8 Órai Ujság, 1938. augusztus (24. évfolyam, 168-191. szám)

1938-08-09 / 174. szám

1938 AUGUSZTUS 9, KEDD 10 H-l-R-E-K 3 panasz a villamosított autóbusz ellen Hetekkel ezelőtt megírtuk, hogy olvasóink panaszkodnak: az autóbu­szok perronjára fellépve, áramütést kapnak az utasok, amint a perron fogantyúját megérintik. Annakide jén az Autobuszművek részéről meg is magyarázták, hogy bizonyos áram indukálódik, összegyűlik a felhágó­fogantyúban, pontosan ott, ahol a „KAPASZKODNI TESSÉK" felírá- su tábla áll s aztán, ha az utas ka­paszkodik, jön az áramütés. Azóta eltelt néhány hét, már azt hittük, hogy valamilyen intézkedés történt, — most azonban az elmúlt két napon három levelet is kap­tunk, amelyben több relációra is pa­naszkodnak olvásóink. Az újabb pa­naszokból a következő sorokat vesz- szük ki: Egy nyugalmazott tisztviselő, R. 0., így ír: — Amióta autóbuszon járok, körülbelül tudom már, milyen is lehet az amerikai villamosszék. Az autóbusz, úgylátszik, utasait minden eshetőségre ölő akarja készíteni... G. Oszkár a zoológiából veszi ha­sonlatát: „Az autobuszfogantyú a villannyal te­lített halra, az elektromos rájára emlé­keztet. Az állatkert beszerezhetne néhány fogantyút akváriuma számára. Végül egy szívbajos idősebb hölgy, Z. Elemémé panaszát közöljük: „Lehet, hogy az egészségeseket szóra­koztatja az autóbusz tréfás fogantyúja, de én már valósággal rohamot kaptam tőle a minap. Amúgyis túlerőltetett szív­billentyűm nem igen bírja az autóbuszo­sáét." Reméljük, hogy az Autóbuszüzem­nél mégis csak módot keresnek arra, hogy a kellemetlen elektromos inzul­tustól megóvják az utasokat. — Furfangos szerkezettel felgyúj­totta boltját egy fűszeres. Vasárnap­ra virradó éjszaka a járókelők észre­vették, hogy a Futó-utca 3. számú házban Végh József fűszerüzletének redőnyei közül füst tódul ki. Értesí­tették a tűzoltókat, akik a tüzet rö­vid idő alatt eloltották. Ma hajnal­ban már rögtönzött vizsgálatot tar­tottak az üzletben és arra a meglepő eredményre jutottak, hogy a tüzel gyújtogatás okozta. Végh József be vallotta, hogy maga okozta a tüzet, mert így akart a 3000 pengős tűzbiz­tosítás birtokába jutni. Az üzletben álló ingaóra rézsúlyaira villamos- vezetéket szerelt és a vezetéket be­kapcsolta a villanyáramba. Amikor éjféltájban a két rézsúly összeért, rövidzárlat keletkezett és meggyuj- totta a vezeték mellett felhalmozott faforgácsot. Végh abban reményke­dett, hogy a tűz el fogja pusztítani ezt a gyujtószerkezetet is. Beismerő vallomása után letartóztatták. Az újból megszépített Prince of Wales dunaparti bár megkezdte új szezonját. Nívós közönsége soraiban ott láttuk a Pesten időző külföldi előkelőségeket. A MOZAIK-ÁLLAM (A POPOLO D'ITÁLIA RAJZ f" MOSAICí NAZIONAlvI — A nuncius vasárnap felszentelte az első cserkész-kápolnát. Vasárnap szentelte fel a Népszigeten Angelo Rótta c. érsek, pápai nuncius az első magyarországi oserkészkápolnát, amelyet az öregcserkészek vizitelepén állítottak fel. A szentmise után a 33-as cserkészek zenekara a magyar és a pápai himnuszt játszotta el. — Megmentik a hóhér házát az utókor számára. A német Bad Orb városa magán­kézből megvásárolta azt az ódon csúcsos­tetejű házat a régi negyedben, mely va­lamikor a hóhérok lakásául szolgált. Az építészeti szempontból nagyértékű ház a város gondozásában mint jellegzetes mű­emlék fog fennmaradni az utókor szá­mára. — Házasság. Feleki László oki. vegyész, zeneszerző e hó 14-én tartja esküvőjét Lakner Líviával, Lakner Artúrnak, az is­mert dramaturgnak, a gyermekvilág nép­szerű Lakner bácsi-jának leányával. * Villámgyors szőrtelcnítés 1 perc alatt. Elegendő, ha a szőrtelenítendő testrészt a Leton vízzel megnedvesítjük. Egy perc nuilva látjuk, hogy a szálak összezsugo­rodnak és a következő pillanatban a sző­röket egyszerűen letöröljük. Hidegvizes lemosás s az így kezelt kar vagy láb márványsimaságban tündöklik. A Leton víz teljesen ártalmatlan. Kiadós üveg Leton víz 2.70 pengő. Kapható mindenütt. Főraktár Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsébet-körút 56. • Tlpp-hadsereg vonul fel a Reklámélet legújabb számában, amelynek tartalmát a lap szerkesztősége majdnem teljes egé­szében a kiskereskedő propagandája je­gyében állította össze. A gyakorlati rek­lám széles területéről rengeteg ötletet, tippet, tanácsot hoz az új szám, amely­nek gazdagon illusztrált kirakatrovata értékes segítséget nyújt a kiskereskedő- nok a kirakatdekoráció felépítéséhez. Szerkeszti: Balogh Sándor. Kiadóhiva­tal: Budapest, V., Szt. István-körút 9. — Romlott ételek okozta mérgezéseknél a gyorsan és biztosan ható természetes „Ferenc József- keserűvíz azonnali haszná­lata — egy vagy két pohárral — rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosát. Kedvezményes strand- is fttrdéjeftyek: Pénztárnál Nálunk Pénztárnál Nálunk Császárfürdö iszap v. gőz _____ 1.14 P —.84 P Margitszigeti Iszapkezelés_3-50 P 3.00 p Cs ászárfürdő uszoda kabinnal ... —.80 P —.64 P Margitszigeti vízgyógyintézet ... 2.00 P 1.50 r> Császárfürdö uszoda szekr...........—.60 P —.44 P Palatinus szigetbelépővel eg. nap 1.80 P 1.5S p Cs illaghegy kombinált________ 1.80 P 1.50 P Palatinus szigetbelépővel félnap 1.50 P 1.26 u> Erz sébet-sósfürdö ____________ 2.— P 1.60 P Szt. Imre (Rác) ______________ 1.— P -.88 P Fe dett uszoda__________ 1.10 P —.54 P Rudas gőz —............ 1.40 P 1.30 p Ge llert hullám ......... ................ 1.60 P 1.30 P Rudas uszoda kabinnal_____ 1.20 P —.80 p 8z ent Gellért gőzfürdő _______ 1.60 P 1.40 P Rudas uszoda szekrénnyel_____ —.80 P —.60 p Hung ária, gőz vagy kád_______1.— P —.80 P Széchenyi strand szekrénnyel ... 1.20 P —.90 p Hu ngária törkölyfürdő________ 2.40 P 2.— P Széchenyi strand fogassal--------- 1.— P —.70 p Laká cs iszap ___________ 1.76 •* 1.30 P Széchenyi gőzfürdő ___________ 1.60 P 1.40 p Luk ács gőz vagy kád _________ 1.34 P 1.— P Széchenyi népfürdő ____________—.80 P —.64 p Lukács i szapgöngyöléssel -------- 2.56 P 1.90 P Széchenyi kád------------------------- 1.30 P 1.10 r> Lukács uszoda ............................—.82 P —.64 P Terézfürdő I. o. kád-----------------—.94 P —.80 t> Ma rgitszigeti kénes thermál___ 2.— P 1.50 P Terézfürdő II. o. kád --------------—.72 P —.60 p Ma rgitszigeti szénsavasfürdő----- 3.50 P 3.— P | JE GYIRODÁNKBAN VI.. Andrássy-űt 16. Telefon: 128-981. válthatók — A Szász-család gyásza. Dr. Szász Béla, a Közigazgatási Bíróság nyugalma­zott tanácselnöke, a Kisfa,ludy-Táirsaság tagja, a Magyar Érdemrend csillagos kö­zépkeresztjének tulajdonosa f. hó 7-én, néhány napi betogeskodés után — életé­nek 71-ik evében — Baila,tonfiiredon el- húnyt. Szász Béla ismert jeles tagja volt a bírói karnak, s mint szépíró és műfor­dító is jeles munkásságot fejtett ki. Ver­sek című kötetét, valamint Horatius ódái és epodosai című fordítását a Kisfaludy- Társaság adta ki, — s éppen most,jelent meg az Akadémia kiadásában az Edda- dalok kötete, ami az ó-germán eredeti után készült fordítás, s mit a fordító ma­gas beveztő tanulmánnyal és jegyzetek­kel látott el. Az elhúnytat hitvese, Hoff- mann Hedvig és egyetlen leánya, Hedvig, valamint a nagyszámú rokonság — köz­tük testvérbátyja, Szász Károly, a kép­viselőház volt elnöke, gyászolja. A teme­tés f. hó 9-én, kedden d. u. 5 órakor lesz a budai Farkasréti temetőben, s a szer­tartást Haypál Béla református lelkész végzi, a Kisfaludy-Társaság részéről pe­dig Kéry Lajos titkár búcsúztatja hűsé­ges társukat, s búcsúztatót mond a Köz- igazgatási Bíróság egyik tagja is. * Látogassa az e hó 7-én kezdődött re­pülőpiknik alkalmával a repülőtéri ét­terem terraszait. Asztalfoglalás. Telefon: 269—109. — Eltemették Lónyay Istvánt. Nagy részvét mellett helyezték örök nyuga­lomra vasárnap a nagylányai csalá­di kriptában vásárosnaményi-nagyló- nya.i Lónyay István földbirtokost 50 éves korában. Közéleti pályáját mint szolgabíró kezdte, a háború kezdetén a Tisza-kormány kormánybiztosa lett az északi vármegyékben, majd 1915- ben országgyűlési képviselő lett és tekintélyes tagja volt a munkapárt­nak és gróf Tisza István bizalmas munkatársai között foglalt helyet. — Halálozás. Chernellházi Chernell An­itái földbirtokos, Vas vármegye törvény- hatóságának hosszú évtizedek óta tagja, volt felsőházi tag, birtokán 81 éves korá­ban meghalt. Előkelő és kiterjedt rokon­ság gyászolja. — Dr. Márkfy Ferenc szombathelyi járásbíró, a Szombathelyi Sportegylet ügyvezető elnöke, 43 éves ko­rában szívszólhüdésben meghalt. — Életunt munkás a mozdony alatt. Vasárnap éjszaka, a váci vasútvonal mentén, a 256-os jelzésű kilométerkő­nél, a Pest felől jövő váci személy- vonat elé vetette magát Ambrus László 32 éves gyári munkás. Az élet­untat a vonat kerekei teljesen össze­roncsolták. A holttestet az újpesti hullaházba szállították. — Nem talált nevet huszonhatodik gyer­meke számára... George Boaman 83 éves washingtoni lakossal közölték, hogy har­madik felesége gyereket szült. Boaman- nak ez már a 26. gyereke. Az újszülöttet Herbie névre fogják keresztelni. A bol­dog apa csak napokig tartó töprengés után tudta kisütni ezt a nevet, mert — amint mondotta — névkitalálóképességét már egészen kimerítette. — Csoda történt a vak pilótával. Vermescu Ernő nagyváradi repülő­századost az elmúlt évben repülősze­rencsétlenség érte, amelynek követ­keztében elvesztette látását. Hiába fordult híres szakorvosokhoz, álla­pota nem javult. Most minden orvosi beavatkozás nélkül, váratlanul telje­sen visszanyerte látását. — Az asiwarai volt hadifoglyok 1938 aug 21-én d. e. fél 10 órakor országos összejövetelt tartanak Budapesten a VII., Aréna-út és István-út sarkán lévő Fűry- féle vendéglőben. Levélbeni jelentkezés Bpest, VI. kér. Jókai-tér 7. fldsz. 9. Ma- róti Samu címére. * Házi quarzfénykezeléshez használja a legolcsóbb üzemköltségű „Luxal“ lám­pát. Hatása kopaszodásnál utólérhetetle- nül kitűnő. Fogyasztása óránként nem több, mint egy kisszakaszérme. Diather- mia-készülékeink a legmodernebbek. tíaM! Budapest Augusztus 8: BUDAPEST I.: 4.15: A rádió diákfélórája. — 4.45: Pon­tos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 5.00: Cigányzene. — 6.06: „A jövő hábo­rúja.‘‘ Irta Suhay Imre ny. altábornagy. — 6.30: Hanglemezek. — Közben 7.15: Hí­rek szlovák nyelven. — 7.35: Diószeghy Miklós elbeszélései. — 8.10: A Szegedi Ün­nepi játékok keretében a ,Turandot“ köz­vetítése. — Az I. felvonás után kb. 8.50: Hírek. — Majd: Rádió a rádióról. — A II. felvonás után kb. 10.30: Idő járás jelen­tés. — Majd: Hírek angol és francia nyel­ven. — Az előadás után kb. 11.30: Cigány zene. — 00.05: Hírek külföldi magyarok számára. BUDAPEST II.: 6.35: „Híres magyar természettudósok.** (Oothard Jenő és Fényi Gyula.) Cav&lloni Ferenc előadása. — 7.30: Friss Antal gór donkázik (zongorakísérettel). — 8.00: Hí­rek. — 8.25: Tánclemezek. Augusztus 9: BUDAPEST I.: 6.45: Torna. — Utána: Hanglemezek. — Kb. 7.20: Étrend, közlemények — 10.00: Hírek. — 10.20 és 10.45: Felolvasás. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. — 12.00: Déli harangszó, időjárásjelentés. — 12.05: Hanglemezek. — Közben kb. 12.30: Hírek. — 1.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 1.30: Cigányzene. — 2.35: Hírek. — 2.50: A rádió műsorának is­mertetése. — 3.00: Árfolyamok, piaci árak. — 4.15: ,,A mindenre ráérő asszony és akinek semmire sincsen ideje.“ Kner Irn- réné előadása. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjeletés, hírek. — 5.00: „A hód­mezővásárhelyi cserepes legények.“ Kiss Lajos múzeumi igazgató előadása. — 5.25: A Magyarországi Építőmunkások Orszá­gos Szövetsége Dalárdája és a Budai Sza badság Dalkör. — 6.15: „A székesfővárosi légoltalom műszaki kérdései.“ Székely Ádáin főmérnök előadása. — 6.35: Gémes Irén hárfázik. — 7.00: „Madárlesen a nyári Tiszán.“ Nagymihályi Sándor elő adása. — 7.30: Magyar nóta est. László Imre énekel. Sárvári János tárogatózik, cigányzenekisérettel. — 8.30: Tréfás szé­kely mesék. — 9.00: Hírek. — 9.20: Fa­ragó György zongorázik. — 9.55: Idő- járásjelentés. — 10.00: A rádió szalon­zenekara. — 11.00: Hírek német és olasz nyelven. — 11.10: Megyeri Gyula jazz­zenekara játszik. — 00.05: Hírek külföldi magyarok számára. BUDAPEST II.: 6.3*>: Ádám Dezső elbeszélései: „Válás utá#‘, „Emlék**. — 7.00: Takács Paula énekel, zongorakísérettel. — 7.30: A föld­művelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. — 8.00: Fi lm rész-l etek és tánc­számok. (Hanglemezek.) PH €LL€N* *€LNÖTTN€IC, * 1 >1 GY£BM£KN£K. SARKÁBAN ÖO-FIUE®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék