8 Órai Ujság, 1931. július (17. évfolyam, 146-171. szám)

1931-07-26 / 168. szám

VASÁRNAP 6* OLDAE LOSPORT Vasárnap: lóverseny Két különleges érdekessége is van a vasárnapi lóversenyprogramnak. Az egyik a 2800 méteres Széchenyi-clíj, amelyben nemcsak Ibikus és Sátán­­nak egymással való találkozása, hanem a gróf Tejachevich által a küzdelembe kiállítandó krekkel adja meg az érdekességet. Ibi km és Sátán ugyanra klasszisban felette állanak Sajna és Baladin-nak Azonban e verseny 2800 méteres távolsága, lehet bökkenő. Ami viszont úgy a Dreher-, mint a Sigray­­krekknek jót fog tenni. Még indul az Isse torta-féle Arvalegény, amelynek ismét volt egv házi próbája, amelyben táltosnak bizonyult. A közönség azonban, amely eddig állandóan ráfizetett ezekre a házi pró­bákra, most már valószínűleg nem fogja figyelembe varrni a home trialról keringő híreket, s így való­színűleg Sátán lesz az első és Ibikus a második favorit. Nagyon érdekes lesz a kétéveseknek kiírt 900 méteres Döntőst hendikep, amelynek súlyelosztása olyan jól sikerült, hogy az állva maradt nyolc ló mind indulni fog benne. És valóban van is esélye mindegyiknek és csak a lovasok miatt várjuk, hogy Sas (Gutái), Grácia (SchejbaT), Fénykor dP.alog) és Maris (Esc.h) lesznek elöl, valószínűleg' ebben a sorrendben. A többi versenyekben jelöltjeink a következők: 1 Tékozló — Kapusi ülöm. — Vetülj­­* II. Hitsch idom. — Admirális — Páratlan II. III. Sátán — Ibikus. IV. Sas — Grácia — Maris. V. FeUlhirr — Héra — Árboc. VI. Csak taita — Úgni — Riksa. X Megváltozott a tendencia az iigelőn. A jú­liusi mitingen tapasztalt vad forma változások és meglepetések, úgy látszik, véget értek, mert teg­nap a legreálisabb eredmények voltak, szép küz­delmek után. A Baranyai-istaWö két versenyt nyert: Munkács és lábért a* révén. Szép ver­senyt hajtott az ügyes Kall inka is Gézengúz sulkyjében. X Magyarország csapata harmadik le|| az aacheni Invasnnrk(ízeseken. A győztes Olaszor­szág csapata lett, míg a második helyet Né­metország csapata foglalta el. X Becsben vasárnap futják a Hclenculhali­dijat. A még nem futott kétévesek e szép inul |ú versenye bennünket már csak tenyésztési szem­pontból érdekel, mivel a magyar tulajdonban levő lovak ki vannak zárva belőle. Mégis két Házmán-csikó: Flying Fifty Five és Kapitán S. e verseny favoritjai és a magyar tenyésztés nagyobb dicsőségére, valószínűleg ezek közül fog a nyerő is kikerülni. MOZI és FILM Endresz és Magyar a Radius- Metro filmpalotában 1 A Radius Metró Filmpalotában tegnap délután Mutatták be a Levegő hősei című fűmet, amely a magyar óceánrepülésröl készült. Az érdekes film, amely bevezetőül Blériot és Lindbergh örökemlékü hőstetteit mutatja meg egy-egy villanásban, riport­­szérűén eleveníti fel a Justiee Tor Hungary diadal­mas teljesítményét. A tegnapi bemutatón megjelent Endresz és Magyar is, akiket a közönség lelkesen ünnepelt. Ezt a képet a Metró-Híradó előzte meg, majd a híres Big Faradé (Lángbaborult világ) kö­vette, amelyben John Gilbert művészi pályafutásá­nak egyik legszebb alakítását nyújtja. Hyppolit — a felvevőgép előtt Újságírók látogatása » Hiinnia-tilnigyárbiin A Sonor berlini lilmválialat a Hunnia filmgyár­ban készíti első magyar-német filmjét, melynek címe „Eyppol’k 1 (A lakáj) és A:óti Károly írta Zágon István darabjából. A német gyár a film félvételeinek megtekintésére meghívta a budapesti Sajtó képviselőit, akik meglepetve látták azt a mozgalmas, pezsgő életet, amely a filmgyár tele­pén folyik. Színészek, görlök, munkások serege sU- rög mindenfelé. A Vincze Márton építette díszlet egy zöldbeli kocsmát ábrázol és épp az egyik jele­nét német verzióját forgatják, amelynek csodála­tosképpen mindössze egy német szereplője van: Oscar Sabo, a többi szereplőben csupa jól ismert kedves magyar színészt ismerünk fel: Gárdonyi, Szenes Ernő, Bársony István, 11 < rezeg Jenő, Pás­­■mán és Sárossy ezek, akik a német változatban is szerepet kaptak. Kispolgári kocsmai törzsvendégek, akik itt dalárdává alakultak; hátrább egv szaletli­­ben egy rezesbanda Angyal László vezetésével fújta Eiaemanti Mihály pompás muzsikáját. A kis jele­net első intrádára is úgy ment. mint a karika­csapás. a rendező mégis többször megismételtette, amíg végül az operatőr és a „mixer" is teljesen meg volt elégedve a felvétellel. A filmgyár udvarán ezalatt türelmesen várakoznak a magyar verzió szereplői, hogy rájuk kerüljön a sor. A magyarok közül a többi közt Csortos. Góth. Kabos Gyula, Gázon, Makiáry, Sarkadi, Jávor Pál, Horváth El­vira, Haraszti Miéi, Simon Marosa stb. kaptak szerepet. Az újságírók nagy érdeklődéssel figyelték a filmfelvételek izgalmasan érdekes munkáját, amelyhez Bingert .János és Fehér Ernő igazgatók. Lázár Lajos gyártási vezető, Bibén István operatőr és a rendezők egész gárdája szolgált szakszeri! ma­gyarázatokkal. OKsiuMö SPORT A legkiválóbb francia vizipóiójálékosok ma este repülőgépen érkeznek Budapestre (Saját tudósítónktól.) A válogatott francia vízipóló játékosokat tegnap este 10 órakor ünne­pélyesen fogadták a keleti pályaudvaron. A fran­cia és magyar zászlókkal, címerekkel díszített kupolacsarnokban ifj. Horthy Miklós, az úszó­szövetség társelnöke üdvözölte elsőnek a vendé­geket. Az úszószövetcég részéről dr. Donáth Leó, dr. Kelenfy Gyula, Szánt hó József, dr. Kéhlei Tibor, Méray János és az elmaradhatatlan Kom­­já-di Béla jelent meg a fogadtatáson. De Vtenne francia követ képviseletében Ramin fías­­ton követeégi attasé és Jornrt- alezredes, katonai attasé köszöntötte honfitársait. A franciák az Európabajnokságon sze­replő csapatjnkat küldték Budapestre, akik közül azonban még hiányzik Padou és Du­­jardin kapus, a két legjobb játékos, kik ma este a órás bécsi repülőgéppel érkeznek a mátyás­földi repülőtérre. Padou és Dujardin Mátyásföldről azonnal a Császár-uszodába hajtatnak, ahol tré­ninget tartanak a franciák. A vendégek ma délelőtt a Gellért-hullÁmfürdő­ben szórakoztak. Félegy órakor De Viernie fran­cia követ fogadta őket. A délután pihenéssel fog eltelni. 6 órától 8-ig tréning a Császár-uszodában, fél 9-kor vacsora, utána séta az Angol-parkban. A franciák kétgólos magyar győzelmet tippelnek, de vezetőjük, Júliát főtitkár, még a következő­ket mondta: — Bár el vagyunk készülte a vereségre, tel­jes erőnkből fogunk küzdeni és ha tényleg ki­kaptunk, nem fogunk kicsinyes okokk'J magya­rázkodni. 1931 ÍÜLIüS 26 Virtanen 9:00.5 mp„ illetően 9:01.1 mp. Idővel ugyancsak a regi \llágrekordon helül futottak. A versenyen egyébként Nurtni világrekordja mel­­lett még több elsőrangú eredményt értek el. így a 110 m. gátfutásban Sjöstédt 14.6 mp.-vel győzött Vilén előtt, a 800 m. síkfutást Hochjola 1:55.9 mp. kitűnő idővel nyerte és a 10.000 méteren Kukonen 31:56.2 mp.-t futott. Jervincn versenytilalma lejárt ős a aerclyvctés,­­ben 68.-Y3 méterrel győzött. X A Magyar Turista Szövetség lapunk útjáni közli, hogy , a MAVART által fenntartott és min­den szombaton félnégykor; a Berlini-térről induló mátrai autóbuszjáratokra a turistaszövetségi iga­zolvány felmutatására 30 százalékos a menetdíj­kedvezmény. Ezt a kedvezményt előzetesen a MAVART lőportárutcái irodájában kell kérni. Vasárnapi sport Futball: Osztályozómérközcs: Bástya—Attila, Szeged, fél •5. bíró: Csárdás Országos amatör dönt 6: Törekvés—T3C, Megjeri­­út, fél 5, bíró: Mikolovits. Lúgos: Budai ,.11“—CS Vulturu Nagyvárad: Bőim SC—N. Törekvés. Losonc: UTiá—LAFO. Atlétika: A MASz II. osztályú vándordíjas versenye (Mar­gitsziget, 3 óra). — Az MTK ifjúsági versenye (Hungária-kürút. fél 4 óra). Dunakeszi: A pestvidéki kerület szeniorbajnofc­­ságai. Debrecen: A DEAC nemzetközi versenye. Békéscsaba: A CsAK országos szenior- és ifj. versenye. Szombathely: EgyesíiletkÖzi csapatverseny. Pécs: Délnyugati csapatbajnokságok. Válogatott yachthlublegénységeh küzdenek vasárnap a Velencei Serlegért Az első magyar klubközi szövetségi verseny Balalonliireden (Saját tudósítónktól.) Soha még Magyarorszá­gon nem volt olyan yachtverseny, mint amilyen holnap, vasárnap délelőtt kerül lebonyolításra Ba­­latöníüreden délelőtt 10 órakor a Magyar Vitorlás Xacht Szövetség rendezésében. Ez az első eset, hogy három vitorlásegyesület válogatott legénysége mérkőzik aBalatonon. A versenyt, amely 22 kvadrátos yollék vándordíjas versenye, a Velence tavi Vitorlás Xacht Club irta ki s a velen­­cések lemennek a Balatonra, hogy összemérjék ere­jüket a Királyi Magyar Yacht Club és a Balatoni Xacht Club csapataival. A nevezések szerint a KMXC részéről a „Kis­uny ya1om“ indul, vezeti a tulajdonos Heinrich Tibor, legénység: dr. Burger Sándor és Sebők Sán­dor. A BXC-et a ..Délibáb'1-on ühl Gyula) dr. Bo­­csán Gyula és Grofcsik János képviselik, a VVXC a „Cseresznye1 ‘ -vei versenyez, legénység ifj. Kienast Ferenc, ifj. Pósa Ernő és vitéz Szegheö István. A versenytáv kilenc tengeri mérföld, a háromszög­pályát háromszor kell megkerülni. A zsűriben a Szövetséget dr. Klösz KáníH- korraányfőtanácsos, vezértitkár, a versenyt kiíró veleneésegyesületet vitéz Öllé Antal folyamör-törzskapitány, alelnök fogja képviselni. A VVYC vándordíja, amelynek végleges elnyeré­séhez kétszeri egymásutáni, vagy általában három­szoros győzelemre van szükség, a remekbe készült „Velencei Serleg11, amelyet Csajka professzor, az Iparművészeti fő­iskola ötvösszakosztályának vezető-tanára tervezett. (A művészi serleg a Kertész és Weszely cég váci­utcai kirakatában van kiállítva.) A győztes és a helyezett hajók aranyozott, ezüst- és bronzplaket­teket, « legénységek emlékérmeket nyernek. A Velencei Serleg-verseny első mérkőzése elé X Ma délben utazón az Attila Szegedre. Mis­kolcról jelentik: Miután az Attila adósságait a VLASz, a Hungária, a 111. kér. FC. a BAK TK és a Turullal szemben 2200 pengős betétkönyvvel sikerült kiegyenlíteni, az Attila akadálytalanul ve­het részt a szegedi osztályozón. A miskolci játéko­sok kitűnő hangulatban, a 12 óra 50 perces vonat­tal indultak Szegedre. Magyar hölgjtenníszezők pompás sikere a Semmeringen Semincríng, július 25. (Suját tudósítónktól.) A nemzetközi tenisz­­initingen a Wienerné—Bavmgarten Magda pár két és fél órás nehéz küzdelem után 6:3 (10:8) arányban győzött a cseh Bohromé— Lopkovicz hercegnő pár ellen. A legnagyobb meglepetést a Budapesten is ismert kitűnő japán teniszjátékosnak, Satohmk a veresége szolgáltatta, akit a cselt Vodicska győzött le 4:6, 6:3, 6:3 arányban. Satoh a mérkőzés után a fáradtságtól összeesett és autón vitték o szállodába. Satohnak délelőtt egy nagyon erős páros mérkőzése volt és ott készült el az erejével. Gyermekkerékpárok külföldi gyártmányok iOO, 120, 140 P-töl Láng Jakab és Fia kerékpárnagykereskedés, Budapest, VIII, Jósaef-kurnt 41. Árjegyzék ingyen, 1869 nagy érdeklődéssel tekint a magyar vitorlás-társa dalom annál is inkább, mivel a bárom kluliválogaiotf a magyar jachto­tok clitgárdáját reprezentálja s érdekes sportot Ígér a holnapi füredi mérkőzés. A verseny legreálisabb favorítja a KMYC, amely az elismerten ma legjobb binnenyolléval in­dul, a Kishamissal; Heinrich Tiborék pedig sok­szoros magyar válogatottak, akik a Balatonon s a külföldön számos nemzetközi versenyt nyertek igen nehéz körülmények között. Méltó ellenfél tesz a BYC legénység, amelynek tagjai a magyar tengeren évről-évre foko­zódó sportaktivitású Balatoni Yacht Club váloga­tottal. A harmadik induló a VYYC tulajdonképpen sötét auszeider. A „velencések1 evekkel ezelőtt hagyták el a Bala­tont, hogy a Velencei-tavon végzett kemény pionér­­munkával meghonosítsák a vitorlázás portot, ma már vendégek tehát a Balatonon, ismeretlen, kölcsön­­hajón indulnak. Ezt a hendikeppet némileg ellen­súlyozza náluk a velencei állandó sportszerű tré­ning és a régi praxis, — végeredményben azonban az a helyzet, hogy a KMXC első helye biztosnak látszik s valószínű, hogy a másodikért lesz erős és ideggyilkolő küz­delem a BYC és a VVYC között. A velencések mindenesetre érdekes és értékes rer­­seuyszámmal gazdagították a verseny kiírásával s a „Velencei Serleg“ alapításával a magyar yaeht­­sportnaptárt. A verseny után a balatonfüredi yai-htelubban bankett lesz a ..Velencei Serleg11 versenyzői és a vándordíj idei első győztesei tiszteletére. A banket­ten dr. Ugrón Gábor v, b. t. t., a Yachtszövetség alelnöke mond ünnepi beszédet. X Inslln-1'rnm'Inm-MÍ* lil. Pántból je­lentik: A Davis Cup-döntő első napján Pcrrjj 4:6. 30:8, 6:0. 4:6, 6:4-re vynzött Boraim fölött, mis: Austin Cdcheí-ve] szemben vesztett 3:6, 11:9. 6:2. 6:4 arányban. -2 Ma *i Cache)—Brugnon-vár játszik a Hughes—Perrv-együttes ellen. Újabb magyar győzelem a mtmliásolympiászon Becs, július 25. (Saját tudósítónktól.) A munkásolimpiász foly­tatólagos küzdelmei során a vizipólóban Magyar­­ország reprezentánsai, a franciákat S:f (1:1) arányban győzték le. Az országok közötti labdarúgó-mérkőzésekben Németországgal szemben a magyar munkásjáté­­kosok 9:0 (2:0) arányú vereséget szenvedtek. A/, nlir-likni szövcíttfa (rfnt‘rUf'|i/,o üni­­foljaiu/írn a jelentkezéseket lezárták. A jelentke­zők között, sok régi jón évii atléta, egyesületi ve­zető. orvos, jogász, mérnök és tanár van. Ez a tanfolyam a testnevelési főiskolán augusztus 7-től 29-ig fait. Nurmi világrekordot íutott Helsinki, július 25. (Haját tudósitónktól.) A futógépet. Nurmit, úgy­­látszik, n&m lehet a múltnak átadni. Most talán jobb. mint valaha. Ezt igazolja tegnap elért világ­rekordja. két angol mérföldön 8:59.6 mp. teljesít­ménnyel. (A régi világrekord!! a svéd Wide tartotta 9:01.4 mp. idővel.) Nurmi ellenfelei, Lehtinen és Tennisz: A Davis Cup döntője Parisban Franciaország ós Anglia között. Debrecen: A tiszántúli kerület bajnokságai. Székesfehérvár: Az SzKE versenye He inmer ing: Nemzetközi verseny magyar részt­vevőkkel. Nagyvárad: Nemzetközi verseny magy.tr részt­vevőkkel. Ifassa: Nemzetközi verseny magyar résztvevőkkel. Céllövés: Or.-zágos vasutas céllovőveréeny Miskolcon. Kerékpár: Az MKSz hosszútávú országúti bajnokságának IV. (utolsó) futama. Start a bécsi országút 10 km.-es kövétől, reggel 5 órakor. — Országúti verseny 140 km-es távon a soroksári országúton. Start a ll-es jelzükőnél, reggel 6 órakor. A Székesfehérvári Torna Club százkilométeres országúti meghívásos versenye. Start Székesfehér­váron a vámpalotai vámnál, reggel 6 órakor Szombathely: A Sz. MÁV Haladás VSE nemzet­közi pályaversenye. Olimpia: Munkásolympiai versenyek Bécsbeuj Úszás: . Jíasyaror*zág~Franciaország vízlpólómérkőzés f* 4X200 m. gyorsúszéistaféta (Csaszáríürdő. háromne­gyed 5 órakor). Pécs: B) vízi pólóválogatott—Délnyugati válogatott. Miskolc: Bj vízipólóválogatott—Északi válogatott es Északi kerület úszóbajnokságai. ~°ros1láza: A d®li kerület bajnoki versenye *2 UrK rendezésében. Autó: A freiburgi hegyi verseny Zichy Tivadar 69 Hartmann László részvételével. X Ml történik ma? Futball: Budai „11“— UDR Reeieán. — Atlétika: a MASz II. osz­tályú vándordíjas versenye (Margitsziget. 4 óra).^ Diósgyőr: Az északi" kerület ifjúsági baj­nokságai. Tenisz: A ..Davis Cup döntője Pá­­risban Franciaország és Anglia között. Debre­cen:^ A tiszántúli kerület bajnokságai. Székes­­fehérvár: Az SzKE versenye. Semmerirgi! Nemzetközi verseny magyar résztvevőkkel. Nagyvárad: Nemzetközi verseny magyar részt­vevőkkel. Kassa: Nemzetközi verseny magyar résztvevőkkel. — Olimpia: Munkásolimpiai ver­senyek Becsben. — Úszás: B) vizipólóváloga­­tott Délnyugati válogatott Kaposvárott. Havazás vállalta le! a romániai öiveníokos hőséget Bukarest, júilus 23. 1 (Saját tudósítónktól.) Jassi-i jelentés sze­rint a legutóbbi napok 50 fokos hőségét pén­teken mínusz 5 fokos hideg vákotta fel. A' •tassi közelében lévő Caslau hegységben pén­tekre virradó éjjel erős havazás volt és ez okozta a nagy hőcsökkenést. Targulgiuban tegnap hatalmas vihar dühöngött, amely a városban nagy károkat okozott. Bakaubati szintén erős vihar, volt. Elaludt a soifőr — árokba fordult az autóbusz Bukarest, július 25. (baját tudósítónktól.) A bukarest-—pitestii országúton egy személyszállító autóbusz az árokba fordult. A szerencsétlenség következ­tében egy Magin Ilié nevű bukaresti keres­kedő életet vesztette. Az sr.ióbusz hét utasai pedig többé-kevésbbé súlyosan/megsebesült. A soífornek csodálatosképpen semmi baja nem történt. A nyomozás megállapította, hogy a szerencsétlenségért a soffőr felelős, mert me­netközben elaludt a kormánykerék mellett. | f golyóscsapAgyas raS Vs'fe# gyermekkocsik mélyen leszállítóit árban, összehajthatí sportkocsi gummikerékkel P 16.50* ugyanez párnázóU kivitelben P 22—. és 20.—, sportkocsi finomabb kivitel­ben 28.— és 26.— , angol kocsi sár« védővel 85.—, 95,—, 125.— és 140.— The Whitworth-kerékpárok, rádió ég gramofonok- — Javítóműhely: Ldn3 Imra mérnök, Budapest. VL, Teréz-körút 3/e. szi£

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék