8 Órai Ujság, 1938. július (24. évfolyam, 141-167. szám)

1938-07-07 / 146. szám

4 ÖMíttslG 1938 JÜLIUS 7, CSÜTÖRTÖK 25 év a székek között Jubilál a legöregebb Buchwald-néni r— Ki ez a tiszteletreméltó öreg hölgy, aki előtt mindenki feláll a székérőlt — A Buchwald néni!... (Párbeszéd a korzón.) Majdnem valamennyi pesti Buchwald néni ott volt tegnap az egyik budai kis­kocsmában. Pedig nem is volt a testü­letnek közgyűlése. Az összejövetelnek magánjellege volt: Róza nénit, a híres dunaparti „ültető-céh“ nesztorát ünne­peltek, aki huszonötéves működése után „teljes mértékben kivívta magának nem­csak a kartársak szeretetét és ragaszko­dását, — de még a székeken ülő törzs- publikum elismerését is“. (Részlet a ban­kett egy szónoklatából.) Mert Róza néni tegnap érte el a ritka jubileumot. „Huszonöt év a székek között“ — ezt a címet lehetne adni a kitűnő Buchwald néni életrajzának, aki most a bankett után vidám hangulatban nyilatkozik a 8 Órai Ujság-ndk. — Nem olyan könnyű mesterség a miénk, mint ahogy egyesek gondolják. Jó arcmemória, tapintat és eréig kell hozzá! —- Arcmemóriat — Bizony, kérem. Mert például vasár­naponként, amikor zsúfolásig tele van­nak a padsorok, pontosan tudni kell, hogy ki váltott már jegyet és kik az új vendégek. — Tapintat? — Hogyne! Az első szabály: nem sza­bad kétszer egy embertől jegyet kérni. Második szabály: szerelmespárokat lehe­tőleg nem zavarni. — Erély? — Ez a potyavendégek miatt szüksé­ges. Nem is képzeli, hogy naponta há­nyán próbálnak jegy nélkül üldögélni a székeken. Ha jövök, akkor persze feláll­nak és szó nélkül tovább mennek. Ezért kell nagyon erélyesnek lenni, meg a kutyák miatt... — Róza néni nem szereti a kutyákat? — Szeretem őket, de nem a korzón. Rengeteg galibát és zavart okoznak ok- vetetlenkedésükkel és hancúrozásukkal. Ha valaki kutyát hoz a korzóra, az sé­táltassa, vagy üljön be vele kávéházba. l)e ne jöjjön velük Buchwald-székre. Min­dent összepiszkítanak, összerágnak, az­tán kész a baj. — Mondja, Róza néni: huszonöt éves múlt áll maga mögött, rengeteget látott és tapasztalt, mi az az alaptanulság, amit hátrahagy, mint maradandó tanul­ságot a következő generációra? Megfontolt szavakkal válaszol: — A pénzt legjobb rögtön inkasszálni!... (r. e.) MWWWWVVbVVWWVM'WWVI Németüldözés Litvániában Memel, július 6. (NTI.) A Meinel-tcriilet hadügyi parancsnoka egész sor német embert többhavi fogházra ítélt. A bünteté­sek azokkal a jelenetekkel állnak kapcsolatban, amelyekre június 1-én a „Preussen“ nevű motorhajónak a memeli kikötőbe történt érkezésekor került sor. A memeli németek akkor üdvözölték a, hajót, ami miatt a rend­őrség eljárt ellenük. A hadügyi parancsnok az egyik német kerületnek mindennemű sport- tevékenységet megtiltott. (MTI.) MIT NÉZZEK MEG R MOZIBAN? ADMIRAL (Margit-krt. 5/b. T. 153-707): Rosalie. Hazugság, aeszony a neved. (‘/H, i, */<9, ezomb. 3, ‘/.7, ‘/slO, vas. ‘/.2, */.3, '/.7, VilO) Vas. d. e. 10-kor: Három kis ördög, 100 férfi 1 kislány. — ANDRASSY (Csengery-u. és Andrássy-út s. T. 1Z1-127): Helén doktor­kisasszony. Mintaházasság. Híradó. (V«5, 6, '/i8, 9) — ASTRA (Ugocsa-ú. 10. Böszörményi- útnái. T. 154-423): Három sárkány. Kétarcú ember. Híradó. (Előadások kezdete hétk. V.4, V.7, V.10, vasárnap */s2, '5fi, V.7, VilO órakor) — ÁTRIUM (Margit-krt. 55. T. 153-034): Az első mámor. Híradók. (Vi6, */i8, VtlO, ezomb., vas. 'hl, Vi6, ‘Iá, '/sl0> — BELVÁROSI (Irá- nyi-u. 21. T. 384-563): Két asszony között. Asszony a viharban. Híradók. (Jobb t. 'Iá, V*8, bal t. 6, 9) — BÉKE (Szt. László-út 48): 100 férfi 1 kislány. Kísérőmüsor. Híradó. (Hétk. 'Iá, 7. 1 -'10, vasárnap 2, ‘/i5, 7, ’/slO) — BUDAI APOLLO (Csalogány-u. 46. T. 131- 500): Asszony a lejtőn. A garszonleány. Híradó. ('/»i-től folyt., utolsó 9-kor, vas. 3, 6, 9) — CAPITOL (Baross-tér 32. T. 134-337): Ez mindennek a tetejel Füstik: puszta. (Minden­nap: V:4, V26, ’/«8, ’/.lO) Az első előadás min­dennap mérsékelt belyárral. — CASINO (Eskü-tér 6. T. 383-102): Második nászút. Hír­adók. (*/s6, Vi8, '/ilO, szomb., vas. 'hl, 'Iá, 'Iá, VtlO) — CITY (Vilmos császái-út 36—38. T. 111-140): Történelem és filmtörténelem. Min nevetett és min szomorkodott ez az ember­öltő. (Előadások: V<6, 'Iá, */<10, vasár- és ünnepnap ’/i4 órakor is) — CORSÖ (Váei-n. 9. T. 182-818): Az első mámor. Híradó. (Min­dennap: */«8, ‘/i8. VilO) — CORVIN (József-krt. l)llői-út s. T. 138-584): A ve Caesar. (A ke­reszt jegyében.) Híradó. (Mindennap: Vs4, V:6, 'Iá, VilO) — DAMJANICH (Damjaniell-u. 1. T.; 131-803): Hotel Kikelet. Nótás betyár. (Előadások kezd. hétk. 'Iá, 7, VilO, vas. 2, Vi5, 7, VilO) - DÉCSI (Teréz-krt. 28. T. 125-952): A tökéletes házasság. Híradók. (Hétk. 6, 8, 10, szombat, vasár- és ünnepnap 4, 6, 8, 10) — FÓRUM (Kossuth L.-u-. 18. T. 189-543): 2. hétre prolongálva! Megvédtem egy asszonyt. A hazug egér (színes rajzfilm). (V16, Vs8, ’/ilO, ezomb., vas. V24, Vi6, V28, V2IO) — FLÓRA (Kispest. T. 146-702): Álarcos grófnő. Tarzan fog-ága. ( 6, 9, vas. 3, 6, 9) — HOMEROS MOZGÓ (Hermina-út 7. T. 296-178): Tovaris. Futballvilágbajnokságok. Híradók. ('Iá, 7, VilO, vasárm.p Vi2-t<íl folyt.) — HOLLY­WOOD FILMSZALON (Bethlen-tér 3. T. 142- 455): Ráesnélküll börtön. Híradó. (Vi4, */*6, V28, ’/ilfl, vas. 2, 4, 6, 8, 10) Az első előadás mindennap mórs. helyárakkal. — JÓZSEF­VÁROSI (Kálvária-tér 7. T. 131-644): Rosalie. Maga lesz a férjem. (‘/•5-től folyt., utolsó 9 órakor, vas. 3. 6. 9) - KORONA (Attila-krt. 15—21. T. 138-818): Inkognito. Felejtsük el a múltat. ('Iá. 6, V18, 9. vas. 2 töl) — LLOYD FILMSZÍNHÁZ (Hollán-u. 7/a. T. 111-994): Ez mindennek a tetejel (Mindennap: 4, 6, 8. 10) Az első előadás mindennap mérsékelt hely­árakkal. - METRÓ (Teréz-krt. 80. T. 112-230): Nászút féláron. Tarzan fogsága. Híradók. ('Iá, ‘I*9, a második film 7 és ’/.ll-kor kezdő­dik, szomb., vas. 8, V<7, VilO, a második film 'Iá, Vi 8 és 11-kor kezdődik) — NYUGAT (Teréz-krt. 41. T. 127-162): Strogoff Mihály. Táncrend. Híradó. ('/i5, V18, 9, vas. 3, 6, 9) — ODEON (Rottenbiller-u. 37/b. T. 130-268): Az álarcos grófnő. Inkognito. Híradó: (*/i5, 6, 9, szomb. -,i5, V.7, VilO, vas. 2, ‘/i5, 7, VilO-től folyt.) — OLYMPIA vErzsébet-krt. 26. T. 342- 947): Rosalie. Futballvilágbajnokság. Híradó. (4, V.7, VilO, vas. 11, 2, V.5, V28, 10) - OMNIA (József-krt. és Kölesey-u. s. T. 130-125): Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Tisztelet a kivétel­nek. (Előadások hétk. 5, ’/s7, 8, ’/jIO, 11 óra­kor) — ORIENT (Izabella-u. és Aradl-u. s. T. 114-926): A dzsungel tragédiája. Légy jó mindhalálig. (V*5-lőI folyt.) — OTTHON (Beniezky-u. 3. T. 146-447): Krisztina királynő. Nevető bomba. (V*5-től folyt., utolsó 9-kor, szomb., vas. 3, 6, 9) — PALACE (Erzsébet krt. 8. T. 136-523): Az oxfordi diák. (Minden- nap: 4, 6, 8, 10) A 4 órai előadás félhelyárral. — PATRIA (Népszínbáz-u. 13. T. 145-673): Rosalie. Charlio Clian Montecarlobnn. (4, Vi8, 9, vas. V22, ‘Iá, Vi8, 9) Az első előadás mérs. helyárakkal - PHONIX (Rákóczf-út 68. T. 144-454): A dzsungel tragédiája. A toroclíói menyasszony. (Egyes filmek kezdése: 5, V.7, V<8, 9, 'All, szomb., vas. 3, 'Iá, 6, '/r8, 9, Vili) — RADIUS (Nagymező-u. 22—24. T. 129-230). Kosé Marié. Híradó (V<6, Vi8, VilO, szomb.. vas. 3. '/•«. V28, ’/.IO) - REX (István-út 39. T. 139-416): Inkognito. Sárga lobogó. (Viő-től folyt., ’A5, 8, Sárga lobogó, 6, VilO Inkognito. — RIALTO (Rákóczi-út 70. T. 139-497): Rosalie. Charlie Clian Montecarloban. Futballvilág- bajnokság 1938. (Egyes filmek kezdete: 'Iá, 6. V28, 9, 'All, vas. V22, 3, 'Iá, 6, V28, 9, 'All) — ROYAL APOLLO (Erzsébet-krt. 43-47. T 342-946): Tempó 1938. Ember-sport, lósport és motorsport gigászi tempójú élete. (6. 8. 10, szomb., vas. 4, 6. 8, 10) — SAVOY (üllői-út 2—4. T. 146-040:) Randevú a Ritzben. Yvette A futballvilágbajnokság külön filmje. (4, *A8, 9, vas. Vi2, ’/i5, V»8, 9) — SIMPLON (Horthy Miklós-út 64. T. 268-999): 100 férfi 1 kislány. Pardon, tévedtem. (Előadások hétk. Vi5-tSl folyt., utolsó 9-kor. vas. Vi2, 3, 6, 9) — STÚDIÓ (Akáefa-u. 4. T. 140-840): A botrány bolondjai. Híradók. (Mindennap: 4, 6, 8, 10) Az első előadás félhelyárakkal. — TIVOLI (Nagymező-u. 8. T. 123-049): Chanlie Chan Montecarloban. Híradó. (Folyt. 'Iá. 6, 9 óra­kor) — TÚRÁN (Nagymező-u. 21. T. 126-401): Rosalie. Hazugság, asszony a neved. (4, V<6, 9, szomb. 3, '/«7, VilO, vas. 1. V.3, 6, ’AlO) Vas. d. e. 10-kor: Húrom kis ördög. 100 férfi 1 kis­lány. — URÁNIA (Rákóezl-út 21. T. 146-046): Az első mámor. Híradó. (5. V18. VtlO, vas. *A3, 5, V.8, ‘Aló) - WINKLER (Róbert Károly- krt. 61 T. 292-012): Vörös Pimpornel vissza­tér. Hnlá!ovpres=z. Híradó. (8, Vitt. vas. 5, 7. 9) - ZUGLÓI (Angol-u. 26. T. 296-309): Csin- Csin. A modern Ali Baba. Híradó. (V<5, V<8, 9, vas. 2, 5, 8, VilO) Penaás AOuLetés Es2 ballon- Mvrosmn léden- és viharkabát Márton és Szász Bál vány-utca 8. Címre ügyelni. Ezen hirdetés felmutatója 5°'0 eng. kap­ZÁLOG "ff tk ■ An téT,n ruhát, író-, varró. fény. képezőgépet, ékszert, szőnyeget és minden tárgyat, csodála os árban veszek Király-n. 60. sz. udvarban. Telefon: 11-84-39. Mindent elintéz... óránként gj pengőért Központi 132-220 Messenger Í3PO B 140-8/2 132-220 140-872 I CIánoz DITRICHSTEIN Nagyatádi Bzabó-u. 27. 14-10-55 P CarnsIBC Pszichografológus ■ vUiyill8 és asztrológus, fogad egész nap. (Ünnepnap is) Vám- ház-körút 11, 1.3. Sorsiránj'ítás, üz­leti tervek megoldása tudományos módszer szerint. Takarítónőt délelőtt 2 órai elfoglaltsággal fel­veszek. Jelentkezés délután 2—1 között Tátra-utca 29/b. III. 2. (í(((((((((((((((((((((((((í(((((((í((((((((((((((w Az emberi butaság i kultúrtörténetei Irta: Ráth-Végh István Ara: fűzve P 8.60, kötve P 4.80. Kapható a 8 Órai U'ság kladóbiva tálában, VT., Andrássy-út 47. írógépet rodájába, ottho Ml nába, üzletébe legolcsóbban Édes és Decsynéi vehet - Karbanrartás, Javítás — Telefon: 1-442-24, Budapest. VI], Akácfa ntca tizenhárom. CSEPEL-KIRÁLYERDŐN gyünyörű 180 Cp-Öl íenj'ves telek r.0 szál fenyővel eladó. Cím: Kiad­ványt Andrássy-út 47. III. 96 filléres üjrenflszerü | Sznkéeskönyvek megkönnyítik a háztartások gondjait Idáig megjelent kötetek ICO mód főzelékek és saláták elkészítéséhez 100 rögtönzött été. 100 francia tojás étéi 00 recept a burgonya e!k6- f*HÍtéiéhez :00 sütemény, torta es deaeert 100 mód a gyümölcs elké­szítéséhez 100 diétás recept ée étrendek Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG kiadó­hivatalában, VL, Andrássy-út 47. (9—2 óra között) tita a 6. oldatott is közlünk Pontot UicdetéoeUet náu TangóharmoniHokról kérjen árlapot úímT; H Wjózsef-krt 37 BRIEF-KONYHA VI., Szív-utca 68. Elsőrendű tiszta libaesirral készült ebédmenüt Telefont 1-210-48. 2 személyes adag _______P 1.50 3 sz emélyes adag ...____P 2.20 4 személyes adag ... ... P 2.80 |C?* Szállítás díjtalan M ül raktárral ksalog&ny­utca 21. szám. Telefon: 368 008. Központi fűtés, melegvíz. BALATONSZÉPLAKON vasútállomás ^ _. ife _ mellett W mM B áfM nagyobb BL BZ* mm> megosztva is jutányos áron eladó. Cím a kiadóban. Könirv az akaraterőíől AlexE.: ÉLETMŰVÉSZET Tartalma: Jellemképzés. Hogyan Is­merhetjük fel val.akinek Jellemét az arcvonásairól ? Hogyan formálhatjuk megnyerővé egész lényünket? Jel­lemnevelés gondolattal. Az akarat­erő mint fegyver. Az önlegyőzésről. A szenvedés gyógyítása szisztemati­kus lélegzéssel és koncentrációval. Agylélegzés hindu módszer szerint. Gyakorlati útmutatások. Ára 1*50 P. a Kapható lapunk kiadóhivalában. Nőt kalapban Herzog VEZET Kiróly-u. 59/q. 'SSS5 NUNKAHEL9ET 'óvárosi vagy vidéki gyárban vagy ipartele­pen, ahol címfe&tő vagy mázo­lási munkák elvégzésére szükség van. Leveleket ,,2 éves segéd és szak­értelem11 jeligére a fökiadóba kérek. Siófok mellett, vasútállomás közeié­ben 125 □* öle* § A § BALAT0N-PART1 JbAptísplo lllillilllllllllllllllll ^ Igen olcsón eladó. Cim a kiadóban Most jelent meg Dr. Kari Russz: A KANÁRI tenyésztése, gondozása és betegségeinek gyógyítása. Ara 1 P Kaphatón 8 Órai Újság könyvosa CAlyiban. Budapest, Andrássy-út 47. U j vagy használt irodabútort, pénz- és okmány­szekrényt Universáltól VII., Wesielényl.ntca 8 BŐRÖND a legolcsóbb a k évzítífnél V1DA RAkóczl-út 69. Perfekt gyors-gépírónő, önálló levelező, 7 éves gyakorlattal elhelyezkedést keres. <rSzorgal» mást- jeligére, a fökiadóba. • KLIH •! szamqih| ■i Ma- GORKIJ. ■■■ Ára: fűzve 3.80, kötve 4.80.1 Kapható a 8 Órai Újság kiadó-1 hivatalában VI., Andrásig -út ^7,. jj Jégszekrények 10.— P-I6I Wlesel, Vtlmo# esSszár-út 52* [>»! Saiatonparti telek Siófok szomszédságában. VasntállomáshoB közel rendkívül ol­csón eladó. Cim megtudható a kiadó- hivatalban. Franciaországba utazik? akkor nélkülözhetetlen a most megjelent A. B. D A N 1 B b és KADAR Z. könyve Idegen állampolgárok JogaT é» ktttelezetf^gel franciaorszAgban Ára P 1.80. Kapható a 8 órai Újság kiadóhivatalában,VI. kér., Andrássy-út 47. sz. Mielőtt ruhaszükségletét besrerzi, vagy ruháit alakíttatja, forduljon bizalommal „LIVIH divatsalonhor IX., Angyal-u. 7/b. FII 16. (Boráros- •ér mellett). Eddigi mérsékelt facon- árak, ízléses és pontos munka. üis írta: SZABÓ ZOLTÁN. Ara: kötve fi.—, fűzve 4.80. Kapható: 8 Órai Újság kiadó­hivatalában VI., Andrássy-út 47. .......................... Ra dikálisan rovarf, kártékony állatokat Irtó, megbíz- ható vegyészeti laborin*, hosszú gyakorlattal alkalmazást keres, vidékre is megy. iBzorgalniasj jel­igére a fökiadóba. === lillS: RAFIKBAN FELADHATJA W I _____PENGŐS HIRDETÉSÉT____*_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék