8 Órai Ujság, 1938. július (24. évfolyam, 141-167. szám)

1938-07-07 / 146. szám

5 9938 JÚLIUS 7, CSÜTÖRTÖK — A 8 Órai Újság tudósítása — A felsőház mai ülését tíz órakör nyitotta meg gróf Széchenyi Bertalan elnök. Az ülést nagy érdeklődés előz­te meg nemcsak a napirenden sze­replő törvényjavaslatok várható ér­dekes vitája miatt, hanem azért is, mert napirend előtt Juhász Andor, a Kúria ny. elnöke interpellációt in­tézett a belügy- és Igazságügyminisz­terhez az utóbbi időkben a közbiz­tonsági közegek ellen mind sűrűbben elkövetett merényletek tárgyában. Juhász Andor felszólalásában töb bek között a következőket mondotta: — Reggelenkint szinte lélve vettem kezembe a lapokat, hogy nincs-e bennük megint újabb megdöbbentő hir a rendőri, vagy esendőri közegek ellen elkövetett merényletekről. Nem­régiben vidéken egy rendőrnek halá­los kimenetelű, a múlt napokban pe­dig a fővárosban két rendőrnek sú­lyos sebesüléssel végződött megtá madásáról volt hir. A társadalom salakba mind bátrabban és bátrab­ban támad a rend őreire A legmélyebb hálával és elisme­réssel vagyok eltelve a közrend hőseivel szemben. (Úgy van1 Úgy van! felkiáltások minden oldalon.) Életük kockáztatásával teljesítik nehéz kötelességüket, őrködnék a polgárság személyi és vagyonbizton­sága felett, őrködnek fagyban és ká­nikulában a főváros szédítő- forgata­gában épp úgy, mint a kültelki le- bujok környékén. Felmerül a kérdés, vájjon a társadalom viszonozza-e védőivel szemben kötelességét. Erre a kérdésre aligha lehet fenntartás nélkül válaszolni. Azt hiszem, a lét­szám felemelésével és fegyverzetük tökéletesítésével kellene őket abba a helyzetbe hozni, hogy minél kisebb veszéllyel Övezve tudják kötelességü­ket teljesíteni. A társadalomnak is teljes odaadással kellene melléjük állani a veszedelemben, do^ legtöbb­ször csak néma közömbösséggel te­kintik szolgálatukat. A büntetőtör- vénykönyv és a hatósági közegek védelméről szóló törvény megfelelő­en revideálandó volna, hogy a geng­szter izmus továbbfejlődése megaka­dd lyoztassák. Ennek során kifeje­zésre kellene juttatni, hogy az őr­helyén álló rendőr és csendőr, vala­mint az őrjáraton szolgálatuk telje­sítése közben kimagaslanak a töb­NÉPSZERŰ ORVOSI MŰVEK Kaphatók a 8 Órai Újság kiadóhivatalában VI. Andrássy-út 47. dr. Jakab lísdó! Hogyan éljen a cukorbeteg? _ _ 3.80 dr . Maiay Károly: Mit tegyek, mit ne tegyek, ha szép akarok lenni? ... _______— — 3.60 dr . Schulhcf Vilmos > Hévizgyógyfürdő___________ —.30 dr . Vig Sándor: A tüdőbaj és gyógyítása ... 1.30 dr. Venzmer Gerhard: A sorsdöntő Hormonok _ _ 4.80 dr. Totis Bélái A fogamzás titka fűzve 3.éO kötve 4.80 dr. Halmos: Mit kell tudni a szívről és szívbajok megelőzéserői ..._______ 3.80 dr . Lick e Rákbetegség gyógyítása, meg­előzése ... ... fűzve 3.60 kötve 4.80 biek közül és ezért kivételes jogi vé­delemben részesüljenek. Aki rájuk emeli a kezét, villám­gyorsan a legsúlyosabb és leg­szigorúbb büntetésben kell, hogy részesüljön. (Általános helyeslés minden oldalon.) — A polgárság jól felfogott érde­kében is melléjük kell, hogy álljon, mert ők tulajdonképpen a társada­lom vagyon- és személybiztonságá­nak harcosai. Büszkék lehetünk a sisakos rendőrré és a kakastollas csendőrre, mert nyugodt magatartá­sával, bátor fellépésével és intelli­genciájával szinte propagálója a magyar fajta testi és lelki kiválósá­gának. (Hosszantartó helyeslés és taps.) Gyors és eredményes kiképzé­sük pedig a vezetők és a tisztikar kiválóságát és hivatásszertetét dicsé­rik. (Úgy van! Úgy van!) — Interpellációm szövege a követ­kező: A közrend és közbiztonság ér­dekében elérkezettnek látja-e az időt az igazságügyminiszter és belügymi­niszter úr, hogy a büntetőtörvény­könyv és az azt kiegészítő újabb tör­vényeik novelláris utón való hala­déktalan módosításával a rendőrség és a csendőrség tag­jai a jelenleginél hathatósabb védelemben s az ellenük elköve­tett merényletek szigorúbb meg­torlásban részesüljenek. (Általá­nos nagy taps.) A belUgymlnisstler a létszámemelésről és a felfegyverezés Javításáról Keresztes-Fischer Ferenc belügy­miniszter nyomban válaszolt az in­terpellációnak a belügyi tárcára vo­natkozó részeire. Köszönetét mondott az elismerésért és megértéséért, amellyel a rendőrség derék munká­jával szemben viseltetnek és azért, hogy az interpellációval a közvéle­mény ügyeimét újból ráirányították arra a nehéz feladatra, amelyet ezek­nek az embereknek végeznlök kell. Az interpelláció már rámutatott a segí­tés módjaira is, mert tényleg a létszámemelésről és a felfegyverzés nlvóntartásáról kell gondoskodni. — Ma a gangszterlzmus a nagyvá­rosokban egyre jobban erősödik és ezért a rendőri közegeket a modern követelményeknek mggfelelően' kell felszerelni. A jelenlegi költségvetés már módot üyujt arra, hogy a csend­őrségnél lótszámszaporítás történjék és jövőre, — ha ő marad a belügyi tárca élén, — erre fog törekedni. Mó­dot kíván találni arra is, hogy a rendőrség létszámát emelje, mert a mai létszám nem megfelelő, de, saj­nos, erre most fedezet nincs. A rendőrség felszerelése sem felel meg a modern idők követelmé­nyeinek. örömmel jelentheti azonban, hogy a beruházási program során egy össze­get ki tudott hasítani arra a célra, hogy a rendőrséget modern felszere­léssel lássák el. Legelsőrendű köteles ■ ségónek tartja a rendőrség és csend- őrség felszerelésének modernizálását és tökéletesítését, hogy kötelességüket minél tökéletesebben lássák el. A belügyminiszter bejelentéseit a felsőhdz minden oldalán nagy helyes­léssel fogadták. Készül az úf fegyr'" Használati utasít 4UlO» Ezután Mikecz Ödön igazságügy­miniszter bejelentette, hogy munkában van olyan intézkedés, amely a csendőrség és rendőr­ség közegeit hatályosabb véde­lemben részesíti. Korszerűen kell módosítani ennek érdekében a felfegyverzési és fegy­verhasználati utasításokat. A bünte­tőtörvénykönyv annakidején: nem ismerte fel eléggé e célok jelentősé­gét és ezért volt szükség később olyan módosításokra, amelyek a fo­kozottabb védelemről gondoskodnak. Ha a bíróságok súlyosnak minősítik az ilyen bűncselekményeket, mint ahogy súlyosan minősítik a gyakor­latban, akkor a kiszabható büntetés a maximumban fog jelentkezni. — Megfontolás tárgyává fogjuk, tenni — folytatta az igazságügymi­PaplrsznivétBiooodrbP 3.20 Befőzö pergament, cellophán, vignetták PAP IR H A Z <■ PA KOMuth Lajos-utot 20. nísater, — nem szükséges-e a minő­sített bűnesetek közé felvenni a hi­vatásuk közben hatósági közegek ét­ién intézett támadásokat, amelyek­nek legenyhébb büntetése az élet­fogytiglani fegyház lenne. A felsőház a miniszterek válaszát tudomásul vette, majd megkezdték a napirend tárgyalását. Báró Vay László mentelmi jogát nem függesz­tették fel, gróf Wenckheim József esetében pedig a felsőház a men­telmi jog felfügegsztése mellett ha­tározott. A 33-as bizottság félévi jelentése kapcsán Szőke Gyula, a fokozott állatvédelmet sürgete és kifogásolta a gyógyító szérumok drágaságát. Sztranyavszky Sándor földmivelés- ügyi miniszter maga is elismerte, hogy a szérumok drágák, és ezért a kormány támogatja azt a törekvést, hogy kartellen kívüli szérumgyár léte­süljön, Az állatok között fellépett száj- és kö­römfájás _ ellen gyógyító szérumok előállításán dolgoznak, de annak ha­tása egyelőre nem olyan, mint ami­Schmeling hátgerince A ncwyorki políklinlkán Röntgen» felvételt készítettek Schmeling hát­gerincéről. A felvétel tisztán mutatja, hogy Schmeling a döntő mérkőzésen alulról, a harmadik csigolyáján sé­rült meg, eltörött a tövlsnyujtvány. lyent vártak. Megnyugtató, hogy minden intézkedés megtörtént, sőt legújabban a védőszérum kitermelé­sére irányulnak a sikerrel biztató kí­sérletek. ^ (Jegylcöxség- Javaslat A felsőház ezután vita nélkül elfo­gadta a Szent István király emlékére Székesfehérváron tartandó ország- gyűlésről szóló törvényjavaslatot és utána áttért a hegyközségekről és a szőlő- és a gyümölcsgazdálkodásról szóló törvényjavaslat megvitatására. Papp Kálmán örömmel fogadta a javaslatot, amely új fejlődést jelent a korszerű bor- és gyümölosgazdál- •kodáis számára. Eredményt azonban csak akkor lehet remélni, ha csök­kentik a borfogyasztási adót és meg­könnyítik a borértékesítést. Gróf Jankovich-Bésán József és Szabó Iván a szőlőtermelés különböző problémáiról beszéltek. Lapunk zártakor az ülés tart. Ám- 6 fiUéc Kivételes védelmei a renáőrnelc! Juhász Andor interpellációja a szaporodó rendőrmerényletekről

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék