8 Órai Ujság, 1935. július (21. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-10 / 154. szám

193J JULIUS 1# ÓiaitisiG SZERDA 9* OLDAÍ , — Német matrózok állítólag' meg­sértették a román zászlót. Bukarest­ből jelentik: A bukaresti reggeli lapok nagy felháborodás hangján írnak egy incidensről, ami a constau- zai kikötőben történt. Egy ott vesz­teglő német hajó legénysége, amely hajónak nevét a lapok nem közlik, partraszállási engedélyt kapott. A német matrózok hajnalban tértek vissza a kikötőbe. Ekkor felmentek a Ferdinánd nevű román hajó fedél­zetére, a hajóárbócról letépték a ro­mán zászlót és durván szidalmazták Romániát. A hajó kevés számú őr­sége tehetetlen volt a német matró­zokkal szemben és ezért a kikötőpa- rancsnokság-tól segítséget kért. Mire a segítség megérkezett, a német mat­rózok eltűntek. A hatóságok a leg­erélyesebb nyomozást indították a nem mindennapi ügyben. Révkalauz helyett rádió Berlini jelentés szerint Habann tanár és műszaki laboratóriumának asszisz­tensei rendkívül érdekes kisrleteket fe­jeztek be a napokban a Berlin melletti Müggetseen. Sabann tanár hosszabb idő óta foglal­kozik az úgynevezett deciméter'hullámok gyakorlati felhasználásának kutatásával. Ezek a 10 centiméter körüli elektromos hullámok, melyeket irányított sugár for­májában bocsátanak ki, olyan műszer feltalálására vezettek, amelynek a hajó­zásban előreláthatóan fontos szerepe jut a tengerparti világítótornyok és jeltüzek pótlása tekintetében. A Berlin melletti Müggel-tavon végzett kísérletek lényege a következő volt: A tó egyik partján néhány wattos pa­rányi leadókészüléket állítottak fel, amelyből 10 centiméter hullámhosszúságú sugarat irányítottak át a tavon. A cél az volt, hogy a tó másik partjáról elindított apró hajómodellnek, melyet a szóban- forgó jelzőműszerrel szereltek fel, e sugár mentén kellett. a leadóállomás irányába haladnia. A kísérletek fényesen igazolták azt az elgondolást, hogy a műszernek je­leznie kell a kibocsátott elektromos su­gárvonaltól való eltérést. Mihelyt a hajó néhány méternyire kitért a sugár irányá­ból, a műszer jelzötüje nyomban kilen­dült jobbra vagy balra, mégpedig annál erősebb mértékben, minél inkább eltávo­lodott a hajó a megadott vonaltól. A kísérleteket rövidesen nagyobb távol­ságokra kívánják átvinni, mert a legala­posabb kilátás mutatkozik arranézve, hogy a hajóknak kikötőkbe való beveze­tését e találmány lényegével biztonságo­sabbá lehet tenni, főként viharos időben, vagy olyan alkalmakkor, amikor a látási viszonyok a köd- vagy felhőképződés miatt rosszak. A technika tehát a révka­lauzok romantikus mesterségét is pusztu­lással fenyegeti... — Dráma a yachtversenyen. Szörnyű dráma játszódott le egy amerikai yacht­versenyen, amelynek résztvevői az At­lanti-óceánt szelték át. Róbert Rossel Ames amorikai milliomos yachtja bor­zalmas viharba került s a métermagas hullámok a yacht tulajdonosát lesodorták a fedélzetről. A szerencsétlenséget nyom­ban észrevették s Ames egyik fia apja után vetette magát a háborgó habokba. Másik fia montőcsónakba szállt s úgy igyekezett apja s fivére segítségére sietni, de a habok mindhármukat elnyelték. A milliomos felesége a férjének s két fiának elvesztéséről szóló hírt Londonban kapta, ahová azért utazott, hogy a verseny be­fejeztével ott fogadhassa Európába ér­kező családját. — Szomorú vasárnap. (Jávor László versei.) A könyvpiacon egy tehetséges költő jelent meg harmincegy szép vers­sel, melyet szines csokorba kötve könyv­ben adott ki. Őszi ború, fájdalmas melan­kólia a versek alaphangja, de sok új ér­zést is tolmácsol. Jávor László verseit bi­zonyára a megérdemelt figyelemmel és szeretettel fogadja a közönség. A könyv ízléses kiállítása a Horizont könyvkiadó- yáHalat ízlését dicséri. — Titokzatos járvány Lancashire- ben. Anglia egyik legsűrűbben lakott ipari vidékén, Lancashireben titokza­tos járvány tört ki, amelynek okát eddig még nem sikerült az orvosoknak felderíteniök. A beteség tünetei étel- mérgezésre emlékeztetnek. Idáig több mint kétszáz ember betegedett meg a járványtól s öt ember bele is. halt a rendkívül fájdalmas és rosszindulatú lefolyású betegségbe. — Szegény embert még az ág is húzza. így fohászkodliatik Binney manchesteri munkás, akire egy ,év óta esőstől szakad a kellemetlenség. A dolog azzal kezdő­dött, hogy zsarolás kísérlete miatt hét­havi fogházra ítélték. Sikerült kieszkö­zölnie az újrafelvételt s valóban kide­rült ártatlansága. A héthavi fogházért kárpótlásul kétszáz fontot, vagyis öt­ezer pengőt kapott az államtól. De mi haszna belőle? Különváltál! élő felesége, aki a hírt az újságban olvasta, nyom­ban lefoglaltatta az összeget elmaradt tartásdíj fejében. Szegény ember: mit tehetett egyebet, visszavette a feleségét... — Végrendeletet hamisított a maga javára egy román pap. Marosvásár­helyről jelentik: Két évvel ezelőtt meghalt Cádar Andor gödmester- házi földbirtokos. Vagyonát végren­deletiben két távoli rokonára, Cadur Péter görögkefetú lelkészre és annak öccsére, Cadar János jegyzőre hagyta. A közelebbi rokonok perrel támadták meg a végrendeletet és azt állították, hogy a végrendelet hamis, A semmitőszék bebizonyított- naik találta a vádat, végrendelet- hamisítás miatt egy-egy évi bör­tönre ítélte Cadar Pétert és Cádar Jánost és a törvényes örökösöket birtokba helyezte. A seimimi/tőszákí ítélet után a csendőrség azonnal le­tartóztatta a két végrendelethami­sítót. — Ostia püspöke az illetlen fürdőruhák ellen. Pignatelli di Belmonte bíboros, Ostia püspöke pásztorlevélben tiltakozik a strandélet erkölcstelensége, főleg az „illetlen" fürdőruhák és a fürdőzők „sza*- bados magatartása" ellen. A püspök el­rendelte, hogy az egyházkerületéhez tar­tozó templomokban imákat mondjanak az erkölcsök lazulásának az elharapód- zása ellen. * A Reklámélet legújabb száma érde­kes cikkben számol be Ausztria reklám­életéről, a „holtszezon" üzleti lehetőségei­ről, a csomagolás szerepéről Amerikában stb. Számos színes mellékleti művészi il­lusztráció, négyoldalas, mélynyomású ki­rakatrovat teszi teljessé ezt a nívós szá­mot, amelyet Balogh Sándor szerkeszt. Előfizetési ára egy évre 12 pengő. Kiadó- hivatal: V., Lipót-körút 9. — A Magyar Törvénykezés kiadásában meg­jelent áz érvényben lévő Lakásbérleti Szabá­lyok teljes gyűjteménye és az Illetékügyi Útmutató újabbi kiadása. Mindkét könyv fel­öleli a vonatkozó teljes joganyagot és az azzal kapcsolatos bírói és közigazgatási jog- gyakorlatot. Uj ruhát kap az öreg Alagút Komor hangulat fogja el az em­bert, akár a pompázó Duna, akár az üde Krisztina felől érkezik az Alagút nyirkos falai közé. Sárga földagyag minden oldalon, fekete vízcsíkok a falakon, fojtó kénkő- szag a levegőben és tompa vissz­hangja minden zajnak, hasonlóvá teszik az Alagutat egy bánatom kriptához, amely az elmúlásra figyelmezteti néhány percig a ben ne át vonulókat. Zajos és rosszszagú az Alagút, ahol pedig ott áll a figyelmeztető tábla az ötvenes évek idejéből: ti­los a zajongás, kiáltozás és ostor­pattog tat, ás! Most megfiatalítják. Alapos koz­metikának vetik alá: kisimítják öreg barázdáit* eltüntetik vénséges ráncait, majolika borítással púdé­ra zzák át egész arculatát. Olyan lesz, mint egy májusi menyasszony, mosolygós és vidám. Nem titkoljuk érzelmeinket, hogy | türelmetlenül várjuk az első ran­devút a kicsinosított Alagúttal. — A békacomb diadala. Aki utoljára nevet, az nevet a legjobban — mondják és a franciák most mindenesetre jót mu­lathatnak az amerikaiakon, akik addig gúnyolták őket, hogy nagy barátai a fino­man elkészített békacombnak, míg ma­guk is rákaptak. Legalább is minden jel arra vall, hogy az amerikai konyhába diadalmenetben vonul be a békacomb, amely iránt az utóbbi időben hihetetlen kereslet mutatkozik. A kereskedők már- már nem tudnak eleget tenni a megren­deléseknek és a békacomb ára békaugrás- szerűen emelkedik. — Hadbíróság elé kerül egy volt ro­mán hadügyminiszter. Bukarestből jelentik; Cihoszki tábornok, volt hadügyminisztef ügyét a Skoda-bot- rányban kiküldött parlamenti bizott­ság áttett© semnfítőszékhez, amely hétfőn hozott döntést. A semmitőszék Cihoszkit bíróság elé állította, meri kitűnt, hogy a Skoda-szerződés alá­írásakor nem kérte ki felettes ható­ságok véleményét és a szerződés bizo­nyos pontjait mellőzte. — Hétmillió rádióelőflzető Angliában. Anglia rádióelőfizetőinek száma 6,979.785- re emelkedett és bizonyos, hogy hamaro­san eléri a 7 milliót. A British Broad- casting Corporation máris felkészült, hogy méltó fogadtatásban részesítse a hétmilliomodik rádióelőfizetőt. Alkalmat adnak neki, hogy a stúdióból beszéljen 6 999.999 társához, emlékérmet kap s ami a legcsábítóbb: finom, nagyteljesítményű vevőkészüléket kap ajándékba a rádió­társaságtól. _ Agy- és szívérelmeszesedésben szen­vedőknek megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az enyhe természetes Ferenc József keserűvíz azáltal, hogy a tápcsatorna tartalmát kíméletesen levezeti és az emésztőrendszer működését biztosan elő­segíti. Mo zi és fil M Szerelent dala (Kamara) Horbert Ernst Groha kellemes hangú tenorista az új filmjén keresztül mutat­kozik be a pesti közönségnek. A filmben megtaláljuk az úgynevezett „tenorieta- íilmek" minden kellékét. Tengerparti fel­vételek, csónak verseny, hangulatosan ben állított énekszámok, — ezek a kiemelkedő részei a filmnek. Az újonnan megismert tenorista, ha nem is egy Kiepuxa, de kel­lemes, széphangú énekes. Üdítően hat Paul Kemp egészséges humora. Garbó magas rendjelei Kap Stockholmból Írják nekünk, hogy Greta Garbó legközelebb szép kitüntetésben fog részesülni. A svéd király magas rend­jellel fogja kitüntetni a művésznőt, aki nemcsak egyik első pionérja a film mű­vészetének, hanem híres szerepével, a „Krisztina királynö“-vel értékes própo- gandaszolgdlatot is tett svéd hazájának. Nagy Kató darabot ír Filmsztárok újabban megirigyelték a színpadi szerzők dicsőségét. Hans Járay- ról már régebben tudjuk, hogy darabokat ír, a minap arról adtunk hírt, hogy Sle- zák Loó „Vénedig in Wien" címmel ír filmet most pedig megtudjuk, hogy Nagy Kató is belépett a szindarabírók so­rába. Egy bécsi újságírónak elmondta, hogy július 21-éig, amikor Pompadour- filmjének felvételei megkezdődnek, be akarja fejezni a színdarabját, amelyben nagy és szép szerepet írt magának. A darabot a télen mutatják be Berlinben, de meglehet, hogy előzőén már Drezdá­ban megtartják az ősbemutatót. Jean Harlotv éneícel és iüncol A Metró sztárjai közül a legutóbbi he­tekben olyanok léptek elénk, mint Greta Garbó, Clark Gabié és mások. Most foly­tatódik ezeknek az igazán nem holt sze­zonba való attrakcióknak sorozata, amelynek során legközelebb a legérdeke­sebb és legszőkébb amerikai primadonna, Jean Harlow új filmje, a Vigyázz, ha jön a szerelem! című végjáték kerül a közön­ség elé. Ez a film már a jövő szezonjának produkciói közül való és az a külön érde­kessége, hogy Jean Harlow nemcsak ját­szik, hanem énekel és táncol is. Kitűnő partnerei az új filmben, amely a Scala- filmszínház legközelebbi újdonsága lesz, a népszerű Franchot Tone és a brilliá'ns hu­morú William Powell. Ki Sínné, hogy a British Gaumont filmet készít Sparda korzikai rablóvezér életéről: hogy Bolváry Géza a napokban teljesen elkészült „Stradivari“ c. új nagy filmjé­vel, melynek főszerepéit Gustav Fröhlich, Sybillc Schmitz és Albrecht Schönhals játszók és az új mű előreláthatólag a velencei Biennálén kerül bemutatásra; hogy Grace Moore legközelebbi filmjé­nek „Örökké szeress/“ a címe; hogy Parisban filmre akarják vinni a meyerlingi tragédiát Charles Foyerrel Rudolf trónörökös szerepében: hogy Loretta Young, az ismert ameri­kai filmsztár háromhónapos európai útra indult és Budapestet is útba akarja ej­teni; hogy Zoro és Huru, akiket dán hazá­jukban „Firtaarnet og Bivognen“ (Vilá­gítótorony oldalkocsival) néven ismernek, Berlinben és Prágában két új filmben áll­nak a hangosf elvevőgép elé; hogy az évek óta nem látott, karak­terisztikus nagy orráról ismert Siegfried Arno, aki az új uralom óta nem szerepel­hetett Németországban, most önálló film­producer lett Belgiumban és első filmje egy katonavíg játék lesz, amelynek fősze­repét Gustaaf Roth belga boxbajnok fogja játszani; hogy Grace Moore-nak komoly verseny­társa támadt Mary ElUs, a Metropolitan- Opera énekesnőjének személyében, aki nemsokára egy nagyszabású hangosfilm­ben is bemutatkozik az amerikai közön­ségnek. * ; Olcsó, nondtalan üdülés az osztrák Alpesek legszebb hegyein: Badgasteln: Parkhotel Bellevuo. Mödling : „Vorderb rlihl" gyógyszálló VÉNT (Ötztal 1900 in' Hotel Vént. „MITTELLA“ SZÁLLÓK: Monichkirchen-, Milistatt am See-, Bad Aussee-, Sad Weiflanbrunn-, Wildbad Eínöd- és Bad Jungbrunn-ban. Olaszországban: Abbázia i Hotel Kdön és Quisisana. Cigale: Hajós penzió. PŐSTYÉN: Astoria szanatórium Vezérképviselet: a 8 ÓRAI ÚJSÁG utazási szerve: ÉÍÍICfM Idegenforgalmi és Utazási Iroda Budapest, VI., Andrássy-út 29. Tel. 27-0-70 v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék