8 Órai Ujság, 1930. december (16. évfolyam, 275-297. szám)

1930-12-03 / 276. szám

SZERDA 10. OLDAL ÓXOmjslG 1930 DECEMBER 3 LAPZÁRTA: Kabos Gyula pervesztes lett a Dolecskó orvos ellen indított perében A Fővárosi Művészszínház volt társának haszonrészesedés jár a bíróság ítélete szerint Fantasztikus budapesti képlopásról adnak hírt a németországi lapok Budapesten megcáfolják az ellopott Rubens-kép meséjét (Saját tudósítónktól.) Hírt adtunk már arról a perről, amelyet Neszmélyi-Dolecskó János orvos indított Kabos Gyula, a Fővárosi Művészszinház volt igazgatója ellen, akitől visszakövetelte az annakidején neki átadott összeget és nagyobb összegű haszonrészesedés megítélését is kérte. A kereset szerint múlt év novemberében Dolecskó 15.000 pengőt adott át Habosnak, a színházi vállalkozás költségeinek fedezésére és a megállapodás szerint 25 százalék haszonré szesedés járt a társként szereplő orvosnak. A Sfihwarz Tibor dr. törvényszqki bíró előtt folyó perben Kabos Gyula a kereset el­utasítását kérte, azzal az indokolással, hogy az egész színházi vállalkozás olyan rosszul ment, hogy nemcsak, hogy haszon nem volt, de veszteség mutatkozott. Arra vonatkozólag, hogy az orvos 1500 Alaptalanul vádaskodtak, (Saját tudósítónktól.) Szeptember 10-én a írantetőtörvényszék Szeműk-tanácsa tárgyalta több kommunista bűnügyét, akik ellen a ki­rályi ügyészség az állami és társadalom törvé­nyes rendjének felforgatására irányuló bűntett címén emelt vádat. A tárgyaláson a vádlottak nagyrésze tüntetésbe kezdett. A királyi ügyész­ség tizenöt vádlott ellen az állam és társada­lom törvényes rendjének erőszakos felforgatá­sára és megsemmisítésére irányuló izgatás vét­sége címén újabb vádiratot adott ki s ezen­kívül külön megvádolta Ellenbogvn Pál kárpi­tossegédet és Popper Sándor kárpitossegédet. Ez utóbbiak ugyanis nekitámailíak foghúbőreiknek, velük dulakodni kezdtek, amivel elkövették a hatósági közeg elleni erő­szak vétségét. A büntetőtörvényszék Patay István dr. bün­tetőtörvényszéki másodelnök elnöklete alatt mára tűzött ki ügyükben főtárgyalást. A vád­hatóságot Traeger László dr. királyi ügyész képviselte, míg a vádlottakat Kadosa Marcell, Szőke Sándor, Szőnyi László, Virágh Gyula és Tímár Dezső dr. ügyvédek védték. Szuronyos fogházőrök vezették elé a váldottakat a mai tárgyalásra és a rend fenntartása végeit egy szakasz rendőrt is kivezényeltek, akiknek azon­ban semmi dolguk sem akadt. Patay István dr. sorban maga elé hivatta a vádlottakat, hogy mindenekelőtt személyi vi­szonyaikra vonatkozóan halhassa ki őket. Rö­videsen kiderült azonban, hogy a vádlottak valamilyen utourmódon megint összebeszéltek, mert vala­mennyien kereken megtagadták az egyes kérdésekre a válaszadást. A vádlottak éretlen okvetetlenkedését Patay István dr. elnök nagy türelemmel hallgatta vé­gig és mindegyiket próbálta meggyőzni, hogy viselkedésüknek semmi hasznát nem látják, a vádlottak azonban konokul megmaradtak el­határozásuk mellett. Érdekes volt megfigyelni, hogy különösen a fiatalabbak, szinte a sírással küzködjek, de mintha szuggerálták volna őket, mégis ki­tartottak amellett, hogy semmiféle felvilágosí­tást nem adhatnak. Néhányan közülük még sajnálkozásuknak is adtak kifejezést, hogy a választ megtagadják, de nem tehetnek máskép. Valamennyien egyöntetűen hozzátették még azt is, hogy a szeptember 10-iki tárgyalásról föl­vett jegyzőkönyv nem hűen fedi a tüntetés le­folyását és ezzel szemben ők védteleneknek érzik magukat. — De hiszen éppen ezért kellene vallania, — mondotta egyiküknek Patay elnök. — Itt az ideje, cáfolja meg tehát, hogy nem úgy tör­tént a tüntetés, mint ahogy az a jegyzőkönyv­ben le van fektetve. — Semmi célja ennek, — válaszolja a vád­lott, — mert a jegyzőkönyvnek fognak hinni és nem nekem. Legalább is ez a tapasztalatom, — Hát üt is ezt tapasztalta? — kérdi Patay elnök. — Ebben a pillanatban még nem — vála­szolja vontatottan a vádlott. Az elnök végül is föladja a hiábavaló kiser­pengős napi maximális rezsit vett alapul, Kabos előadta, hogy ez a rezsi nem fedte az összes kiadásokat, az orvos tehát erre való hivatkozással nem kérhet haszonrészesedést. Kabos szerint egyébként is Dolecskó dr., mint társ szerepelt, tellát a veszteségben is tar­tozik résztvenni. Schwarz Tibor dr. törvény- széki bíró Lázár Ödön színigazgató szakértői meghallgatását rendelte el, aki előadta véle­ményében, hogy az 1500 pengőbe beleértendők az összes színházi kiadások. A királyi törvényszék ma mondott ítéletet ebben az ügyben és kötelezte Kabos Gyulát 23.049 pengő és 97 fillér megfizetésére, ezen­kívül 1770 pengő és 64 fillér perköltségben is elmarasztalta. Felemlíti az indokolás, hogy Lá­zár Ödön szakértői véleménye szerint az 1500 pengőbe minden kiadás beleértendő, tehát nem lehet az ítélet alapjául venni Kabos védekezé­sét, amely magasabb rezsire hivatkozott.-■mini i ' — de nem tettek vallomást létezést és az iratokból olvassa fel a vádlottak személyi viszonyaira vonatkozó adatokat, az­után megkezdték a tanuk kihallgatását. Róth István középiskolai tanár, vádlott szintén,, kereken kijelentette, hogy nem nyi­latkozik) — De miért? — kérdi az elnök. — Sze­retném tudni, hogy miért mondják ezt egy­öntetűen, majdnem ugyanazokkal a szavak­kal. Szeretnék belelátni az önök leikébe, hogy miért nem akarnak vallomást tenni egy pártatlan, igazságos bíróság előtt. Ön egy diplomás ember, középiskolai tanár, még a legkisebb állat is védekezik a táma­dás ellen; hát nőm látja ön be, hogy önnek is elemi kötelessége ez? Kihallgatták a tanuk sorában Szórnák ta­nácselnököt és tanácsának tagjait, majd Trae­ger Lászüó dr. királyi ügyész tartotta, meg vádbeszédét. Lapunk zártakor a. tárgyalás tart. Halálos végű korcsmái vereke­désért a vádleliak padjára került egy rendőr (Saját tudósítónktól.) Érdekes bűnügy ke­rült ma a büntetőtörvényszék Jdóer-tanácsa elé. A vád szerint Seres Jenő rendőrőrmes­ter, iSerfőző Imre és Péter Ferenc sajtügynö­kök összevesztek egy korcsmában Hegedűs Fe­renc soífőrrel és társaival és a rendőr kardját használva oly sérülést ejtett Hegedűs Ferenc sojförön, hogy egyik szemidegét átvágta, Ser- főzö Imre pedig egy doronggal úgy fejbesuj- totta Neubcmer Lajos cipészt, hogy az az el­szenvedett sérülésekbe belehalt. A kir. ügyészség Serfőző Imre ellen halált- okozó súlyos testisértés bűntette, Seres Jenő rendőrőrmester és Péter Ferenc ügynök ellen súlyos testisértés bűntette, illetve az ebben való bűnsegédi bűnrészesség címén emelt vádat. A büntetőtörvényszék Láber-tanácsa előtt Seres azzal védekezett, hogy teljesen illuminált állapotban volt és önvédelemből használta kardját, mert a soffőr egy hatalmas doronggal akart nekitámadni. Péter Ferenc és Serfőző Imre ténybeli beismerésben vannak, de ők is ön véd: lemmel védekeztek. A tanuk kihallgatása után a tárgyalást de­cember 11-ére halasztották. Hivatalos valutaárfolyamok Angol font (1 font) 27.65—27.S0, Belga frank (100 frank) 79.45—79.s5, Cseh korona (100 kor.) 16.86—16.98, Dán korona (100 kor.) 152.50—153.10. Dinár (100 dinár) 10.03-10.11, Dollár (10Ö dohár) 508.75—571.75, Francia frank (100 frank) 22.30—22.60, Hollandi foilr.t (ICO fit) 229.40—230.40, Lengyel zloty (100 zloty) 03.80—64.20, Lei (100 lei)” 3.36.5—3.40.5, Léva (110 leva) 4.12—4.18, Líra (100 líra) 29:75— 30.05, Német márka (100 márka) 135.90 —136.50, Norvég korona (100 kor.) 152.50— 133:50, Osztrák scfiiHbg (100 schilling) 80.25— (Saját tudósítónktól.) A külföldi, főleg pe­dig a németországi lapokat, érdekes, sőt egye­nesen szenzációs budapesti vonatkozású hír járta be. E közlemények arról számolnak be, hogy Budapesten egy nagyszabású képlopás történt. A kép egy szinte felbecsülhetetlen ér­tékű Rubens-festmény, amelyet a gróf And- rássy-féle híres műgyüjteményböl loptak el ismeretlen tettesek. A németországi közlemények szerint az Andrássy gyűjtemény most aukcióra kerül a Műcsarnokban és a tiszadobi és tőketerebesi kastélyokból felszállított, műkincsszámba menő festmények közül eltűnt Rubensnek egyik nagy­értékű, gyönyörű képe, amelyet, a jelek sze­rint, a tolvajok Németországba szállítottak ki. A lapok beszámolnak arról is, hogy Budapesten széleskörű nyomozás indult meg a tettesek kézrekerítSsáre és az Andrássy-hagyaték kép­viselői tízezer pengő jutáimat tűztek ki a nyomravezetőnek. Az ügy Németországban olyan nagy feltű­nést és érdeklődést keltett, hogy illusztrált la­pok közük a kép reprodukcióját, egy fiatal hol­land leány arcképét. A 8 Órai Újság munkatársa utána járt a német lapok szenzációjának és először a főka­pitánysághoz fordult felvilágosításért. Itt Dor- ning Henrik dr, főkapitány-helyettes, a bűn­ügyi osztály vezetője, az ügyre vonatkozóan (Saját tudósítónktól.) A büntetőtörvény- szók Posta Lajos dr. törvényszéki bíró elnök­lete alatt már több alkalommal tárgyalta Hantos Andor dr. ügyvéd bűnügyét, aki ellen a királyi ügyészség csalás címén emelt vádat, mert a vád szerint csak azért vette el feleségül Lipschitz Irént, hogy 16.000 pengő hozományát kicsalja és néhány nap múlva már ott is hagyja az asszonyt. A törvényszék a bizonyítás során egész sereg tanút hallgatott ki. A mai folytatóla­gos tárgyaláson azok vallottak, akik hivatva lettek volna igazolni, hogy Hantos már az esküvő napján sem volt cg?ütt a feleségével, hanem felkeresett egy másik nőt. A tanuk c Szász Elek volt rendőrkapitányt a tábla is fölmentette — elévülés címén (Saját tudósítónktól.) Szász Elek volt ál­lamrendőrségi kapitány ellen a királyi ügyész­ség közokirathamisítás címén vádat emelt, mert Szász Előle állítólag jogosulatlanul viseli a doktori címet és jogosulatlanul jegyeztette be magát tartalékos főhadnagyként az államrend­őrségi személyzeti táblázatba. Az ügyet első fo­kon a büntetőtörvényszók Szeműk-tanácsa tár­gyalta le. A törvényszék nem talált bizonyíté­kot a 'vádlott védekezésével szemben és ezért Szász Eleket a közokirathamisítás bűntettének vádja alól bizonyítók hiányában, valamint el­évülés címén felmentette. A Tábla Lehoczky- tanácsa előtt Makkal Jenő dr. királyi korona- ügyészhelyettes fenntartotta a vádat, a védő ezzel szemben a felmentő ítélet helybenhagyá­sát kérte. A Tábla ítéletét kövid tanácskozás után, hirdette ki Lehoczky Miklós tanácselnök. A táblai ítélet elévülés címéki hagyta helyben a felmentő ítéletet, mert megállapítást nyert, hogy a bűnügyben az első bírói intézkedés csu­pán 1929 novemberében történt, holott a vád­beli cselekmény állítólagos elkövetésének idő­pontja az 1923. év októbere. A táblai ítélet el­len a koron a ügy észhelye trés semmiségi panaszt jelentett be. Zürich, dec. 2. (Zárlat.) Paris 20.28‘A, London 25.06, New- york 516.20, Bruxelles 71.98, Milánó 27.03Vs, Madrid 58.20, Amszterdam 207.75, Berlin 123.04, Wien 72.66, Szófia 3.74. Prága 15.30’A. Varsó 57.85, Budapest 90.26, Belgrád 9.12.80, BMukarest 3.063/s. {—) Csőd. Szántó Ödön rőfös és rövidáru­kereslkedő ellen a székesfehérvári kir. tör­vényszék a csődöt megnyitotta. kijelentette munkatársunknak, hogy a buda­pesti rendőrségen senki bánvádi feljelentést nem tett. Végignézték az összes iktatókönyve­ket és megállapították, hogy sem Budapesten, sem a vidéken feljelentés nem történt a kép- lopás ügyében. De nem tudott felvilágosítást adni az ügy­ről a Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka sem, amely az Andrássy-aukciót rendezi, sőt érdeklődésünkre kijelentették, hogy az a kép, amelyet Németországban, mint ellopott képet tüntetnek fel, ki van állítva a Műcsarnokban és nem is Rubensnek, hanem egy, a Rubens- iskolához tartozó ismeretlen holland művésznek a munkája. A Műcsarnok vezetősége és a főkapitány­ság ma délelőtt alaposabban érdeklődött az ügy iránt és azon fáradozott, hogy megál­lapítsa, miképpen kerülhetett külföldre a képlopás fantasztikus híre. Az a gyanú me­rült fel, hogy egy képügynök kürtöli világgá a mesét, ö szerezte meg az aukció katalógu­sából a kép reprodukcióját és közöltette né­metországi lapokban, hogy minél magasabb árat érjen él, ha azután a kép viszont eladását fogja végezni. Az Andrássy-hagyaték rendezői és a rendőrség még tovább folytatja a kutatást, hogy miképpen merülhetett fel a képlopás híre. tekintetben is elütő vallomásokat tettek és a vallomásokból nem domborodott ki, hogy mi is történt tulajdonképpen az esküvő napján. A bizonyítási eljárás befejezése, valamint Teraesváry Gyula dr. vádbeszéde után a tör­vényszék bűnösnek mondotta ki dr. Hantos Andort csalás bűntettében és ezért két esztendei fegyházra ítélte el. Egyúttal úgy határozott a bíróság, hogy az ítélet jogerőre emelkedése után átteszi az iratokat az ügyvédi kamarához. Úgy az ügyész, mint az elítélt fellebbezett. Egyébként a mai tárgyalás is bővelkedett izgalmakban, mert az ügynek egyik korona­tanúja, egy hölgy elájult, egy másik tanúnak pedig egy törvényszéki bíróval támadt össze­tűzése, aminek bűnvádi úton lesz folytatása. Elítéltek egy ügyvédet, mert megrágalmazol! egy járásbírót (Saját tudósítónktól.) Milotay Elemér já- rásbÍTÓ egy apró ügyben már régebben 71 pengő költségben elmarasztalta Lukács Kor­nél dr. ügyvédet. Az Ítélet ellen az összeg csekély volta miatt fellebbezésnek helye nem volt, mire Lukács Kornél dr. fegyelmi felje- !on est tett Milotay járásbíró ellen és abban azt állította róla, hogy megsértette a tör­vényt, mert nagyon jól tudta, hogy fellebbe­zésnek helye nincsen és ezért marasztalta őt el. A fegyelmi bíróság úgy találta, hogy semmi ok nem forog ferm arra, hogy a járásbíró ellen a fegyelmi megindítható legyen, mert Milotay esküjéhez híven ítélkezett és ha tévedett volna is, ez nem lehet ok fegyelmire. A járásbíró erre hatóság előtti rágalmazás címén feljelentette Lukács Kornélt, a büntető- járásbíróság azonban felmenttte az ügyvédet. Fellebbezés folytán az ügy a büntetőtörvény- székhez került, amelynek Szlávy-tanácsa a mai tárgyaláson bűnösnek mondta ki Lukács Kor­nél dr. ügyvédet a hatóság előtti rágalmazás vétségében és ezért 200 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ügyvéd semmiségi panaszt jelentett be az ítélet ellen. — A honvédelmi miniszter új díszpol­gárságai. Egerlövő, Alsószuha, Sztihiafö, Zádorfalva, Igrici, Súly, Ti-szatanján és Ilejőkürt községek képviselőtestületei Göm­bös Gyula honvédelmi minisztert közéleti működése elismerései!] egyhangú lelkese­déssel ________ Fe le'ős szerkesztő: TORS TIBOR Felelős kiadó Faragó Aladár igazgató. Kiadja; a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIU., Bökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető; Nedeczky László. Ufabb botrányt rendeztek ma a szeptemberi kommunista bűnper botrányhősei —WF4B——— Kétévi iegyházraítélték házasság­szédelgéssel vádolt Hantos ügyvédet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék