaukázusi skizzek. szvit. G.t.Tí Rádióamatőrposta. — 7.20: Olasz nyelv­oktatás. (Gallérani Bonaventura.) — 8.00: Hang­verseny. Közreműködik: Stefániái Imre (zon­gora). Hubay Jenő dr. (hegedű). Gábriel Ferenc (2. hegedű). Zsolt Nándor (mélyhegedű), Zsam- boky Miklós (gordonka). 1. Zsolt Nándor: Quintett. 2. Brahms: F-moli quintett. — 9-Í5J Előadás a Stúdióból. ..A szürke ruha“. Színmű 3 felvonásban. Irta: Bethlen Margit grófnő. Ren­dező: Hegedűs Tibor, a - Vígszínház, rendezője. Személyek: Béla — Törzs Jenő. Klára, a felesége — Bajor Gizi. Károly — Somlay Artúr. Orvos — Bárdi Ödön. Mari — Eszterházy Ilona. — 10.45: Lukács György dr. v. b. t. t., nyugalmazott vallás- és közoktatásügyi miniszter francianyelvü előadása: „A magyar könyv és a külföld". —- 11.15: Pontos időjelzés, időjárás jelentés, hírek és lóversenyeredmények. Majd: Farkas Jenő és ci­gányzenekarának hangversenye a Spolarich-nagy- kávéházból. TELEFON HÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a rádió műsorával. Külföld Barcelona, 5.30: Szórakoztató zene. — 6.10: Rádió-szeksztett. — 9.05: A házlzenekar hangxer- senve. — 10.05: Mendeőssohn-ünnepl hangverseny. Berlin, 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.30: „A tavasz Berlin, felett", felolvasás. utána idő- jelzős. hirek. sport és tánczene. Bern, 4.00: Délutáni hangverseny. — 5.45: Gyermekmesék. — 6.15: Gramofonzene. — 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.45: Zenekari hangver­seny. — 10.15: Késői sangverseny. Brlerful, 5.00: Citerahangverseny. — 5.50: Gyermekóra. -— 6.25: Rádió-kvartett. — 8.25: Tör­ténelmi csevegések. — 8.50: Operettrészletek. — 10.05: „Az első zivatar", vígjáték. Bolzano, 4.00: Szimfónikus hangverseny. — 5.41: Gyermekkarének. — 9.00: Puccini-opera­részletek. Briinn, 4.30: Gy^rmekszínház. — 7.05: L. No­vak ..A detektív" című vígjátékénak közvetítése. — 7.5*0: Anton Dvorak „Rekviem"-jének közvetí­tése Prágából. 5. G. B.' Daventry Experimental, 5.00: Tánczene. — 5.30: Zenés gyermekóra. — 6.30:, A. birminghami stúdió házizenekarának hangver­senye. — 8.00: Vaudeville-est. — 10.15: Tánczené. — 11.00: Szórakoztató zene. Frankfurt, 4.35: Délutáni hangverseny. — 7.25: „Senckenberg" negyedóra. — 8.15: Gramo­fonzene. Wagner ..Walkür" című operájának elő­adása. — 9.15: Tarka-est. Genova, 4.30: Kávéházi zene. — 8.00: Tánc­zene. — 9.00: Operettrészletek. Hamburg, 7.25: Fali Leó ..Dér* liebe Augus- tin" című operettjének közvetítése. — 11.00: Ká­véházi zenekö2vetítés. lvattowitz, 4.00: Gramofonzene. — 5.55: Dél­utáni hangverseny. — 8.15: Mozart-hangverseny. Kopenhdgra, 8.00: Népszerű operarészletek. — 9.00: Hangjáték. — 9.50: Könnyű zene. —10.50: Tánczene. — 12.00: Harangjáték. Kassa, 4.10: A szalónzenekar hangversenye. — 7.50: Anton Dvorak „Rekviem"-jének közvetí­tése Prágából. Lelpzig, 4.30: Délutáni hangverseny. — 7.30* Jarimir Weinberger: „Schwanda dér Dudel­saekpfeifer" népoperájának előadása. — 10.30: Tánczene. 2. L. O. London, 5.15: Zenés gyermek­óra. — 6.45: Cesar Franck orgonahangversenye. — 7.45: Hardy Willlamson hangversenye és katona­zene. — 9.50: Licco Amar högedűhangversenye. — 10.00: Tánczene. Milánó, 4.30: Gyermekkarének. — 5.00: Rádió-kvintett. — 8.30: Könnyű zene. — 9.05: Egy vígjáték közvetítése. — 10.00: Rádió-kvintett. — 10.30: Szórakoztató zene. München, 4.00: Szórakoztató zene. — 5.00: Gyermekmesék. — 8.20: Operettrészletek. — 9.45: Kabaré-est. — 10.45: Tánczene. Nápoly, 5.00: Délutáni hangverseny. — 9.00: Könnyű zene és S'. Zambaldi ..La Chiaccheria Che Gira" című vígjátékának közvetítése. Oslo, 6.45: Ifjúsági előadás. — S.01: A házi- zenekar hangversenye. — 10.05: Dalest. — 10.35: Gramofon tánczene. Pozsony. 4.30: Délutáni hangverseny. — 5.30: Gyermekmesék. — 7.05: L. Novák „A detektív" c. vígjátékának közvetítése Brünnből. — 7.30: Anton Dvorak „Rekviemjének közvetítése Prágából. Prftgra, 4.20: Gyermekóra. — 4.30: Báb­színház. — 7.05: Egy harangjáték közvetítése Brünnből. — 7.50: A. Dvorak .,Rekviem"-jének közvetítése. Riga, 5.00: Gramofonzene. — 7.30: Egy víg­játék közvetítése. Utána gramofonzene. Róma. 5.30: Délutáni hangverseny. — 8.45: G. Rossini ..La Cambiale Di Matrimonio" című operájának közvetítése. Stambnl, 7.00: Török zene. — 9.00: Zenekari hangverseny. Stockholm, 5.00: Gramofonzene. — 6.00: Gyer­mekóra. — 6.30: Harmonikahangverseny. — 7.45; Kerstin Linbérg hangversenye. — 8.15: Kamara* zene. — 9.45: Modern tánczene. Stuttgart, 4.15: Szórakoztató zene. — 8.00: Mozart-hangverseny. Torino, 5.00: Rádió-kvinett. — 8.55: Szóra­koztató zene. — 11.00: Kávéházi zene. Toulouse, 8.30: Szórakoztató hangverseny — 9.00: Szórakoztató zene. Varsó, 4.10: Gyefmekóra. — 5.10: Istentisz­telet. — 6.00: Gramofonzene. — 7.55: Szórakoztató zene. — 8.15: Esti hangverseny. Wien, 9.00: Könnyű zene. Vilii a, 5.55: Orosz zene. —■ 7.35: Gramofon­zene. 11.00: Tánczeneközvetités. Zágráb, 5.00: Gyermekmesék. — 5 30: Dél­utáni hangverseny. — 8.00: A. Dvorak: ..Rek­viem** közvetítése Prágából. Zürich, 4.00: Délutáni hangverseny. Csütörtök, május 16. Budapest O.lfíi A m. kir. 1. honvédgyalogezred zeneka­rának hangversenye. Vezényel: Fricsay Richard zeneügyi Igazgató. 1. Fahrbach: Szécheny-induló. 2. Schemme! Emllné dr.-né: Vallomás — keringő. 3. Mozart: Varázsfuvola — megnyitó. 4. Urbach: Ábránd Wagner Rlcbare müveiből. 5. Kreisler; a) Liebesleid. b) Liebesfreud. 6, Lehár: Egyveleg a „Friederlke" című operettből. — 9..K): Hírek. — 9.45: A hangverseny folytatása. — 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból. Időjá­rásjelentés. — 12.95: Hangverseny. Közremű­ködnek: Farnady Edith (zongora). Neumann László (hegedű). Zongorán kísér: Pongrácz László. — 12.25: Hírek. — 12.35: A hangver­seny folytatása. — l.OO: Pontos időjelzés. Idő­járás. és vízállásjelentés. — 2.30: Hírek, élelmi­szerárak. — 4.00: Rádió Szabad Egyetem. 1. A kultusziuto.isí.'tériuaa népművelési céljaira, készült gramofonlemezek. Népdalok. Kodály: Elkiáltom magamat Egy nagyorrú bolha. Akkor szép az erdő. Énekeli Basilidog Mária, zongorán kísér: Bartók Béla. 2. Kosztolányi Dezső előadása: „A könyv és a város". 3. Gramofonlemezek. Nép­dalok. Kodály: Ahol én elmegyek, Toborzó, Piros alma. Felszántottam a császár udvarát (Hári János- ból). Énekli: Palló Imre. Zongorán kísér: Herz Ottó dr. és az Operaház zenekara, Rékai Nándor vezényletével, 4, Jenner és a himlőoltás. (Müller Vilmos dr. főorvos.) Utána: Pontos Időjelzés. Idő­járás. és vízállásjelentés. —• 5.10: A m. kir. földmívelésügyi minisztérium rádióelőadássoro­zata. Németh József kertészeti főfelügyelő: „A víz és az öntözés fontossága a zöldségtermesztés­ben”. - 5.40: 36-ik Rác? Laci és cigányzenelig- rának hangversenye. — 6.50: Gyorsírási tanfo­lyam. (Szlabey Géza.) — 7.25: Angol nyelvok­tatás. (J. W. Thompson.) — 8.00: Az eszéki ..Kuhac‘‘ Horvát Dal. és Zeneegyesület hangver­senye a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. Vezényel: Law Mirski zeneigazgató. 1. Népdalok, a) Fran Lhotka: Milyen madár lehet az . . .; b) ifj. Dugan Ferenc: Jön a tavasz: c) ifj. Dugan Ferenc: Sötét az' éjszaka; d) Odak Krsto: Ka­páld kislány a szőlőt. (Vegyeskar.) 2. a) Blagoje Bersa: Fuj a csendes szellő; b) Zlatko Grgosevics: Iste„ adj termést szőlőnkbe . . .; c) Krsto Odlak: Megy a legény a falun át; d) Antun Dobronics; Sötéthajú; e) Fran Lhotka: Mit csinál az öreg Didó? (Férfikar.) 3. a) ifj. F. Dugan: Nem eladó a szerelem; b) Krsto Odlak: Nenka; c) Krsto Odlak; Ül a bagoly . . .; d) Fran Lhotka: Alszik álmodozik . . . (Vegyeskar.) Müdalok. 4. ifj.. Fran Dugan; Hálaadás. (Vegyeskar.) 5. a) Matz; A szent királynál; b) Fran Lhotka: A ba­nyában. (Férfikar.) 6. Zlatko Grkosevlcs. Az aratók koszorúja. (Népszokás, ot részben): a) Aratás Után (női kar); b) Útközben (női kar és tenor); c) A kapu előtt (vegyekar); d) Ima (Madrigal-kar); é) Búcsúzás (kettős vegyeskar). —- 9.40: Kálmán Mária hegedümüvésznö hang­versenye. Zongorán kísér; Polgár Tibor. 1. Mo­zart: Szonáta Es-dur. Allegro. Andante Rondo. 2. Pugnani—Kreisler: Praeludium és Allegro. 3. a) Scott Cyrill: Bygone memoriés; h) da FaJla Manuel: Jota. Utána körülbelül 10.15: Pontos időjelzés, idő jár ás jelentés és hírek. Majd: Gra­mofonhangverseny. 1. Saint-Saens: Dance cabre. I.. III. rósz. (Filadelfiai szimfonikus ze­nekar.) 2. Arditi: Parla Valse (Gall! Curci). 3. Rimsky—Korsakow: Ária a ,.S'adko"-boi (Gba.- lianine). 4. Puccini: Ária a ..Pillangókisasszony - ból. (Énekli: Sheridan.) 5. Mascagnl: Búcsúdal a Parasztbecsület“-bői (Martinelü). 6. Kreisler: Caprlce Wlénnois (Kreisler). 7. Ilona-tangó (Ma­rék—Weber). 8. In old Vienne — charleston (Jack Hylton és zenekara). 9. Charleston a „Diákszerelem“-bői (Jack Hylton é* zenekara). 10 Lányok énrám hiába vártok, slow-fox (Bodő- jazz). 11. Keresek egy nőt (Békeffy Vocalr kvartett). 12. Icb küsse Ihre Hand Madame (Jack Smith). 13. Orientál, fox-trott (Paul Whi- tdmann). 14. My Angel a „Dlákszerelem“-ből (Grafword). 15. Wenn dér weise Flider (Austin Egén). 16. Blue eyes csarleston (Jack Hylton). 17. Sunbeams, charleston (Pennsylvanians zd- nekar). TELEFON HÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a rádió műsorával. Külföld Barcelona, 1.30: Rádió-trió. — 5.30: Délután! hangverseny. — 6.10: Rádió-sextett. 6.30: Gyér* mekóra — 9.00: A házizenekar hangversenye. — 9.25: Kupiék. — 10.50: A házizenekar hangver­senye: Beethoven „Leonóra" nyitány. Berlin, 3.30: Megemlékezés a „régi Berlin­ről" _ 7.00: Énekművészet egészségügyi fel­olvasás. — 8.00: Ilándei „Salome" című orató­riumának közvetítése. Utána tánczene. Bern, 12.50: Gramofonhangverseny. — 4.00: Délutáni hangverseny. — 6.15: Gramofonzene. 8.00: A gráci népszínház vendégjátéka: „In dér Heimat des grossen Peter". — 10.15: Zenekari hangverseny. llelKrád, 12.45: Gramofonzene. ■— 8.00: No­vellák. — 8.25: Rádió-kvartett. — 10.05: Jazz* bánd. '^ _ Brtinit, 12.30: Déli hangverseny. — 5.00: Gra­mofonzene. — 8.30: Újdonságok hangversenye. — 9.30: Matróz, és vándordalok. 5. G. B. Daventry Experimental, 3.00: Szimfónikus hangverseny. — 4.30: Orgonahangver­seny. — 5.30: Zenés gyermekóra. — 6.30: Orgona­hangverseny. — 7".00: Szórakoztató és tánczene. — 8.00: Népszerű haugverseny. — 10.00: A birming­hami stúdió házizenekarának hangversenye. Frankfurt, 12.30: Gramofonzene, — 4.35; Smetana-hangverseny, — 6.45: Előadás Casselből* — 8.15: W. Btschoff: „Amerikani-sche Tragödle'* hangjátékának előadása. llamhnrgr, 5.30: A zene ápolása a Jo­hanneumban. — 6.00: Zenés rádiótoborzó. — 8.00: Gorch Fock „Doggerbank"- című platt német drá­májának közvetítése. — 11.00: Kávéházi zene közvetítése. Kopenliága, 7.30: Reggeli torna. — 3.30: Délutáni hangverseny. — 6.20: Zenetörténeti elő­adás. — 8.00: Dalok. — 8.45: Zongorahangverseny. —, 9.45: Szimfónikus hangverseny. Ka Ksii, 12.15: Szalónzenekar hangversenye. — 5.10: Délutáni hangverseny. — 8.00: Esti ha­rangszó közvetítése a kassai dómból. — 8.15: A. Hnatkova hangversenye. — 8.45: Tánczene. 2. L. O. London, 11.00: Gramofonhangver­seny. — 12.00: Sybil Scanes hangversenye. — 1.00: Gramofonhangverseny. — 3.00: Egyházi dalok. — 4.00: Annié Pimblott és Janine Weili hangver­senye. — 8.35: Tánczene. Mi Linó, 11.15: Gramofonzene. — 12.30: Rádió­kvartett. — 1.35: Jazz-band. — 4.30: Gyermekkar­ének. — 5.00: Jazz'-band. — 8.30: P. Mascagni ..Lodoletta" című operájának közvetítése. — 11.00: Jazz-band. München, 12.55: Déli hangverseny. — 4.30i Edith S'chulze Lathar Schmidt novelláiból olyas fel. — 5.30: Délutáni hangverseny. — 8.00: Ka­marazene. — 9.30: Vidám dalok lantkísérettel, előadja Han® és Ilse Fitz. Nápoly, 4.50: Gyermekmesék. — 5.00: Délutáni hangverseny. — 9.00: Gilbert „Cinema Star" című operettjének közvetítése. Pozsony, 4.30: Délutáni hangverseny. — 6.05: Gramofonzene. Prága, 11.00: Gramofonzene. — 12.30: Dell hangverseny. — 7.20: A nikotin eltávolítása a do­hányból, felolvasás. —■ 4.30: Délutáni hangver­seny. — 8.30: Slavkó Pokov bolgár hegedűművész hangversenyének közvetítése. Róma, 1.00: Rádió-trió. —• 8.45: Nagy szim-s fónikus hangverseny. Stockholm, 5.00: Gramofonzene. — 6.00: Is­tentisztelet. — 6.30: Éttermi zene. — 7.45: „Ki­halt állatok", felolvasás. — 8.15: Szimfonikus hangverseny. Stuttgart, 1.00: Gramofonzene. — 4.35: Dél­utáni hangverseny. — 8.15: F. Walter Biachoff „Amerikanische Tragödie". Utána: Zenekari hang­verseny. Torino, 12.30: Déli hangverseny. — 5.00: Rádió-kvintett. — 8.55: Mandolinhangverseny. Wien, 11.00: Délelőtti zene. — 5.20: Zeneóra. — 8.05: A bécsi nő. Hangulatkép. Utána: Esti hangverseny. Zágráb, 1.15: Gramofonzené. — 9.40: Szóra­koztató zene. Zürich, 11.32: Rádió-kvintett hangversenye. — 12.32: Gramofonzene. — 4.00: Szórakoztató zene* =a 6J& Gyennekmésck, « 8.40; idill Hafier-©sfr ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék